X

Certificate in Proficiency in English / CPE (Cambridge)

Thông tin chung về Certificate in Proficiency in English / CPE (Cambridge):
Tiếng Anh Tổng Quát Mức Độ Thành Thạo / CPE là một trong năm Bài Thi của Cambridge kiểm tra trình độ "Tiếng Anh Bản Xứ Tổng Quát" của bạn. Tiếng Anh Tổng Quát Mức Độ Thành Thạo tương ứng với cấp độ năm sau Kiểm Tra Tiếng Anh Cốt Yếu (KET), Kiểm Tra Tiếng Anh Tiền Sơ Cấp (PET), Chứng Chỉ Tiếng Anh Đầu Tiên (FCE) và Tiếng Anh Tổng Quát Mức Độ Cao Cấp (CAE). Đây là chứng chỉ cần thiết để theo học ở Trường Đại Học Của Anh Quốc.
Các bài thi tương tự:
Kiểm Tra Tiếng Anh Cốt Yếu (KET)
Kiểm Tra Tiếng Anh Tiền Sơ Cấp (PET)
Chứng Chỉ Tiếng Anh Đầu Tiên (FCE)-самый популярный экзамен
Tiếng Anh Tổng Quát Mức Độ Cao Cấp (CAE)
Trình độ:
rất cao (5) đối với Tiếng Anh Tổng Quát Mức Độ Thành Thạo / CPE)
Trình độ dựa theo Khung Tham Chiếu Châu Âu: C2
Ngày thi:
Tháng Ba 2017: 11
Tháng Năm 2017: 06, 14
Tháng Sáu 2017: 08
Tháng Mười Một 2017: 30
Tháng Mười Hai 2017: 02
Tháng Mười Hai 2017 : 03
 

Lệ phí thi:
Lệ phí khác nhau tùy thuộc vào trung tâm tổ chức thi.
Đăng ký nâng cao:
khoảng 12 tuần trước khi thi
Cấu trúc bài thi:
Đọc hiểu (20 %),
Viết (20 %),
Sử dụng Tiếng Anh (20 %),
Nghe hiểu (20 %), kiểm chứng bởi trung tâm tổ chức thi vào một buổi khác,
Nói (20 %), kiểm chứng bởi trung tâm tổ chức thi vào một buổi khác.
Kết quả:
A-F - pass with A-C and fail with D-F
Các thông tin khác:
Bảng so sánh các trường ngoại ngữ được công nhận hiện có các khóa luyện thi Certificate in Proficiency in English / CPE (Cambridge) (giá tiền dựa trên cơ sở khóa học kéo dài 4 tuần).
Úc
Anh
Anh
Trên báo chí:
Tin báo chí
Tin báo chí
Được tin cậy bởi:
Các công ty tin tưởng LanguageCourse.net
Các công ty tin tưởng LanguageCourse.net
Android icon
+
Apple icon
+
VT app shown on tablet
+
VT app shown on mobile

Học Tiếng Anh với ứng dụng miễn phí của chúng tôi

Máy Luyện Từ Vựng

+10.000.000 Lượt tải