X

CEFP 2 - Certificat d'Etudes de Française Pratique

ข้อเท็จจริงทั่วไปเกี่ยวกับ CEFP 2 - Certificat d'Etudes de Française Pratique:
การสอบของสมาคมฝรั่งเศส (The Alliance Française Exams) แบ่งออกเป็นหลายแบบและหลายระดับแตกต่างกัน:
CEFP 1 - ประกาศนียบัตรฝรั่งเศสศึกษา (Certificat d'Etudes de Française
CEFP 2 - ประกาศนียบัตรฝรั่งเศสศึกษา (Certificat d'Etudes de Française
DL - ประกาศนียบัตรภาษาฝรั่งเศส (Diplome de Langue Française)
DSLCF - ประกาศนียบัตรภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศสขั้นสูง (Diplome de Superior Langue et Culture Française)
DHEF - ประกาศนียบัตรฝรั่งเศสศึกษาขั้นสูง (Diplome de Hautes Etudes Française)
การสอบประกาศนียบัตรภาษาฝรั่งเศส (DL) และประกาศนียบัตรภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศสขั้นสูง (DSLCF) เป็นการสอบที่สามัญที่สุดในบรรดาการสอบทั้ง 5 แบบ ส่วน DHEF เป็นการสอบที่แนะนำสำหรับครูสอนภาษาฝรั่งเศสซึ่งวัดความรู้ขั้นสูงเทียบเท่าผู้ใช้ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาแม่แต่กลับไม่เป็นที่ยอมรับ
การสอบที่คล้ายกัน:
CEFP 1 - ประกาศนียบัตรฝรั่งเศสศึกษา (Certificat d'Etudes de Française)
DL - ประกาศนียบัตรภาษาฝรั่งเศส (Diplome de Langue Française)
DLSCF - ประกาศนียบัตรภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศส (Diplôme Supérieur Langue et Culture Française)
DHEF- ประกาศนียบัตรฝรั่งเศสศึกษาขั้นสูง (Diplome de Hautes Etudes Française)
ระดับ:
CEFP 2: ต่ำ (2)
ระดับเป็นไปตามกรอบปฏิบัติของยุโรป: B1
ค่าธรรมเนียมการสอบ:
47€
การสมัครสมาชิกขั้นสูง:
4 สัปดาห์ก่อนวันสอบสำหรับการสอบของสมาคมฝรั่งเศส (Alliance Francaise Exams)
โครงสร้างของการสอบ:
การเขียน, การอ่าน, การฟัง, การพูด
ผลสอบ:
pass or fail
ถูกใจ
เกี่ยวกับโรงเรียนLanguageCourse.net