DELI - Diploma Elementare di Lingua Italiana "Firenze" AIL

مطالب کلی پیرامون DELI - Diploma Elementare di Lingua Italiana "Firenze" AIL:
آکادمی زبان ایتالیایی (AIL) چندین آزمون متفاوت ارائه می نماید: DELI - Diploma Elementare di Lingua Italiana "Firenze" AIL
DILI - Diploma Intermediodi Lingua Italiana "Firenze" AIL
DILC - Diploma Intermediodi Lingua Italiana Commerciale "Firenze" AIL
DALI - Diploma Avanzado di Lingua Italiana "Firenze" AIL
DALC - Diploma Commericiale di Lingua Italina "Firenze" AIL
آزمون های DILC/DALC دانش زبان ایتالیایی رادر حوزه تجارت ارزیابی می کنند. آزمون های AIL و CILS عمدتا جز این دسته شناخته شده اند.
:آزمون های مشابه
DILI - Diploma Intermediodi Lingua Italiana "Firenze" AIL
DILC - Diploma Intermediodi Lingua Italiana Commerciale "Firenze" AIL
DALI - Diploma Avanzado di Lingua Italiana "Firenze" AIL
DALC - Diploma Commerciale di Lingua Italina "Firenze" AIL.
سطح:
DELI : سطح پایین (2)
A2:سطح مبتنی برچارچوب اروپا.
تاریخ های آزمون:
مارس 2014: 28
ژوئن 2014: 27
سپتامبر 2014: 26
دسامبر 2014: 05
هزینه های آزمون
€85
ثبت نام پیشرفته
4 هفته قبل ازبرگزاری Diplomas di Lingua Italiana (آزمون مدرک زبان ایتالیایی) "فلورانس" که توسط آکادمی زبان ایتالیا برگزار می شود، مراجعه نمایید.
ساختار آزمون
خواندن، نوشتن، صحبت کردن، گوش دادن
نتایج:
A: 90-100%, B: 80-89%, C: 70-79%, D: 60-69% below 60% failed
سایر اطلاعات:
مقایسه آموزشگاه های زبان معتبرکه دوره های DELI - Diploma Elementare di Lingua Italiana "Firenze" AIL را جهت آماده سازی ارائه می دهند. (4است. قیمت ها بر اساس دوره های هفتگی )
 • بولونیا: A.L.C.E. Accademia Lingue e Culture Europee: CILS preparation course
  رتبه بندی زبان آموزان سابق : (17 بررسی ها متعلق به این آموزشگاه )
  1.310,00 USD = 750,00 USD CILS preparation course + 35,00 USD هزینه اداری مدرسه + 525,00 USD (خانواده میزبان - استاندارد - اتاق یک نفره...)
 • فلورانس: ABC-Palazzo Malvisi: Standard PLUS CILS, AIL or CELI
  رتبه بندی زبان آموزان سابق : (88 بررسی ها متعلق به این آموزشگاه )
  1.980,00 USD = 1.380,00 USD Standard PLUS CILS, AIL or CELI + 60,00 USD هزینه اداری مدرسه + 540,00 USD (زندگی در منزل یک خانواده خارجی - اتاق یک نفره...)
