دانشگاه ها در غنا - رتبه بندی و نظرات

university icon
44

دانشگاه ها در غنا

student population icon
168480

دانشجویان

student population icon
24339838

جمعیت

44 دانشگاه ه واقع در غنا به نسبت رتبه بندی دانشگاه 7 و همچنین رتبه بندی دوره آموزشی 1 در این لیست ذکر شده اند 9 از این دانشگاه ها حداقل در یک موسسه یا رتبه بندی خاص قرار دارند.

جامع ترین لیست رتبه بندی دانشگاهها در سراسر جهان. ما رتبه بندی دانشگاهها و دوره های درسی متفاوت را به طور مداوم نظارت می کنیم. به طور مداوم نظارت می کنیم 78 تا شما می توانید به راحتی تمام رتبه بندی ها را در یک مکان مقایسه کنید. '


قدیمی ترین دانشگاه در غنا : '
' University of Ghana در 1948 تاسیس شد '
بزرگترین دانشگاه در غنا : '
' University of Cape Coast با 34999 دانش آموز'

'بالاترین رتبه بندی دوره های آموزشی دانشگاه ها در غنا '

#1
Medicine
#401 
#1 
University of Ghana

#1

Card image

#3376  #4  Webometrics

#2

رضایت دانشجو: 4.4 / 5.0 (148 بررسی)
Card image

#7783  #7  Webometrics

#3

#8946  #13  Webometrics

رضایت دانشجو: 4.3 / 5.0 (47 بررسی)
Card image

#9138  #16  Webometrics

#5

Card image

#10269  #26  Webometrics

#6

Card image

#10729  #41  Webometrics

#7

رضایت دانشجو: 4.2 / 5.0 (5 بررسی)
#1460  #2  CWUR Center for World University Rankings
#1676  #2  Webometrics


#8

رضایت دانشجو: 4.3 / 5.0 (306 بررسی)
Card image

#251  #1  BRICS & Emerging Economies University Ranking
#1346  #1  CWUR Center for World University Rankings
#1001  #44  QS World University Rankings


#9

رضایت دانشجو: 4.2 / 5.0 (105 بررسی)
Card image

#1948  #1  URAP World Ranking
#2680  #3  Webometrics

#10

Islamic University College, Ghana

رضایت دانشجو: 4.8 / 5.0 (12 بررسی)

#11

رضایت دانشجو: 4.7 / 5.0 (36 بررسی)
Card image


#12

رضایت دانشجو: 4.6 / 5.0 (20 بررسی)

#13

رضایت دانشجو: 4.6 / 5.0 (66 بررسی)
Card image#14

Maranatha University College

رضایت دانشجو: 4.5 / 5.0 (6 بررسی)

#15

رضایت دانشجو: 4.4 / 5.0 (276 بررسی)

#16

رضایت دانشجو: 4.4 / 5.0 (12 بررسی)
Card image


#17

رضایت دانشجو: 4.3 / 5.0 (189 بررسی)
Card image


#18

رضایت دانشجو: 4.3 / 5.0 (14 بررسی)
Card image


#19

Catholic University College of Ghana

رضایت دانشجو: 4.3 / 5.0 (18 بررسی)
Card image


#20

رضایت دانشجو: 4.2 / 5.0 (13 بررسی)

#21

رضایت دانشجو: 4.2 / 5.0 (9 بررسی)

#22

رضایت دانشجو: 4.2 / 5.0 (6 بررسی)

#23

رضایت دانشجو: 4.2 / 5.0 (5 بررسی)
Card image#24

رضایت دانشجو: 4.2 / 5.0 (219 بررسی)
Card image


#25

رضایت دانشجو: 4.2 / 5.0 (54 بررسی)
Card image


#26

رضایت دانشجو: 4.1 / 5.0 (7 بررسی)

#27

رضایت دانشجو: 4.0 / 5.0 (5 بررسی)

#28

رضایت دانشجو: 4.0 / 5.0 (10 بررسی)

#29

Methodist University College

رضایت دانشجو: 4.0 / 5.0 (29 بررسی)
Card image


#30

رضایت دانشجو: 3.9 / 5.0 (5 بررسی)

#31

Central University College

رضایت دانشجو: 3.9 / 5.0 (5 بررسی)
Card image


#32

رضایت دانشجو: 3.8 / 5.0 (55 بررسی)
Card image


#33

Ghana Baptist University College

رضایت دانشجو: 3.7 / 5.0 (6 بررسی)

#34

رضایت دانشجو: 3.7 / 5.0 (6 بررسی)
Card image


#35

رضایت دانشجو: 3.2 / 5.0 (17 بررسی)
Card image#36


#37


#38


#39


#40


#41


#42

Card image


#43

Advanced Business College

Card image


#44

Card imageنکات کلیدی در مورد غنا

جمعیت: 24339838

پایتخت: آکرا (غنا)

  • نوع پلاگین برق D
    • ولتاژ مسکونی: 230 V
    • فرکانس: 50 Hz
  • نوع پلاگین برق G
    • ولتاژ مسکونی: 230 V
    • فرکانس: 50 Hz

نقشه با مقصد دانشگاه ها در غنا

google static map google map control google map control

رتبه بندی ناشران

British Quacquarelli Symonds, UK

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

CWUR Center for World University Rankings

علم اصول را مشاهده نمایید

THE Times Higher Education, UK

علم اصول را مشاهده نمایید

علم اصول را مشاهده نمایید

Urap

علم اصول را مشاهده نمایید

Webometrics

علم اصول را مشاهده نمایید