Test of Written English / TWE

مطالب کلی پیرامون Test of Written English / TWE:
تست نوشتاری زبان انگلیسی (TWE) بخشی از آزمون تافل است که مهارتهای زبان انگلیسی (آمریکایی) را می سنجد. این آزمون مهارتهای نوشتاری را موردارزیابی قرار می دهد.
سطح:
سطوح ابتدایی(2) تا بسیارپیشرفته(5)- بستگی به نمره شما دارد
A2-C2:سطوح مبتنی برچارچوب اروپا.
ثبت نام پیشرفته
بسته به حجم رزروهای آزمون مورد نظر، 1تا 8 هفته زود تر از تاریخ آزمون مراجعه نمایید.
ساختار آزمون
نگارش
نتایج:
TOEFL: Computer based test: 40-300 Points TOEFL: Paper-based test: 310-677 Points For being admitted universities demand a score of 500-600
سایر اطلاعات:
مقایسه آموزشگاه های زبان معتبرکه دوره های Test of Written English / TWE را جهت آماده سازی ارائه می دهند. (4است. قیمت ها بر اساس دوره های هفتگی )
 • کورک: ACET/Cork Language Centre International: Standard + TOEFL
  رتبه بندی زبان آموزان سابق : (141 نظرات متعلق به این آموزشگاه )
  1.725,00 USD = 1.120,00 USD Standard + TOEFL + 605,00 USD (خوابگاه دانشجویی - آپارتمان های یونورسیتی هال (University Hall))
 • جزیرا: Chamber College: TOEFL (30)
  رتبه بندی زبان آموزان سابق : (38 نظرات متعلق به این آموزشگاه )
  1.409,00 USD = 860,00 USD TOEFL (30) + 45,00 USD هزینه اداری مدرسه + 504,00 USD ()
 • اسلما: Linguatime School of English: TOEFL Preparation Course
  رتبه بندی زبان آموزان سابق : (203 نظرات متعلق به این آموزشگاه )
  1.630,00 USD = 1.160,00 USD TOEFL Preparation Course + 20,00 USD هزینه اداری مدرسه + 450,00 USD (آپارتمان مشترک-فصل کم تقاضا)
 • سن ژولیان: Clubclass: Exam Preparation TOEFL 30 (EXT30)
  رتبه بندی زبان آموزان سابق : (354 نظرات متعلق به این آموزشگاه )
  1.380,00 USD = 960,00 USD Exam Preparation TOEFL 30 (EXT30) + 80,00 USD هزینه اداری مدرسه + 340,00 USD (خانه دانشجویی (HSESHR))
 • سن ژولیان: English Language School: TOEFL Exam Crash Course
  رتبه بندی زبان آموزان سابق : (38 نظرات متعلق به این آموزشگاه )
  1.491,00 USD = 1.026,00 USD TOEFL Exam Crash Course + 45,00 USD هزینه اداری مدرسه + 420,00 USD (خوابگاه دانشجویی)
من دوست داشتم
در حدود
*ضروری