X

DHEF - Diplome de Hautes Etudes Française

ข้อเท็จจริงทั่วไปเกี่ยวกับ DHEF - Diplome de Hautes Etudes Française:
การสอบของสมาคมฝรั่งเศส (The Alliance Française Exams) แบ่งออกเป็นหลายแบบและหลายระดับแตกต่างกัน:
CEFP 1 - ประกาศนียบัตรฝรั่งเศสศึกษา (Certificat d'Etudes de Française)
CEFP 2 - ประกาศนียบัตรฝรั่งเศสศึกษา (Certificat d'Etudes de Française)
DL - ประกาศนียบัตรภาษาฝรั่งเศส (Diplome de Langue Française)
DSLCF - ประกาศนียบัตรภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศสขั้นสูง (Diplome de Superior Langue et Culture Française)
DHEF - ประกาศนียบัตรฝรั่งเศสศึกษาขั้นสูง (Diplome de Hautes Etudes Française)
การสอบประกาศนียบัตรภาษาฝรั่งเศส (DL) และประกาศนียบัตรภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศสขั้นสูง (DSLCF) เป็นการสอบที่สามัญที่สุดในบรรดาการสอบทั้ง 5 แบบ ส่วน DHEF เป็นการสอบที่แนะนำสำหรับครูสอนภาษาฝรั่งเศสซึ่งวัดความรู้ขั้นสูงเกือบเทียบเท่าผู้ที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาแม่แต่กลับไม่เป็นที่ยอมรับ
ระดับ:
DHEF: สูงมาก (5))
ระดับเป็นไปตามกรอบปฏิบัติของยุโรป: C2
ค่าธรรมเนียมการสอบ:
79€
ถูกใจ
เกี่ยวกับโรงเรียนLanguageCourse.net