X

Exams of Universita per Stranieri di Perugia - Certificato di Conoscenza della Lingua Italiana (CELI)

Thông tin chung về Exams of Universita per Stranieri di Perugia - Certificato di Conoscenza della Lingua Italiana (CELI):
Đại Học Stranieri di Perugia tổ chức các kỳ thi sau:
CELI 1 - Chứng Chỉ Học Hiểu Tiếng Ý, 1
CELI 2 - Chứng Chỉ Học Hiểu Tiếng Ý, 2
CELI 3 - Chứng Chỉ Học Hiểu Tiếng Ý, 3
CELI 4 - Chứng Chỉ Học Hiểu Tiếng Ý, 4
CELI 5 - Chứng Chỉ Học Hiểu Tiếng Ý, 5
CIC - Chứng Chỉ Học Hiểu Tiếng Ý Thương Mại - Trung Cấp
CIC - Chứng Chỉ Học Hiểu Tiếng Ý Thương Mại - Nâng Cao
Trình độ:
CELI 1: rất thấp(1)
CELI 2: thấp (2)
CELI 3: trung bình (3)
CELI 4: cao (4)
CELI 5: rất cao (5))
Trình độ dựa theo Khung Tham Chiếu Châu Âu: A1-C2
Ngày thi:
Để biết thêm thông tin, vui lòng ghé http://www.cvcl.it/categorie/categoria-129
Lệ phí thi:
Để biết thêm thông tin, vui lòng ghé http://www.cvcl.it/categorie/categoria-188?explicit=SI
Đăng ký nâng cao:
8 tuần trước ngày thi
Cấu trúc bài thi:
đọc, viết, nói, nghe
Các thông tin khác:
Bảng so sánh các trường ngoại ngữ được công nhận hiện có các khóa luyện thi Exams of Universita per Stranieri di Perugia - Certificato di Conoscenza della Lingua Italiana (CELI) (giá tiền dựa trên cơ sở khóa học kéo dài 4 tuần).
Trên báo chí:
Tin báo chí
Tin báo chí
Được tin cậy bởi:
Được tin tưởng bởi
Được tin tưởng bởi