X

دوره های آموزشایتالیایی

ایتالیا
60 مدرسه زبان ، از
برای یک دوره 2 هفته هاایتالیایی .

ایتالیا

Alghero (ساردنی)
2 هفته ها دوره آموزشایتالیایی دروس هفتگی 20
4.2/5.017 بررسی ها
ویژه!پیشنهاد!490€468€
=
لغو رایگان
فعالیت های اجتماعی سازمان یافته ای که توسط زبان آموزان به عنوان بهترین یا درزمره 20% آموزشگاه های عالی از میان تمام آموزشگاه ها در ایتالیا میانگین رتبه بندی دانش آموزان این مدرسه بهترین و یا جز 20٪ اول تمام مدارس در ایتالیا بود
بانیو دی رومانیا (Bagno DI Romagna)
2 هفته ها دوره آموزشایتالیایی دروس هفتگی 26
4.7/5.021 بررسی ها
ویژه!پیشنهاد!658€629€
=
لغو رایگان
در زمره 20٪ ازمحبوب ترین آموزشگاه های عالی ایتالیایی در ایتالیا در 12 ماه گذشته فعالیت های اجتماعی سازمان یافته ای که توسط زبان آموزان به عنوان بهترین یا درزمره 20% آموزشگاه های عالی از میان تمام آموزشگاه ها در بولونیا
بولونیا
2 هفته ها دوره آموزشایتالیایی دروس هفتگی 20
4.5/5.039 بررسی ها
ویژه!پیشنهاد!440€418€
=
لغو رایگان
2 هفته ها دوره آموزشایتالیایی دروس هفتگی 23
4.3/5.039 بررسی ها
ویژه!پیشنهاد!450€430€
=
لغو رایگان
کامرینو
2 هفته ها دوره آموزشایتالیایی دروس هفتگی 20
4.3/5.03 بررسی ها
ویژه!پیشنهاد!390€374€
=
لغو رایگان
2 هفته ها دوره آموزشایتالیایی دروس هفتگی 30
4.4/5.017 بررسی ها
ویژه!پیشنهاد!580€554€
=
لغو رایگان
میانگین رتبه بندی دانش آموزان این مدرسه بهترین و یا جز 20٪ اول تمام مدارس در ایتالیا بود
چفالو
2 هفته ها دوره آموزشایتالیایی دروس هفتگی 20
4.7/5.010 بررسی ها
ویژه!پیشنهاد!370€354€
=
لغو رایگان
میانگین رتبه بندی دانش آموزان این مدرسه بهترین و یا جز 20٪ اول تمام مدارس در ایتالیا بود
فلورانس
2 هفته ها دوره آموزشایتالیایی دروس هفتگی 20
4.6/5.0153 بررسی ها
ویژه!پیشنهاد!420€403€
=
لغو رایگان
فلورانس
2 هفته ها دوره آموزشایتالیایی دروس هفتگی 20
4.2/5.073 بررسی ها
ویژه!پیشنهاد!450€431€
=
لغو رایگان
فلورانس
2 هفته ها دوره آموزشایتالیایی دروس هفتگی 20
4.3/5.015 بررسی ها
ویژه!پیشنهاد!480€460€
=
لغو رایگان
2 هفته ها دوره آموزشایتالیایی دروس هفتگی 20
4.5/5.04 بررسی ها
ویژه!پیشنهاد!410€393€
=
لغو رایگان
در زمره 20٪ ازمحبوب ترین آموزشگاه های عالی ایتالیایی در ایتالیا در 12 ماه گذشته فعالیت های اجتماعی سازمان یافته ای که توسط زبان آموزان به عنوان بهترین یا درزمره 20% آموزشگاه های عالی از میان تمام آموزشگاه ها در ایتالیا
فلورانس
2 هفته ها دوره آموزشایتالیایی دروس هفتگی 20
4.6/5.065 بررسی ها
ویژه!پیشنهاد!350€333€
=
لغو رایگان
2 هفته ها دوره آموزشایتالیایی دروس هفتگی 20
4.4/5.031 بررسی ها
ویژه!پیشنهاد!390€371€
=
لغو رایگان
فلورانس
2 هفته ها دوره آموزشایتالیایی دروس هفتگی 20
4.2/5.063 بررسی ها
ویژه!پیشنهاد!395€378€
=
لغو رایگان
فلورانس
2 هفته ها دوره آموزشایتالیایی دروس هفتگی 20
4.2/5.017 بررسی ها
ویژه!پیشنهاد!420€402€
=
لغو رایگان
2 هفته ها دوره آموزشایتالیایی دروس هفتگی 10
در زمره 20٪ ازمحبوب ترین آموزشگاه های عالی ایتالیایی در ایتالیا در 12 ماه گذشته
جنوا
2 هفته ها دوره آموزشایتالیایی دروس هفتگی 20
4.3/5.030 بررسی ها
ویژه!پیشنهاد!390€371€
=
لغو رایگان
جنوا
2 هفته ها دوره آموزشایتالیایی دروس هفتگی 20
ویژه!پیشنهاد!455€435€
