X

หลักสูตร ภาษาอังกฤษ

วันเริ่มต้น
คำนวณค่าใช้จ่าย
ออสเตรเลีย
จำนวนโรงเรียนสอนภาษา 218 เริ่มจาก
สำหรับหลักสูตร ภาษาอังกฤษ2 สัปดาห์

ออสเตรเลีย

บริสเบน
2 สัปดาห์ หลักสูตร ภาษาอังกฤษ 20 บทเรียนต่อสัปดาห์ (รวมที่พัก)
4.0/5.0 20 ความคิดเห็น

พิเศษ! พิเศษ! 825AU$ 795AU$
=
ยกเลิกได้ ฟรี
บริสเบน
2 สัปดาห์ หลักสูตร ภาษาอังกฤษ 25 บทเรียนต่อสัปดาห์ (รวมที่พัก)
4.3/5.0
196 ความคิดเห็นจากทั่วโลก

พิเศษ! พิเศษ! 4040US$ 3838US$
ยกเลิกได้ ฟรี
ไบรอนเบย์
2 สัปดาห์ หลักสูตร ภาษาอังกฤษ 25 บทเรียนต่อสัปดาห์ (รวมที่พัก)
พิเศษ! พิเศษ! 1060AU$ 1017AU$
=
ยกเลิกได้ ฟรี
2 สัปดาห์ หลักสูตร ภาษาอังกฤษ 20 บทเรียนต่อสัปดาห์ (รวมที่พัก)
4.0/5.0 29 ความคิดเห็น

พิเศษ! พิเศษ! 780AU$ 751AU$
=
ยกเลิกได้ ฟรี
2 สัปดาห์ หลักสูตร ภาษาอังกฤษ 25 บทเรียนต่อสัปดาห์ (รวมที่พัก)
4.3/5.0
196 ความคิดเห็นจากทั่วโลก

พิเศษ! พิเศษ! 4040US$ 3838US$
ยกเลิกได้ ฟรี
โกลด์โคสต์
2 สัปดาห์ หลักสูตร ภาษาอังกฤษ 24 บทเรียนต่อสัปดาห์ (รวมที่พัก)
พิเศษ! พิเศษ! 900AU$ 865AU$
=
ยกเลิกได้ ฟรี
โกลด์โคสต์
2 สัปดาห์ หลักสูตร ภาษาอังกฤษ 25 บทเรียนต่อสัปดาห์ (รวมที่พัก)
4.3/5.0
196 ความคิดเห็นจากทั่วโลก

พิเศษ! พิเศษ! 4040US$ 3838US$
ยกเลิกได้ ฟรี
เมลเบิร์น
2 สัปดาห์ หลักสูตร ภาษาอังกฤษ 20 บทเรียนต่อสัปดาห์ (รวมที่พัก)
4.5/5.0 2 ความคิดเห็น

พิเศษ! พิเศษ! 670AU$ 644AU$
=
ยกเลิกได้ ฟรี
เมลเบิร์น
Victoria
2 สัปดาห์ หลักสูตร ภาษาอังกฤษ 20 บทเรียนต่อสัปดาห์ (รวมที่พัก)
พิเศษ! พิเศษ! 880AU$ 847AU$
=
ยกเลิกได้ ฟรี
เมลเบิร์น
2 สัปดาห์ หลักสูตร ภาษาอังกฤษ 25 บทเรียนต่อสัปดาห์ (รวมที่พัก)
นูซา
2 สัปดาห์ หลักสูตร ภาษาอังกฤษ 25 บทเรียนต่อสัปดาห์ (รวมที่พัก)
พิเศษ! พิเศษ! 1060AU$ 1017AU$
=
ยกเลิกได้ ฟรี
เพิร์ท
2 สัปดาห์ หลักสูตร ภาษาอังกฤษ 25 บทเรียนต่อสัปดาห์ (รวมที่พัก)
พิเศษ! พิเศษ! 1060AU$ 1017AU$
=
ยกเลิกได้ ฟรี
2 สัปดาห์ หลักสูตร ภาษาอังกฤษ 23 บทเรียนต่อสัปดาห์ (รวมที่พัก)
3.5/5.0 2 ความคิดเห็น

พิเศษ! พิเศษ! 900AU$ 865AU$
=
ยกเลิกได้ ฟรี
2 สัปดาห์ หลักสูตร ภาษาอังกฤษ 25 บทเรียนต่อสัปดาห์ (รวมที่พัก)
ซันไชน์ โคสต์
2 สัปดาห์ หลักสูตร ภาษาอังกฤษ 25 บทเรียนต่อสัปดาห์ (รวมที่พัก)
พิเศษ! พิเศษ! 1060AU$ 1017AU$
=
ยกเลิกได้ ฟรี
ซิดนีย์
Sydney CBD
2 สัปดาห์ หลักสูตร ภาษาอังกฤษ 20 บทเรียนต่อสัปดาห์ (รวมที่พัก)
3.3/5.0 3 ความคิดเห็น

พิเศษ! พิเศษ! 740AU$ 713AU$
=
ยกเลิกได้ ฟรี
ซิดนีย์
2 สัปดาห์ หลักสูตร ภาษาอังกฤษ 25 บทเรียนต่อสัปดาห์ (รวมที่พัก)
4.3/5.0 22 ความคิดเห็น

พิเศษ! พิเศษ! 980AU$ 942AU$
=
ยกเลิกได้ ฟรี
ซิดนีย์
2 สัปดาห์ หลักสูตร ภาษาอังกฤษ 25 บทเรียนต่อสัปดาห์ (รวมที่พัก)
4.2/5.0 12 ความคิดเห็น

พิเศษ! พิเศษ! 1020AU$ 980AU$
=
ยกเลิกได้ ฟรี
ซิดนีย์
2 สัปดาห์ หลักสูตร ภาษาอังกฤษ 25 บทเรียนต่อสัปดาห์ (รวมที่พัก)

แคนาดา

เบอร์ลิงตัน
2 สัปดาห์ หลักสูตร ภาษาอังกฤษ 20 บทเรียนต่อสัปดาห์ (รวมที่พัก)
4.5/5.0 2 ความคิดเห็น

พิเศษ! พิเศษ! 700C$ 675C$
=
ยกเลิกได้ ฟรี
คาลการี
Alberta
2 สัปดาห์ หลักสูตร ภาษาอังกฤษ 20 บทเรียนต่อสัปดาห์ (รวมที่พัก)
4.2/5.0 5 ความคิดเห็น

พิเศษ! พิเศษ! 740C$ 710C$
=
ยกเลิกได้ ฟรี
คีโลว์นา
2 สัปดาห์ หลักสูตร ภาษาอังกฤษ 25 บทเรียนต่อสัปดาห์ (รวมที่พัก)
4.0/5.0 3 ความคิดเห็น

พิเศษ! พิเศษ! 715C$ 686C$
=
ยกเลิกได้ ฟรี
2 สัปดาห์ หลักสูตร ภาษาอังกฤษ 20 บทเรียนต่อสัปดาห์ (รวมที่พัก)
พิเศษ! พิเศษ! 672C$ 646C$
=
ยกเลิกได้ ฟรี
โตรอนโต
Ontario
2 สัปดาห์ หลักสูตร ภาษาอังกฤษ 20 บทเรียนต่อสัปดาห์ (รวมที่พัก)
พิเศษ! พิเศษ! 650C$ 625C$
=
ยกเลิกได้ ฟรี
2 สัปดาห์ หลักสูตร ภาษาอังกฤษ 20 บทเรียนต่อสัปดาห์ (รวมที่พัก)
4.2/5.0 53 ความคิดเห็น

พิเศษ! พิเศษ! 765C$ 734C$
=
ยกเลิกได้ ฟรี
โตรอนโต
2 สัปดาห์ หลักสูตร ภาษาอังกฤษ 20 บทเรียนต่อสัปดาห์ (รวมที่พัก)
พิเศษ! พิเศษ! 881C$ 846C$
=
ยกเลิกได้ ฟรี
โตรอนโต
Fashion and Enterntainment District
2 สัปดาห์ หลักสูตร ภาษาอังกฤษ 25 บทเรียนต่อสัปดาห์ (รวมที่พัก)
พิเศษ! พิเศษ! 755C$ 724C$
=
ยกเลิกได้ ฟรี
โตรอนโต
2 สัปดาห์ หลักสูตร ภาษาอังกฤษ 20 บทเรียนต่อสัปดาห์ (รวมที่พัก)
4.1/5.0 124 ความคิดเห็น

