X

Diplome d`Etude de Langue Francaise / DELF Diplome Approfondi de Langue Francaise / DALF

مطالب کلی پیرامون Diplome d`Etude de Langue Francaise / DELF Diplome Approfondi de Langue Francaise / DALF:
مرتبط ترین آزمون ها در زبان فرانسوی، آزمونهای DEL (Diplome d´Etude de Langue Francaise)وDALF(Diplome Approfondi de Langue Francaise) می باشد. این آزمونها توسط وزارت آموزش فرانسه سازماندهی می شوند. آزمون DELF شامل شش بخش است. پس از قبولی در 4 بخش اول شما اولین مدرک را دریافت می کنید و بعد از قبولی در 2 بخش آخر، شما مدرک دوم را دریافت می کنید. آزمون DALF براساس آزمون DELF است وشرکت در آن برای تحصیل در دانشگاه های فرانسه لازم است.هنگام برگزاری مجدد این آزمون در سال 2005 میلادی قبولی در هر یک از بخش های آزمون به صورت سطحی مجزا امکان پذیر بوده و نیازی نیست که حتما بخش های مختلف آزمون یکی پس از دیگری گذرانده شود.
سطح:
DELF:سطح ابتدایی- متوسط (2-3)
DALF: سطح پیشرفته (4)
Delf A1 - B2, Dalf C1-C2: سطوح مبتنی بر چارچوب اروپا.
تاریخ های آزمون:
برای کسب اطلاعات بیشتر، لطفاً از http://www.alliancefr.org/en/individual-students/diplomas-and-tests دیدن کنید
هزینه های آزمون
€154-€249
ثبت نام پیشرفته
حدود 8 هفته قبل از آزمون DELF(Diplome d´Etude de Langue Francaise) مراجعه نمایید.
ساختار آزمون
DELF, 1. level:
1. Spoken and written expression
1. بیان مطالب از طریق نوشتن و محاوره
2. طرح ایده
3. درک مطلب ونگارش
4. کاربرد زبان فرانسه
DELF, 2. level:
5. تمدن فرانسه و کشورهای فرانسوی زبان
6. اصطلاحات خاص
DALF: 1. درک مطلب و نگارش
2. مهارت شنیداری
3. درک مطلب و نگارش تخصصی
4. مهارت شنیداری و گفتاری تخصصی
نتایج:
«très bien / bien / assez bien / sans mention»
سایر اطلاعات:
مقایسه آموزشگاه های زبان معتبرکه دوره های Diplome d`Etude de Langue Francaise / DELF Diplome Approfondi de Langue Francaise / DALF را جهت آماده سازی ارائه می دهند. (4است. قیمت ها بر اساس دوره های هفتگی )
 • امبوز: Eurocentres: Exam Preparation
  رتبه بندی زبان آموزان سابق : (1 نظرات متعلق به این آموزشگاه )
  2.314 €= 1.504 € Exam Preparation+ 110 € هزینه اداری مدرسه+ 700 € (خوابگاه دانشجویی)
 • آنتیبه (Antibes): Centre International: DELF 30
  رتبه بندی زبان آموزان سابق : (5 نظرات متعلق به این آموزشگاه )
  1.262 €= 652 € DELF 20+ 50 € هزینه اداری مدرسه+ 560 € (فصل خلوت یا متوسط اتاقهای دانشجویی Castle Arabel (از لحاظ تعداد درخواست کننده) (تلفظ مکان: کاسِل آرابِل))
 • بیاریتز: Biarritz French Courses Institute: DELF/DALF Exam Preparation
  رتبه بندی زبان آموزان سابق : (33 نظرات متعلق به این آموزشگاه )
  2.385 €= 1.400 € DELF/DALF Exam Preparation+ 80 € هزینه اداری مدرسه+ 905 € (زندگی در منزل یک خانواده خارجی)
 • بیاریتز: France Langue: Academic French - Exam Preparation
  رتبه بندی زبان آموزان سابق : (15 نظرات متعلق به این آموزشگاه )
  2.316 €= 1.380 € Academic French - Exam Preparation+ 80 € هزینه اداری مدرسه+ 856 € (اقامتگاه)
 • برست: CIEL: Exam One-to-One Preparation
  رتبه بندی زبان آموزان سابق : (16 نظرات متعلق به این آموزشگاه )
  1.128 €= 780 € Exam One-to-One Preparation+ 40 € هزینه اداری مدرسه+ 308 € ()
 • کن: Campus International de Cannes: DELF Exam Preparation
  رتبه بندی زبان آموزان سابق : (6 نظرات متعلق به این آموزشگاه )
  1.652 €= 992 € DELF Exam Preparation+ 660 € (اقامت در خوابگاه - اتاق با قيمت مناسب)