=
لغو رایگان
جنوا
2 هفته ها دوره آموزشایتالیایی دروس هفتگی 20
4.2/5.056 بررسی ها
ویژه!پیشنهاد!385€367€
=
لغو رایگان
2 هفته ها دوره آموزشایتالیایی دروس هفتگی 10
4.2/5.0
232 سراسر جهان را بررسی می کند
ویژه!پیشنهاد!2120€2014€
=
لغو رایگان
لوکا
2 هفته ها دوره آموزشایتالیایی دروس هفتگی 20
4.4/5.059 بررسی ها
ویژه!پیشنهاد!350€333€
=
لغو رایگان
2 هفته ها دوره آموزشایتالیایی دروس هفتگی 20
4.3/5.016 بررسی ها
ویژه!پیشنهاد!420€403€
=
لغو رایگان
در زمره 20٪ ازمحبوب ترین آموزشگاه های عالی ایتالیایی در ایتالیا در 12 ماه گذشته
میلان
Navigli
2 هفته ها دوره آموزشایتالیایی دروس هفتگی 20
4.2/5.044 بررسی ها
ویژه!پیشنهاد!450€431€
=
لغو رایگان
میلان
2 هفته ها دوره آموزشایتالیایی دروس هفتگی 20
4.0/5.063 بررسی ها
ویژه!پیشنهاد!480€460€
=
لغو رایگان
2 هفته ها دوره آموزشایتالیایی دروس هفتگی 20
4.3/5.040 بررسی ها
ویژه!پیشنهاد!465€446€
=
لغو رایگان
2 هفته ها دوره آموزشایتالیایی دروس هفتگی 10
میلاتزو (سیسیل)
2 هفته ها دوره آموزشایتالیایی دروس هفتگی 20
4.4/5.040 بررسی ها
ویژه!پیشنهاد!390€373€
=
لغو رایگان
میانگین رتبه بندی دانش آموزان این مدرسه بهترین و یا جز 20٪ اول تمام مدارس در ایتالیا بود
مونته پولسانو
2 هفته ها دوره آموزشایتالیایی دروس هفتگی 20
4.6/5.024 بررسی ها
ویژه!پیشنهاد!479€456€
=
لغو رایگان
میانگین رتبه بندی دانش آموزان این مدرسه بهترین و یا جز 20٪ اول تمام مدارس در ایتالیا بود
ناپل
2 هفته ها دوره آموزشایتالیایی دروس هفتگی 20
4.5/5.096 بررسی ها
ویژه!پیشنهاد!420€401€
=
لغو رایگان
2 هفته ها دوره آموزشایتالیایی دروس هفتگی 10
فعالیت های اجتماعی سازمان یافته ای که توسط زبان آموزان به عنوان بهترین یا درزمره 20% آموزشگاه های عالی از میان تمام آموزشگاه ها در ایتالیا میانگین رتبه بندی دانش آموزان این مدرسه بهترین و یا جز 20٪ اول تمام مدارس در ایتالیا بود
اوربتلو
2 هفته ها دوره آموزشایتالیایی دروس هفتگی 20
4.9/5.07 بررسی ها
ویژه!پیشنهاد!370€352€
=
لغو رایگان
2 هفته ها دوره آموزشایتالیایی دروس هفتگی 20
4.2/5.024 بررسی ها
ویژه!پیشنهاد!460€441€
=
لغو رایگان
2 هفته ها دوره آموزشایتالیایی دروس هفتگی 20
4.6/5.045 بررسی ها
ویژه!پیشنهاد!450€431€
=
لغو رایگان
ریمینی
S. Marino
2 هفته ها دوره آموزشایتالیایی دروس هفتگی 20
4.3/5.030 بررسی ها
ویژه!پیشنهاد!430€411€
=
لغو رایگان
2 هفته ها دوره آموزشایتالیایی دروس هفتگی 20
4.2/5.0175 بررسی ها
ویژه!پیشنهاد!450€431€
=
لغو رایگان
رم
Historical Center
2 هفته ها دوره آموزشایتالیایی دروس هفتگی 20
4.0/5.06 بررسی ها
ویژه!پیشنهاد!345€330€
=
لغو رایگان
2 هفته ها دوره آموزشایتالیایی دروس هفتگی 20
4.2/5.061 بررسی ها
ویژه!پیشنهاد!440€421€
=
لغو رایگان
2 هفته ها دوره آموزشایتالیایی دروس هفتگی 20
4.1/5.0103 بررسی ها
ویژه!پیشنهاد!520€498€
=
لغو رایگان
2 هفته ها دوره آموزشایتالیایی دروس هفتگی 20
4.2/5.074 بررسی ها
ویژه!پیشنهاد!495€475€
=
لغو رایگان
رم
Prati
2 هفته ها دوره آموزشایتالیایی دروس هفتگی 20
4.1/5.032 بررسی ها
ویژه!پیشنهاد!360€345€
=
لغو رایگان
2 هفته ها دوره آموزشایتالیایی دروس هفتگی 10
سالرنو
2 هفته ها دوره آموزشایتالیایی دروس هفتگی 20
3.5/5.02 بررسی ها
ویژه!پیشنهاد!490€469€
