X

Các khóa học Tiếng Ý

Ngày bắt đầu
Tính giá
Ý
57 trường ngoại ngữ , giá dao động từ
đến
cho khóa học Tiếng Ý 2 tuần đã bao gồm chỗ ở.

Ý

Alghero (Sardinia)
2 tuần Các khóa học Tiếng Ý Các buổi học 20 một tuần (Bao gồm chỗ ở)
4.1/5.0 13 ý kiến đánh giá

Đặc biệt! Cung cấp! 484€ 462€
=
Hủy MIỄN PHÍ
Bagno di Romagna
2 tuần Các khóa học Tiếng Ý Các buổi học 26 một tuần (Bao gồm chỗ ở)
4.7/5.0 17 ý kiến đánh giá

Đặc biệt! Cung cấp! 648€ 619€
=
Hủy MIỄN PHÍ
2 tuần Các khóa học Tiếng Ý Các buổi học 23 một tuần (Bao gồm chỗ ở)
4.3/5.0 27 ý kiến đánh giá

Đặc biệt! Cung cấp! 425€ 406€
=
Hủy MIỄN PHÍ
Bologna
2 tuần Các khóa học Tiếng Ý Các buổi học 20 một tuần (Bao gồm chỗ ở)
4.4/5.0 23 ý kiến đánh giá

Đặc biệt! Cung cấp! 440€ 418€
=
Hủy MIỄN PHÍ
2 tuần Các khóa học Tiếng Ý Các buổi học 20 một tuần (Bao gồm chỗ ở)
5.0/5.0 1 ý kiến đánh giá

Đặc biệt! Cung cấp! 390€ 374€
=
Hủy MIỄN PHÍ
2 tuần Các khóa học Tiếng Ý Các buổi học 30 một tuần (Bao gồm chỗ ở)
4.3/5.0 15 ý kiến đánh giá

Đặc biệt! Cung cấp! 530€ 504€
=
Hủy MIỄN PHÍ
Cefalù
2 tuần Các khóa học Tiếng Ý Các buổi học 20 một tuần (Bao gồm chỗ ở)
4.8/5.0 5 ý kiến đánh giá

Đặc biệt! Cung cấp! 370€ 354€
=
Hủy MIỄN PHÍ
2 tuần Các khóa học Tiếng Ý Các buổi học 20 một tuần (Bao gồm chỗ ở)
4.5/5.0 118 ý kiến đánh giá

Đặc biệt! Cung cấp! 410€ 393€
=
Hủy MIỄN PHÍ
2 tuần Các khóa học Tiếng Ý Các buổi học 20 một tuần (Bao gồm chỗ ở)
4.3/5.0 3 ý kiến đánh giá

Đặc biệt! Cung cấp! 460€ 441€
=
Hủy MIỄN PHÍ
2 tuần Các khóa học Tiếng Ý Các buổi học 20 một tuần (Bao gồm chỗ ở)
4.0/5.0 25 ý kiến đánh giá

Đặc biệt! Cung cấp! 470€ 450€
=
Hủy MIỄN PHÍ
Florence
2 tuần Các khóa học Tiếng Ý Các buổi học 20 một tuần (Bao gồm chỗ ở)
4.4/5.0 42 ý kiến đánh giá

Đặc biệt! Cung cấp! 350€ 333€
=
Hủy MIỄN PHÍ
2 tuần Các khóa học Tiếng Ý Các buổi học 20 một tuần (Bao gồm chỗ ở)
4.2/5.0 62 ý kiến đánh giá

Đặc biệt! Cung cấp! 395€ 378€
=
Hủy MIỄN PHÍ
2 tuần Các khóa học Tiếng Ý Các buổi học 20 một tuần (Bao gồm chỗ ở)
4.5/5.0 13 ý kiến đánh giá

Đặc biệt! Cung cấp! 399€ 380€
=
Hủy MIỄN PHÍ
Florence
2 tuần Các khóa học Tiếng Ý Các buổi học 20 một tuần (Bao gồm chỗ ở)
4.2/5.0 13 ý kiến đánh giá