พิเศษ! พิเศษ! 730C$ 701C$
=
ยกเลิกได้ ฟรี
โตรอนโต
2 สัปดาห์ หลักสูตร ภาษาอังกฤษ 20 บทเรียนต่อสัปดาห์ (รวมที่พัก)
3.7/5.0 10 ความคิดเห็น

พิเศษ! พิเศษ! 750C$ 719C$
=
ยกเลิกได้ ฟรี
โตรอนโต
2 สัปดาห์ หลักสูตร ภาษาอังกฤษ 20 บทเรียนต่อสัปดาห์ (รวมที่พัก)
4.2/5.0 32 ความคิดเห็น

พิเศษ! พิเศษ! 780C$ 748C$
=
ยกเลิกได้ ฟรี
2 สัปดาห์ หลักสูตร ภาษาอังกฤษ 30 บทเรียนต่อสัปดาห์ (รวมที่พัก)
4.3/5.0 15 ความคิดเห็น

พิเศษ! พิเศษ! 840C$ 840C$
=
ยกเลิกได้ ฟรี
โตรอนโต
2 สัปดาห์ หลักสูตร ภาษาอังกฤษ 25 บทเรียนต่อสัปดาห์ (รวมที่พัก)
แวนคูเวอร์
2 สัปดาห์ หลักสูตร ภาษาอังกฤษ 30 บทเรียนต่อสัปดาห์ (รวมที่พัก)
4.1/5.0 42 ความคิดเห็น

พิเศษ! พิเศษ! 900C$ 863C$
=
ยกเลิกได้ ฟรี
แวนคูเวอร์
2 สัปดาห์ หลักสูตร ภาษาอังกฤษ 20 บทเรียนต่อสัปดาห์ (รวมที่พัก)
4.0/5.0 1 ความคิดเห็น

พิเศษ! พิเศษ! 881C$ 846C$
=
ยกเลิกได้ ฟรี
แวนคูเวอร์
2 สัปดาห์ หลักสูตร ภาษาอังกฤษ 20 บทเรียนต่อสัปดาห์ (รวมที่พัก)
พิเศษ! พิเศษ! 780C$ 748C$
=
ยกเลิกได้ ฟรี
แวนคูเวอร์
2 สัปดาห์ หลักสูตร ภาษาอังกฤษ 20 บทเรียนต่อสัปดาห์ (รวมที่พัก)
4.3/5.0 9 ความคิดเห็น

พิเศษ! พิเศษ! 750C$ 719C$
=
ยกเลิกได้ ฟรี
แวนคูเวอร์
North Vancouver
2 สัปดาห์ หลักสูตร ภาษาอังกฤษ 25 บทเรียนต่อสัปดาห์ (รวมที่พัก)
พิเศษ! พิเศษ! 780C$ 747C$
=
ยกเลิกได้ ฟรี
แวนคูเวอร์
2 สัปดาห์ หลักสูตร ภาษาอังกฤษ 28 บทเรียนต่อสัปดาห์ (รวมที่พัก)
พิเศษ! พิเศษ! 1070C$ 1024C$
=
ยกเลิกได้ ฟรี
แวนคูเวอร์
2 สัปดาห์ หลักสูตร ภาษาอังกฤษ 30 บทเรียนต่อสัปดาห์ (รวมที่พัก)
4.3/5.0 6 ความคิดเห็น

พิเศษ! พิเศษ! 840C$ 840C$
=
ยกเลิกได้ ฟรี
แวนคูเวอร์
2 สัปดาห์ หลักสูตร ภาษาอังกฤษ 25 บทเรียนต่อสัปดาห์ (รวมที่พัก)
4.3/5.0
196 ความคิดเห็นจากทั่วโลก

พิเศษ! พิเศษ! 3730US$ 3544US$
ยกเลิกได้ ฟรี
วิคตอเรีย
2 สัปดาห์ หลักสูตร ภาษาอังกฤษ 20 บทเรียนต่อสัปดาห์ (รวมที่พัก)
พิเศษ! พิเศษ! 650C$ 625C$
=
ยกเลิกได้ ฟรี
วิสต์เลอร์
2 สัปดาห์ หลักสูตร ภาษาอังกฤษ 20 บทเรียนต่อสัปดาห์ (รวมที่พัก)
4.0/5.0 1 ความคิดเห็น

พิเศษ! พิเศษ! 780C$ 749C$
=
ยกเลิกได้ ฟรี

อังกฤษ

เบอร์มิงแฮม
2 สัปดาห์ หลักสูตร ภาษาอังกฤษ 25 บทเรียนต่อสัปดาห์ (รวมที่พัก)
บอร์นมัธ
2 สัปดาห์ หลักสูตร ภาษาอังกฤษ 20 บทเรียนต่อสัปดาห์ (รวมที่พัก)
4.2/5.0 5 ความคิดเห็น

พิเศษ! พิเศษ! 440£ 423£
=
ยกเลิกได้ ฟรี
บอร์นมัธ
2 สัปดาห์ หลักสูตร ภาษาอังกฤษ 20 บทเรียนต่อสัปดาห์ (รวมที่พัก)
พิเศษ! พิเศษ! 582£ 558£
=
ยกเลิกได้ ฟรี
บอร์นมัธ
2 สัปดาห์ หลักสูตร ภาษาอังกฤษ 20 บทเรียนต่อสัปดาห์ (รวมที่พัก)
4.0/5.0 73 ความคิดเห็น

พิเศษ! พิเศษ! 544£ 517£
=
ยกเลิกได้ ฟรี
บอร์นมัธ
2 สัปดาห์ หลักสูตร ภาษาอังกฤษ 20 บทเรียนต่อสัปดาห์ (รวมที่พัก)
พิเศษ! พิเศษ! 626£ 600£
=
ยกเลิกได้ ฟรี
บอร์นมัธ
2 สัปดาห์ หลักสูตร ภาษาอังกฤษ 20 บทเรียนต่อสัปดาห์ (รวมที่พัก)
3.9/5.0 50 ความคิดเห็น

พิเศษ! พิเศษ! 550£ 523£
=
ยกเลิกได้ ฟรี
บอร์นมัธ
2 สัปดาห์ หลักสูตร ภาษาอังกฤษ 25 บทเรียนต่อสัปดาห์ (รวมที่พัก)
2 สัปดาห์ หลักสูตร ภาษาอังกฤษ 20 บทเรียนต่อสัปดาห์ (รวมที่พัก)
4.1/5.0 66 ความคิดเห็น

พิเศษ! พิเศษ! 280£ 269£
=
ยกเลิกได้ ฟรี
ไบรตัน
2 สัปดาห์ หลักสูตร ภาษาอังกฤษ 20 บทเรียนต่อสัปดาห์ (รวมที่พัก)
4.2/5.0 18 ความคิดเห็น

พิเศษ! พิเศษ! 469£ 449£
=
ยกเลิกได้ ฟรี
2 สัปดาห์ หลักสูตร ภาษาอังกฤษ 20 บทเรียนต่อสัปดาห์ (รวมที่พัก)
4.0/5.0 43 ความคิดเห็น

พิเศษ! พิเศษ! 540£ 517£
=
ยกเลิกได้ ฟรี
ISE
ไบรตัน
2 สัปดาห์ หลักสูตร ภาษาอังกฤษ 20 บทเรียนต่อสัปดาห์ (รวมที่พัก)
พิเศษ! พิเศษ! 420£ 407£
=
ยกเลิกได้ ฟรี

สหราชอาณาจักร

ไบรตัน
2 สัปดาห์ หลักสูตร ภาษาอังกฤษ 20 บทเรียนต่อสัปดาห์ (รวมที่พัก)
พิเศษ! พิเศษ! 544£ 517£
=
ยกเลิกได้ ฟรี

อังกฤษ

ไบรตัน
2 สัปดาห์ หลักสูตร ภาษาอังกฤษ 20 บทเรียนต่อสัปดาห์ (รวมที่พัก)
พิเศษ! พิเศษ! 646£ 619£
=
ยกเลิกได้ ฟรี
ไบรตัน
2 สัปดาห์ หลักสูตร ภาษาอังกฤษ 20 บทเรียนต่อสัปดาห์ (รวมที่พัก)
4.1/5.0 84 ความคิดเห็น

