Test of English for International Communication / TOEIC

مطالب کلی پیرامون Test of English for International Communication / TOEIC:
Test Of English for International Communication (آزمون زبان انگلیسی برای ارتباطات بین المللی) مهارتهای حرفه ای و بین المللی را می سنجد.
سطح:
سطوح ابتدایی (2) تا بسیارپیشرفته (5)- به نمره بستگی دارد
A2-C2:سطوح مبتنی برچارچوب اروپا.
تاریخ های آزمون:
تاریخ بسته به مرکز آزمون متفاوت می باشد
هزینه های آزمون
هزینه ها بسته به مرکز آزمون متفاوت است.
ثبت نام پیشرفته
1 تا2 هفته پیش از آزمون(Test of English for International Communication)TOEICمراجعه نمایید.
ساختار آزمون
گوش دادن خواندن
نتایج:
10-990 points
سایر اطلاعات:
مقایسه آموزشگاه های زبان معتبرکه دوره های Test of English for International Communication / TOEIC را جهت آماده سازی ارائه می دهند. (4است. قیمت ها بر اساس دوره های هفتگی )
  • تورنتو: Sol Schools: TOEIC Preparation Course
    رتبه بندی زبان آموزان سابق : (32 نظرات متعلق به این آموزشگاه )
    2.610,00 USD = 1.460,00 USD TOEIC Preparation Course + 120,00 USD هزینه اداری مدرسه + 1.030,00 USD (زندگی در منزل یک خانواده خارجی)
  • اسلما: Linguatime School of English: TOEIC Exam Preparation
    رتبه بندی زبان آموزان سابق : (212 نظرات متعلق به این آموزشگاه )
    1.630,00 USD = 1.160,00 USD TOEIC Exam Preparation + 20,00 USD هزینه اداری مدرسه + 450,00 USD (آپارتمان مشترک-فصل کم تقاضا)
من دوست داشتم
در حدود
*ضروری