X

Diplome d`Etude de Langue Francaise / DELF Diplome Approfondi de Langue Francaise / DALF

مطالب کلی پیرامون Diplome d`Etude de Langue Francaise / DELF Diplome Approfondi de Langue Francaise / DALF:
مرتبط ترین آزمون ها در زبان فرانسوی، آزمونهای DEL (Diplome d´Etude de Langue Francaise)وDALF(Diplome Approfondi de Langue Francaise) می باشد. این آزمونها توسط وزارت آموزش فرانسه سازماندهی می شوند. آزمون DELF شامل شش بخش است. پس از قبولی در 4 بخش اول شما اولین مدرک را دریافت می کنید و بعد از قبولی در 2 بخش آخر، شما مدرک دوم را دریافت می کنید. آزمون DALF براساس آزمون DELF است وشرکت در آن برای تحصیل در دانشگاه های فرانسه لازم است.هنگام برگزاری مجدد این آزمون در سال 2005 میلادی قبولی در هر یک از بخش های آزمون به صورت سطحی مجزا امکان پذیر بوده و نیازی نیست که حتما بخش های مختلف آزمون یکی پس از دیگری گذرانده شود.
سطح:
DELF:سطح ابتدایی- متوسط (2-3)
DALF: سطح پیشرفته (4)
Delf A1 - B2, Dalf C1-C2: سطوح مبتنی بر چارچوب اروپا.
تاریخ های آزمون:
برای کسب اطلاعات بیشتر، لطفاً از http://www.alliancefr.org/en/individual-students/diplomas-and-tests دیدن کنید
هزینه های آزمون
€154-€249
ثبت نام پیشرفته
حدود 8 هفته قبل از آزمون DELF(Diplome d´Etude de Langue Francaise) مراجعه نمایید.
ساختار آزمون
DELF, 1. level:
1. Spoken and written expression
1. بیان مطالب از طریق نوشتن و محاوره
2. طرح ایده
3. درک مطلب ونگارش
4. کاربرد زبان فرانسه
DELF, 2. level:
5. تمدن فرانسه و کشورهای فرانسوی زبان
6. اصطلاحات خاص
DALF: 1. درک مطلب و نگارش
2. مهارت شنیداری
3. درک مطلب و نگارش تخصصی
4. مهارت شنیداری و گفتاری تخصصی
نتایج:
«très bien / bien / assez bien / sans mention»
سایر اطلاعات:
مقایسه آموزشگاه های زبان معتبرکه دوره های Diplome d`Etude de Langue Francaise / DELF Diplome Approfondi de Langue Francaise / DALF را جهت آماده سازی ارائه می دهند. (4است. قیمت ها بر اساس دوره های هفتگی )
در مطبوعات:
اشارات مطبوعات
اشارات مطبوعات
مورد اعتماد:
مورد اعتماد با
مورد اعتماد با