พิเศษ! พิเศษ! 590£ 590£
=
ยกเลิกได้ ฟรี
2 สัปดาห์ หลักสูตร ภาษาอังกฤษ 25 บทเรียนต่อสัปดาห์ (รวมที่พัก)
บริสตอล
2 สัปดาห์ หลักสูตร ภาษาอังกฤษ 20 บทเรียนต่อสัปดาห์ (รวมที่พัก)
4.4/5.0 11 ความคิดเห็น

พิเศษ! พิเศษ! 560£ 560£
=
ยกเลิกได้ ฟรี
บริสตอล
2 สัปดาห์ หลักสูตร ภาษาอังกฤษ 25 บทเรียนต่อสัปดาห์ (รวมที่พัก)
4.3/5.0
196 ความคิดเห็นจากทั่วโลก

พิเศษ! พิเศษ! 1980£ 1881£
=
ยกเลิกได้ ฟรี
เคมบริดจ์
2 สัปดาห์ หลักสูตร ภาษาอังกฤษ 20 บทเรียนต่อสัปดาห์ (รวมที่พัก)
4.0/5.0 94 ความคิดเห็น

พิเศษ! พิเศษ! 550£ 526£
=
ยกเลิกได้ ฟรี
เคมบริดจ์
2 สัปดาห์ หลักสูตร ภาษาอังกฤษ 20 บทเรียนต่อสัปดาห์ (รวมที่พัก)
พิเศษ! พิเศษ! 718£ 687£
=
ยกเลิกได้ ฟรี
เคมบริดจ์
2 สัปดาห์ หลักสูตร ภาษาอังกฤษ 20 บทเรียนต่อสัปดาห์ (รวมที่พัก)
4.0/5.0 28 ความคิดเห็น

พิเศษ! พิเศษ! 600£ 600£
=
ยกเลิกได้ ฟรี
เคมบริดจ์
2 สัปดาห์ หลักสูตร ภาษาอังกฤษ 25 บทเรียนต่อสัปดาห์ (รวมที่พัก)
แคนเทอร์
2 สัปดาห์ หลักสูตร ภาษาอังกฤษ 20 บทเรียนต่อสัปดาห์ (รวมที่พัก)
4.2/5.0 61 ความคิดเห็น

พิเศษ! พิเศษ! 530£ 509£
=
ยกเลิกได้ ฟรี
แคนเทอร์
2 สัปดาห์ หลักสูตร ภาษาอังกฤษ 20 บทเรียนต่อสัปดาห์ (รวมที่พัก)
4.0/5.0 2 ความคิดเห็น

พิเศษ! พิเศษ! 464£ 445£
=
ยกเลิกได้ ฟรี
เชลต์นัม
2 สัปดาห์ หลักสูตร ภาษาอังกฤษ 20 บทเรียนต่อสัปดาห์ (รวมที่พัก)
5.0/5.0 1 ความคิดเห็น

พิเศษ! พิเศษ! 600£ 573£
=
ยกเลิกได้ ฟรี
โคลเชสเตอร์
2 สัปดาห์ หลักสูตร ภาษาอังกฤษ 20 บทเรียนต่อสัปดาห์ (รวมที่พัก)
4.2/5.0 90 ความคิดเห็น

พิเศษ! พิเศษ! 605£ 579£
=
ยกเลิกได้ ฟรี
เอลแทม
2 สัปดาห์ หลักสูตร ภาษาอังกฤษ 20 บทเรียนต่อสัปดาห์ (รวมที่พัก)
พิเศษ! พิเศษ! 602£ 577£
=
ยกเลิกได้ ฟรี
เอ็กซิเตอร์
2 สัปดาห์ หลักสูตร ภาษาอังกฤษ 21 บทเรียนต่อสัปดาห์ (รวมที่พัก)
4.0/5.0 6 ความคิดเห็น

พิเศษ! พิเศษ! 520£ 494£
=
ยกเลิกได้ ฟรี
เอ็กซิเตอร์
2 สัปดาห์ หลักสูตร ภาษาอังกฤษ 20 บทเรียนต่อสัปดาห์ (รวมที่พัก)
4.3/5.0 80 ความคิดเห็น

พิเศษ! พิเศษ! 720£ 686£
=
ยกเลิกได้ ฟรี
เอ็กซิเตอร์
2 สัปดาห์ หลักสูตร ภาษาอังกฤษ 25 บทเรียนต่อสัปดาห์ (รวมที่พัก)
เกาะไอล์สออฟไวท์
2 สัปดาห์ หลักสูตร ภาษาอังกฤษ 25 บทเรียนต่อสัปดาห์ (รวมที่พัก)
เลคดิสทริค
2 สัปดาห์ หลักสูตร ภาษาอังกฤษ 25 บทเรียนต่อสัปดาห์ (รวมที่พัก)
4.3/5.0
196 ความคิดเห็นจากทั่วโลก

พิเศษ! พิเศษ! 1820£ 1729£
=
ยกเลิกได้ ฟรี
2 สัปดาห์ หลักสูตร ภาษาอังกฤษ 20 บทเรียนต่อสัปดาห์ (รวมที่พัก)
4.3/5.0 7 ความคิดเห็น

พิเศษ! พิเศษ! 387£ 370£
=
ยกเลิกได้ ฟรี
ลิเวอร์พูล
2 สัปดาห์ หลักสูตร ภาษาอังกฤษ 25 บทเรียนต่อสัปดาห์ (รวมที่พัก)
ลอนดอน
2 สัปดาห์ หลักสูตร ภาษาอังกฤษ 25 บทเรียนต่อสัปดาห์ (รวมที่พัก)
พิเศษ! พิเศษ! 508£ 485£
=
ยกเลิกได้ ฟรี
ลอนดอน
2 สัปดาห์ หลักสูตร ภาษาอังกฤษ 20 บทเรียนต่อสัปดาห์ (รวมที่พัก)
4.0/5.0 42 ความคิดเห็น

พิเศษ! พิเศษ! 430£ 411£
=
ยกเลิกได้ ฟรี
ลอนดอน
2 สัปดาห์ หลักสูตร ภาษาอังกฤษ 20 บทเรียนต่อสัปดาห์ (รวมที่พัก)
4.2/5.0 33 ความคิดเห็น

พิเศษ! พิเศษ! 505£ 483£
=
ยกเลิกได้ ฟรี
ลอนดอน
2 สัปดาห์ หลักสูตร ภาษาอังกฤษ 20 บทเรียนต่อสัปดาห์ (รวมที่พัก)
4.5/5.0 8 ความคิดเห็น

พิเศษ! พิเศษ! 588£ 559£
=
ยกเลิกได้ ฟรี
ลอนดอน
Central London - Bloomsbury
2 สัปดาห์ หลักสูตร ภาษาอังกฤษ 20 บทเรียนต่อสัปดาห์ (รวมที่พัก)
4.0/5.0 62 ความคิดเห็น

พิเศษ! พิเศษ! 550£ 526£
=
ยกเลิกได้ ฟรี
2 สัปดาห์ หลักสูตร ภาษาอังกฤษ 20 บทเรียนต่อสัปดาห์ (รวมที่พัก)
3.9/5.0 22 ความคิดเห็น

พิเศษ! พิเศษ! 540£ 517£
=
ยกเลิกได้ ฟรี
ลอนดอน
2 สัปดาห์ หลักสูตร ภาษาอังกฤษ 20 บทเรียนต่อสัปดาห์ (รวมที่พัก)
4.1/5.0 93 ความคิดเห็น

พิเศษ! พิเศษ! 605£ 579£
=
ยกเลิกได้ ฟรี
ลอนดอน
2 สัปดาห์ หลักสูตร ภาษาอังกฤษ 20 บทเรียนต่อสัปดาห์ (รวมที่พัก)
4.3/5.0 33 ความคิดเห็น

พิเศษ! พิเศษ! 400£ 384£
=
ยกเลิกได้ ฟรี
ลอนดอน
2 สัปดาห์ หลักสูตร ภาษาอังกฤษ 18 บทเรียนต่อสัปดาห์ (รวมที่พัก)
พิเศษ! พิเศษ! 329£ 315£
=
ยกเลิกได้ ฟรี
ลอนดอน
2 สัปดาห์ หลักสูตร ภาษาอังกฤษ 20 บทเรียนต่อสัปดาห์ (รวมที่พัก)
พิเศษ! พิเศษ! 662£ 634£
=
ยกเลิกได้ ฟรี
ลอนดอน
Euston
2 สัปดาห์ หลักสูตร ภาษาอังกฤษ 20 บทเรียนต่อสัปดาห์ (รวมที่พัก)
4.0/5.0 3 ความคิดเห็น

