Test of Written English / TWE

مطالب کلی پیرامون Test of Written English / TWE:
تست نوشتاری زبان انگلیسی (TWE) بخشی از آزمون تافل است که مهارتهای زبان انگلیسی (آمریکایی) را می سنجد. این آزمون مهارتهای نوشتاری را موردارزیابی قرار می دهد.
سطح:
سطوح ابتدایی(2) تا بسیارپیشرفته(5)- بستگی به نمره شما دارد
A2-C2:سطوح مبتنی برچارچوب اروپا.
ثبت نام پیشرفته
بسته به حجم رزروهای آزمون مورد نظر، 1تا 8 هفته زود تر از تاریخ آزمون مراجعه نمایید.
ساختار آزمون
نگارش
نتایج:
TOEFL: Computer based test: 40-300 Points TOEFL: Paper-based test: 310-677 Points For being admitted universities demand a score of 500-600
سایر اطلاعات:
مقایسه آموزشگاه های زبان معتبرکه دوره های Test of Written English / TWE را جهت آماده سازی ارائه می دهند. (4است. قیمت ها بر اساس دوره های هفتگی )
 • جزیرا: Chamber College: TOEFL (30)
  رتبه بندی زبان آموزان سابق : (36 بررسی ها متعلق به این آموزشگاه )
  1.324,00 = 780,00 TOEFL (30) + 40,00 هزینه اداری مدرسه + 504,00 ()
 • اسلما: Linguatime School of English: TOEFL Preparation Course
  رتبه بندی زبان آموزان سابق : (199 بررسی ها متعلق به این آموزشگاه )
  1.610,00 = 1.080,00 TOEFL Preparation Course + 20,00 هزینه اداری مدرسه + 510,00 (آپارتمان مشترک-فصل کم تقاضا)
 • سن ژولیان: Clubclass: Exam Preparation TOEFL 30 (EXT30)
  رتبه بندی زبان آموزان سابق : (353 بررسی ها متعلق به این آموزشگاه )
  1.240,00 = 840,00 Exam Preparation TOEFL 30 (EXT30) + 80,00 هزینه اداری مدرسه + 320,00 (خانه دانشجویی (HSESHR))
 • سن ژولیان: English Language School: TOEFL Exam Crash Course
  رتبه بندی زبان آموزان سابق : (37 بررسی ها متعلق به این آموزشگاه )
  1.660,00 = 1.100,00 TOEFL Exam Crash Course + 40,00 هزینه اداری مدرسه + 520,00 (خوابگاه دانشجویی)
من دوست داشتم
در حدود
*ضروری