X

آموزشگاه های زبان درانگلیسی دوبلین, ایرلند

2 هفته ها
عمومی
اسکان (اختیاری)
دوبلین
00:0000:00
 
32 مدرسه زباندر دوبلین ، از
برای یک دوره 2 هفته هاانگلیسی .

بهترین مدرسه انگلیسی را با بهترین قیمت پیدا کنید. مقایسه کیفیت، بررسی و پیشنهاد های ویژه در دوره های گروه بزرگسالان برای یادگیری انگلیسی در دوبلین .در حال جستجو برای دوره های مدرسه کودکان؟ را برای دوره های آموزشی انگلیسی نوجوانان و کودکان در دوبلین کلیک کنید.

دانشجویان مدارس دوبلین را رتبه بندی کردند:

Rating of 4.2 out of 5 stars

4.2/5.0 (704 بررسی ها)
NCG - New College Group, دوبلین

Rating of 4 out of 5 stars

4.0/5.065 بررسی ها
کیفیت پیشرفت تدریس:

Rating of 4.2 out of 5 stars

4.2/5.0
فعالیت های اجتماعی و برنامه های گردش:

Rating of 3.6 out of 5 stars

3.6/5.0
General English - دروس هفتگی 15 | حداکثر 15 
لغو رایگان
تغییرات رایگان
550€ 526€
=
نمایش هر 12 دوره آموزشی »
Centre of English Studies (CES), دوبلین

Rating of 4.3 out of 5 stars

4.3/5.0179 بررسی ها
کیفیت پیشرفت تدریس:

Rating of 4.3 out of 5 stars

4.3/5.0
فعالیت های اجتماعی و برنامه های گردش:

Rating of 4 out of 5 stars

4.0/5.0
Standard General English - دروس هفتگی 20 | حداکثر 14 
لغو رایگان
تغییرات رایگان
630€ 602€
=
نمایش هر 20 دوره آموزشی »
The International School of English - ISE, دوبلین

Rating of 4.3 out of 5 stars

4.3/5.09 بررسی ها
کیفیت پیشرفت تدریس:

Rating of 4.3 out of 5 stars

4.3/5.0
فعالیت های اجتماعی و برنامه های گردش:

Rating of 3.6 out of 5 stars

3.6/5.0
Semi-Intensive General English - دروس هفتگی 20 | حداکثر 15 
لغو رایگان
تغییرات رایگان
490€ 469€
=
نمایش هر 17 دوره آموزشی »
Swan Training Institute, دوبلین

Rating of 4 out of 5 stars

4.0/5.028 بررسی ها
کیفیت پیشرفت تدریس:

Rating of 3.9 out of 5 stars

3.9/5.0
فعالیت های اجتماعی و برنامه های گردش:

Rating of 3.6 out of 5 stars

3.6/5.0
General English - Morning - دروس هفتگی 20 | حداکثر 15 
لغو رایگان
تغییرات رایگان
565€ 540€
=
نمایش هر 9 دوره آموزشی »
Berlitz, دوبلین

Rating of 4.7 out of 5 stars

4.7/5.04 بررسی ها
کیفیت پیشرفت تدریس:

Rating of 4.5 out of 5 stars

4.5/5.0
فعالیت های اجتماعی و برنامه های گردش:

Rating of 3 out of 5 stars

3.0/5.0
Intensive General English - دروس هفتگی 20 | حداکثر 12 
لغو رایگان
تغییرات رایگان
550€ 525€
=
نمایش هر 17 دوره آموزشی »
Alpha College of English, دوبلین

Rating of 4.2 out of 5 stars

4.2/5.0286 بررسی ها
کیفیت پیشرفت تدریس:

Rating of 4.4 out of 5 stars

4.4/5.0
فعالیت های اجتماعی و برنامه های گردش:

Rating of 4 out of 5 stars

4.0/5.0
General English - GE01 - دروس هفتگی 20 | حداکثر 14 
لغو رایگان
تغییرات رایگان
595€ 569€
=
نمایش هر 16 دوره آموزشی »
OHC English , دوبلین

Rating of 5 out of 5 stars

5.0/5.01 بازبینی
کیفیت پیشرفت تدریس:

Rating of 5 out of 5 stars

5.0/5.0
فعالیت های اجتماعی و برنامه های گردش:

Rating of 5 out of 5 stars

5.0/5.0
General English AM - دروس هفتگی 15 | حداکثر 15 
لغو رایگان
تغییرات رایگان
480€ 461€
=
نمایش هر 7 دوره آموزشی »
ATC Language Schools, دوبلین
General English Course GE20 - دروس هفتگی 20 | حداکثر 15 
لغو رایگان
تغییرات رایگان
515€ 491€
=
نمایش هر 6 دوره آموزشی »
Apollo English Language Centre, دوبلین
Real World English - دروس هفتگی 20 | حداکثر 14 
لغو رایگان
تغییرات رایگان
550€ 525€
=
نمایش هر 13 دوره آموزشی »
The Linguaviva Centre, دوبلین

Rating of 4.2 out of 5 stars

4.2/5.028 بررسی ها
کیفیت پیشرفت تدریس:

Rating of 4.3 out of 5 stars

4.3/5.0
فعالیت های اجتماعی و برنامه های گردش:

Rating of 3.5 out of 5 stars

3.5/5.0
General English Standard - دروس هفتگی 20 | حداکثر 12 
لغو رایگان
تغییرات رایگان
530€ 507€
=
نمایش هر 11 دوره آموزشی »
EF International Language Center, دوبلین (ایرلند)
Basic Course Only - دروس هفتگی 20 | حداکثر 17 
لغو رایگان
تغییرات رایگان
1075€ 1031€
=
نمایش هر 16 دوره آموزشی »
EC English, دوبلین

Rating of 4.3 out of 5 stars

4.3/5.068 بررسی ها
کیفیت پیشرفت تدریس:

Rating of 4.3 out of 5 stars

4.3/5.0
فعالیت های اجتماعی و برنامه های گردش:

Rating of 3.8 out of 5 stars

3.8/5.0
General English - دروس هفتگی 20 | حداکثر 15 
لغو رایگان
تغییرات رایگان
625€ 625€
=
نمایش هر 14 دوره آموزشی »
Study & Live in your Teacher's Home, دوبلین

Rating of 4.4 out of 5 stars

4.4/5.07 بررسی ها دوبلین

Rating of 4.3 out of 5 stars

4.3/5.0
273 سراسر جهان را بررسی می کند
کیفیت پیشرفت تدریس:

Rating of 4.7 out of 5 stars

4.7/5.0
فعالیت های اجتماعی و برنامه های گردش:

Rating of 4.6 out of 5 stars

4.6/5.0
Standard Programme - دروس هفتگی 10 | حداکثر 1 
لغو رایگان
تغییرات رایگان
2450€ 2328€
=
نمایش هر 11 دوره آموزشی »
Kaplan International English, دوبلین
General Course - دروس هفتگی 20 | حداکثر 15 
لغو رایگان
تغییرات رایگان
740€ 740€
=
نمایش هر 11 دوره آموزشی »