X

دانشگاه ها در شیلی - رتبه بندی و نظرات

شیلی
university icon
63
دانشگاه ها در شیلی
student population icon
314,478
دانشجویان
population icon
16,747,000
جمعیت
  • 63 دانشگاه ه واقع در شیلی به نسبت رتبه بندی دانشگاه 16 و همچنین رتبه بندی دوره آموزشی 5 در این لیست ذکر شده اند
  • 40 از این دانشگاه ها حداقل در یک موسسه یا رتبه بندی خاص قرار دارند.
  • جامع ترین لیست رتبه بندی دانشگاهها در سراسر جهان. ما رتبه بندی دانشگاهها و دوره های درسی متفاوت را به طور مداوم نظارت می کنیم. به طور مداوم نظارت می کنیم 102 تا شما می توانید به راحتی تمام رتبه بندی ها را در یک مکان مقایسه کنید. '

'بالاترین رتبه بندی دوره های آموزشی دانشگاه ها در شیلی ':

#1

کسب و کار — تجارت (عمومی) #1  #1  Pontificia Universidad Católica de Chile

#2

مهندسی — معدن، نفت و گاز #8  #1  University of Chile

#3

تحصیلات — تحصیلات (عمومی) #21  #1  Pontificia Universidad Católica de Chile

#4

مطالعات اجتماعی و علوم انسانی — خدا شناسی و مطالعات مذهبی #33  #1  Pontificia Universidad Católica de Chile

#5

معماری، ساختن و برنامه ریزی — معماری (عمومی) #33  #1  Pontificia Universidad Católica de Chile

#6

زبان ها و ادبیات — دیگر #40  #1  Pontificia Universidad Católica de Chile

#7

قانون — قانون (عمومی) #44  #1  Pontificia Universidad Católica de Chile

#8

روزنامه نگاری و مطالعات رسانه ای — مطالعات رسانه ای #46  #1  Pontificia Universidad Católica de Chile

#9

علوم طبیعی — فیزیک #51  #1  Pontificia Universidad Católica de Chile

#10

دارو و بهداشت — دیگر #51  #1  University of Chile

برای مشاهده رتبه های خاص درس مورد نظر را انتخاب کنید

رضایت دانشجو   4.3 / 5.0 (1349 بررسی)
#208  #2  QS World University Rankings
#601  #5  THE World University Rankings
#301  #1  ARWU Academic Ranking of World Universities
#357  #1  Webometrics
#455  #1  Scimago Institutions Ranking
#7  #2  QS University Rankings: Latin America
#6  #2  THE Latin America Rankings
#134  #4  BRICS & Emerging Economies University Ranking
#384  #3  CWUR Center for World University Rankings
#295  #2  RUR Reputation Ranking
#389  #2  RUR Research Performance Ranking
#361  #1  URAP World Ranking
#1  #1  América Economía Best Chilean Universities
#434  #2  NTU Performance Ranking of Scientific Papers

#132  #1  QS World University Rankings
#601  #3  THE World University Rankings
#401  #2  ARWU Academic Ranking of World Universities
#457  #2  Webometrics
#462  #2  Scimago Institutions Ranking
#1  #1  QS University Rankings: Latin America
#3  #1  THE Latin America Rankings
#84  #2  BRICS & Emerging Economies University Ranking
#325  #1  CWUR Center for World University Rankings
#223  #1  RUR Reputation Ranking
#308  #1  RUR Research Performance Ranking
#360  #1  RUR World University Rankings
#372  #2  URAP World Ranking
#2  #2  América Economía Best Chilean Universities
#416  #1  NTU Performance Ranking of Scientific Papers

رضایت دانشجو   4.2 / 5.0 (359 بررسی)
#801  #7  QS World University Rankings
#401  #1  THE World University Rankings
#1158  #5  Webometrics
#705  #15  Scimago Institutions Ranking
#37  #9  QS University Rankings: Latin America
#51  #8  THE Latin America Rankings
#80  #1  BRICS & Emerging Economies University Ranking
#10  #9  América Economía Best Chilean Universities

رضایت دانشجو   4.4 / 5.0 (5 بررسی)
#401  #2  THE World University Rankings
#2100  #16  Webometrics
#699  #14  Scimago Institutions Ranking
#85  #3  BRICS & Emerging Economies University Ranking
#1621  #14  URAP World Ranking
#16  #15  América Economía Best Chilean Universities

