X

Các khóa học Tiếng Pháp

Ngày bắt đầu
Tính giá
Canada
43 trường ngoại ngữ , từ
cho một khóa học Tiếng Pháp 2 tuần.

Canada

Montreal
2 tuần Các khóa học Tiếng Pháp Các buổi học 18 một tuần (Bao gồm chỗ ở)
4.3/5.0 3 ý kiến đánh giá

Đặc biệt! Cung cấp! 680C$ 654C$
=
Hủy MIỄN PHÍ
Montreal
Quebec
2 tuần Các khóa học Tiếng Pháp Các buổi học 20 một tuần (Bao gồm chỗ ở)
Đặc biệt! Cung cấp! 730C$ 730C$
=
Hủy MIỄN PHÍ
2 tuần Các khóa học Tiếng Pháp Các buổi học 24 một tuần (Bao gồm chỗ ở)
4.4/5.0 73 ý kiến đánh giá

Đặc biệt! Cung cấp! 760C$ 729C$
=
Hủy MIỄN PHÍ
2 tuần Các khóa học Tiếng Pháp Các buổi học 20 một tuần (Bao gồm chỗ ở)
4.7/5.0 3 ý kiến đánh giá

Đặc biệt! Cung cấp! 725C$ 695C$
=
Hủy MIỄN PHÍ
2 tuần Các khóa học Tiếng Pháp Các buổi học 25 một tuần (Bao gồm chỗ ở)

Pháp

Amboise
2 tuần Các khóa học Tiếng Pháp Các buổi học 20 một tuần (Bao gồm chỗ ở)
Đặc biệt! Cung cấp! 766€ 734€
=
Hủy MIỄN PHÍ
Biarritz
2 tuần Các khóa học Tiếng Pháp Các buổi học 20 một tuần (Bao gồm chỗ ở)
4.4/5.0 12 ý kiến đánh giá

Đặc biệt! Cung cấp! 660€ 631€
=
Hủy MIỄN PHÍ
2 tuần Các khóa học Tiếng Pháp Các buổi học 20 một tuần (Bao gồm chỗ ở)
4.0/5.0 31 ý kiến đánh giá

Đặc biệt! Cung cấp! 640€ 612€
=
Hủy MIỄN PHÍ
Bordeaux
2 tuần Các khóa học Tiếng Pháp Các buổi học 20 một tuần (Bao gồm chỗ ở)
4.2/5.0 58 ý kiến đánh giá

Đặc biệt! Cung cấp! 630€ 603€
=
Hủy MIỄN PHÍ
2 tuần Các khóa học Tiếng Pháp Các buổi học 18 một tuần (Bao gồm chỗ ở)
4.5/5.0 2 ý kiến đánh giá

Đặc biệt! Cung cấp! 594€ 565€
=
Hủy MIỄN PHÍ
La Rochelle
2 tuần Các khóa học Tiếng Pháp Các buổi học 20 một tuần (Bao gồm chỗ ở)
Đặc biệt! Cung cấp! 774€ 741€
=
Hủy MIỄN PHÍ
2 tuần Các khóa học Tiếng Pháp Các buổi học 25 một tuần (Bao gồm chỗ ở)
4.2/5.0 133 ý kiến đánh giá

Đặc biệt! Cung cấp! 505€ 483€
=
Hủy MIỄN PHÍ
2 tuần Các khóa học Tiếng Pháp Các buổi học 20 một tuần (Bao gồm chỗ ở)
3.7/5.0 28 ý kiến đánh giá

Đặc biệt! Cung cấp! 455€ 436€
=
Hủy MIỄN PHÍ
2 tuần Các khóa học Tiếng Pháp Các buổi học 25 một tuần (Bao gồm chỗ ở)
LSF
Montpellier
2 tuần Các khóa học Tiếng Pháp Các buổi học 20 một tuần (Bao gồm chỗ ở)
4.4/5.0 113 ý kiến đánh giá

Đặc biệt! Cung cấp! 535€ 512€
=
Hủy MIỄN PHÍ
Montpellier
2 tuần Các khóa học Tiếng Pháp Các buổi học 20 một tuần (Bao gồm chỗ ở)
4.1/5.0 130 ý kiến đánh giá

