X

Các khóa học Tiếng Pháp

Ngày bắt đầu
Tính giá
Canada
42 trường ngoại ngữ , giá dao động từ
đến
cho khóa học Tiếng Pháp 2 tuần đã bao gồm chỗ ở.

Canada

Montreal
Quebec
2 tuần Các khóa học Tiếng Pháp Các buổi học 20 một tuần (Bao gồm chỗ ở)
Đặc biệt! Cung cấp! 730C$ 730C$
=
Hủy MIỄN PHÍ
Montreal
2 tuần Các khóa học Tiếng Pháp Các buổi học 18 một tuần (Bao gồm chỗ ở)
4.3/5.0 3 ý kiến đánh giá

Đặc biệt! Cung cấp! 680C$ 654C$
=
Hủy MIỄN PHÍ
2 tuần Các khóa học Tiếng Pháp Các buổi học 24 một tuần (Bao gồm chỗ ở)
4.4/5.0 73 ý kiến đánh giá

Đặc biệt! Cung cấp! 760C$ 729C$
=
Hủy MIỄN PHÍ
2 tuần Các khóa học Tiếng Pháp Các buổi học 20 một tuần (Bao gồm chỗ ở)
4.7/5.0 3 ý kiến đánh giá

Đặc biệt! Cung cấp! 725C$ 695C$
=
Hủy MIỄN PHÍ
2 tuần Các khóa học Tiếng Pháp Các buổi học 25 một tuần (Bao gồm chỗ ở)

Pháp

Amboise
2 tuần Các khóa học Tiếng Pháp Các buổi học 20 một tuần (Bao gồm chỗ ở)
Đặc biệt! Cung cấp! 766€ 734€
=
Hủy MIỄN PHÍ
2 tuần Các khóa học Tiếng Pháp Các buổi học 20 một tuần (Bao gồm chỗ ở)
4.0/5.0 31 ý kiến đánh giá

Đặc biệt! Cung cấp! 640€ 612€
=
Hủy MIỄN PHÍ
Biarritz
2 tuần Các khóa học Tiếng Pháp Các buổi học 20 một tuần (Bao gồm chỗ ở)
4.4/5.0 12 ý kiến đánh giá

Đặc biệt! Cung cấp! 660€ 631€
=
Hủy MIỄN PHÍ
Bordeaux
2 tuần Các khóa học Tiếng Pháp Các buổi học 20 một tuần (Bao gồm chỗ ở)
4.2/5.0 58 ý kiến đánh giá

Đặc biệt! Cung cấp! 630€ 603€
=
Hủy MIỄN PHÍ
2 tuần Các khóa học Tiếng Pháp Các buổi học 18 một tuần (Bao gồm chỗ ở)
4.5/5.0 2 ý kiến đánh giá

Đặc biệt! Cung cấp! 594€ 565€
=
Hủy MIỄN PHÍ
La Rochelle
2 tuần Các khóa học Tiếng Pháp Các buổi học 20 một tuần (Bao gồm chỗ ở)
Đặc biệt! Cung cấp! 774€ 741€
=
Hủy MIỄN PHÍ
2 tuần Các khóa học Tiếng Pháp Các buổi học 25 một tuần (Bao gồm chỗ ở)
4.2/5.0 133 ý kiến đánh giá

Đặc biệt! Cung cấp! 505€ 483€
=
Hủy MIỄN PHÍ
2 tuần Các khóa học Tiếng Pháp Các buổi học 20 một tuần (Bao gồm chỗ ở)
3.7/5.0 28 ý kiến đánh giá

Đặc biệt! Cung cấp! 455€ 436€
=
Hủy MIỄN PHÍ
2 tuần Các khóa học Tiếng Pháp Các buổi học 25 một tuần (Bao gồm chỗ ở)
Montpellier
2 tuần Các khóa học Tiếng Pháp Các buổi học 20 một tuần (Bao gồm chỗ ở)
4.1/5.0 130 ý kiến đánh giá

