X

فهرست انجمن های مدارس زبان


آموزشگاه های زبان ما با دقت و با توجه به معیارهای کیفی دقیق مانند کیفیت خدمات، تجربه و شایستگی آنها انتخاب شده اند. بسیاری از آموزشگاه های ما توسط نهادهای اعتبارگذاری ملی و بین المللی که بر معیارهای کیفی نظارت میکنند، تایید شده اند. با این حال ما بر این عقیده ایم که نظرات زبان آموزان که در وب سایت ما منتشر شده است بهترین شاخص کیفی موجود می باشد
در مطبوعات:
اشارات مطبوعات
اشارات مطبوعات
مورد اعتماد:
مورد اعتماد با
مورد اعتماد با