พิเศษ! พิเศษ! 620£ 620£
=
ยกเลิกได้ ฟรี
2 สัปดาห์ หลักสูตร ภาษาอังกฤษ 25 บทเรียนต่อสัปดาห์ (รวมที่พัก)
แมนเชสเตอร์
2 สัปดาห์ หลักสูตร ภาษาอังกฤษ 24 บทเรียนต่อสัปดาห์ (รวมที่พัก)
4.0/5.0 1 ความคิดเห็น

พิเศษ! พิเศษ! 490£ 468£
=
ยกเลิกได้ ฟรี
แมนเชสเตอร์
2 สัปดาห์ หลักสูตร ภาษาอังกฤษ 21 บทเรียนต่อสัปดาห์ (รวมที่พัก)
4.0/5.0 2 ความคิดเห็น

พิเศษ! พิเศษ! 450£ 428£
=
ยกเลิกได้ ฟรี
แมนเชสเตอร์
2 สัปดาห์ หลักสูตร ภาษาอังกฤษ 20 บทเรียนต่อสัปดาห์ (รวมที่พัก)
4.2/5.0 6 ความคิดเห็น

พิเศษ! พิเศษ! 550£ 525£
=
ยกเลิกได้ ฟรี
แมนเชสเตอร์
2 สัปดาห์ หลักสูตร ภาษาอังกฤษ 20 บทเรียนต่อสัปดาห์ (รวมที่พัก)
พิเศษ! พิเศษ! 360£ 344£
=
ยกเลิกได้ ฟรี
แมนเชสเตอร์
2 สัปดาห์ หลักสูตร ภาษาอังกฤษ 20 บทเรียนต่อสัปดาห์ (รวมที่พัก)
4.5/5.0 2 ความคิดเห็น

พิเศษ! พิเศษ! 420£ 401£
=
ยกเลิกได้ ฟรี
แมนเชสเตอร์
2 สัปดาห์ หลักสูตร ภาษาอังกฤษ 20 บทเรียนต่อสัปดาห์ (รวมที่พัก)
4.0/5.0 1 ความคิดเห็น

พิเศษ! พิเศษ! 580£ 580£
=
ยกเลิกได้ ฟรี
แมนเชสเตอร์
2 สัปดาห์ หลักสูตร ภาษาอังกฤษ 25 บทเรียนต่อสัปดาห์ (รวมที่พัก)
นิวคาสเซิล
2 สัปดาห์ หลักสูตร ภาษาอังกฤษ 25 บทเรียนต่อสัปดาห์ (รวมที่พัก)
4.3/5.0
196 ความคิดเห็นจากทั่วโลก

พิเศษ! พิเศษ! 1820£ 1729£
=
ยกเลิกได้ ฟรี
อ๊อกซฟอร์ด
2 สัปดาห์ หลักสูตร ภาษาอังกฤษ 20 บทเรียนต่อสัปดาห์ (รวมที่พัก)
4.1/5.0 16 ความคิดเห็น

พิเศษ! พิเศษ! 474£ 453£
=
ยกเลิกได้ ฟรี
อ๊อกซฟอร์ด
Oxfordshire
2 สัปดาห์ หลักสูตร ภาษาอังกฤษ 20 บทเรียนต่อสัปดาห์ (รวมที่พัก)
4.0/5.0 3 ความคิดเห็น

พิเศษ! พิเศษ! 430£ 411£
=
ยกเลิกได้ ฟรี
อ๊อกซฟอร์ด
2 สัปดาห์ หลักสูตร ภาษาอังกฤษ 20 บทเรียนต่อสัปดาห์ (รวมที่พัก)
4.1/5.0 10 ความคิดเห็น

พิเศษ! พิเศษ! 602£ 572£
=
ยกเลิกได้ ฟรี
อ๊อกซฟอร์ด
2 สัปดาห์ หลักสูตร ภาษาอังกฤษ 25 บทเรียนต่อสัปดาห์ (รวมที่พัก)
3.0/5.0 4 ความคิดเห็น

พิเศษ! พิเศษ! 550£ 525£
=
ยกเลิกได้ ฟรี
อ๊อกซฟอร์ด
2 สัปดาห์ หลักสูตร ภาษาอังกฤษ 25 บทเรียนต่อสัปดาห์ (รวมที่พัก)
พลิมัท
2 สัปดาห์ หลักสูตร ภาษาอังกฤษ 23 บทเรียนต่อสัปดาห์ (รวมที่พัก)
4.0/5.0 1 ความคิดเห็น

พิเศษ! พิเศษ! 605£ 579£
=
ยกเลิกได้ ฟรี
พอร์ตสมัท
2 สัปดาห์ หลักสูตร ภาษาอังกฤษ 23 บทเรียนต่อสัปดาห์ (รวมที่พัก)
พิเศษ! พิเศษ! 605£ 579£
=
ยกเลิกได้ ฟรี
พอร์ตสมัท
2 สัปดาห์ หลักสูตร ภาษาอังกฤษ 22.5 บทเรียนต่อสัปดาห์ (รวมที่พัก)
4.2/5.0 49 ความคิดเห็น

พิเศษ! พิเศษ! 610£ 610£
=
ยกเลิกได้ ฟรี
พอร์ตสมัท
2 สัปดาห์ หลักสูตร ภาษาอังกฤษ 25 บทเรียนต่อสัปดาห์ (รวมที่พัก)
2 สัปดาห์ หลักสูตร ภาษาอังกฤษ 20 บทเรียนต่อสัปดาห์ (รวมที่พัก)
พิเศษ! พิเศษ! 495£ 474£
=
ยกเลิกได้ ฟรี
สคาร์โบโรห์
North Yorkshire
2 สัปดาห์ หลักสูตร ภาษาอังกฤษ 20 บทเรียนต่อสัปดาห์ (รวมที่พัก)
4.3/5.0 3 ความคิดเห็น

พิเศษ! พิเศษ! 620£ 594£
=
ยกเลิกได้ ฟรี
สแตรทฟอร์ด
2 สัปดาห์ หลักสูตร ภาษาอังกฤษ 25 บทเรียนต่อสัปดาห์ (รวมที่พัก)
4.3/5.0
196 ความคิดเห็นจากทั่วโลก

พิเศษ! พิเศษ! 2170£ 2062£
=
ยกเลิกได้ ฟรี
โททเนส
2 สัปดาห์ หลักสูตร ภาษาอังกฤษ 20 บทเรียนต่อสัปดาห์ (รวมที่พัก)
4.2/5.0 13 ความคิดเห็น

พิเศษ! พิเศษ! 510£ 487£
=
ยกเลิกได้ ฟรี
เวอร์ทิง
2 สัปดาห์ หลักสูตร ภาษาอังกฤษ 20 บทเรียนต่อสัปดาห์ (รวมที่พัก)
4.2/5.0 58 ความคิดเห็น

พิเศษ! พิเศษ! 387£ 370£
=
ยกเลิกได้ ฟรี
2 สัปดาห์ หลักสูตร ภาษาอังกฤษ 25 บทเรียนต่อสัปดาห์ (รวมที่พัก)
4.3/5.0
196 ความคิดเห็นจากทั่วโลก

พิเศษ! พิเศษ! 1850£ 1758£
=
ยกเลิกได้ ฟรี

เกรเนดา

2 สัปดาห์ หลักสูตร ภาษาอังกฤษ 20 บทเรียนต่อสัปดาห์ (รวมที่พัก)
พิเศษ! พิเศษ! 545US$ 522US$
ยกเลิกได้ ฟรี

อินเดีย

เดราดูน
Dehradun
2 สัปดาห์ หลักสูตร ภาษาอังกฤษ 25 บทเรียนต่อสัปดาห์ (รวมที่พัก)
พิเศษ! พิเศษ! 350US$ 338US$
ยกเลิกได้ ฟรี

ไอร์แลนด์

2 สัปดาห์ หลักสูตร ภาษาอังกฤษ 20 บทเรียนต่อสัปดาห์ (รวมที่พัก)
4.1/5.0 164 ความคิดเห็น

พิเศษ! พิเศษ! 450€ 428€
=
ยกเลิกได้ ฟรี
คอร์ก
2 สัปดาห์ หลักสูตร ภาษาอังกฤษ 20 บทเรียนต่อสัปดาห์ (รวมที่พัก)
4.2/5.0 16 ความคิดเห็น