رضایت دانشجو   4.6 / 5.0 (245 بررسی)
#511  #3  QS World University Rankings
#1001  #62  THE World University Rankings
#1275  #6  Webometrics
#650  #5  Scimago Institutions Ranking
#13  #3  QS University Rankings: Latin America
#301  #13  BRICS & Emerging Economies University Ranking
#1224  #7  URAP World Ranking
#5  #5  América Economía Best Chilean Universities

رضایت دانشجو   4.6 / 5.0 (175 بررسی)
#651  #4  QS World University Rankings
#1001  #58  THE World University Rankings
#701  #3  ARWU Academic Ranking of World Universities
#809  #3  Webometrics
#634  #4  Scimago Institutions Ranking
#14  #4  QS University Rankings: Latin America
#17  #3  THE Latin America Rankings
#201  #7  BRICS & Emerging Economies University Ranking
#791  #5  CWUR Center for World University Rankings
#690  #3  URAP World Ranking
#3  #3  América Economía Best Chilean Universities

رضایت دانشجو   4.4 / 5.0 (147 بررسی)
#2796  #22  Webometrics
#761  #31  Scimago Institutions Ranking
#27  #26  América Economía Best Chilean Universities

رضایت دانشجو   4.6 / 5.0 (65 بررسی)
#801  #11  QS World University Rankings
#801  #6  THE World University Rankings
#1332  #7  Webometrics
#666  #7  Scimago Institutions Ranking
#35  #7  QS University Rankings: Latin America
#28  #6  THE Latin America Rankings
#201  #6  BRICS & Emerging Economies University Ranking
#1136  #6  URAP World Ranking
#6  #6  América Economía Best Chilean Universities

رضایت دانشجو   4.6 / 5.0 (348 بررسی)
#801  #8  QS World University Rankings
#601  #4  THE World University Rankings
#1153  #4  Webometrics
#678  #10  Scimago Institutions Ranking
#36  #8  QS University Rankings: Latin America
#24  #4  THE Latin America Rankings
#159  #5  BRICS & Emerging Economies University Ranking
#854  #7  CWUR Center for World University Rankings
#975  #4  URAP World Ranking
#8  #8  América Economía Best Chilean Universities

رضایت دانشجو   4.2 / 5.0 (5 بررسی)
#2614  #20  Webometrics
#710  #19  Scimago Institutions Ranking
#201  #21  QS University Rankings: Latin America
#24  #23  América Economía Best Chilean Universities

رضایت دانشجو   4.5 / 5.0 (67 بررسی)
#3337  #25  Webometrics
#714  #20  Scimago Institutions Ranking
#151  #18  QS University Rankings: Latin America
#19  #18  América Economía Best Chilean Universities

رضایت دانشجو   3.8 / 5.0 (26 بررسی)
#2800  #23  Webometrics
#754  #28  Scimago Institutions Ranking
#251  #25  QS University Rankings: Latin America

رضایت دانشجو   3.9 / 5.0 (175 بررسی)
#4575  #31  Webometrics
#708  #16  Scimago Institutions Ranking
#28  #27  América Economía Best Chilean Universities

رضایت دانشجو   4.5 / 5.0 (110 بررسی)
#3489  #26  Webometrics
#709  #17  Scimago Institutions Ranking
#201  #22  QS University Rankings: Latin America
#25  #24  América Economía Best Chilean Universities

رضایت دانشجو   4.0 / 5.0 (189 بررسی)
#4242  #29  Webometrics
#737  #27  Scimago Institutions Ranking
#301  #27  QS University Rankings: Latin America

#1001  #57  THE World University Rankings
#701  #4  ARWU Academic Ranking of World Universities
#1452  #8  Webometrics
#613  #3  Scimago Institutions Ranking
#82  #11  QS University Rankings: Latin America
#71  #12  THE Latin America Rankings
#301  #11  BRICS & Emerging Economies University Ranking
#985  #5  URAP World Ranking
#12  #11  América Economía Best Chilean Universities

رضایت دانشجو   4.6 / 5.0 (20 بررسی)
#801  #10  QS World University Rankings
#801  #7  THE World University Rankings
#1682  #10  Webometrics
#673  #9  Scimago Institutions Ranking
#61  #10  QS University Rankings: Latin America
#51  #9  THE Latin America Rankings
#251  #10  BRICS & Emerging Economies University Ranking
#1608  #13  URAP World Ranking
#7  #7  América Economía Best Chilean Universities

رضایت دانشجو   4.3 / 5.0 (91 بررسی)
#801  #8  THE World University Rankings
#1735  #11  Webometrics
#658  #6  Scimago Institutions Ranking
#61  #11  THE Latin America Rankings
#201  #8  BRICS & Emerging Economies University Ranking
#1355  #10  URAP World Ranking
#11  #10  América Economía Best Chilean Universities

