X

مطالب کلی پیرامون Teaching English as a Foreign Language / TEFL Teaching English to Speakers of Other Languages / TESOL:
آزمونهای TEFL(Teaching English as a Foreign Language) و TESOL(Teaching English to Speakers of Other Languages) اهمیت و اعتبار رسمی ندارند اما در شرایط کلی به عنوان مدارکی برای تدریس زبان استفاده می شوند. اطمینان داشته باشید که آموزشگاهی که دوره های آماده سازی TEFL و TESOL را ارائه می کند با اتحادیه صنفی آزمونهای داخلی دانشگاه کمبریج (UCLES) و کالج سه گانه لندن (Trinity College London) همکاری می کند. این دو دانشگاه در سطح دنیا برای آزمونهای TEFL و TESOL مورد قبول هستند. دوره های معتبر به شرح زیر می باشد:
:آزمون های مشابه
Validated by UCLES:
Cambridge CELTA (مدرک ویژه تدریس زبان انگلیسی به بزرگسالان)
Cambridge DELTA (مدرک ویژه تدریس زبان انگلیسی به بزرگسالان)
COTE (مدرک ویژه معلمین زبان انگلیسی در خارج از کشور)
CELTYL (مدرک ویژه تدریس زبان انگلیسی به جوانان)
Validated by Trinity College of English:
Trinity Certificate TESOL
Trinity Diploma TESOL
Trinity Certificate TEYL ( (مدرک ویژه تدریس زبان انگلیسی به جوانان
در مطبوعات:
اشارات مطبوعات
اشارات مطبوعات
مورد اعتماد:
شرکت هایی که معتمد LanguageCourse.net
شرکت هایی که معتمد LanguageCourse.net