 • فلورانس: Centro Koinè: Cils Preparation Course
  رتبه بندی زبان آموزان سابق : (19 بررسی ها متعلق به این آموزشگاه )
  790,00 USD = 440,00 USD Cils Preparation Course + 350,00 USD (آپارتمان شریکی - اتاق دو نفره)
 • فلورانس: Europass, Centro Studi Europeo: Exam preparation for CILS, CELI, CIC (20 group + 10 individual)
  رتبه بندی زبان آموزان سابق : (5 بررسی ها متعلق به این آموزشگاه )
  2.129,00 USD = 1.759,00 USD Exam preparation for CILS, CELI, CIC (20 group + 10 individual) + 370,00 USD (آپارتمان استاندارد - اتاق دو نفره)
 • جنوا: A Door to Italy: Preparatory course to Certifications: CELI, CIC, CILS, PLIDA
  رتبه بندی زبان آموزان سابق : (43 بررسی ها متعلق به این آموزشگاه )
  1.305,00 USD = 820,00 USD Preparatory course to Certifications: CELI, CIC, CILS, PLIDA + 20,00 USD هزینه اداری مدرسه + 465,00 USD (آپارتمان شریکی - اتاق یک نفره)
 • میلاتزو (سیسیل): LaboLing: CILS Preparation (20 group + 4 individual)
  رتبه بندی زبان آموزان سابق : (20 بررسی ها متعلق به این آموزشگاه )
  1.770,00 USD = 1.240,00 USD CILS Preparation (20 group + 4 individual) + 50,00 USD هزینه اداری مدرسه + 480,00 USD (آپارتمان در مرکز - فصل تقاضای بالا - اتاق دو نفره...)
 • پیزا: ILM - Istituto Linguistico Mediterraneo: CILS (20 group + 10 individual)
  رتبه بندی زبان آموزان سابق : (19 بررسی ها متعلق به این آموزشگاه )
  2.200,00 USD = 1.760,00 USD CILS (20 group + 10 individual) + 70,00 USD هزینه اداری مدرسه + 370,00 USD (آپارتمان شریکی - اتاق دو نفره)
 • راونا: Scuola Palazzo Malvisi: CILS Preparation course
  رتبه بندی زبان آموزان سابق : (26 بررسی ها متعلق به این آموزشگاه )
  2.072,00 USD = 1.444,00 USD CILS Preparation course + 100,00 USD هزینه اداری مدرسه + 528,00 USD (زندگی در منزل یک خانواده خارجی - اتاق یک نفره...)
 • رم: Dilit International House: Exam Preparation CILS, CELI, I.T.
  رتبه بندی زبان آموزان سابق : (93 بررسی ها متعلق به این آموزشگاه )
  783,33 USD = 353,33 USD Exam Preparation CILS, CELI, I.T. + 75,00 USD هزینه اداری مدرسه + 355,00 USD (اسکان با خانواده خارجی استاندارد - اتاق دو نفره...)
 • رم: Torre di Babele: CILS Preparation
  رتبه بندی زبان آموزان سابق : (59 بررسی ها متعلق به این آموزشگاه )
  626,00 USD = 176,00 USD CILS Preparation + 70,00 USD هزینه اداری مدرسه + 380,00 USD (آپارتمان شریکی با ایتالیایی ها - اتاق دو نفره...)
 • سان رمو: Omnilingua: CILS Exam (Preparation Course)
  رتبه بندی زبان آموزان سابق : (63 بررسی ها متعلق به این آموزشگاه )
  2.280,00 USD = 1.870,00 USD CILS Exam (Preparation Course) + 50,00 USD هزینه اداری مدرسه + 360,00 USD (آپارتمان شریکی - اتاق دو نفره)
 • سورنتو: Sant'Anna: CELI Exam Preparation Course (20 group + 10 individual)
  رتبه بندی زبان آموزان سابق : (7 بررسی ها متعلق به این آموزشگاه )
  2.906,00 USD = 1.935,00 USD CELI Exam Preparation Course (20 group + 10 individual) + 75,00 USD هزینه اداری مدرسه + 896,00 USD (زندگی در منزل یک خانواده خارجی - اتاق یک نفره...)
 • ویارجیو: ILM - Istituto Linguistico Mediterraneo: CILS course (20 group + 10 individual)
  رتبه بندی زبان آموزان سابق : (9 بررسی ها متعلق به این آموزشگاه )
  2.330,00 USD = 1.760,00 USD CILS course (20 group + 10 individual) + 70,00 USD هزینه اداری مدرسه + 500,00 USD (آپارتمان شریکی - اتاق دو نفره)
من دوست داشتم
در حدود
*ضروری