X

DHEF - Diplome de Hautes Etudes Française

مطالب کلی پیرامون DHEF - Diplome de Hautes Etudes Française:
مجموعه امتحانات فرانسه آزمون های مختلفی را با سطوح متفاوت شامل می شود: CEFP 1 - Certificat d'Etudes de Française
CEFP 2 - Certificat d'Etudes de Française
DL - Diplome de Langue Française
DSLCF - Diplome de Superior Langue et Culture Française
DHEF - Diplome de Hautes Etudes Française
دو آزمون DL(Diplome de Langue Française) و DSLCF (Diplome de Superior Langue et culture Française) رایج ترین آزمونها در بین پنج آزمون زبان فرانسه است.شرکت در آزمون DHEF به آموزگاران زبان فرانسوی توصیه می شود که نشان دهنده سطح بالای دانش زبان فرانسه همانندمهارت در زبان مادری است اما هم اکنون فاقد پذیرش می باشند.
سطح:
DHEF : سطح بسیارپیشرفته(5)
C2:سطح بر اساس چارچوب اروپا.
هزینه های آزمون
79€
من دوست داشتم
در حدود