X

DILC - Diploma Intermedio di Lingua Italiana Commericale "Firenze" AIL

مطالب کلی پیرامون DILC - Diploma Intermedio di Lingua Italiana Commericale "Firenze" AIL:
آکادمی زبان ایتالیایی (AIL) چندین آزمون متفاوت ارائه می نماید: DELI - Diploma Elementare di Lingua Italiana "Firenze" AIL
DILI - Diploma Intermediodi Lingua Italiana "Firenze" AIL
DILC - Diploma Intermediodi Lingua Italiana Commerciale "Firenze" AIL
DALI - Diploma Avanzado di Lingua Italiana "Firenze" AIL
DALC - Diploma Commericiale di Lingua Italina "Firenze" AIL
آزمون های DILC/DALC دانش زبان ایتالیایی را در حوزه تجارت موردارزیابی قرارمی دهد. آزمون های AIL و CILS عمدتا جز این دسته شناخته شده اند.
:آزمون های مشابه
DELI - Diploma Elementare di Lingua Italiana "Firenze" AIL
DILI - Diploma Intermedio di Lingua Italiana "Firenze" AIL
DALI - Diploma Avanzado di Lingua Italiana "Firenze" AIL
DALC - Diploma Commerciale di Lingua Italina "Firenze" AIL
سطح:
DILC: سطح متوسط (3)
B1-B2: سطوح مبتنی بر چارچوب اروپا.
تاریخ های آزمون:
تاریخ بسته به مرکز آزمون متفاوت می باشد
هزینه های آزمون
€105
ثبت نام پیشرفته
4 هفته قبل ازبرگزاری Diplomas di Lingua Italiana (آزمون مدرک زبان ایتالیایی) "فلورانس" که توسط آکادمی زبان ایتالیا(AIL) برگزار می شود، مراجعه نمایید.
ساختار آزمون
خواندن، نوشتن، صحبت کردن، گوش دادن
نتایج:
A: 90-100%, B: 80-89%, C: 70-79%, D: 60-69% below 60% failed
سایر اطلاعات:
مقایسه آموزشگاه های زبان معتبرکه دوره های DILC - Diploma Intermedio di Lingua Italiana Commericale "Firenze" AIL را جهت آماده سازی ارائه می دهند. (4است. قیمت ها بر اساس دوره های هفتگی )
در مطبوعات:
اشارات مطبوعات
اشارات مطبوعات
مورد اعتماد:
مورد اعتماد با
مورد اعتماد با