X

DELI - Diploma Elementare di Lingua Italiana "Firenze" AIL

مطالب کلی پیرامون DELI - Diploma Elementare di Lingua Italiana "Firenze" AIL:
آکادمی زبان ایتالیایی (AIL) چندین آزمون متفاوت ارائه می نماید: DELI - Diploma Elementare di Lingua Italiana "Firenze" AIL
DILI - Diploma Intermediodi Lingua Italiana "Firenze" AIL
DILC - Diploma Intermediodi Lingua Italiana Commerciale "Firenze" AIL
DALI - Diploma Avanzado di Lingua Italiana "Firenze" AIL
DALC - Diploma Commericiale di Lingua Italina "Firenze" AIL
آزمون های DILC/DALC دانش زبان ایتالیایی رادر حوزه تجارت ارزیابی می کنند. آزمون های AIL و CILS عمدتا جز این دسته شناخته شده اند.
:آزمون های مشابه
DILI - Diploma Intermediodi Lingua Italiana "Firenze" AIL
DILC - Diploma Intermediodi Lingua Italiana Commerciale "Firenze" AIL
DALI - Diploma Avanzado di Lingua Italiana "Firenze" AIL
DALC - Diploma Commerciale di Lingua Italina "Firenze" AIL.
سطح:
DELI : سطح پایین (2)
A2:سطح مبتنی برچارچوب اروپا.
تاریخ های آزمون:
تاریخ بسته به مرکز آزمون متفاوت می باشد
هزینه های آزمون
€85
ثبت نام پیشرفته
4 هفته قبل ازبرگزاری Diplomas di Lingua Italiana (آزمون مدرک زبان ایتالیایی) "فلورانس" که توسط آکادمی زبان ایتالیا برگزار می شود، مراجعه نمایید.
ساختار آزمون
خواندن، نوشتن، صحبت کردن، گوش دادن
نتایج:
A: 90-100%, B: 80-89%, C: 70-79%, D: 60-69% below 60% failed
سایر اطلاعات:
مقایسه آموزشگاه های زبان معتبرکه دوره های DELI - Diploma Elementare di Lingua Italiana "Firenze" AIL را جهت آماده سازی ارائه می دهند. (4است. قیمت ها بر اساس دوره های هفتگی )
در مطبوعات:
اشارات مطبوعات
اشارات مطبوعات
مورد اعتماد:
مورد اعتماد با
مورد اعتماد با