X

Teaching English as a Foreign Language / TEFL Teaching English to Speakers of Other Languages / TESOL

Thông tin chung về Teaching English as a Foreign Language / TEFL Teaching English to Speakers of Other Languages / TESOL:
Các bài thi lấy chứng chỉ như Giảng Dạy Tiếng Anh Như Một Ngoại Ngữ / TEFL và Giảng Dạy Tiếng Anh cho Người Nói Các Ngôn Ngữ Khác / TESOL đều không được coi trọng chính thức, nhưng thường được sử dụng như một thuật ngữ chung về chứng chỉ giảng dạy Anh Ngữ. Bạn nên đảm bảo rằng nhà trường có các khóa luyện thi TEFL hoặc TESOL hợp tác với UCLES (Tập Đoàn Khảo Thí Địa Phương thuộc Đại Học Cambridge) hoặc Cao Đẳng Trinity ở Luân Đôn. Hai cơ sở này đều được quốc tế công nhận là nơi tổ chức các bài kiểm tra và bài thi TEFL và TESOL. Dưới đây là các khóa học được thừa nhận:
Các bài thi tương tự:
Được phê chuẩn bởi UCLES:
Cambridge CELTA (Chứng Chỉ Giảng Dạy Anh Ngữ Quốc Tế cho Người Lớn)
Cambridge DELTA (Văn Bằng Giảng Dạy Tiếng Anh Cho Người Lớn)
COTE (Chứng Chỉ Giáo Viên Nước Ngoài Dạy Tiếng Anh)
CELTYL (Chứng Chỉ Dạy Anh Ngữ Cho Trẻ Em)
Được phê chuẩn bởi Cao Đẳng Anh Ngữ Trinity:
Chứng Chỉ TESOL của Trinity
Văn Bằng TESOL của Trinity
Chứng Chỉ TEYL của Trinity (Chứng Chỉ Giảng Dạy Tiếng Anh Cho Trẻ Em)
Các thông tin khác:
Bảng so sánh các trường ngoại ngữ được công nhận hiện có các khóa luyện thi Teaching English as a Foreign Language / TEFL Teaching English to Speakers of Other Languages / TESOL (giá tiền dựa trên cơ sở khóa học kéo dài 4 tuần).
Trên báo chí:
Tin báo chí
Tin báo chí
Được tin cậy bởi:
Được tin tưởng bởi
Được tin tưởng bởi