Đặc biệt! Cung cấp! 540€ 517€
=
Hủy MIỄN PHÍ
Montpellier
2 tuần Các khóa học Tiếng Pháp Các buổi học 20 một tuần (Bao gồm chỗ ở)
4.1/5.0 97 ý kiến đánh giá

Đặc biệt! Cung cấp! 530€ 508€
=
Hủy MIỄN PHÍ
2 tuần Các khóa học Tiếng Pháp Các buổi học 22 một tuần (Bao gồm chỗ ở)
4.1/5.0 7 ý kiến đánh giá

Đặc biệt! Cung cấp! 560€ 536€
=
Hủy MIỄN PHÍ
LSF
Montpellier
2 tuần Các khóa học Tiếng Pháp Các buổi học 20 một tuần (Bao gồm chỗ ở)
4.4/5.0 113 ý kiến đánh giá

Đặc biệt! Cung cấp! 535€ 512€
=
Hủy MIỄN PHÍ
2 tuần Các khóa học Tiếng Pháp Các buổi học 25 một tuần (Bao gồm chỗ ở)
4.3/5.0
196 ý kiến đánh giá trên phạm vi thế giới

Đặc biệt! Cung cấp! 3100€ 2945€
=
Hủy MIỄN PHÍ
2 tuần Các khóa học Tiếng Pháp Các buổi học 20 một tuần (Bao gồm chỗ ở)
4.0/5.0 90 ý kiến đánh giá

Đặc biệt! Cung cấp! 490€ 469€
=
Hủy MIỄN PHÍ
2 tuần Các khóa học Tiếng Pháp Các buổi học 20 một tuần (Bao gồm chỗ ở)
4.0/5.0 65 ý kiến đánh giá

Đặc biệt! Cung cấp! 520€ 496€
=
Hủy MIỄN PHÍ
2 tuần Các khóa học Tiếng Pháp Các buổi học 20 một tuần (Bao gồm chỗ ở)
4.1/5.0 57 ý kiến đánh giá

Đặc biệt! Cung cấp! 561€ 536€
=
Hủy MIỄN PHÍ
2 tuần Các khóa học Tiếng Pháp Các buổi học 25 một tuần (Bao gồm chỗ ở)
2 tuần Các khóa học Tiếng Pháp Các buổi học 26 một tuần (Bao gồm chỗ ở)
4.0/5.0 137 ý kiến đánh giá

Đặc biệt! Cung cấp! 660€ 627€
=
Hủy MIỄN PHÍ
Paris
2 tuần Các khóa học Tiếng Pháp Các buổi học 20 một tuần (Bao gồm chỗ ở)
4.4/5.0 171 ý kiến đánh giá

Đặc biệt! Cung cấp! 545€ 518€
=
Hủy MIỄN PHÍ
Paris
2 tuần Các khóa học Tiếng Pháp Các buổi học 20 một tuần (Bao gồm chỗ ở)
Đặc biệt! Cung cấp! 796€ 762€
=
Hủy MIỄN PHÍ
2 tuần Các khóa học Tiếng Pháp Các buổi học 20 một tuần (Bao gồm chỗ ở)
Đặc biệt! Cung cấp! 590€ 565€
=
Hủy MIỄN PHÍ
2 tuần Các khóa học Tiếng Pháp Các buổi học 20 một tuần (Bao gồm chỗ ở)
4.0/5.0 68 ý kiến đánh giá

Đặc biệt! Cung cấp! 590€ 565€
=
Hủy MIỄN PHÍ
2 tuần Các khóa học Tiếng Pháp Các buổi học 20 một tuần (Bao gồm chỗ ở)
4.2/5.0 38 ý kiến đánh giá

Đặc biệt! Cung cấp! 715€ 684€
=
Hủy MIỄN PHÍ
2 tuần Các khóa học Tiếng Pháp Các buổi học 25 một tuần (Bao gồm chỗ ở)
2 tuần Các khóa học Tiếng Pháp Các buổi học 20 một tuần (Bao gồm chỗ ở)
4.5/5.0 23 ý kiến đánh giá