رضایت دانشجو   4.3 / 5.0 (23 بررسی)
#801  #9  QS World University Rankings
#1001  #59  THE World University Rankings
#1830  #13  Webometrics
#681  #12  Scimago Institutions Ranking
#84  #12  QS University Rankings: Latin America
#46  #7  THE Latin America Rankings
#301  #14  BRICS & Emerging Economies University Ranking
#1245  #8  URAP World Ranking
#13  #12  América Economía Best Chilean Universities

رضایت دانشجو   4.5 / 5.0 (229 بررسی)
#701  #5  QS World University Rankings
#1767  #12  Webometrics
#732  #24  Scimago Institutions Ranking
#28  #6  QS University Rankings: Latin America
#51  #10  THE Latin America Rankings
#66  #1  Executive Education - Customised
#1970  #17  URAP World Ranking
#14  #13  América Economía Best Chilean Universities

رضایت دانشجو   3.7 / 5.0 (5 بررسی)
#756  #29  Scimago Institutions Ranking

رضایت دانشجو   3.9 / 5.0 (123 بررسی)
#737  #26  Scimago Institutions Ranking
#21  #20  América Economía Best Chilean Universities

رضایت دانشجو   3.7 / 5.0 (23 بررسی)
#3592  #27  Webometrics
#251  #23  QS University Rankings: Latin America
#30  #29  América Economía Best Chilean Universities

رضایت دانشجو   3.9 / 5.0 (32 بررسی)
#3956  #28  Webometrics
#251  #24  QS University Rankings: Latin America
#29  #28  América Economía Best Chilean Universities

رضایت دانشجو   4.1 / 5.0 (14 بررسی)
#698  #13  Scimago Institutions Ranking
#251  #26  QS University Rankings: Latin America
#26  #25  América Economía Best Chilean Universities

رضایت دانشجو   4.3 / 5.0 (24 بررسی)
#2525  #18  Webometrics
#720  #21  Scimago Institutions Ranking
#201  #20  QS University Rankings: Latin America
#81  #13  THE Latin America Rankings
#1557  #12  URAP World Ranking
#22  #21  América Economía Best Chilean Universities

رضایت دانشجو   4.1 / 5.0 (158 بررسی)
#7159  #36  Webometrics
#34  #31  América Economía Best Chilean Universities

رضایت دانشجو   4.7 / 5.0 (108 بررسی)
#1001  #61  THE World University Rankings
#1933  #15  Webometrics
#710  #18  Scimago Institutions Ranking
#99  #13  QS University Rankings: Latin America
#81  #14  THE Latin America Rankings
#301  #12  BRICS & Emerging Economies University Ranking
#1412  #11  URAP World Ranking
#15  #14  América Economía Best Chilean Universities

رضایت دانشجو   4.2 / 5.0 (260 بررسی)
#5244  #32  Webometrics
#301  #28  QS University Rankings: Latin America
#31  #30  América Economía Best Chilean Universities

رضایت دانشجو   4.4 / 5.0 (5 بررسی)
#5548  #34  Webometrics
#351  #29  QS University Rankings: Latin America

رضایت دانشجو   4.1 / 5.0 (25 بررسی)
#2607  #19  Webometrics
#731  #23  Scimago Institutions Ranking
#134  #16  QS University Rankings: Latin America
#1949  #16  URAP World Ranking
#23  #22  América Economía Best Chilean Universities

رضایت دانشجو   3.6 / 5.0 (11 بررسی)
#2618  #21  Webometrics
#671  #8  Scimago Institutions Ranking
#146  #17  QS University Rankings: Latin America
#101  #17  THE Latin America Rankings
#1907  #15  URAP World Ranking
#20  #19  América Economía Best Chilean Universities

رضایت دانشجو   4.8 / 5.0 (82 بررسی)
#2185  #17  Webometrics
#726  #22  Scimago Institutions Ranking
#115  #14  QS University Rankings: Latin America
#2106  #19  URAP World Ranking
#18  #17  América Economía Best Chilean Universities

رضایت دانشجو   4.0 / 5.0 (43 بررسی)
#1001  #63  THE World University Rankings
#1897  #14  Webometrics
#733  #25  Scimago Institutions Ranking
#120  #15  QS University Rankings: Latin America
#91  #16  THE Latin America Rankings
#351  #15  BRICS & Emerging Economies University Ranking
#1985  #18  URAP World Ranking
#17  #16  América Economía Best Chilean Universities

