X
ASILS

ASILS

Associazone della Scuole di Italiano come Lingua Seconda 
Thành viên của ASILS (Associazone della Scuole di Italiano come Lingua Seconda)
1
Các đánh giá của cựu học sinh: (30 ý kiến đánh giá của trường ngôn ngữ này.)

2
Các đánh giá của cựu học sinh: (25 ý kiến đánh giá của trường ngôn ngữ này.)

3
Các đánh giá của cựu học sinh: (123 ý kiến đánh giá của trường ngôn ngữ này.)

4
Các đánh giá của cựu học sinh: (47 ý kiến đánh giá của trường ngôn ngữ này.)

5
Các đánh giá của cựu học sinh: (62 ý kiến đánh giá của trường ngôn ngữ này.)

6
Các đánh giá của cựu học sinh: (14 ý kiến đánh giá của trường ngôn ngữ này.)

7
Các đánh giá của cựu học sinh: (13 ý kiến đánh giá của trường ngôn ngữ này.)

8
Các đánh giá của cựu học sinh: (64 ý kiến đánh giá của trường ngôn ngữ này.)

9
Các đánh giá của cựu học sinh: (17 ý kiến đánh giá của trường ngôn ngữ này.)

10
Các đánh giá của cựu học sinh: (52 ý kiến đánh giá của trường ngôn ngữ này.)

11
Các đánh giá của cựu học sinh: (46 ý kiến đánh giá của trường ngôn ngữ này.)

12
Các đánh giá của cựu học sinh: (39 ý kiến đánh giá của trường ngôn ngữ này.)

13
Các đánh giá của cựu học sinh: (63 ý kiến đánh giá của trường ngôn ngữ này.)

14
Các đánh giá của cựu học sinh: (38 ý kiến đánh giá của trường ngôn ngữ này.)

15
Các đánh giá của cựu học sinh: (34 ý kiến đánh giá của trường ngôn ngữ này.)

16
Các đánh giá của cựu học sinh: (73 ý kiến đánh giá của trường ngôn ngữ này.)

17
Các đánh giá của cựu học sinh: (22 ý kiến đánh giá của trường ngôn ngữ này.)

18
Các đánh giá của cựu học sinh: (38 ý kiến đánh giá của trường ngôn ngữ này.)

19
Các đánh giá của cựu học sinh: (50 ý kiến đánh giá của trường ngôn ngữ này.)

20
Các đánh giá của cựu học sinh: (101 ý kiến đánh giá của trường ngôn ngữ này.)

21
Các đánh giá của cựu học sinh: (155 ý kiến đánh giá của trường ngôn ngữ này.)

22
Các đánh giá của cựu học sinh: (68 ý kiến đánh giá của trường ngôn ngữ này.)

23
Các đánh giá của cựu học sinh: (9 ý kiến đánh giá của trường ngôn ngữ này.)

24
Các đánh giá của cựu học sinh: (80 ý kiến đánh giá của trường ngôn ngữ này.)

25
Các đánh giá của cựu học sinh: (2 ý kiến đánh giá của trường ngôn ngữ này.)

26
Các đánh giá của cựu học sinh: (47 ý kiến đánh giá của trường ngôn ngữ này.)

27
Các đánh giá của cựu học sinh: (21 ý kiến đánh giá của trường ngôn ngữ này.)

28
Các đánh giá của cựu học sinh: (35 ý kiến đánh giá của trường ngôn ngữ này.)

30
Các đánh giá của cựu học sinh: (66 ý kiến đánh giá của trường ngôn ngữ này.)

31
Các đánh giá của cựu học sinh: (82 ý kiến đánh giá của trường ngôn ngữ này.)

32
Các đánh giá của cựu học sinh: (32 ý kiến đánh giá của trường ngôn ngữ này.)

33
Các đánh giá của cựu học sinh: (9 ý kiến đánh giá của trường ngôn ngữ này.)


Trên báo chí:
Tin báo chí
Tin báo chí
Được tin cậy bởi:
Các công ty tin tưởng LanguageCourse.net
Các công ty tin tưởng LanguageCourse.net
Android icon
+
Apple icon
+
VT app shown on tablet
+
VT app shown on mobile

Học Tiếng Anh với ứng dụng miễn phí của chúng tôi

Máy Luyện Từ Vựng

+10.000.000 Lượt tải