 • لاروشل: Eurocentres: Intensive 25 DELF DALF preparation
  2.590 €= 1.540 € Intensive 25 DELF DALF preparation+ 110 € هزینه اداری مدرسه+ 940 € (زندگی در منزل یک خانواده خارجی)
 • لیون: Lyon Bleu International: DELF / DALF Preparation (15 group + 5 individual)
  رتبه بندی زبان آموزان سابق : (149 نظرات متعلق به این آموزشگاه )
  2.035 €= 1.360 € DELF / DALF Preparation (15 group + 5 individual)+ 55 € هزینه اداری مدرسه+ 620 € (زندگی در منزل یک خانواده خارجی)
 • مونپلیه: Accent Francais: Français + DELF/DALF preparation
  رتبه بندی زبان آموزان سابق : (137 نظرات متعلق به این آموزشگاه )
  2.180 €= 1.560 € French + Exam Preparation+ 80 € هزینه اداری مدرسه+ 540 € (اتاق در محوطه دانشگاه (فقط تابستان))
 • مونپلیه: Ecole Klesse: DELF/DALF Preparation
  رتبه بندی زبان آموزان سابق : (105 نظرات متعلق به این آموزشگاه )
  1.840 €= 1.280 € DELF/DALF Preparation+ 80 € هزینه اداری مدرسه+ 480 € (مسکن شریکی)
 • مونپلیه: Institut Européen de Français: DELF/DALF
  رتبه بندی زبان آموزان سابق : (9 نظرات متعلق به این آموزشگاه )
  2.074 €= 1.400 € DELF/DALF+ 80 € هزینه اداری مدرسه+ 594 € (آپارتمان شریکی)
 • مونپلیه: LSF: DALF
  رتبه بندی زبان آموزان سابق : (131 نظرات متعلق به این آموزشگاه )
  1.920 €= 1.320 € DELF+ 80 € هزینه اداری مدرسه+ 520 € (زندگی در منزل یک خانواده خارجی)
 • نیس: Azurlingua, ecole de langues: DELF Preparation A1, A2, B1, B2
  رتبه بندی زبان آموزان سابق : (111 نظرات متعلق به این آموزشگاه )
  1.040 €= 460 € DELF Preparation A1, A2, B1, B2+ 60 € هزینه اداری مدرسه+ 520 € (اقامت پردیس مرکزی - فصل متوسط / خلوت​​)
 • نیس: International House: DEL/DAL 22 - DELF B2, DALF C1, C2 Preparation Course
  رتبه بندی زبان آموزان سابق : (67 نظرات متعلق به این آموزشگاه )
  2.247 €= 1.192 € DEL 26 - DELF A1, A2, B1 Preparation Course+ 45 € هزینه اداری مدرسه+ 1.010 € (زندگی در منزل یک خانواده خارجی)
 • پاریس: Accord French Language School: Exam Preparation for the DELF/DALF
  رتبه بندی زبان آموزان سابق : (161 نظرات متعلق به این آموزشگاه )
  2.700 €= 1.560 € Exam Preparation for the DELF/DALF+ 1.140 € (زندگی در منزل یک خانواده خارجی)
 • پاریس: Eurocentres: Intensive 25 - DELF DALF preparation
  رتبه بندی زبان آموزان سابق : (1 نظرات متعلق به این آموزشگاه )
  3.090 €= 1.608 € Intensive 25 - DELF DALF preparation + 110 € هزینه اداری مدرسه+ 1.372 € (خانواده میزبان)
 • پاریس: LSI - Language Studies International: DELF Examination Course
  رتبه بندی زبان آموزان سابق : (46 نظرات متعلق به این آموزشگاه )
  2.650 €= 1.540 € DELF Examination Course+ 85 € هزینه اداری مدرسه+ 1.025 € (اسکان با خانواده خارجی پاریس)
 • رویان: CAREL: DELF/DALF Preparation Course
  رتبه بندی زبان آموزان سابق : (125 نظرات متعلق به این آموزشگاه )
  1.880 €= 1.400 € DELF/DALF Preparation Course+ 480 € (آپارتمان مشترک-در فصل کم تقاضا)
 • تولوز: Langue Onze Toulouse: DELF / DALF Combined Preparation course
  رتبه بندی زبان آموزان سابق : (57 نظرات متعلق به این آموزشگاه )
  1.140 €= 610 € DELF Diploma (B2) Exam Preparation Course+ 70 € هزینه اداری مدرسه+ 460 € (آپارتمان شریکی)
در مطبوعات:
اشارات مطبوعات
اشارات مطبوعات
مورد اعتماد:
مورد اعتماد با
مورد اعتماد با