=
لغو رایگان
سالرنو
2 هفته ها دوره آموزشایتالیایی دروس هفتگی 20
4.3/5.015 بررسی ها
ویژه!پیشنهاد!500€479€
=
لغو رایگان
سان رمو
Imperia
2 هفته ها دوره آموزشایتالیایی دروس هفتگی 20
4.1/5.089 بررسی ها
ویژه!پیشنهاد!460€440€
=
لغو رایگان
فعالیت های اجتماعی سازمان یافته ای که توسط زبان آموزان به عنوان بهترین یا درزمره 20% آموزشگاه های عالی از میان تمام آموزشگاه ها در ایتالیا میانگین رتبه بندی دانش آموزان این مدرسه بهترین و یا جز 20٪ اول تمام مدارس در ایتالیا بود
Sestri Levante
Baia del Silenzio
2 هفته ها دوره آموزشایتالیایی دروس هفتگی 20
5.0/5.04 بررسی ها
ویژه!پیشنهاد!420€403€
=
لغو رایگان
2 هفته ها دوره آموزشایتالیایی دروس هفتگی 20
4.4/5.054 بررسی ها
ویژه!پیشنهاد!450€431€
=
لغو رایگان
سینا
2 هفته ها دوره آموزشایتالیایی دروس هفتگی 20
4.2/5.055 بررسی ها
ویژه!پیشنهاد!430€410€
=
لغو رایگان
سورنتو
2 هفته ها دوره آموزشایتالیایی دروس هفتگی 20
4.3/5.030 بررسی ها
ویژه!پیشنهاد!475€455€
=
لغو رایگان
2 هفته ها دوره آموزشایتالیایی دروس هفتگی 20
4.8/5.018 بررسی ها
ویژه!پیشنهاد!480€461€
=
لغو رایگان
2 هفته ها دوره آموزشایتالیایی دروس هفتگی 20
4.5/5.042 بررسی ها
ویژه!پیشنهاد!360€360€
=
لغو رایگان
2 هفته ها دوره آموزشایتالیایی دروس هفتگی 20
4.4/5.054 بررسی ها
ویژه!پیشنهاد!480€461€
=
لغو رایگان
تورین
Piemonte
2 هفته ها دوره آموزشایتالیایی دروس هفتگی 20
4.0/5.03 بررسی ها
ویژه!پیشنهاد!460€441€
=
لغو رایگان
2 هفته ها دوره آموزشایتالیایی دروس هفتگی 20
5.0/5.01 بازبینی
ویژه!پیشنهاد!450€430€
=
لغو رایگان
میانگین رتبه بندی دانش آموزان این مدرسه بهترین و یا جز 20٪ اول تمام مدارس در ایتالیا بود
تورین
Quadrilatero Romano
2 هفته ها دوره آموزشایتالیایی دروس هفتگی 20
4.7/5.074 بررسی ها
ویژه!پیشنهاد!420€399€
=
لغو رایگان
2 هفته ها دوره آموزشایتالیایی دروس هفتگی 10
4.2/5.0
232 سراسر جهان را بررسی می کند
ویژه!پیشنهاد!2120€2014€
=
لغو رایگان
ونیز
Dorsoduro
2 هفته ها دوره آموزشایتالیایی دروس هفتگی 20
4.4/5.085 بررسی ها
ویژه!پیشنهاد!450€450€
=
لغو رایگان
میانگین رتبه بندی دانش آموزان این مدرسه بهترین و یا جز 20٪ اول تمام مدارس در ایتالیا بود
ورونا
Verona
2 هفته ها دوره آموزشایتالیایی دروس هفتگی 20
4.9/5.07 بررسی ها
ویژه!پیشنهاد!395€377€
=
لغو رایگان
ورونا
historical city centre
2 هفته ها دوره آموزشایتالیایی دروس هفتگی 18
4.0/5.011 بررسی ها
ویژه!پیشنهاد!477€457€
=
لغو رایگان
2 هفته ها دوره آموزشایتالیایی دروس هفتگی 20
3.9/5.09 بررسی ها
ویژه!پیشنهاد!460€441€
=
لغو رایگان
ویارجیو
2 هفته ها دوره آموزشایتالیایی دروس هفتگی 20
4.3/5.036 بررسی ها
ویژه!پیشنهاد!450€431€
=
لغو رایگان
LanguageCourse.net پربیننده ترین سایت مستقل آموزش برای رزرو ایتالیایی در خارج از کشور در مدارس ایتالیایی توصیه شده در ایتالیامیباشد . این که آیا شما دنبال دوره های زبان با کمترین قیمت و کیفیت خوب آموزش و یا فعالیت های سرگرم کننده و اوقات فراغت باشید، ما به شما برای پیدا کردن بهترین دوره در میان لیست با دقت انتخاب شده ی خود از کلاس های زبانایتالیایی برای مبتدیان و یا سطح پیشرفته کمک میکنیم. کارشناسان دوستانه ما خوشحال به کمک به شما خواهند شد.