Đặc biệt! Cung cấp! 630€ 602€
=
Hủy MIỄN PHÍ
2 tuần Các khóa học Tiếng Pháp Các buổi học 25 một tuần (Bao gồm chỗ ở)
4.2/5.0 4 ý kiến đánh giá

Đặc biệt! Cung cấp! 780€ 747€
=
Hủy MIỄN PHÍ
Royan
2 tuần Các khóa học Tiếng Pháp Các buổi học 25 một tuần (Bao gồm chỗ ở)
4.2/5.0 123 ý kiến đánh giá

Đặc biệt! Cung cấp! 670€ 637€
=
Hủy MIỄN PHÍ
2 tuần Các khóa học Tiếng Pháp Các buổi học 23 một tuần (Bao gồm chỗ ở)
4.1/5.0 47 ý kiến đánh giá

Đặc biệt! Cung cấp! 520€ 498€
=
Hủy MIỄN PHÍ
2 tuần Các khóa học Tiếng Pháp Các buổi học 25 một tuần (Bao gồm chỗ ở)
4.3/5.0
196 ý kiến đánh giá trên phạm vi thế giới

Đặc biệt! Cung cấp! 3100€ 2945€
=
Hủy MIỄN PHÍ
2 tuần Các khóa học Tiếng Pháp Các buổi học 20 một tuần (Bao gồm chỗ ở)
4.7/5.0 32 ý kiến đánh giá

Đặc biệt! Cung cấp! 650€ 619€
=
Hủy MIỄN PHÍ

Guadeloupe

Le Gosier
2 tuần Các khóa học Tiếng Pháp Các buổi học 20 một tuần (Bao gồm chỗ ở)
3.5/5.0 2 ý kiến đánh giá

Đặc biệt! Cung cấp! 695€ 664€
=
Hủy MIỄN PHÍ
2 tuần Các khóa học Tiếng Pháp Các buổi học 20 một tuần (Bao gồm chỗ ở)
4.7/5.0 3 ý kiến đánh giá

Đặc biệt! Cung cấp! 670€ 639€
=
Hủy MIỄN PHÍ

Martinique

Fort-de-France
2 tuần Các khóa học Tiếng Pháp Các buổi học 20 một tuần (Bao gồm chỗ ở)
4.4/5.0 5 ý kiến đánh giá

Đặc biệt! Cung cấp! 660€ 631€
=
Hủy MIỄN PHÍ

Monaco

2 tuần Các khóa học Tiếng Pháp Các buổi học 25 một tuần (Bao gồm chỗ ở)
4.3/5.0
196 ý kiến đánh giá trên phạm vi thế giới

Đặc biệt! Cung cấp! 4520€ 4294€
=
Hủy MIỄN PHÍ

Thụy Sĩ

2 tuần Các khóa học Tiếng Pháp Các buổi học 25 một tuần (Bao gồm chỗ ở)
2 tuần Các khóa học Tiếng Pháp Các buổi học 20 một tuần (Bao gồm chỗ ở)
5.0/5.0 1 ý kiến đánh giá

Đặc biệt! Cung cấp! 990CHF 947CHF
=
Hủy MIỄN PHÍ
Danh bạ giáo dục độc lập được xem nhiều nhất để đặt các khóa học ngôn ngữ rẻ với chất lượng giảng dạy tốt và những hoạt động giải trí thú vị. Hãy lựa chọn cẩn thận những bài học và khóa học Tiếng Pháp từ trình độ người mới bắt đầu đến trình độ cao, cũng như danh sách những chương trình học Tiếng Pháp ở nước ngoài tại những trường Tiếng Pháp tốt ở Canada, Pháp, Guadeloupe, Martinique, Monaco, Thụy Sĩ.
onscroll="return false;">
Tôi Thích
về LanguageCourse.net
  • Oscar (20): Tôi chọn họ bởi họ cung cấp đầy... xem thêm