X

Khóa Luyện Thi TELC ở Đức

Ngày bắt đầu
Tính giá
Đức - TELC
9 trường ngoại ngữ trong Đức cung cấp các khóa học TELC từ
cho một khóa học Tiếng Đức 4 tuần.

Các khóa học Tiếng Đức này được thiết kế nhằm trang bị cho bạn kiến thức thi TELC.
Tìm hiểu thêm về các khóa luyện thi tại Đức đối với các kỳ thi Tiếng Đức khác.: Zertifikat Deutsch (ZD) (1), TestDaF (10)

Đánh giá tổng quan các trường ở Đức được liệt kê trong danh sách::
4.1/5.0 (427 ý kiến đánh giá)

Berlin

Quy mô trường:
Buổi học một tuần: 28
Sĩ số tối đa trong một lớp: 15
Trình độ ngoại ngữ yêu cầu: Trên trung cấp (B2)
Ngày bắt đầu: Vào mỗi Thứ Hai đầu tháng
Lệ phí thi: 220 €
Ngày Thi: 27.Thg 1.2017, 24.Thg 2.2017, 31.Thg 3.2017, 28.Thg 4.2017, 19.Tháng Năm.2017, 23.Thg 6.2017, 14.Thg 7.2017, 28.Thg 7.2017, 11.Thg 8.2017, 25.Thg 8.2017, 29.Thg 9.2017, 27.Thg 10.2017, 24.Thg 11.2017, 22.Thg 12.2017
Quy mô trường:
Buổi học một tuần: 6.666
Sĩ số tối đa trong một lớp: 20
Trình độ ngoại ngữ yêu cầu: Nâng cao (C1)
Ngày bắt đầu: Vào mỗi Thứ Hai đầu tháng
Lệ phí thi: 175 €
Ngày Thi: 27.Thg 1.2017, 24.Thg 2.2017, 31.Thg 3.2017, 28.Thg 4.2017, 19.Tháng Năm.2017, 23.Thg 6.2017, 14.Thg 7.2017, 28.Thg 7.2017, 11.Thg 8.2017, 25.Thg 8.2017, 29.Thg 9.2017, 27.Thg 10.2017, 24.Thg 11.2017, 22.Thg 12.2017
Quy mô trường:
Buổi học một tuần: 30
Sĩ số tối đa trong một lớp: 8
Trình độ ngoại ngữ yêu cầu: Dưới trung cấp (B1)
Ngày bắt đầu: 06.Thg 3.2017, 03.Thg 4.2017, 02.Tháng Năm.2017, 29.Tháng Năm.2017, 03.Thg 7.2017, 24.Thg 7.2017, 28.Thg 8.2017, 18.Thg 9.2017, 23.Thg 10.2017, 20.Thg 11.2017
Ngày Thi: 23.Thg 2.2017, 24.Thg 2.2017, 30.Thg 3.2017, 31.Thg 3.2017, 27.Thg 4.2017, 28.Thg 4.2017, 26.Tháng Năm.2017, 29.Tháng Năm.2017, 22.Thg 6.2017, 23.Thg 6.2017, 27.Thg 7.2017, 28.Thg 8.2017, 17.Thg 8.2017, 18.Thg 8.2017, 21.Thg 9.2017, 22.Thg 9.2017, 12.Thg 10.2017, 13.Thg 10.2017, 16.Thg 11.2017, 17.Thg 11.2017, 14.Thg 12.2017, 15.Thg 12.2017

Cologne

Quy mô trường:
Buổi học một tuần: 30
Sĩ số tối đa trong một lớp: 12
Trình độ ngoại ngữ yêu cầu: Dưới trung cấp (B1)
Ngày bắt đầu: 06.Thg 3.2017, 01.Tháng Năm.2017, 03.Thg 7.2017, 04.Thg 9.2017, 23.Thg 10.2017
Ngày Thi: 03.Thg 3.2017, 28.Thg 4.2017, 23.Thg 6.2017, 25.Thg 8.2017, 27.Thg 10.2017, 20.Thg 12.2017
Quy mô trường:
Buổi học một tuần: 6
Sĩ số tối đa trong một lớp: 20
Trình độ ngoại ngữ yêu cầu: Nâng cao (C1)
Ngày bắt đầu: Vào mỗi Thứ Hai đầu tháng
Lệ phí thi: 175 €
Quy mô trường:
Buổi học một tuần: 28
Sĩ số tối đa trong một lớp: 15
Trình độ ngoại ngữ yêu cầu: Trên trung cấp (B2)
Ngày bắt đầu: Vào mỗi Thứ Hai đầu tháng
Lệ phí thi: 220 €

Heidelberg

Quy mô trường:
Buổi học một tuần: 10
Sĩ số tối đa trong một lớp: 6
Trình độ ngoại ngữ yêu cầu: Dưới trung cấp (B1)
Ngày bắt đầu: 06.Thg 3.2017, 03.Thg 4.2017, 02.Tháng Năm.2017, 06.Thg 6.2017, 03.Thg 7.2017, 07.Thg 8.2017, 04.Thg 9.2017, 02.Thg 10.2017, 06.Thg 11.2017, 04.Thg 12.2017
Quy mô trường:
Buổi học một tuần: 10
Sĩ số tối đa trong một lớp: 15
Trình độ ngoại ngữ yêu cầu: Dưới trung cấp (B1)
Ngày bắt đầu: 06.Thg 3.2017, 03.Thg 4.2017, 02.Tháng Năm.2017, 06.Thg 6.2017, 03.Thg 7.2017, 07.Thg 8.2017, 04.Thg 9.2017, 02.Thg 10.2017, 06.Thg 11.2017, 04.Thg 12.2017

