X

Business English Certificates / BEC (Cambridge)

مطالب کلی پیرامون Business English Certificates / BEC (Cambridge):
سه سطح در آزمون BEC وجود دارد- (1) مقدماتی (2) متوسط و (3) پیشرفته - که توانایی زبان انگلیسی را در زمینه تجاری می سنجد. اگر درحال آماده شدن برای یک شغل تجاری هستید این آزمون می تواند به شما کمک شایانی نماید.
سطح:
پایین (2) : سطحBEC1 : سطح متوسط (3) BEC2 : سطح بالا (4)BEC3 سطوح مبتنی برچارچوب اروپا می باشد.: B1-C1
تاریخ های آزمون:
تاریخ بسته به مرکز آزمون متفاوت می باشد
هزینه های آزمون
€100-€200
ثبت نام پیشرفته
BEC: حدود 8 هفته قبل از امتحان مراجعه نمایید.(ثبت نام با تاخیر با پرداخت هزینه اضافی ممکن است)
ساختار آزمون
مهارت خواندن (20 %), <
مهارت گفتاری(20%)، توسط مرکز آزمون در تاریخ های تمدیدی تصویب شده است.
نتایج:
There are two pass grades - Pass with Merit and Pass. There are two fail grades - Narrow Fail and Fail.
سایر اطلاعات:
مقایسه آموزشگاه های زبان معتبرکه دوره های Business English Certificates / BEC (Cambridge) را جهت آماده سازی ارائه می دهند. (4است. قیمت ها بر اساس دوره های هفتگی )
در مطبوعات:
اشارات مطبوعات
اشارات مطبوعات
مورد اعتماد:
مورد اعتماد با
مورد اعتماد با