X

TCF - Test de connaisance du Français

ข้อเท็จจริงทั่วไปเกี่ยวกับ TCF - Test de connaisance du Français:
การสอบของสมาคมฝรั่งเศส (The Alliance Française Exams) มีหลายแบบแตกต่างกัน:
- การสอบ TCF (การสอบความรู้ด้านภาษาฝรั่งเศส) เป็นการสอบภาษาฝรั่งเศสที่นิยมมากที่สุดของกระทรวงศึกษาธิการแห่งชาติ ใช้ในการประเมินระดับภาษาฝรั่งเศสของผู้ที่ไม่ได้พูดภาษาฝรั่งเศสด้วยวิธีการที่ง่าย, เชื่อถือได้ และรวดเร็ว ระดับการสอบมีตั้งแต่ A1 ถึง C2
- การสอบ TEF (การสอบประเมินผลภาษาฝรั่งเศส) เป็นกรอบอ้างอิงที่สร้างขึ้นโดยคณะผู้ชำนาญการด้านการศึกษาและการรับรองจากหอการค้าและอุตสาหกรรมปารีส
- ประกาศนียบัตรความเชี่ยวชาญด้านภาษาฝรั่งเศสสำหรับโลกธุรกิจ:
DFP ธุรกิจ B2 (เดิมคือ DFA1)
DFP ธุรกิจ C1 (เดิมคือ DFA2)
DFP ทางกฎหมาย (เดิมคือประกาศนียบัตรภาษาฝรั่งเศสสำหรับนักกฎหมาย)
DFP ส่วนการท่องเที่ยวและโรงแรม (เดิมคือ CFTH: ประกาศนียบัตรภาษาฝรั่งเศสสำหรับการท่องเที่ยวและธุรกิจโรงแรม)
DFP ทางการแพทย์ (เดิมคือ DFM: ประกาศนียบัตรภาษาฝรั่งเศสสำหรับการแพทย์)
- การสอบ DELF (ประกาศนียบัตรภาษาฝรั่งเศส) และการสอบ DALF (ประกาศนียบัตรภาษาฝรั่งเศสขั้นสูง) ออกโดยกระทรวงศึกษาธิการแห่งชาติเพื่อรับรองทักษะภาษาฝรั่งเศสของคุณ
การสอบที่คล้ายกัน:
CEFP 2 - ประกาศนียบัตรฝรั่งเศสศึกษา (Certificat d'Etudes de Française)
DL - ประกาศนียบัตรภาษาฝรั่งเศส (Diplome de Langue Française)
DLSCF - ประกาศนียบัตรภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศส (Diplôme Supérieur Langue et Culture Française)
DHEF- ประกาศนียบัตรฝรั่งเศสศึกษาขั้นสูง (Diplome de Hautes Etudes Française)
ระดับ:
CEFP 1: ต่ำมาก (1)
ระดับเป็นไปตามกรอบปฏิบัติของยุโรป: A2
วันสอบ:
กุมภาพันธ์ 2016: 17
เมษายน 2016: 20
มิถุนายน 2016: 22
กันยายน 2016: 21
พฤศจิกายน 2016: 16
ค่าธรรมเนียมการสอบ:
€90
การสมัครสมาชิกขั้นสูง:
4 สัปดาห์ก่อนวันสอบสำหรับการสอบของสมาคมฝรั่งเศส
โครงสร้างของการสอบ:
การเขียน, การอ่าน, การฟัง, การพูด
ผลสอบ:
pass or fail
ข้อมูลอื่นๆ:
ถูกใจ
เกี่ยวกับโรงเรียนLanguageCourse.net
*จำเป็น