พิเศษ! พิเศษ! 498€ 476€
=
ยกเลิกได้ ฟรี
2 สัปดาห์ หลักสูตร ภาษาอังกฤษ 25 บทเรียนต่อสัปดาห์ (รวมที่พัก)
4.3/5.0
196 ความคิดเห็นจากทั่วโลก

พิเศษ! พิเศษ! 3080€ 2926€
=
ยกเลิกได้ ฟรี
ดับลิน
2 สัปดาห์ หลักสูตร ภาษาอังกฤษ 20 บทเรียนต่อสัปดาห์ (รวมที่พัก)
4.2/5.0 151 ความคิดเห็น

พิเศษ! พิเศษ! 589€ 563€
=
ยกเลิกได้ ฟรี
ดับลิน
2 สัปดาห์ หลักสูตร ภาษาอังกฤษ 20 บทเรียนต่อสัปดาห์ (รวมที่พัก)
4.4/5.0 8 ความคิดเห็น

พิเศษ! พิเศษ! 540€ 516€
=
ยกเลิกได้ ฟรี
2 สัปดาห์ หลักสูตร ภาษาอังกฤษ 20 บทเรียนต่อสัปดาห์ (รวมที่พัก)
พิเศษ! พิเศษ! 390€ 373€
=
ยกเลิกได้ ฟรี
ดับลิน
2 สัปดาห์ หลักสูตร ภาษาอังกฤษ 20 บทเรียนต่อสัปดาห์ (รวมที่พัก)
4.2/5.0 247 ความคิดเห็น

พิเศษ! พิเศษ! 467€ 448€
=
ยกเลิกได้ ฟรี
ดับลิน
2 สัปดาห์ หลักสูตร ภาษาอังกฤษ 20 บทเรียนต่อสัปดาห์ (รวมที่พัก)
3.9/5.0 62 ความคิดเห็น

พิเศษ! พิเศษ! 510€ 487€
=
ยกเลิกได้ ฟรี
ดับลิน
2 สัปดาห์ หลักสูตร ภาษาอังกฤษ 20 บทเรียนต่อสัปดาห์ (รวมที่พัก)
3.9/5.0 11 ความคิดเห็น

พิเศษ! พิเศษ! 485€ 464€
=
ยกเลิกได้ ฟรี
ดับลิน
2 สัปดาห์ หลักสูตร ภาษาอังกฤษ 20 บทเรียนต่อสัปดาห์ (รวมที่พัก)
4.3/5.0 11 ความคิดเห็น

พิเศษ! พิเศษ! 510€ 488€
=
ยกเลิกได้ ฟรี
ดับลิน
2 สัปดาห์ หลักสูตร ภาษาอังกฤษ 20 บทเรียนต่อสัปดาห์ (รวมที่พัก)
4.3/5.0 63 ความคิดเห็น

พิเศษ! พิเศษ! 430€ 411€
=
ยกเลิกได้ ฟรี
2 สัปดาห์ หลักสูตร ภาษาอังกฤษ 25 บทเรียนต่อสัปดาห์ (รวมที่พัก)
ไลม์ริค
2 สัปดาห์ หลักสูตร ภาษาอังกฤษ 20 บทเรียนต่อสัปดาห์ (รวมที่พัก)
4.2/5.0 147 ความคิดเห็น

พิเศษ! พิเศษ! 290€ 277€
=
ยกเลิกได้ ฟรี
ไลม์ริค
2 สัปดาห์ หลักสูตร ภาษาอังกฤษ 25 บทเรียนต่อสัปดาห์ (รวมที่พัก)
4.3/5.0
196 ความคิดเห็นจากทั่วโลก

พิเศษ! พิเศษ! 3080€ 2926€
=
ยกเลิกได้ ฟรี

จาเมกา

Ocho Rios
St. Ann Parish
2 สัปดาห์ หลักสูตร ภาษาอังกฤษ 25 บทเรียนต่อสัปดาห์ (รวมที่พัก)
พิเศษ! พิเศษ! 710US$ 685US$
ยกเลิกได้ ฟรี

มอลตา

โกโซ
2 สัปดาห์ หลักสูตร ภาษาอังกฤษ 20 บทเรียนต่อสัปดาห์ (รวมที่พัก)
4.1/5.0 67 ความคิดเห็น

พิเศษ! พิเศษ! 315€ 302€
=
ยกเลิกได้ ฟรี
กซีรา
2 สัปดาห์ หลักสูตร ภาษาอังกฤษ 20 บทเรียนต่อสัปดาห์ (รวมที่พัก)
3.8/5.0 56 ความคิดเห็น

พิเศษ! พิเศษ! 315€ 301€
=
ยกเลิกได้ ฟรี
อิมซีด้า
2 สัปดาห์ หลักสูตร ภาษาอังกฤษ 20 บทเรียนต่อสัปดาห์ (รวมที่พัก)
4.1/5.0 15 ความคิดเห็น

พิเศษ! พิเศษ! 320€ 305€
=
ยกเลิกได้ ฟรี
2 สัปดาห์ หลักสูตร ภาษาอังกฤษ 20 บทเรียนต่อสัปดาห์ (รวมที่พัก)
3.9/5.0 220 ความคิดเห็น

พิเศษ! พิเศษ! 350€ 334€
=
ยกเลิกได้ ฟรี
2 สัปดาห์ หลักสูตร ภาษาอังกฤษ 20 บทเรียนต่อสัปดาห์ (รวมที่พัก)
4.0/5.0 48 ความคิดเห็น

พิเศษ! พิเศษ! 317€ 303€
=
ยกเลิกได้ ฟรี
สลีมา
2 สัปดาห์ หลักสูตร ภาษาอังกฤษ 20 บทเรียนต่อสัปดาห์ (รวมที่พัก)
3.9/5.0 206 ความคิดเห็น

พิเศษ! พิเศษ! 360€ 344€
=
ยกเลิกได้ ฟรี
2 สัปดาห์ หลักสูตร ภาษาอังกฤษ 25 บทเรียนต่อสัปดาห์ (รวมที่พัก)
4.3/5.0
196 ความคิดเห็นจากทั่วโลก

พิเศษ! พิเศษ! 3060€ 2907€
=
ยกเลิกได้ ฟรี
เซนต์ จูเลียนส์
Swieqi
2 สัปดาห์ หลักสูตร ภาษาอังกฤษ 20 บทเรียนต่อสัปดาห์ (รวมที่พัก)
3.7/5.0 383 ความคิดเห็น

พิเศษ! พิเศษ! 400€ 384€
=
ยกเลิกได้ ฟรี
เซนต์ จูเลียนส์
2 สัปดาห์ หลักสูตร ภาษาอังกฤษ 20 บทเรียนต่อสัปดาห์ (รวมที่พัก)
4.4/5.0 7 ความคิดเห็น

พิเศษ! พิเศษ! 345€ 330€
=
ยกเลิกได้ ฟรี
เซนต์ จูเลียนส์
2 สัปดาห์ หลักสูตร ภาษาอังกฤษ 20 บทเรียนต่อสัปดาห์ (รวมที่พัก)
4.2/5.0 73 ความคิดเห็น

พิเศษ! พิเศษ! 303€ 292€
=
ยกเลิกได้ ฟรี
เซนต์ จูเลียนส์
2 สัปดาห์ หลักสูตร ภาษาอังกฤษ 20 บทเรียนต่อสัปดาห์ (รวมที่พัก)
4.1/5.0 42 ความคิดเห็น

พิเศษ! พิเศษ! 455€ 455€
=
ยกเลิกได้ ฟรี
เซนต์พอลส์เบย์
2 สัปดาห์ หลักสูตร ภาษาอังกฤษ 20 บทเรียนต่อสัปดาห์ (รวมที่พัก)
4.2/5.0 26 ความคิดเห็น

พิเศษ! พิเศษ! 315€ 302€
=
ยกเลิกได้ ฟรี
วัลเลตตา
2 สัปดาห์ หลักสูตร ภาษาอังกฤษ 20 บทเรียนต่อสัปดาห์ (รวมที่พัก)
4.1/5.0 63 ความคิดเห็น

พิเศษ! พิเศษ! 300€ 285€
=
ยกเลิกได้ ฟรี

นิวซีแลนด์

โอ๊คแลนด์
2 สัปดาห์ หลักสูตร ภาษาอังกฤษ 25 บทเรียนต่อสัปดาห์ (รวมที่พัก)
4.4/5.0 24 ความคิดเห็น

