X

Test of Written English / TWE

مطالب کلی پیرامون Test of Written English / TWE:
تست نوشتاری زبان انگلیسی (TWE) بخشی از آزمون تافل است که مهارتهای زبان انگلیسی (آمریکایی) را می سنجد. این آزمون مهارتهای نوشتاری را موردارزیابی قرار می دهد.
سطح:
سطوح ابتدایی(2) تا بسیارپیشرفته(5)- بستگی به نمره شما دارد
A2-C2:سطوح مبتنی برچارچوب اروپا.
تاریخ های آزمون:
تاریخ بسته به مرکز آزمون متفاوت می باشد
هزینه های آزمون
هزینه ها بسته به مرکز آزمون متفاوت است.
ثبت نام پیشرفته
بسته به حجم رزروهای آزمون مورد نظر، 1تا 8 هفته زود تر از تاریخ آزمون مراجعه نمایید.
ساختار آزمون
نگارش
نتایج:
TOEFL: Computer based test: 40-300 Points TOEFL: Paper-based test: 310-677 Points For being admitted universities demand a score of 500-600
سایر اطلاعات:
مقایسه آموزشگاه های زبان معتبرکه دوره های Test of Written English / TWE را جهت آماده سازی ارائه می دهند. (4است. قیمت ها بر اساس دوره های هفتگی )
در مطبوعات:
اشارات مطبوعات
اشارات مطبوعات
مورد اعتماد:
مورد اعتماد با
مورد اعتماد با