X

Diplome d`Etude de Langue Francaise / DELF Diplome Approfondi de Langue Francaise / DALF

Thông tin chung về Diplome d`Etude de Langue Francaise / DELF Diplome Approfondi de Langue Francaise / DALF:
Các chứng chỉ "Văn Bằng Chứng Nhận Trình Độ Tiếng Pháp" / DELF và "Văn Bằng Chứng Nhận Trình Độ Tiếng Pháp Chuyên Sâu" / DALF là các bài thi ngôn ngữ phổ biến nhất đối với Tiếng Pháp. Các bài thi này được tổ chức bởi Bộ Giáo Dục Pháp. Bài thi DELF bao gồm 6 phần. Sau khi qua 4 bài đầu, bạn sẽ nhận bằng đầu tiên và sau khi đã qua hai bài còn lại, bạn sẽ nhận bằng thứ hai. Bài thi DALF dựa theo bài thi DELF và cần thiết cho bạn nếu bạn muốn theo học tại một trường đại học ở Pháp. Được giới thiệu với phiên bản mới vào năm 2005, bạn có thể qua bất kỳ bài nào trong các bài này và được tính dưới dạng một chứng chỉ độc lập. Vậy nên không còn cần thiết phải qua từng bài một theo thứ tự.
Trình độ:
DELF: thấp-trung bình (2-3)
DALF: cao(4)
Trình độ dựa theo Khung Tham Chiếu Châu Âu: Delf A1 - B2, Dalf C1-C2.
Ngày thi:
Để biết thêm thông tin, vui lòng ghé http://www.alliancefr.org/en/individual-students/diplomas-and-tests
Lệ phí thi:
€154-€249
Đăng ký nâng cao:
xấp xỉ khoảng 8 tuần trước ngày thi đối với chứng chỉ "Văn Bằng Tiếng Pháp" / DELF
Cấu trúc bài thi:
DELF, cấp độ 1:
1. Diễn đạt qua nói và viết
2. Diễn đạt ý kiến
3. Đọc hiểu và viết bài luận
4. Sử dụng Tiếng Pháp
DELF, cấp độ 2:
5. Nền văn minh của Pháp và các nước nói Tiếng Pháp
6. Diễn đạt chuyên sâu
DALF: 1. Đọc Hiểu và Viết Bài Luận
2. Nghe Hiểu
3. Đọc hiểu và viết bài luận chuyên sâu
4. Nghe hiểu và diễn đạt qua nói chuyên sâu
Kết quả:
«très bien / bien / assez bien / sans mention»
Các thông tin khác:
Bảng so sánh các trường ngoại ngữ được công nhận hiện có các khóa luyện thi Diplome d`Etude de Langue Francaise / DELF Diplome Approfondi de Langue Francaise / DALF (giá tiền dựa trên cơ sở khóa học kéo dài 4 tuần).
Trên báo chí:
Tin báo chí
Tin báo chí
Được tin cậy bởi:
Được tin tưởng bởi
Được tin tưởng bởi