พิเศษ! พิเศษ! 1000NZD 961NZD
=
ยกเลิกได้ ฟรี
โอ๊คแลนด์
2 สัปดาห์ หลักสูตร ภาษาอังกฤษ 20 บทเรียนต่อสัปดาห์ (รวมที่พัก)
3.5/5.0 27 ความคิดเห็น

พิเศษ! พิเศษ! 780NZD 749NZD
=
ยกเลิกได้ ฟรี
โอ๊คแลนด์
2 สัปดาห์ หลักสูตร ภาษาอังกฤษ 23 บทเรียนต่อสัปดาห์ (รวมที่พัก)
4.5/5.0 2 ความคิดเห็น

พิเศษ! พิเศษ! 1010NZD 970NZD
=
ยกเลิกได้ ฟรี
โอ๊คแลนด์
2 สัปดาห์ หลักสูตร ภาษาอังกฤษ 25 บทเรียนต่อสัปดาห์ (รวมที่พัก)
4.2/5.0 40 ความคิดเห็น

พิเศษ! พิเศษ! 970NZD 934NZD
=
ยกเลิกได้ ฟรี
โอ๊คแลนด์
2 สัปดาห์ หลักสูตร ภาษาอังกฤษ 25 บทเรียนต่อสัปดาห์ (รวมที่พัก)
ไครสต์เชิร์ช
2 สัปดาห์ หลักสูตร ภาษาอังกฤษ 25 บทเรียนต่อสัปดาห์ (รวมที่พัก)
4.3/5.0
196 ความคิดเห็นจากทั่วโลก

พิเศษ! พิเศษ! 3710US$ 3525US$
ยกเลิกได้ ฟรี
แฮมิลตัน
2 สัปดาห์ หลักสูตร ภาษาอังกฤษ 25 บทเรียนต่อสัปดาห์ (รวมที่พัก)
พิเศษ! พิเศษ! 960NZD 921NZD
=
ยกเลิกได้ ฟรี
ควีนส์ทาวน์
2 สัปดาห์ หลักสูตร ภาษาอังกฤษ 25 บทเรียนต่อสัปดาห์ (รวมที่พัก)
4.4/5.0 7 ความคิดเห็น

พิเศษ! พิเศษ! 1040NZD 1001NZD
=
ยกเลิกได้ ฟรี

ไอร์แลนด์เหนือ (สหราชอาณาจักร)

เบลฟัสต์
2 สัปดาห์ หลักสูตร ภาษาอังกฤษ 20 บทเรียนต่อสัปดาห์ (รวมที่พัก)
4.5/5.0 2 ความคิดเห็น

พิเศษ! พิเศษ! 390£ 371£
=
ยกเลิกได้ ฟรี
เบลฟัสต์
2 สัปดาห์ หลักสูตร ภาษาอังกฤษ 25 บทเรียนต่อสัปดาห์ (รวมที่พัก)
4.3/5.0
196 ความคิดเห็นจากทั่วโลก

พิเศษ! พิเศษ! 1980£ 1881£
=
ยกเลิกได้ ฟรี

ฟิลิปปินส์

เกาะโบราไคย์
2 สัปดาห์ หลักสูตร ภาษาอังกฤษ 25 บทเรียนต่อสัปดาห์ (รวมที่พัก)
4.3/5.0 11 ความคิดเห็น

พิเศษ! พิเศษ! 778US$ 746US$
ยกเลิกได้ ฟรี
เซบูซิตี้
2 สัปดาห์ หลักสูตร ภาษาอังกฤษ 35 บทเรียนต่อสัปดาห์ (รวมที่พัก)
4.5/5.0 4 ความคิดเห็น

พิเศษ! พิเศษ! 573US$ 550US$
ยกเลิกได้ ฟรี

สกอตแลนด์

อเบอร์ดีน
2 สัปดาห์ หลักสูตร ภาษาอังกฤษ 21 บทเรียนต่อสัปดาห์ (รวมที่พัก)
4.0/5.0 1 ความคิดเห็น

พิเศษ! พิเศษ! 550£ 525£
=
ยกเลิกได้ ฟรี
2 สัปดาห์ หลักสูตร ภาษาอังกฤษ 25 บทเรียนต่อสัปดาห์ (รวมที่พัก)
4.3/5.0
196 ความคิดเห็นจากทั่วโลก

พิเศษ! พิเศษ! 1980£ 1881£
=
ยกเลิกได้ ฟรี
เอดินบะระ
2 สัปดาห์ หลักสูตร ภาษาอังกฤษ 20 บทเรียนต่อสัปดาห์ (รวมที่พัก)
4.1/5.0 51 ความคิดเห็น

พิเศษ! พิเศษ! 320£ 304£
=
ยกเลิกได้ ฟรี
เอดินบะระ
2 สัปดาห์ หลักสูตร ภาษาอังกฤษ 20 บทเรียนต่อสัปดาห์ (รวมที่พัก)
4.0/5.0 2 ความคิดเห็น

พิเศษ! พิเศษ! 560£ 535£
=
ยกเลิกได้ ฟรี
เอดินบะระ
2 สัปดาห์ หลักสูตร ภาษาอังกฤษ 25 บทเรียนต่อสัปดาห์ (รวมที่พัก)
4.2/5.0 69 ความคิดเห็น

พิเศษ! พิเศษ! 792£ 753£
=
ยกเลิกได้ ฟรี
เอดินบะระ
2 สัปดาห์ หลักสูตร ภาษาอังกฤษ 25 บทเรียนต่อสัปดาห์ (รวมที่พัก)
กลาสโกว์
2 สัปดาห์ หลักสูตร ภาษาอังกฤษ 25 บทเรียนต่อสัปดาห์ (รวมที่พัก)
3.9/5.0 57 ความคิดเห็น

พิเศษ! พิเศษ! 448£ 428£
=
ยกเลิกได้ ฟรี
กลาสโกว์
2 สัปดาห์ หลักสูตร ภาษาอังกฤษ 25 บทเรียนต่อสัปดาห์ (รวมที่พัก)
พิเศษ! พิเศษ! 1980£ 1881£
=
ยกเลิกได้ ฟรี

แอฟริกาใต้

เคปทาวน์
2 สัปดาห์ หลักสูตร ภาษาอังกฤษ 20 บทเรียนต่อสัปดาห์ (รวมที่พัก)
3.7/5.0 3 ความคิดเห็น

พิเศษ! พิเศษ! 480€ 458€
=
ยกเลิกได้ ฟรี
เคปทาวน์
2 สัปดาห์ หลักสูตร ภาษาอังกฤษ 20 บทเรียนต่อสัปดาห์ (รวมที่พัก)
4.4/5.0 58 ความคิดเห็น

พิเศษ! พิเศษ! 430€ 409€
=
ยกเลิกได้ ฟรี
เคปทาวน์
2 สัปดาห์ หลักสูตร ภาษาอังกฤษ 20 บทเรียนต่อสัปดาห์ (รวมที่พัก)
4.2/5.0 6 ความคิดเห็น

พิเศษ! พิเศษ! 510€ 510€
=
ยกเลิกได้ ฟรี
เคปทาวน์
2 สัปดาห์ หลักสูตร ภาษาอังกฤษ 25 บทเรียนต่อสัปดาห์ (รวมที่พัก)
4.3/5.0
196 ความคิดเห็นจากทั่วโลก

พิเศษ! พิเศษ! 3300US$ 3135US$
ยกเลิกได้ ฟรี
พอร์ตเอลิซาเบท
2 สัปดาห์ หลักสูตร ภาษาอังกฤษ 20 บทเรียนต่อสัปดาห์ (รวมที่พัก)
5.0/5.0 3 ความคิดเห็น

พิเศษ! พิเศษ! 360€ 342€
=
ยกเลิกได้ ฟรี

ไทย

กรุงเทพฯ
2 สัปดาห์ หลักสูตร ภาษาอังกฤษ 25 บทเรียนต่อสัปดาห์ (รวมที่พัก)
5.0/5.0 1 ความคิดเห็น

พิเศษ! พิเศษ! 21000THB 20100THB
=
ยกเลิกได้ ฟรี
เชียงใหม่
2 สัปดาห์ หลักสูตร ภาษาอังกฤษ 25 บทเรียนต่อสัปดาห์ (รวมที่พัก)
พิเศษ! พิเศษ! 21000THB 20100THB
=
ยกเลิกได้ ฟรี

