X

آموزش زبان به علاوه ورزش و فرهنگ

آیا دوست دارید همزمان با شرکت در یک دوره آموزش زبان به تقویت مهارتهای تنیس یا آموختن قایق رانی بپردازید؟ دراینجا می توانید دوره های آموزش زبان و فعالیتهای ورزشی ویژه از قبیل قایق رانی، گلف، و اسکی یا فعالیتهای تفریحی و فرهنگی ازجمله رقص فلامنکو، موسیقی یا آشپزی را یکجا بیابید. تمام هزینه ها به طور معمول در شهریه دوره اعمال می شوند مگراینکه در توضیحات مربوط به دوره ذکر شوند.

انتخاب زبان جهت مقایسه ی دوره های بالاترزبان
در مطبوعات:
اشارات مطبوعات
اشارات مطبوعات
مورد اعتماد:
شرکت هایی که معتمد LanguageCourse.net
شرکت هایی که معتمد LanguageCourse.net