Đặc biệt! Cung cấp! 540€ 517€
=
Hủy MIỄN PHÍ
Montpellier
2 tuần Các khóa học Tiếng Pháp Các buổi học 20 một tuần (Bao gồm chỗ ở)
4.1/5.0 100 ý kiến đánh giá

Đặc biệt! Cung cấp! 530€ 508€
=
Hủy MIỄN PHÍ
2 tuần Các khóa học Tiếng Pháp Các buổi học 22 một tuần (Bao gồm chỗ ở)
4.1/5.0 7 ý kiến đánh giá

Đặc biệt! Cung cấp! 560€ 536€
=
Hủy MIỄN PHÍ
2 tuần Các khóa học Tiếng Pháp Các buổi học 25 một tuần (Bao gồm chỗ ở)
4.3/5.0
196 ý kiến đánh giá trên phạm vi thế giới

Đặc biệt! Cung cấp! 3100€ 2945€
=
Hủy MIỄN PHÍ
2 tuần Các khóa học Tiếng Pháp Các buổi học 20 một tuần (Bao gồm chỗ ở)
4.0/5.0 65 ý kiến đánh giá

Đặc biệt! Cung cấp! 520€ 496€
=
Hủy MIỄN PHÍ
2 tuần Các khóa học Tiếng Pháp Các buổi học 20 một tuần (Bao gồm chỗ ở)
4.0/5.0 90 ý kiến đánh giá

Đặc biệt! Cung cấp! 490€ 469€
=
Hủy MIỄN PHÍ
2 tuần Các khóa học Tiếng Pháp Các buổi học 20 một tuần (Bao gồm chỗ ở)
4.1/5.0 57 ý kiến đánh giá

Đặc biệt! Cung cấp! 561€ 536€
=
Hủy MIỄN PHÍ
Nice
2 tuần Các khóa học Tiếng Pháp Các buổi học 20 một tuần (Bao gồm chỗ ở)
Đặc biệt! Cung cấp! 360€ 342€
=
Hủy MIỄN PHÍ
2 tuần Các khóa học Tiếng Pháp Các buổi học 25 một tuần (Bao gồm chỗ ở)
Paris
2 tuần Các khóa học Tiếng Pháp Các buổi học 20 một tuần (Bao gồm chỗ ở)
4.4/5.0 171 ý kiến đánh giá

Đặc biệt! Cung cấp! 545€ 518€
=
Hủy MIỄN PHÍ
2 tuần Các khóa học Tiếng Pháp Các buổi học 20 một tuần (Bao gồm chỗ ở)
4.0/5.0 69 ý kiến đánh giá

Đặc biệt! Cung cấp! 590€ 565€
=
Hủy MIỄN PHÍ
2 tuần Các khóa học Tiếng Pháp Các buổi học 20 một tuần (Bao gồm chỗ ở)
Đặc biệt! Cung cấp! 590€ 565€
=
Hủy MIỄN PHÍ
2 tuần Các khóa học Tiếng Pháp Các buổi học 26 một tuần (Bao gồm chỗ ở)
4.0/5.0 137 ý kiến đánh giá

Đặc biệt! Cung cấp! 660€ 627€
=
Hủy MIỄN PHÍ
2 tuần Các khóa học Tiếng Pháp Các buổi học 20 một tuần (Bao gồm chỗ ở)
4.2/5.0 38 ý kiến đánh giá

Đặc biệt! Cung cấp! 715€ 684€
=
Hủy MIỄN PHÍ
Paris
2 tuần Các khóa học Tiếng Pháp Các buổi học 20 một tuần (Bao gồm chỗ ở)
Đặc biệt! Cung cấp! 796€ 762€
=
Hủy MIỄN PHÍ
2 tuần Các khóa học Tiếng Pháp Các buổi học 25 một tuần (Bao gồm chỗ ở)
2 tuần Các khóa học Tiếng Pháp Các buổi học 20 một tuần (Bao gồm chỗ ở)
4.3/5.0 24 ý kiến đánh giá

