X

دوره های آموزشایتالیایی

ایتالیا
60 مدرسه زبان ، از
برای یک دوره 2 هفته هاایتالیایی .

ایتالیا

Alghero (ساردنی)
2 هفته ها دوره آموزشایتالیایی دروس هفتگی 20
4.1/5.013 بررسی ها
ویژه!پیشنهاد!484€462€
=
لغو رایگان
فعالیت های اجتماعی سازمان یافته ای که توسط زبان آموزان به عنوان بهترین یا درزمره 20% آموزشگاه های عالی از میان تمام آموزشگاه ها در ایتالیا میانگین رتبه بندی دانش آموزان این مدرسه بهترین و یا جز 20٪ اول تمام مدارس در ایتالیا بود
بانیو دی رومانیا (Bagno DI Romagna)
2 هفته ها دوره آموزشایتالیایی دروس هفتگی 26
4.7/5.018 بررسی ها
ویژه!پیشنهاد!648€619€
=
لغو رایگان
بولونیا
2 هفته ها دوره آموزشایتالیایی دروس هفتگی 20
4.4/5.027 بررسی ها
ویژه!پیشنهاد!440€418€
=
لغو رایگان
2 هفته ها دوره آموزشایتالیایی دروس هفتگی 23
4.4/5.032 بررسی ها
ویژه!پیشنهاد!440€420€
=
لغو رایگان
فعالیت های اجتماعی سازمان یافته ای که توسط زبان آموزان به عنوان بهترین یا درزمره 20% آموزشگاه های عالی از میان تمام آموزشگاه ها در ایتالیا
کامرینو
2 هفته ها دوره آموزشایتالیایی دروس هفتگی 20
5.0/5.01 بازبینی
ویژه!پیشنهاد!390€374€
=
لغو رایگان
2 هفته ها دوره آموزشایتالیایی دروس هفتگی 30
4.3/5.015 بررسی ها
ویژه!پیشنهاد!580€554€
=
لغو رایگان
فعالیت های اجتماعی سازمان یافته ای که توسط زبان آموزان به عنوان بهترین یا درزمره 20% آموزشگاه های عالی از میان تمام آموزشگاه ها در ایتالیا میانگین رتبه بندی دانش آموزان این مدرسه بهترین و یا جز 20٪ اول تمام مدارس در ایتالیا بود
چفالو
2 هفته ها دوره آموزشایتالیایی دروس هفتگی 20
4.9/5.07 بررسی ها
ویژه!پیشنهاد!370€354€
=
لغو رایگان
فلورانس
2 هفته ها دوره آموزشایتالیایی دروس هفتگی 20
4.5/5.0135 بررسی ها
ویژه!پیشنهاد!420€403€
=
لغو رایگان
فلورانس
2 هفته ها دوره آموزشایتالیایی دروس هفتگی 20
4.2/5.065 بررسی ها
ویژه!پیشنهاد!450€431€
=
لغو رایگان
فلورانس
2 هفته ها دوره آموزشایتالیایی دروس هفتگی 20
4.3/5.014 بررسی ها
ویژه!پیشنهاد!470€451€
=
لغو رایگان
2 هفته ها دوره آموزشایتالیایی دروس هفتگی 20
4.3/5.03 بررسی ها
ویژه!پیشنهاد!460€441€
=
لغو رایگان
2 هفته ها دوره آموزشایتالیایی دروس هفتگی 20
4.6/5.017 بررسی ها
ویژه!پیشنهاد!400€380€
=
لغو رایگان
در زمره 20٪ ازمحبوب ترین آموزشگاه های عالی ایتالیایی در ایتالیا در 12 ماه گذشته فعالیت های اجتماعی سازمان یافته ای که توسط زبان آموزان به عنوان بهترین یا درزمره 20% آموزشگاه های عالی از میان تمام آموزشگاه ها در ایتالیا
فلورانس
2 هفته ها دوره آموزشایتالیایی دروس هفتگی 20
4.5/5.053 بررسی ها
ویژه!پیشنهاد!350€333€
=
لغو رایگان
فلورانس
2 هفته ها دوره آموزشایتالیایی دروس هفتگی 20
4.2/5.062 بررسی ها
ویژه!پیشنهاد!395€378€
=
لغو رایگان
2 هفته ها دوره آموزشایتالیایی دروس هفتگی 20
4.0/5.025 بررسی ها
ویژه!پیشنهاد!470€450€
=
لغو رایگان
فلورانس
2 هفته ها دوره آموزشایتالیایی دروس هفتگی 20
4.2/5.017 بررسی ها
ویژه!پیشنهاد!420€402€
=
لغو رایگان
2 هفته ها دوره آموزشایتالیایی دروس هفتگی 25
