X

Các Trường Ngoại Ngữ Tiếng Anh ở Anh, Vương Quốc Anh, Anh

Anh
86 trường ngoại ngữ trong Anh, từ
cho một khóa học Tiếng Anh 2 tuần.

Tìm trường Tiếng Anh tốt nhất với mức giá hợp lý nhất. So sánh chất lượng, ý kiến đánh giá và các lời đề nghị về khóa học Tiếng Anh theo nhóm cho người lớn tại Anh.
Bạn cũng có thể so sánh các khóa học dành cho trẻ em và thanh thiếu niên ở Anh.

Học viên đánh giá chung các trường ở Anh:
4.1/5.0 (1282 ý kiến đánh giá)

Birmingham

Các hạng mục khoá học (6) Nơi Ở (1)

Bournemouth

Các hạng mục khoá học (12) Nơi Ở (3) Trang thiết bị (29)
Các hạng mục khoá học (7) Nơi Ở (2) Trang thiết bị (22)
Các hạng mục khoá học (11) Nơi Ở (3) Trang thiết bị (19)
Bournemouth
Town Centre
Quy mô trường:

Các hạng mục khoá học (4) Nơi Ở (2) Trang thiết bị (13)
Các hạng mục khoá học (6) Nơi Ở (1) Trang thiết bị (15)
Các hạng mục khoá học (7) Nơi Ở (2) Trang thiết bị (12)
Các hạng mục khoá học (13) Nơi Ở (2) Trang thiết bị (27)
Các hạng mục khoá học (4) Nơi Ở (1)

Brighton

Các hạng mục khoá học (4) Nơi Ở (1) Trang thiết bị (10)
Các hạng mục khoá học (3) Nơi Ở (3) Trang thiết bị (12)
Các hạng mục khoá học (8) Nơi Ở (2) Trang thiết bị (19)
Các hạng mục khoá học (8) Nơi Ở (2) Trang thiết bị (18)
Các hạng mục khoá học (6) Nơi Ở (1) Trang thiết bị (16)
Các hạng mục khoá học (6) Nơi Ở (2) Trang thiết bị (12)
Các hạng mục khoá học (8) Nơi Ở (3) Trang thiết bị (21)
Các hạng mục khoá học (5) Nơi Ở (3) Trang thiết bị (22)
Các hạng mục khoá học (8) Nơi Ở (3) Trang thiết bị (6)

Bristol

Các hạng mục khoá học (9) Nơi Ở (3) Trang thiết bị (24)
Các hạng mục khoá học (8) Nơi Ở (2) Trang thiết bị (17)
Các hạng mục khoá học (8) Nơi Ở (4) Trang thiết bị (12)
Các hạng mục khoá học (3) Nơi Ở (1)

Cambridge

Các hạng mục khoá học (9) Nơi Ở (3) Trang thiết bị (21)
Các hạng mục khoá học (7) Nơi Ở (2) Trang thiết bị (14)
Các hạng mục khoá học (3) Nơi Ở (3) Trang thiết bị (4)
Các hạng mục khoá học (5) Nơi Ở (3) Trang thiết bị (20)
Các hạng mục khoá học (5) Nơi Ở (1)

Canterbury

Các hạng mục khoá học (8) Nơi Ở (3) Trang thiết bị (20)
Các hạng mục khoá học (8) Nơi Ở (1) Trang thiết bị (20)

Cheltenham

Các hạng mục khoá học (15) Nơi Ở (1) Trang thiết bị (28)

Colchester

Các hạng mục khoá học (4) Nơi Ở (1) Trang thiết bị (21)

Eltham

Các hạng mục khoá học (5) Nơi Ở (2) Trang thiết bị (14)

Exeter

Các hạng mục khoá học (6) Nơi Ở (2) Trang thiết bị (17)
Các hạng mục khoá học (11) Nơi Ở (4) Trang thiết bị (24)
Các hạng mục khoá học (5) Nơi Ở (1)

Hastings

Các hạng mục khoá học (3) Nơi Ở (1) Trang thiết bị (3)

Isle of Wight

Các hạng mục khoá học (4) Nơi Ở (1)

Lake District

Các hạng mục khoá học (3) Nơi Ở (1)

Leeds

Các hạng mục khoá học (7) Nơi Ở (1) Trang thiết bị (12)

Liverpool

Các hạng mục khoá học (4) Nơi Ở (1)

Luân Đôn

Luân Đôn
Quy mô trường:

Các hạng mục khoá học (5) Nơi Ở (1) Trang thiết bị (20)
Các hạng mục khoá học (7) Nơi Ở (2) Trang thiết bị (13)
Các hạng mục khoá học (5) Nơi Ở (2) Trang thiết bị (20)
Các hạng mục khoá học (6) Nơi Ở (2) Trang thiết bị (18)
Các hạng mục khoá học (12) Nơi Ở (4) Trang thiết bị (23)
Các hạng mục khoá học (10) Nơi Ở (3) Trang thiết bị (16)
Các hạng mục khoá học (12) Nơi Ở (2) Trang thiết bị (23)
Các hạng mục khoá học (5) Nơi Ở (2) Trang thiết bị (15)
Các hạng mục khoá học (11) Nơi Ở (4) Trang thiết bị (16)
Các hạng mục khoá học (9) Nơi Ở (3) Trang thiết bị (10)
Luân Đôn
Quy mô trường:

Các hạng mục khoá học (5) Nơi Ở (2) Trang thiết bị (13)
Các hạng mục khoá học (6) Nơi Ở (2) Trang thiết bị (7)
Các hạng mục khoá học (5) Nơi Ở (3) Trang thiết bị (15)
Các hạng mục khoá học (4) Nơi Ở (2) Trang thiết bị (21)
Các hạng mục khoá học (4) Nơi Ở (3) Trang thiết bị (14)
Các hạng mục khoá học (8) Nơi Ở (1)

Manchester

Các hạng mục khoá học (6) Nơi Ở (2) Trang thiết bị (21)
Các hạng mục khoá học (5) Nơi Ở (2) Trang thiết bị (22)
Các hạng mục khoá học (5) Nơi Ở (2) Trang thiết bị (14)
Các hạng mục khoá học (6) Nơi Ở (2) Trang thiết bị (16)
Các hạng mục khoá học (5) Nơi Ở (2) Trang thiết bị (4)
Các hạng mục khoá học (7) Nơi Ở (3) Trang thiết bị (14)
Các hạng mục khoá học (7) Nơi Ở (3) Trang thiết bị (20)
Các hạng mục khoá học (8) Nơi Ở (2) Trang thiết bị (12)
Các hạng mục khoá học (5) Nơi Ở (1)

Newcastle

Các hạng mục khoá học (3) Nơi Ở (1)

Oxford

Các hạng mục khoá học (4) Nơi Ở (2) Trang thiết bị (22)
Các hạng mục khoá học (4) Nơi Ở (3) Trang thiết bị (12)
Các hạng mục khoá học (7) Nơi Ở (1) Trang thiết bị (19)
Các hạng mục khoá học (8) Nơi Ở (3) Trang thiết bị (14)
Các hạng mục khoá học (5) Nơi Ở (2) Trang thiết bị (18)
Các hạng mục khoá học (8) Nơi Ở (2) Trang thiết bị (6)
Các hạng mục khoá học (4) Nơi Ở (2) Trang thiết bị (19)
Các hạng mục khoá học (7) Nơi Ở (1)

Plymouth

Các hạng mục khoá học (5) Nơi Ở (2) Trang thiết bị (26)

Portsmouth

Các hạng mục khoá học (5) Nơi Ở (1)