رضایت دانشجو   2.7 / 5.0 (53 بررسی)
رضایت دانشجو   4.4 / 5.0 (23 بررسی)
رضایت دانشجو   3.4 / 5.0 (5 بررسی)
رضایت دانشجو   4.2 / 5.0 (31 بررسی)
رضایت دانشجو   4.4 / 5.0 (8 بررسی)
رضایت دانشجو   3.6 / 5.0 (23 بررسی)
رضایت دانشجو   4.7 / 5.0 (187 بررسی)
رضایت دانشجو   4.6 / 5.0 (47 بررسی)
رضایت دانشجو   4.0 / 5.0 (293 بررسی)
رضایت دانشجو   3.7 / 5.0 (25 بررسی)
رضایت دانشجو   3.9 / 5.0 (28 بررسی)
رضایت دانشجو   4.1 / 5.0 (182 بررسی)
رضایت دانشجو   4.4 / 5.0 (5 بررسی)
رضایت دانشجو   3.0 / 5.0 (58 بررسی)
رضایت دانشجو   4.2 / 5.0 (18 بررسی)
#3322  #24  Webometrics
#757  #30  Scimago Institutions Ranking
#181  #19  QS University Rankings: Latin America
#91  #15  THE Latin America Rankings
#2478  #20  URAP World Ranking

رضایت دانشجو   4.2 / 5.0 (71 بررسی)
#751  #6  QS World University Rankings
#1001  #60  THE World University Rankings
#1614  #9  Webometrics
#680  #11  Scimago Institutions Ranking
#25  #5  QS University Rankings: Latin America
#27  #5  THE Latin America Rankings
#251  #9  BRICS & Emerging Economies University Ranking
#653  #3  RUR Reputation Ranking
#698  #3  RUR Research Performance Ranking
#718  #2  RUR World University Rankings
#1256  #9  URAP World Ranking
#4  #4  América Economía Best Chilean Universities

نقشه با مقصد دانشگاه ها در شیلی

بارگیری محتوای نقشه
###

رتبه بندی ناشران

AméricaEconomía

منتشر شده: سپتامبر, ۲۰۱۸British Quacquarelli Symonds, UK

منتشر شده: مهٔ, ۲۰۱۹

معیارهای استفاده شده در رتبه بندی:
نسبت دانشجویان بین المللی ۱۰٪
نسبت دانشکده بین المللی 10.0%
نسبت دانشکده/دانشجویی 20.0%
اعتبار کارفرما 10.0%
استناد هر دانشکده 20.0%
اعتبار علمی 40.0%

علم اصول را مشاهده نمایید

CWUR Center for World University Rankings

منتشر شده: ژوئیهٔ, ۲۰۱۸علم اصول را مشاهده نمایید

NTU ranking

منتشر شده: اوت, ۲۰۱۸RUR Ranking Agency (Moscow, Russia)

منتشر شده: سپتامبر, ۲۰۱۸علم اصول را مشاهده نمایید

Scimago Institutions

منتشر شده: مهٔ, ۲۰۱۹

معیارهای استفاده شده در رتبه بندی:
خروجی: 8.0%
تاثیر عادی شده: 13.0%
دانش نوآوری: 25.0%
تعالی با رهبری: 13.0%
لینک های ورودی دامنه: 15.0%

علم اصول را مشاهده نمایید

ShanghaiRanking Consultancy

منتشر شده: اوت, ۲۰۱۸

معیارهای استفاده شده در رتبه بندی:
جوایز پژوهش کارکنان برنده 20.0%
انتشارات مقاله پژوهشی 20.0%
عملکرد تحصیلی هر فرد 10.0%
جوایز پژوهش فارغ التحصیلان برنده 10.0%
استناد 40.0%

علم اصول را مشاهده نمایید

THE Times Higher Education, UK

منتشر شده: مهٔ, ۲۰۱۹

معیارهای استفاده شده در رتبه بندی:
آموزش 30.0%
تحقیق (حجم، درآمد و اعتبار)
چشم انداز بین المللی (کارکنان، دانشجویان و پژوهش): 7.5%
درآمد صنعت (انتقال دانش)
استناد 30.0%

علم اصول را مشاهده نمایید

The Financial Times Limited, UK

منتشر شده: ژوئن, ۲۰۱۹Urap

منتشر شده: اکتبر, ۲۰۱۸Webometrics

منتشر شده: ژانویهٔ, ۲۰۱۹

معیارهای استفاده شده در رتبه بندی:
قابلیت مشاهده (لینک های خارجی): 50.0%
اندازه (صفحات وب): 20.0%
محقق: 15.0%
فایل های غنی: 15.0%


علم اصول را مشاهده نمایید
onscroll="return false;">
X