Lindau

Quy mô trường:
Buổi học một tuần: 25
Sĩ số tối đa trong một lớp: 11
Trình độ ngoại ngữ yêu cầu: Người mới học (A1) - Không đòi hỏi kiến thức trước đó
Ngày bắt đầu: Vào các Thứ Hai
Chỉ dành cho trình độ mới bắt đầu học 09.Thg 1.2017, 20.Thg 2.2017, 03.Thg 4.2017, 15.Tháng Năm.2017, 26.Thg 6.2017, 07.Thg 8.2017, 18.Thg 9.2017, 31.Thg 10.2017

Munich

City Centre - West
Quy mô trường:
Buổi học một tuần: 28
Sĩ số tối đa trong một lớp: 15
Trình độ ngoại ngữ yêu cầu: Trên trung cấp (B2)
Ngày bắt đầu: Vào mỗi Thứ Hai đầu tháng
Lệ phí thi: 220 €
Ngày Thi: 28.Thg 1.2017, 25.Thg 2.2017, 25.Thg 3.2017, 29.Thg 4.2017, 20.Tháng Năm.2017, 17.Thg 6.2017, 08.Thg 7.2017, 29.Thg 7.2017, 19.Thg 8.2017, 09.Thg 9.2017, 30.Thg 9.2017, 28.Thg 10.2017, 25.Thg 11.2017, 16.Thg 12.2017
City Centre - West
Quy mô trường:
Buổi học một tuần: 6
Sĩ số tối đa trong một lớp: 20
Trình độ ngoại ngữ yêu cầu: Nâng cao (C1)
Ngày bắt đầu: Vào mỗi Thứ Hai đầu tháng
Lệ phí thi: 175 €
Ngày Thi: 28.Thg 1.2017, 25.Thg 2.2017, 25.Thg 3.2017, 29.Thg 4.2017, 20.Tháng Năm.2017, 17.Thg 6.2017, 08.Thg 7.2017, 29.Thg 7.2017, 19.Thg 8.2017, 09.Thg 9.2017, 30.Thg 9.2017, 28.Thg 10.2017, 25.Thg 11.2017, 16.Thg 12.2017
Quy mô trường:
Buổi học một tuần: 5
Sĩ số tối đa trong một lớp: 12
Trình độ ngoại ngữ yêu cầu: Dưới trung cấp (B1)
Ngày bắt đầu: 06.Thg 3.2017, 03.Thg 4.2017, 02.Tháng Năm.2017, 06.Thg 6.2017, 03.Thg 7.2017, 07.Thg 8.2017, 04.Thg 9.2017, 02.Thg 10.2017, 06.Thg 11.2017, 04.Thg 12.2017
Ngày Thi: 25.Thg 1.2017, 22.Thg 2.2017, 29.Thg 3.2017, 26.Thg 4.2017, 24.Tháng Năm.2017, 28.Thg 6.2017, 26.Thg 7.2017, 30.Thg 8.2017, 27.Thg 9.2017, 25.Thg 10.2017, 29.Thg 11.2017, 22.Thg 12.2017

Radolfzell

Quy mô trường:
Buổi học một tuần: 28
Sĩ số tối đa trong một lớp: 15
Trình độ ngoại ngữ yêu cầu: Trên trung cấp (B2)
Ngày bắt đầu: Vào mỗi Thứ Hai đầu tháng
Lệ phí thi: 220 €
Quy mô trường:
Buổi học một tuần: 6
Sĩ số tối đa trong một lớp: 20
Trình độ ngoại ngữ yêu cầu: Nâng cao (C1)
Ngày bắt đầu: Vào mỗi Thứ Hai đầu tháng
Lệ phí thi: 175 €

Thông tin chung về English for Speakers of Other Languages / ESOL by Pitman

Bài thi Tiếng Anh Cho Người Sử Dụng Ngôn Ngữ Khác / ESOL của Pitman được ít công nhận hơn, tuy nhiên việc tổ chức thi vẫn diễn ra vào một số ngày ở trường của bạn. Chúng tôi mong bạn xem qua một số dạng thi anh ngữ khác mà có thể giúp bạn ghi thêm nhiều điểm hơn. Bài thi ESOL của Pitman được đưa ra dưới các dạng sau:

Lệ phí thi

Lệ phí khác nhau tùy thuộc vào trung tâm tổ chức thi.

Trình độ

Sơ Cấp (A1 Bước Tiến Mới)
Tiếp Cận (A2 Từng Bước)
Thành Tựu (B1 Đạt Tới Ngưỡng Được Chấp Nhận)
Chuyên Gia (C1 Sử Dụng Thành Thạo Hiệu Quả)
Vững Vàng C2 Vững Vàng
Dựa theo Khung Tham Chiếu Chung Châu Âu: A1 - C2

Ngày thi

Ngày thi khác nhau tùy thuộc vào trung tâm tổ chức thi.

See further information about TELC »

Bản đồ với vị trí các trường Tiếng Đức ở

onscroll="return false;">
Tôi Thích
về LanguageCourse.net
  • Oscar (20): Tôi chọn họ bởi họ cung cấp đầy... xem thêm