آموزش زبان به علاوه ورزش و فرهنگ

Cooking and language course Sailing and language school
آیا دوست دارید همزمان با شرکت در یک دوره آموزش زبان به تقویت مهارتهای تنیس یا آموختن قایق رانی بپردازید؟ دراینجا می توانید دوره های آموزش زبان و فعالیتهای ورزشی ویژه از قبیل قایق رانی، گلف، و اسکی یا فعالیتهای تفریحی و فرهنگی ازجمله رقص فلامنکو، موسیقی یا آشپزی را یکجا بیابید. تمام هزینه ها به طور معمول در شهریه دوره اعمال می شوند مگراینکه در توضیحات مربوط به دوره ذکر شوند.

انتخاب زبان جهت مقایسه ی دوره های بالاترزبان
من دوست داشتم
در حدود
*ضروری