สหรัฐอเมริกา

2 สัปดาห์ หลักสูตร ภาษาอังกฤษ 18 บทเรียนต่อสัปดาห์ (รวมที่พัก)
พิเศษ! พิเศษ! 610US$ 586US$
ยกเลิกได้ ฟรี
เบเวอร์ลีฮิลส์
2 สัปดาห์ หลักสูตร ภาษาอังกฤษ 20 บทเรียนต่อสัปดาห์ (รวมที่พัก)
4.1/5.0 34 ความคิดเห็น

พิเศษ! พิเศษ! 626US$ 603US$
ยกเลิกได้ ฟรี
บอสตัน
2 สัปดาห์ หลักสูตร ภาษาอังกฤษ 18 บทเรียนต่อสัปดาห์ (รวมที่พัก)
5.0/5.0 2 ความคิดเห็น

พิเศษ! พิเศษ! 970US$ 929US$
ยกเลิกได้ ฟรี
บอสตัน
2 สัปดาห์ หลักสูตร ภาษาอังกฤษ 24 บทเรียนต่อสัปดาห์ (รวมที่พัก)
พิเศษ! พิเศษ! 764US$ 726US$
ยกเลิกได้ ฟรี
2 สัปดาห์ หลักสูตร ภาษาอังกฤษ 20 บทเรียนต่อสัปดาห์ (รวมที่พัก)
3.7/5.0 15 ความคิดเห็น

พิเศษ! พิเศษ! 850US$ 815US$
ยกเลิกได้ ฟรี
บอสตัน
Back Bay
2 สัปดาห์ หลักสูตร ภาษาอังกฤษ 20 บทเรียนต่อสัปดาห์ (รวมที่พัก)
3.8/5.0 18 ความคิดเห็น

พิเศษ! พิเศษ! 900US$ 900US$
ยกเลิกได้ ฟรี
2 สัปดาห์ หลักสูตร ภาษาอังกฤษ 25 บทเรียนต่อสัปดาห์ (รวมที่พัก)
4.3/5.0
196 ความคิดเห็นจากทั่วโลก

พิเศษ! พิเศษ! 3670US$ 3487US$
ยกเลิกได้ ฟรี
2 สัปดาห์ หลักสูตร ภาษาอังกฤษ 25 บทเรียนต่อสัปดาห์ (รวมที่พัก)
2 สัปดาห์ หลักสูตร ภาษาอังกฤษ 25 บทเรียนต่อสัปดาห์ (รวมที่พัก)
4.3/5.0
196 ความคิดเห็นจากทั่วโลก

พิเศษ! พิเศษ! 3670US$ 3487US$
ยกเลิกได้ ฟรี
ฟอร์ต ลอเดอร์เดล
2 สัปดาห์ หลักสูตร ภาษาอังกฤษ 20 บทเรียนต่อสัปดาห์ (รวมที่พัก)
4.6/5.0 16 ความคิดเห็น

พิเศษ! พิเศษ! 625US$ 600US$
ยกเลิกได้ ฟรี
ฟอร์ต ลอเดอร์เดล
2 สัปดาห์ หลักสูตร ภาษาอังกฤษ 25 บทเรียนต่อสัปดาห์ (รวมที่พัก)
4.3/5.0
196 ความคิดเห็นจากทั่วโลก

พิเศษ! พิเศษ! 3670US$ 3487US$
ยกเลิกได้ ฟรี
โฮโนลูลู
2 สัปดาห์ หลักสูตร ภาษาอังกฤษ 20 บทเรียนต่อสัปดาห์ (รวมที่พัก)
4.2/5.0 5 ความคิดเห็น

พิเศษ! พิเศษ! 840US$ 806US$
ยกเลิกได้ ฟรี
โฮโนลูลู
2 สัปดาห์ หลักสูตร ภาษาอังกฤษ 20 บทเรียนต่อสัปดาห์ (รวมที่พัก)
พิเศษ! พิเศษ! 694US$ 665US$
ยกเลิกได้ ฟรี
โฮโนลูลู
2 สัปดาห์ หลักสูตร ภาษาอังกฤษ 20 บทเรียนต่อสัปดาห์ (รวมที่พัก)
4.0/5.0 8 ความคิดเห็น

พิเศษ! พิเศษ! 825US$ 793US$
ยกเลิกได้ ฟรี
โฮโนลูลู
2 สัปดาห์ หลักสูตร ภาษาอังกฤษ 20 บทเรียนต่อสัปดาห์ (รวมที่พัก)
4.3/5.0 41 ความคิดเห็น

พิเศษ! พิเศษ! 810US$ 810US$
ยกเลิกได้ ฟรี
โฮโนลูลู
2 สัปดาห์ หลักสูตร ภาษาอังกฤษ 25 บทเรียนต่อสัปดาห์ (รวมที่พัก)
เจอร์ซีซิตี้
2 สัปดาห์ หลักสูตร ภาษาอังกฤษ 18 บทเรียนต่อสัปดาห์ (รวมที่พัก)
4.5/5.0 2 ความคิดเห็น

พิเศษ! พิเศษ! 970US$ 929US$
ยกเลิกได้ ฟรี
ลาสเวกัส
2 สัปดาห์ หลักสูตร ภาษาอังกฤษ 18 บทเรียนต่อสัปดาห์ (รวมที่พัก)
4.3/5.0 3 ความคิดเห็น

พิเศษ! พิเศษ! 880US$ 844US$
ยกเลิกได้ ฟรี
ลาสเวกัส
2 สัปดาห์ หลักสูตร ภาษาอังกฤษ 25 บทเรียนต่อสัปดาห์ (รวมที่พัก)
4.3/5.0
196 ความคิดเห็นจากทั่วโลก

พิเศษ! พิเศษ! 3670US$ 3487US$
ยกเลิกได้ ฟรี
ลอสแอนเจลิส
2 สัปดาห์ หลักสูตร ภาษาอังกฤษ 18 บทเรียนต่อสัปดาห์ (รวมที่พัก)
พิเศษ! พิเศษ! 970US$ 929US$
ยกเลิกได้ ฟรี
ลอสแอนเจลิส
2 สัปดาห์ หลักสูตร ภาษาอังกฤษ 20 บทเรียนต่อสัปดาห์ (รวมที่พัก)
3.3/5.0 6 ความคิดเห็น

พิเศษ! พิเศษ! 626US$ 603US$
ยกเลิกได้ ฟรี
ลอสแอนเจลิส
Hollywood
2 สัปดาห์ หลักสูตร ภาษาอังกฤษ 28 บทเรียนต่อสัปดาห์ (รวมที่พัก)
4.3/5.0 9 ความคิดเห็น

พิเศษ! พิเศษ! 960US$ 912US$
ยกเลิกได้ ฟรี
ลอสแอนเจลิส
2 สัปดาห์ หลักสูตร ภาษาอังกฤษ 25 บทเรียนต่อสัปดาห์ (รวมที่พัก)
ไมอามี่
2 สัปดาห์ หลักสูตร ภาษาอังกฤษ 20 บทเรียนต่อสัปดาห์ (รวมที่พัก)
4.1/5.0 39 ความคิดเห็น

พิเศษ! พิเศษ! 560US$ 538US$
ยกเลิกได้ ฟรี
ไมอามี่
2 สัปดาห์ หลักสูตร ภาษาอังกฤษ 18.75 บทเรียนต่อสัปดาห์ (รวมที่พัก)
พิเศษ! พิเศษ! 650US$ 628US$
ยกเลิกได้ ฟรี
ไมอามี่
2 สัปดาห์ หลักสูตร ภาษาอังกฤษ 20 บทเรียนต่อสัปดาห์ (รวมที่พัก)
พิเศษ! พิเศษ! 600US$ 575US$
ยกเลิกได้ ฟรี
ไมอามี่
2 สัปดาห์ หลักสูตร ภาษาอังกฤษ 20 บทเรียนต่อสัปดาห์ (รวมที่พัก)
4.0/5.0 11 ความคิดเห็น

พิเศษ! พิเศษ! 835US$ 801US$
ยกเลิกได้ ฟรี
ไมอามี่
South Beach
2 สัปดาห์ หลักสูตร ภาษาอังกฤษ 20 บทเรียนต่อสัปดาห์ (รวมที่พัก)
พิเศษ! พิเศษ! 900US$ 900US$
ยกเลิกได้ ฟรี
ไมอามี่
2 สัปดาห์ หลักสูตร ภาษาอังกฤษ 25 บทเรียนต่อสัปดาห์ (รวมที่พัก)
4.3/5.0
196 ความคิดเห็นจากทั่วโลก

