X

DL - Diplome de Langue Francaise

Thông tin chung về DL - Diplome de Langue Francaise:
Các Kỳ Thi của Alliance Française Exams thường được đưa ra dựa theo nhiều trình độ khác nhau:
CEFP 1 - Chứng Nhận Trình Độ Tiếng Pháp Thực Tiễn
CEFP 2 - Chứng Nhận Trình Độ Tiếng Pháp Thực Tiễn
DL - Văn Bằng Tiếng Pháp
DSLCF - Văn Bằng Ngôn Ngữ và Văn Hóa Pháp Chuyên Sâu
DHEF - Văn Bằng Tiếng Pháp Cấp Cao
Các bài thi Văn Bằng Tiếng Pháp (DL) và Văn Bằng Ngôn Ngữ và Văn Hóa Pháp Chuyên Sâu (DSLCF) là các chứng chỉ phổ biến nhất trong số 5 chứng chỉ trên. DHEF được khuyến nghị dành cho giảng viên Tiếng Pháp, chứng nhận họ là người có kiến thức chuyên sâu và có khả năng sử dụng thuần thục tương tự như tiếng mẹ đẻ, tuy nhiên chứng chỉ này không được thừa nhận.
Các bài thi tương tự:
CEFP 1 - Chứng Nhận Trình Độ Tiếng Pháp Thực Tiễn
CEFP 2 - Chứng Nhận Trình Độ Tiếng Pháp Thực Tiễn
DSLCF - Văn Bằng Ngôn Ngữ và Văn Hóa Pháp Chuyên Sâu
DHEF - Văn Bằng Tiếng Pháp Cấp Cao
Trình độ:
DL: trung bình (3)
Trình độ dựa theo Khung Tham Chiếu Châu Âu: B2
Đăng ký nâng cao:
4 tuần trước ngày thi của Các Kỳ Thi Alliance Française
Cấu trúc bài thi:
đọc, viết, nói, nghe
Kết quả:
très bien / bien / assez bien / sans mention
Tôi Thích
về LanguageCourse.net
  • Oscar (20): Tôi chọn họ bởi họ cung cấp đầy... xem thêm