در زمره 20٪ ازمحبوب ترین آموزشگاه های عالی ایتالیایی در ایتالیا در 12 ماه گذشته فعالیت های اجتماعی سازمان یافته ای که توسط زبان آموزان به عنوان بهترین یا درزمره 20% آموزشگاه های عالی از میان تمام آموزشگاه ها در جنوا
جنوا
2 هفته ها دوره آموزشایتالیایی دروس هفتگی 20
4.4/5.025 بررسی ها
ویژه!پیشنهاد!390€371€
=
لغو رایگان
جنوا
2 هفته ها دوره آموزشایتالیایی دروس هفتگی 20
ویژه!پیشنهاد!455€435€
=
لغو رایگان
جنوا
2 هفته ها دوره آموزشایتالیایی دروس هفتگی 20
4.2/5.052 بررسی ها
ویژه!پیشنهاد!385€367€
=
لغو رایگان
2 هفته ها دوره آموزشایتالیایی دروس هفتگی 25
4.3/5.0
205 سراسر جهان را بررسی می کند
ویژه!پیشنهاد!3080€2926€
=
لغو رایگان
در زمره 20٪ ازمحبوب ترین آموزشگاه های عالی ایتالیایی در ایتالیا در 12 ماه گذشته
لوکا
2 هفته ها دوره آموزشایتالیایی دروس هفتگی 20
4.4/5.050 بررسی ها
ویژه!پیشنهاد!350€333€
=
لغو رایگان
2 هفته ها دوره آموزشایتالیایی دروس هفتگی 20
4.2/5.012 بررسی ها
ویژه!پیشنهاد!420€403€
=
لغو رایگان
در زمره 20٪ ازمحبوب ترین آموزشگاه های عالی ایتالیایی در ایتالیا در 12 ماه گذشته فعالیت های اجتماعی سازمان یافته ای که توسط زبان آموزان به عنوان بهترین یا درزمره 20% آموزشگاه های عالی از میان تمام آموزشگاه ها در میلان
میلان
Navigli
2 هفته ها دوره آموزشایتالیایی دروس هفتگی 20
4.2/5.039 بررسی ها
ویژه!پیشنهاد!450€431€
=
لغو رایگان
2 هفته ها دوره آموزشایتالیایی دروس هفتگی 20
4.3/5.040 بررسی ها
ویژه!پیشنهاد!465€446€
=
لغو رایگان
میلان
2 هفته ها دوره آموزشایتالیایی دروس هفتگی 20
4.0/5.063 بررسی ها
ویژه!پیشنهاد!470€451€
=
لغو رایگان
2 هفته ها دوره آموزشایتالیایی دروس هفتگی 25
میلاتزو (سیسیل)
2 هفته ها دوره آموزشایتالیایی دروس هفتگی 20
4.4/5.035 بررسی ها
ویژه!پیشنهاد!390€373€
=
لغو رایگان
میانگین رتبه بندی دانش آموزان این مدرسه بهترین و یا جز 20٪ اول تمام مدارس در ایتالیا بود
مونته پولسانو
2 هفته ها دوره آموزشایتالیایی دروس هفتگی 20
4.6/5.023 بررسی ها
ویژه!پیشنهاد!479€456€
=
لغو رایگان
میانگین رتبه بندی دانش آموزان این مدرسه بهترین و یا جز 20٪ اول تمام مدارس در ایتالیا بود
ناپل
2 هفته ها دوره آموزشایتالیایی دروس هفتگی 20
4.5/5.077 بررسی ها
ویژه!پیشنهاد!400€382€
=
لغو رایگان
2 هفته ها دوره آموزشایتالیایی دروس هفتگی 25
فعالیت های اجتماعی سازمان یافته ای که توسط زبان آموزان به عنوان بهترین یا درزمره 20% آموزشگاه های عالی از میان تمام آموزشگاه ها در ایتالیا میانگین رتبه بندی دانش آموزان این مدرسه بهترین و یا جز 20٪ اول تمام مدارس در ایتالیا بود
اوربتلو
2 هفته ها دوره آموزشایتالیایی دروس هفتگی 20
5.0/5.02 بررسی ها
ویژه!پیشنهاد!370€352€
=
لغو رایگان
2 هفته ها دوره آموزشایتالیایی دروس هفتگی 20
4.1/5.022 بررسی ها
ویژه!پیشنهاد!430€413€
=
لغو رایگان
2 هفته ها دوره آموزشایتالیایی دروس هفتگی 20
4.5/5.038 بررسی ها
ویژه!پیشنهاد!460€441€
=
لغو رایگان
ریمینی
2 هفته ها دوره آموزشایتالیایی دروس هفتگی 20
4.3/5.027 بررسی ها
ویژه!پیشنهاد!430€411€
=
لغو رایگان
