• Oscar (20): Tôi chọn họ bởi họ cung cấp đầy...
*