X

DLSCF - Diplôme Supérieur Langue et Culture Françaises

ข้อเท็จจริงทั่วไปเกี่ยวกับ DLSCF - Diplôme Supérieur Langue et Culture Françaises :
การสอบของสมาคมฝรั่งเศส (The Alliance Française Exams) แบ่งออกเป็นหลายแบบและหลายระดับแตกต่างกัน:
CEFP 1 - ประกาศนียบัตรฝรั่งเศสศึกษา (Certificat d'Etudes de Française)
CEFP 2 - ประกาศนียบัตรฝรั่งเศสศึกษา (Certificat d'Etudes de Française)
DL - ประกาศนียบัตรภาษาฝรั่งเศส (Diplome de Langue Française)
DSLCF - ประกาศนียบัตรภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศสขั้นสูง (Diplome de Superior Langue et Culture Française)
DHEF - ประกาศนียบัตรฝรั่งเศสศึกษาขั้นสูง (Diplome de Hautes Etudes Française)
การสอบประกาศนียบัตรภาษาฝรั่งเศส (DL) และประกาศนียบัตรภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศสขั้นสูง (DSLCF) เป็นการสอบที่สามัญที่สุดในบรรดาการสอบทั้ง 5 แบบ ส่วน DHEF เป็นการสอบที่แนะนำสำหรับครูสอนภาษาฝรั่งเศสซึ่งวัดความรู้ขั้นสูงเกือบเทียบเท่าผู้ที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาแม่แต่กลับไม่เป็นที่ยอมรับ
การสอบที่คล้ายกัน:
CEFP 1 - ประกาศนียบัตรฝรั่งเศสศึกษา (Certificat d'Etudes de Française)
CEFP 2 - ประกาศนียบัตรฝรั่งเศสศึกษา (Certificat d'Etudes de Française)
DL - ประกาศนียบัตรภาษาฝรั่งเศส (Diplome de Langue Française)
DHEF- ประกาศนียบัตรฝรั่งเศสศึกษาขั้นสูง (Diplome de Hautes Etudes Française)
ระดับ:
DSLCF: สูง (4))
ระดับเป็นไปตามกรอบปฏิบัติของยุโรป: B2 - C1
การสมัครสมาชิกขั้นสูง:
4 สัปดาห์ก่อนวันสอบสำหรับการสอบของสมาคมฝรั่งเศส
โครงสร้างของการสอบ:
การอ่าน, การเขียน, การพูด, การฟัง
ผลสอบ:
très bien / bien / assez bien / sans mention
ถูกใจ
เกี่ยวกับโรงเรียนLanguageCourse.net