พิเศษ! พิเศษ! 3670US$ 3487US$
ยกเลิกได้ ฟรี
นิวยอร์ก
Manhattan
2 สัปดาห์ หลักสูตร ภาษาอังกฤษ 20 บทเรียนต่อสัปดาห์ (รวมที่พัก)
3.8/5.0 5 ความคิดเห็น

พิเศษ! พิเศษ! 900US$ 863US$
ยกเลิกได้ ฟรี
นิวยอร์ก
Manhattan
2 สัปดาห์ หลักสูตร ภาษาอังกฤษ 20 บทเรียนต่อสัปดาห์ (รวมที่พัก)
3.9/5.0 169 ความคิดเห็น

พิเศษ! พิเศษ! 945US$ 906US$
ยกเลิกได้ ฟรี
นิวยอร์ก
2 สัปดาห์ หลักสูตร ภาษาอังกฤษ 20 บทเรียนต่อสัปดาห์ (รวมที่พัก)
4.4/5.0 19 ความคิดเห็น

พิเศษ! พิเศษ! 850US$ 814US$
ยกเลิกได้ ฟรี
นิวยอร์ก
2 สัปดาห์ หลักสูตร ภาษาอังกฤษ 28 บทเรียนต่อสัปดาห์ (รวมที่พัก)
พิเศษ! พิเศษ! 864US$ 821US$
ยกเลิกได้ ฟรี
นิวยอร์ก
Manhattan
2 สัปดาห์ หลักสูตร ภาษาอังกฤษ 20 บทเรียนต่อสัปดาห์ (รวมที่พัก)
5.0/5.0 2 ความคิดเห็น

พิเศษ! พิเศษ! 990US$ 990US$
ยกเลิกได้ ฟรี
นิวยอร์ก
2 สัปดาห์ หลักสูตร ภาษาอังกฤษ 25 บทเรียนต่อสัปดาห์ (รวมที่พัก)
ออร์แลนโด
2 สัปดาห์ หลักสูตร ภาษาอังกฤษ 24 บทเรียนต่อสัปดาห์ (รวมที่พัก)
พิเศษ! พิเศษ! 580US$ 557US$
ยกเลิกได้ ฟรี
ออร์แลนโด
2 สัปดาห์ หลักสูตร ภาษาอังกฤษ 25 บทเรียนต่อสัปดาห์ (รวมที่พัก)
ฟิลาเดลเฟีย
2 สัปดาห์ หลักสูตร ภาษาอังกฤษ 18 บทเรียนต่อสัปดาห์ (รวมที่พัก)
5.0/5.0 1 ความคิดเห็น

พิเศษ! พิเศษ! 960US$ 920US$
ยกเลิกได้ ฟรี
พรินซ์ตัน
2 สัปดาห์ หลักสูตร ภาษาอังกฤษ 28 บทเรียนต่อสัปดาห์ (รวมที่พัก)
พิเศษ! พิเศษ! 864US$ 821US$
ยกเลิกได้ ฟรี
ซานดิเอโก
2 สัปดาห์ หลักสูตร ภาษาอังกฤษ 20 บทเรียนต่อสัปดาห์ (รวมที่พัก)
พิเศษ! พิเศษ! 872US$ 839US$
ยกเลิกได้ ฟรี
ซานดิเอโก
2 สัปดาห์ หลักสูตร ภาษาอังกฤษ 20 บทเรียนต่อสัปดาห์ (รวมที่พัก)
4.2/5.0 19 ความคิดเห็น

พิเศษ! พิเศษ! 850US$ 815US$
ยกเลิกได้ ฟรี
ซานดิเอโก
La Jolla
2 สัปดาห์ หลักสูตร ภาษาอังกฤษ 20 บทเรียนต่อสัปดาห์ (รวมที่พัก)
พิเศษ! พิเศษ! 920US$ 920US$
ยกเลิกได้ ฟรี
ซานดิเอโก
2 สัปดาห์ หลักสูตร ภาษาอังกฤษ 25 บทเรียนต่อสัปดาห์ (รวมที่พัก)
4.3/5.0
196 ความคิดเห็นจากทั่วโลก

พิเศษ! พิเศษ! 3670US$ 3487US$
ยกเลิกได้ ฟรี
ซานฟรานซิสโก
2 สัปดาห์ หลักสูตร ภาษาอังกฤษ 20 บทเรียนต่อสัปดาห์ (รวมที่พัก)
4.4/5.0 11 ความคิดเห็น

พิเศษ! พิเศษ! 850US$ 815US$
ยกเลิกได้ ฟรี
ซานฟรานซิสโก
2 สัปดาห์ หลักสูตร ภาษาอังกฤษ 20 บทเรียนต่อสัปดาห์ (รวมที่พัก)
4.2/5.0 6 ความคิดเห็น

พิเศษ! พิเศษ! 900US$ 900US$
ยกเลิกได้ ฟรี
ซานฟรานซิสโก
2 สัปดาห์ หลักสูตร ภาษาอังกฤษ 25 บทเรียนต่อสัปดาห์ (รวมที่พัก)
4.3/5.0
196 ความคิดเห็นจากทั่วโลก

พิเศษ! พิเศษ! 3670US$ 3487US$
ยกเลิกได้ ฟรี
ซานตา โมนิกา
2 สัปดาห์ หลักสูตร ภาษาอังกฤษ 20 บทเรียนต่อสัปดาห์ (รวมที่พัก)
พิเศษ! พิเศษ! 920US$ 920US$
ยกเลิกได้ ฟรี
วอชิงตัน ดี.ซี.
2 สัปดาห์ หลักสูตร ภาษาอังกฤษ 20 บทเรียนต่อสัปดาห์ (รวมที่พัก)
5.0/5.0 1 ความคิดเห็น

พิเศษ! พิเศษ! 900US$ 900US$
ยกเลิกได้ ฟรี
วอชิงตัน ดี.ซี.
2 สัปดาห์ หลักสูตร ภาษาอังกฤษ 25 บทเรียนต่อสัปดาห์ (รวมที่พัก)
4.2/5.0 4 ความคิดเห็น

พิเศษ! พิเศษ! 700US$ 700US$
ยกเลิกได้ ฟรี

ประเทศเวลส์

คาร์ดิฟฟ์
2 สัปดาห์ หลักสูตร ภาษาอังกฤษ 20 บทเรียนต่อสัปดาห์ (รวมที่พัก)
4.3/5.0 16 ความคิดเห็น

พิเศษ! พิเศษ! 480£ 459£
=
ยกเลิกได้ ฟรี
สวอนซี
2 สัปดาห์ หลักสูตร ภาษาอังกฤษ 25 บทเรียนต่อสัปดาห์ (รวมที่พัก)
พิเศษ! พิเศษ! 680£ 650£
=
ยกเลิกได้ ฟรี
LanguageCourse.net เป็นเว็บไซต์อิสระด้านการศึกษาสำหรับจองหลักสูตรที่มีการเข้าชมสูงสุดในโลก มีหลักสูตรภาษาอังกฤษ แนะนำในต่างประเทศ โรงเรียนภาษาอังกฤษ ในออสเตรเลีย, แคนาดา, อังกฤษ, สหราชอาณาจักร, อังกฤษ, เกรเนดา, อินเดีย, ไอร์แลนด์, จาเมกา, มอลตา, นิวซีแลนด์, ไอร์แลนด์เหนือ (สหราชอาณาจักร), ฟิลิปปินส์, สกอตแลนด์, แอฟริกาใต้, ไทย, สหรัฐอเมริกา, ประเทศเวลส์ ไม่ว่าคุณจะมองหาหลักสูตรภาษาที่ราคาต่ำสุด ที่มีการเรียนการสอนที่มีคุณภาพดี หรือมีกิจกรรมสันทนาการสนุกสนาร เราจะช่วยให้คุณค้นหาหลักสูตรที่ดีที่สุดจากรายชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ ที่ได้รับการคัดสรร สำหรับผู้เริ่มต้นหรือระดับสูง ผู้เชี่ยวชาญด้านการเดินทางเพื่อเรียนภาษาของเรายินดีที่จะช่วยเหมือนเป็นไกด์ของคุณ
onscroll="return false;">
ถูกใจ
เกี่ยวกับโรงเรียนLanguageCourse.net