2 هفته ها دوره آموزشایتالیایی دروس هفتگی 20
4.2/5.0159 بررسی ها
ویژه!پیشنهاد!450€431€
=
لغو رایگان
رم
Historical Center
2 هفته ها دوره آموزشایتالیایی دروس هفتگی 20
ویژه!پیشنهاد!345€330€
=
لغو رایگان
2 هفته ها دوره آموزشایتالیایی دروس هفتگی 20
4.3/5.053 بررسی ها
ویژه!پیشنهاد!440€421€
=
لغو رایگان
2 هفته ها دوره آموزشایتالیایی دروس هفتگی 20
4.1/5.0101 بررسی ها
ویژه!پیشنهاد!510€489€
=
لغو رایگان
2 هفته ها دوره آموزشایتالیایی دروس هفتگی 20
4.2/5.070 بررسی ها
ویژه!پیشنهاد!486€466€
=
لغو رایگان
رم
Prati
2 هفته ها دوره آموزشایتالیایی دروس هفتگی 20
4.0/5.024 بررسی ها
ویژه!پیشنهاد!360€345€
=
لغو رایگان
2 هفته ها دوره آموزشایتالیایی دروس هفتگی 25
سالرنو
2 هفته ها دوره آموزشایتالیایی دروس هفتگی 20
3.5/5.02 بررسی ها
ویژه!پیشنهاد!490€469€
=
لغو رایگان
سالرنو
2 هفته ها دوره آموزشایتالیایی دروس هفتگی 20
4.5/5.011 بررسی ها
ویژه!پیشنهاد!500€479€
=
لغو رایگان
سان رمو
Imperia
2 هفته ها دوره آموزشایتالیایی دروس هفتگی 20
4.1/5.083 بررسی ها
ویژه!پیشنهاد!445€426€
=
لغو رایگان
فعالیت های اجتماعی سازمان یافته ای که توسط زبان آموزان به عنوان بهترین یا درزمره 20% آموزشگاه های عالی از میان تمام آموزشگاه ها در ایتالیا میانگین رتبه بندی دانش آموزان این مدرسه بهترین و یا جز 20٪ اول تمام مدارس در ایتالیا بود
Sestri Levante
2 هفته ها دوره آموزشایتالیایی دروس هفتگی 20
5.0/5.02 بررسی ها
ویژه!پیشنهاد!420€403€
=
لغو رایگان
2 هفته ها دوره آموزشایتالیایی دروس هفتگی 20
4.4/5.047 بررسی ها
ویژه!پیشنهاد!450€431€
=
لغو رایگان
سینا
2 هفته ها دوره آموزشایتالیایی دروس هفتگی 20
4.2/5.055 بررسی ها
ویژه!پیشنهاد!420€400€
=
لغو رایگان
سورنتو
2 هفته ها دوره آموزشایتالیایی دروس هفتگی 20
4.2/5.024 بررسی ها
ویژه!پیشنهاد!475€455€
=
لغو رایگان
2 هفته ها دوره آموزشایتالیایی دروس هفتگی 20
4.7/5.012 بررسی ها
ویژه!پیشنهاد!445€428€
=
لغو رایگان
2 هفته ها دوره آموزشایتالیایی دروس هفتگی 20
4.4/5.037 بررسی ها
ویژه!پیشنهاد!360€360€
=
لغو رایگان
2 هفته ها دوره آموزشایتالیایی دروس هفتگی 20
4.4/5.048 بررسی ها
ویژه!پیشنهاد!445€428€
=
لغو رایگان
تورین
Piemonte
2 هفته ها دوره آموزشایتالیایی دروس هفتگی 20
ویژه!پیشنهاد!445€426€
=
لغو رایگان
2 هفته ها دوره آموزشایتالیایی دروس هفتگی 20
4.6/5.067 بررسی ها
ویژه!پیشنهاد!400€380€
=
لغو رایگان
2 هفته ها دوره آموزشایتالیایی دروس هفتگی 25
4.3/5.0
205 سراسر جهان را بررسی می کند
ویژه!پیشنهاد!3080€2926€
=
لغو رایگان
ونیز
Dorsoduro
2 هفته ها دوره آموزشایتالیایی دروس هفتگی 20
4.3/5.083 بررسی ها
ویژه!پیشنهاد!450€450€
=
لغو رایگان
ورونا
historical city centre
2 هفته ها دوره آموزشایتالیایی دروس هفتگی 18
4.0/5.010 بررسی ها
ویژه!پیشنهاد!457€438€
=
لغو رایگان
2 هفته ها دوره آموزشایتالیایی دروس هفتگی 20
3.9/5.09 بررسی ها
ویژه!پیشنهاد!430€413€
=
لغو رایگان
ویارجیو
2 هفته ها دوره آموزشایتالیایی دروس هفتگی 20
4.3/5.032 بررسی ها
ویژه!پیشنهاد!410€393€
=
لغو رایگان