مقصدهای آموزشگاه زبان

مدارس ایتالیایی در سایر نقاط جهان
onscroll="return false;">
X
 • بیشترین دوره ها: 10.636 برنامه دوره زبان لیست شده است. هیچ سایت دیگر در سراسر جهان دوره های بیشتری دارد.
 • تخفیف منحصر به فرد
 • 17.860 بررسی معتبر مدارس زبان.
 • مشاوره رایگان توسط کارشناسان سفر زبان دوستانه ی ما.
مزایای شما
تنها زمانی که رزرو در اینجا انجام شود
 • کمترین قیمت تضمین شده: شما کمتر از زمانی که به طور مستقیم با مدرسه یا هر جای دیگر رزرو کنید پرداخت میکنید. اگر شما جای دیگری یک نرخ بهتری پیدا کردید ما آن از آن کمتر خواهیم بود.
 • بیشترین بازدید دارنده ی وب سایت برای رزرو دوره های زبان.
 • شرایط ترجیحی برای لغو و پرداخت.
 • بدون هزینه های آژانس

حقیقتاً بهترین راه برای رزرو در دوره آموزش زبان خود!

فقط
حرف ما را قبول نکنید .
آمار سرگرم کننده
 • 27.624.330.858 IRR : صرفه جویی شده در هزینه دوره ها توسط مشتریان ما.
 • پیشگامان: ما اولین سایت انتشار نظرات بدون سانسور از مدارس زبان هستیم. تاسیس ازسال 1999.
 • رهبران جهان: ما بیشترین بازدید کننده را در بین سایت های مستقل دوره های زبان داریم.
 • > 20.000 طرفداران فیس بوک.
facebook plugin
نظرات و انتقادات LanguageCourse.Net
عالی 9.5از 0 تا 10
688 نظرات و بررسی ها بر روی Trustpilot
در مطبوعات:
اشارات مطبوعات
اشارات مطبوعات
مورد اعتماد:
مورد اعتماد با
مورد اعتماد با