Đặc biệt! Cung cấp! 470€ 451€
=
Hủy MIỄN PHÍ
2 tuần Các khóa học Tiếng Ý Các buổi học 20 một tuần (Bao gồm chỗ ở)
4.2/5.0 63 ý kiến đánh giá

Đặc biệt! Cung cấp! 450€ 431€
=
Hủy MIỄN PHÍ
2 tuần Các khóa học Tiếng Ý Các buổi học 20 một tuần (Bao gồm chỗ ở)
4.2/5.0 17 ý kiến đánh giá

Đặc biệt! Cung cấp! 390€ 373€
=
Hủy MIỄN PHÍ
2 tuần Các khóa học Tiếng Ý Các buổi học 25 một tuần (Bao gồm chỗ ở)
2 tuần Các khóa học Tiếng Ý Các buổi học 20 một tuần (Bao gồm chỗ ở)
4.2/5.0 51 ý kiến đánh giá

Đặc biệt! Cung cấp! 380€ 362€
=
Hủy MIỄN PHÍ
Genoa
2 tuần Các khóa học Tiếng Ý Các buổi học 20 một tuần (Bao gồm chỗ ở)
Đặc biệt! Cung cấp! 450€ 430€
=
Hủy MIỄN PHÍ
2 tuần Các khóa học Tiếng Ý Các buổi học 20 một tuần (Bao gồm chỗ ở)
4.3/5.0 20 ý kiến đánh giá

Đặc biệt! Cung cấp! 390€ 371€
=
Hủy MIỄN PHÍ
2 tuần Các khóa học Tiếng Ý Các buổi học 25 một tuần (Bao gồm chỗ ở)
4.3/5.0
195 ý kiến đánh giá trên phạm vi thế giới

Đặc biệt! Cung cấp! 3080€ 2926€
=
Hủy MIỄN PHÍ
2 tuần Các khóa học Tiếng Ý Các buổi học 20 một tuần (Bao gồm chỗ ở)
4.4/5.0 43 ý kiến đánh giá

Đặc biệt! Cung cấp! 350€ 333€
=
Hủy MIỄN PHÍ
2 tuần Các khóa học Tiếng Ý Các buổi học 20 một tuần (Bao gồm chỗ ở)
4.2/5.0 11 ý kiến đánh giá

Đặc biệt! Cung cấp! 420€ 403€
=
Hủy MIỄN PHÍ
2 tuần Các khóa học Tiếng Ý Các buổi học 20 một tuần (Bao gồm chỗ ở)
4.3/5.0 39 ý kiến đánh giá

Đặc biệt! Cung cấp! 465€ 446€
=
Hủy MIỄN PHÍ
Milan
2 tuần Các khóa học Tiếng Ý Các buổi học 20 một tuần (Bao gồm chỗ ở)
4.0/5.0 63 ý kiến đánh giá

Đặc biệt! Cung cấp! 470€ 451€
=
Hủy MIỄN PHÍ
2 tuần Các khóa học Tiếng Ý Các buổi học 20 một tuần (Bao gồm chỗ ở)
4.2/5.0 37 ý kiến đánh giá

Đặc biệt! Cung cấp! 450€ 431€
=
Hủy MIỄN PHÍ
2 tuần Các khóa học Tiếng Ý Các buổi học 25 một tuần (Bao gồm chỗ ở)
Milazzo (Sicily)
2 tuần Các khóa học Tiếng Ý Các buổi học 20 một tuần (Bao gồm chỗ ở)
4.3/5.0 33 ý kiến đánh giá

Đặc biệt! Cung cấp! 390€ 373€
=
Hủy MIỄN PHÍ
Montepulciano
2 tuần Các khóa học Tiếng Ý Các buổi học 20 một tuần (Bao gồm chỗ ở)
4.5/5.0 22 ý kiến đánh giá