Verona
2 هفته ها دوره آموزشایتالیایی دروس هفتگی 20
ویژه!پیشنهاد!395€377€
=
لغو رایگان
LanguageCourse.net پربیننده ترین سایت مستقل آموزش برای رزرو ایتالیایی در خارج از کشور در مدارس ایتالیایی توصیه شده در ایتالیا, میباشد . این که آیا شما دنبال دوره های زبان با کمترین قیمت و کیفیت خوب آموزش و یا فعالیت های سرگرم کننده و اوقات فراغت باشید، ما به شما برای پیدا کردن بهترین دوره در میان لیست با دقت انتخاب شده ی خود از کلاس های زبانایتالیایی برای مبتدیان و یا سطح پیشرفته کمک میکنیم. کارشناسان دوستانه ما خوشحال به کمک به شما خواهند شد.
onscroll="return false;">
X
 • بیشترین دوره ها: 6.382 برنامه دوره زبان لیست شده است. هیچ سایت دیگر در سراسر جهان دوره های بیشتری دارد.
 • تخفیف منحصر به فرد
 • 15.782 بررسی معتبر مدارس زبان.
 • مشاوره رایگان توسط کارشناسان سفر زبان دوستانه ی ما.
مزایای شما
تنها زمانی که رزرو در اینجا انجام شود
 • کمترین قیمت تضمین شده: شما کمتر از زمانی که به طور مستقیم با مدرسه یا هر جای دیگر رزرو کنید پرداخت میکنید. اگر شما جای دیگری یک نرخ بهتری پیدا کردید ما آن از آن کمتر خواهیم بود.
 • بیشترین بازدید دارنده ی وب سایت برای رزرو دوره های زبان.
 • شرایط ترجیحی برای لغو و پرداخت.
 • بدون هزینه های آژانس

حقیقتاً بهترین راه برای رزرو در دوره آموزش زبان خود!

فقط
حرف ما را قبول نکنید .
آمار سرگرم کننده
 • 1.000.000 US$ : صرفه جویی شده در هزینه دوره ها توسط مشتریان ما.
 • پیشگامان: ما اولین سایت انتشار نظرات بدون سانسور از مدارس زبان هستیم. تاسیس ازسال 1999.
 • رهبران جهان: ما بیشترین بازدید کننده را در بین سایت های مستقل دوره های زبان داریم.
 • > 20.000 طرفداران فیس بوک.
نظرات و انتقادات LanguageCourse.Net
عالی 9.5از 0 تا 10
688 نظرات و بررسی ها بر روی Trustpilot
در مطبوعات:
اشارات مطبوعات
اشارات مطبوعات
مورد اعتماد:
شرکت هایی که معتمد LanguageCourse.net
شرکت هایی که معتمد LanguageCourse.net