Đặc biệt! Cung cấp! 630€ 602€
=
Hủy MIỄN PHÍ
2 tuần Các khóa học Tiếng Pháp Các buổi học 25 một tuần (Bao gồm chỗ ở)
4.2/5.0 4 ý kiến đánh giá

Đặc biệt! Cung cấp! 780€ 747€
=
Hủy MIỄN PHÍ
Royan
2 tuần Các khóa học Tiếng Pháp Các buổi học 25 một tuần (Bao gồm chỗ ở)
4.2/5.0 124 ý kiến đánh giá

Đặc biệt! Cung cấp! 670€ 637€
=
Hủy MIỄN PHÍ
2 tuần Các khóa học Tiếng Pháp Các buổi học 23 một tuần (Bao gồm chỗ ở)
4.1/5.0 48 ý kiến đánh giá

Đặc biệt! Cung cấp! 520€ 498€
=
Hủy MIỄN PHÍ
2 tuần Các khóa học Tiếng Pháp Các buổi học 20 một tuần (Bao gồm chỗ ở)
4.8/5.0 33 ý kiến đánh giá

Đặc biệt! Cung cấp! 650€ 619€
=
Hủy MIỄN PHÍ
2 tuần Các khóa học Tiếng Pháp Các buổi học 25 một tuần (Bao gồm chỗ ở)
4.3/5.0
196 ý kiến đánh giá trên phạm vi thế giới

Đặc biệt! Cung cấp! 3100€ 2945€
=
Hủy MIỄN PHÍ

Guadeloupe

Le Gosier
2 tuần Các khóa học Tiếng Pháp Các buổi học 20 một tuần (Bao gồm chỗ ở)
3.5/5.0 2 ý kiến đánh giá

Đặc biệt! Cung cấp! 695€ 664€
=
Hủy MIỄN PHÍ
2 tuần Các khóa học Tiếng Pháp Các buổi học 20 một tuần (Bao gồm chỗ ở)
4.7/5.0 3 ý kiến đánh giá

Đặc biệt! Cung cấp! 670€ 639€
=
Hủy MIỄN PHÍ

Martinique

Fort-de-France
2 tuần Các khóa học Tiếng Pháp Các buổi học 20 một tuần (Bao gồm chỗ ở)
4.2/5.0 6 ý kiến đánh giá

Đặc biệt! Cung cấp! 660€ 631€
=
Hủy MIỄN PHÍ

Monaco

2 tuần Các khóa học Tiếng Pháp Các buổi học 25 một tuần (Bao gồm chỗ ở)
4.3/5.0
196 ý kiến đánh giá trên phạm vi thế giới

Đặc biệt! Cung cấp! 4520€ 4294€
=
Hủy MIỄN PHÍ

Thụy Sĩ

2 tuần Các khóa học Tiếng Pháp Các buổi học 25 một tuần (Bao gồm chỗ ở)
2 tuần Các khóa học Tiếng Pháp Các buổi học 20 một tuần (Bao gồm chỗ ở)
5.0/5.0 1 ý kiến đánh giá

Đặc biệt! Cung cấp! 990CHF 947CHF
=
Hủy MIỄN PHÍ
LanguageCourse.net là trang hướng dẫn giáo dục độc lập được nhiều người vào xem nhất để đặt chỗ các khóa học Tiếng Pháp ở nước ngoài tại các Tiếng Pháp trường ở Canada, Pháp, Guadeloupe, Martinique, Monaco, Thụy Sĩ. Dù bạn đang tìm kiếm khóa học ngôn ngữ bằng giá thấp nhất, chất lượng dạy tốt hay với các hoạt động giải trí vui nhộn, chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra khóa học tốt nhất trong danh sách những khóa học Tiếng Pháp được chọn lựa cẩn thận cho trình độ sơ cấp, trung cấp hay cao cấp. Các chuyên gia du lịch ngôn ngữ thân thiện của chúng tôi sẽ rất vui được hướng dẫn bạn.
onscroll="return false;">
Tôi Thích
về LanguageCourse.net
  • Oscar (20): Tôi chọn họ bởi họ cung cấp đầy... xem thêm