X

CEFP 2 - Certificat d'Etudes de Française Pratique

עובדות כלליות אודות CEFP 2 - Certificat d'Etudes de Française Pratique:
בחינות התקשורת הצרפתית מוצעות במגוון משתנה לרמות שונות: CEFP 1 - תעודה ללימודי צרפתית
CEFP 2 - תעודה ללימודי צרפתית
DL - דיפלומה לשפה הצרפתית
DSLCF - תעודה מתקדמת של שפה ותרבות צרפתית
DHEF - תעודת לימודים מתקדמים בצרפתית
הבחינות של דיפלומה לשפה הצרפתית (DL) ושל תעודה מתקדמת של שפה ותרבות צרפתית (DSLCF), הן הנפוצות ביותר מתוך חמשת אלו. ה- DHEF מומלצת למורים לצרפתית ומציגה ידע רב, כמו רהיטות של שפת אם, אך היא איבדה את משמעות ההסמכה שלה.
בחינות דומות:
CEFP 1 - תעודה ללימודי צרפתית
DL - דיפלומה לשפה הצרפתית
DLSCF - תעודה גבוהה ללימודי שפה ותרבות צרפתית
DHEF- תעודה ללימודי צרפתית מתקדמים
רמה:
CEFP 2: נמוך (2)
רמה המבוססת על מסגרת אירופית: B1
תשלומי הבחינות:
47€
הרשמה מתקדמת:
4 שבועות לפני הבדיקה לבחינות התקשורת הצרפתית
מבנה הבחינה:
כתיבה, קריאה, שמיעה, דיבור
תוצאות:
pass or fail