Đặc biệt! Cung cấp! 479€ 456€
=
Hủy MIỄN PHÍ
2 tuần Các khóa học Tiếng Ý Các buổi học 20 một tuần (Bao gồm chỗ ở)
4.6/5.0 67 ý kiến đánh giá

Đặc biệt! Cung cấp! 400€ 382€
=
Hủy MIỄN PHÍ
2 tuần Các khóa học Tiếng Ý Các buổi học 25 một tuần (Bao gồm chỗ ở)
Orbetello
2 tuần Các khóa học Tiếng Ý Các buổi học 20 một tuần (Bao gồm chỗ ở)
5.0/5.0 2 ý kiến đánh giá

Đặc biệt! Cung cấp! 370€ 352€
=
Hủy MIỄN PHÍ
2 tuần Các khóa học Tiếng Ý Các buổi học 20 một tuần (Bao gồm chỗ ở)
4.1/5.0 22 ý kiến đánh giá

Đặc biệt! Cung cấp! 430€ 413€
=
Hủy MIỄN PHÍ
2 tuần Các khóa học Tiếng Ý Các buổi học 20 một tuần (Bao gồm chỗ ở)
4.5/5.0 38 ý kiến đánh giá

Đặc biệt! Cung cấp! 460€ 441€
=
Hủy MIỄN PHÍ
2 tuần Các khóa học Tiếng Ý Các buổi học 20 một tuần (Bao gồm chỗ ở)
4.2/5.0 25 ý kiến đánh giá

Đặc biệt! Cung cấp! 430€ 411€
=
Hủy MIỄN PHÍ
2 tuần Các khóa học Tiếng Ý Các buổi học 20 một tuần (Bao gồm chỗ ở)
4.3/5.0 45 ý kiến đánh giá

Đặc biệt! Cung cấp! 440€ 421€
=
Hủy MIỄN PHÍ
2 tuần Các khóa học Tiếng Ý Các buổi học 20 một tuần (Bao gồm chỗ ở)
4.1/5.0 100 ý kiến đánh giá

Đặc biệt! Cung cấp! 510€ 489€
=
Hủy MIỄN PHÍ
2 tuần Các khóa học Tiếng Ý Các buổi học 20 một tuần (Bao gồm chỗ ở)
4.2/5.0 151 ý kiến đánh giá

Đặc biệt! Cung cấp! 450€ 431€
=
Hủy MIỄN PHÍ
2 tuần Các khóa học Tiếng Ý Các buổi học 20 một tuần (Bao gồm chỗ ở)
4.0/5.0 24 ý kiến đánh giá

Đặc biệt! Cung cấp! 360€ 345€
=
Hủy MIỄN PHÍ
2 tuần Các khóa học Tiếng Ý Các buổi học 25 một tuần (Bao gồm chỗ ở)
2 tuần Các khóa học Tiếng Ý Các buổi học 20 một tuần (Bao gồm chỗ ở)
4.2/5.0 68 ý kiến đánh giá

Đặc biệt! Cung cấp! 480€ 460€
=
Hủy MIỄN PHÍ
2 tuần Các khóa học Tiếng Ý Các buổi học 20 một tuần (Bao gồm chỗ ở)
4.3/5.0 9 ý kiến đánh giá

Đặc biệt! Cung cấp! 500€ 479€
=
Hủy MIỄN PHÍ
2 tuần Các khóa học Tiếng Ý Các buổi học 20 một tuần (Bao gồm chỗ ở)
3.5/5.0 2 ý kiến đánh giá

Đặc biệt! Cung cấp! 490€ 469€
=
Hủy MIỄN PHÍ
Sanremo
2 tuần Các khóa học Tiếng Ý Các buổi học 20 một tuần (Bao gồm chỗ ở)
4.1/5.0 80 ý kiến đánh giá

Đặc biệt! Cung cấp! 440€ 421€
=
Hủy MIỄN PHÍ
Sestri Levante
2 tuần Các khóa học Tiếng Ý Các buổi học 20 một tuần (Bao gồm chỗ ở)
5.0/5.0 2 ý kiến đánh giá

