X

بررسی های LSC Stanton ، لندن ، انگلستان

تعداد کل نظرات: 0
توجه: تمام ارزیابی ها معتبر هستند. فقط شرکت کنندگان پیشین که دوره ای را در مدرسه رزرو کردند می توانند پس از پایان دوره ارزیابی را منتشر کنند. بنابراین مدارس نمی توانند ارزیابی ها را دستکاری کنند و شما می توانید به تمام ارزیابی های منتشر شده اعتماد کنید.

امتیاز متوسط

ستاره. رتبه دوره، فعالیت های اجتماعی، محل اقامت، شهر بر اساس نظرات دانش آموزان سابق LSC Stanton.
امتیاز کلی(
LSC Stanton, لندن, انگلستان
0.0/5.0 
شهر 0.0/5.0 
سازمان 0.0/5.0 
امکانات 0.0/5.0 
فعالیت های اجتماعی 0.0/5.0 
کیفیت/پیشرفت دوره زبان 0.0/5.0 
ارزش پول 0.0/5.0 
اسکان
خانواده میزبان 0.0/5.0 
آپارتمان مشترک 0.0/5.0 
دیگر 0.0/5.0 

نظرات فردی

LSC Stanton

در مطبوعات:
اشارات مطبوعات
اشارات مطبوعات
مورد اعتماد:
مورد اعتماد با
مورد اعتماد با