The 100 Most Celebrated Chinese Women

Compare Chinese courses at language schools in China (Beijing and Shanghai).Thousands of Student Reviews of the leading language schools.

1. Nüwa

2. Queen Mother of the West

3. Sunü

4. Fufei

5. Momu

6. Cannü, the Silkworm Girl (PDF Document)

7. The Princess of Xiang

8. Chang'e

9. Yaoji

10. Meixi

11. Daji

12. Fuhao

13. Baosi

14. Zhinü, the Girl Weaver

15. Consort Fan

16. Du Sanniang

17. A Woman Advisor in the Wilds of Chu

18. Madam Li

19. The Lady of Xi (Word Document)

20. Consort Xia

21. Nüxu

22. Nie Ying

23. Ruji

24. Xishi

25. Dongshi

26. Wuyan

27. Zhuang Tianshi

28. Mengmu (Mother Meng)

29. Zhuangzhi

30. Meng Jiangnü

31. Yu Meiren

32. Meng Guang

33. Empress Lü

34. Zhuo Wenjun

35. Wang Zhaojun

36. Zhao Feiyan

37. Ban Jieyu

38. Ban Zhao

39. Lady Li

40. Princess Wusun

41. Cai Wenji

42. Ma Gu

43. Jia Wu

44. Luofu

45. Diaochan

46. Empress Zhen

47. Baogu

48. Madam Wei

49. Green Pearl

50. Xie Daoyun

51. Princess Lechang

52. Su Xiaoxiao

53. Lady Huarui

54. Zhu Yingtai

55. Hua Mulan

56. Princess Wencheng

57. Shangguan Wan'er

58. Qianniang

59. Yang Guifei

60. Meifei

61. Madam Willow

62. Gongsun Daniang

63. Li Wa

64. Hongxian

65. Yingying and Hongniang

66. Du Qiuniang

67. Xue Tao

68. Yu Xuanji

69. Guan Panpan

70. Jiao Guiying

71. Nie Yinniang

72. Tan Wenwan

73. Han Cuipin

74. She Saihua

75. Mu Guiying

76. Mother Yue

77. Liang Hongyu

78. Su Xiaomei

79. Li Qingzhao

80. Zhu Shuzhen

81. Sun Daoxuan

82. Chen Ruolan

81. Shentu Xiguang

84. Huang Daopo

85. Empress Qi

86. Empress Ma

87. Du Shiniang

88. Li Xiangjun

83. Chen Yuanyuan

90. Eighth Madam

91. Qin Liangyu

92. Xiangfei

93. Wu Zao

94. Wang Cong'er

35. Zhou Xiuying

96. Lin Hei'er

37. Hong Xuanjiao

98. Zhenfei

99. Sai Jinhua

100. Qiujin

I Liked
about LanguageCourse.net
  • Abrahan (23): I liked the experience of LanguageCourse.Net, they... more
  • Attila (41): I am very satisfied. I found more relevant... more
  • Ignacio (24): Staff is very attentive and kind. I had some... more
*required