Đặc biệt! Cung cấp! 410€ 393€
=
Hủy MIỄN PHÍ
2 tuần Các khóa học Tiếng Ý Các buổi học 20 một tuần (Bao gồm chỗ ở)
4.2/5.0 55 ý kiến đánh giá

Đặc biệt! Cung cấp! 415€ 396€
=
Hủy MIỄN PHÍ
2 tuần Các khóa học Tiếng Ý Các buổi học 20 một tuần (Bao gồm chỗ ở)
4.4/5.0 46 ý kiến đánh giá

Đặc biệt! Cung cấp! 450€ 431€
=
Hủy MIỄN PHÍ
Sorrento
2 tuần Các khóa học Tiếng Ý Các buổi học 20 một tuần (Bao gồm chỗ ở)
4.2/5.0 20 ý kiến đánh giá

Đặc biệt! Cung cấp! 475€ 455€
=
Hủy MIỄN PHÍ
2 tuần Các khóa học Tiếng Ý Các buổi học 20 một tuần (Bao gồm chỗ ở)
4.7/5.0 10 ý kiến đánh giá

Đặc biệt! Cung cấp! 445€ 428€
=
Hủy MIỄN PHÍ
2 tuần Các khóa học Tiếng Ý Các buổi học 20 một tuần (Bao gồm chỗ ở)
4.4/5.0 35 ý kiến đánh giá

Đặc biệt! Cung cấp! 340€ 340€
=
Hủy MIỄN PHÍ
2 tuần Các khóa học Tiếng Ý Các buổi học 20 một tuần (Bao gồm chỗ ở)
4.4/5.0 47 ý kiến đánh giá

Đặc biệt! Cung cấp! 445€ 428€
=
Hủy MIỄN PHÍ
2 tuần Các khóa học Tiếng Ý Các buổi học 20 một tuần (Bao gồm chỗ ở)
4.7/5.0 61 ý kiến đánh giá

Đặc biệt! Cung cấp! 400€ 380€
=
Hủy MIỄN PHÍ
2 tuần Các khóa học Tiếng Ý Các buổi học 25 một tuần (Bao gồm chỗ ở)
2 tuần Các khóa học Tiếng Ý Các buổi học 20 một tuần (Bao gồm chỗ ở)
4.3/5.0 82 ý kiến đánh giá

Đặc biệt! Cung cấp! 430€ 430€
=
Hủy MIỄN PHÍ
2 tuần Các khóa học Tiếng Ý Các buổi học 18 một tuần (Bao gồm chỗ ở)
4.0/5.0 10 ý kiến đánh giá

Đặc biệt! Cung cấp! 457€ 438€
=
Hủy MIỄN PHÍ
Viareggio
2 tuần Các khóa học Tiếng Ý Các buổi học 20 một tuần (Bao gồm chỗ ở)
4.3/5.0 32 ý kiến đánh giá

Đặc biệt! Cung cấp! 410€ 393€
=
Hủy MIỄN PHÍ
2 tuần Các khóa học Tiếng Ý Các buổi học 20 một tuần (Bao gồm chỗ ở)
3.9/5.0 9 ý kiến đánh giá

Đặc biệt! Cung cấp! 430€ 413€
=
Hủy MIỄN PHÍ
Danh bạ giáo dục độc lập được xem nhiều nhất để đặt các khóa học ngôn ngữ rẻ với chất lượng giảng dạy tốt và những hoạt động giải trí thú vị. Hãy lựa chọn cẩn thận những bài học và khóa học Tiếng Ý từ trình độ người mới bắt đầu đến trình độ cao, cũng như danh sách những chương trình học Tiếng Ý ở nước ngoài tại những trường Tiếng Ý tốt ở Ý.
onscroll="return false;">
Tôi Thích
về LanguageCourse.net
  • Oscar (20): Tôi chọn họ bởi họ cung cấp đầy... xem thêm