X

دانشگاه ها در اندونزی - رتبه بندی و نظرات

university icon
317
دانشگاه ها در اندونزی
student population icon
2,252,210
دانشجویان
population icon
242,969,000
جمعیت
  • 317 دانشگاه ه واقع در اندونزی به نسبت رتبه بندی دانشگاه 8 و همچنین رتبه بندی دوره آموزشی 3 در این لیست ذکر شده اند
  • 131 از این دانشگاه ها حداقل در یک موسسه یا رتبه بندی خاص قرار دارند.
  • جامع ترین لیست رتبه بندی دانشگاهها در سراسر جهان. ما رتبه بندی دانشگاهها و دوره های درسی متفاوت را به طور مداوم نظارت می کنیم. به طور مداوم نظارت می کنیم 102 تا شما می توانید به راحتی تمام رتبه بندی ها را در یک مکان مقایسه کنید. '

'بالاترین رتبه بندی دوره های آموزشی دانشگاه ها در اندونزی ':

#1

کشاورزی — کشاورزی (عمومی) #51  #1  Institut Pertanian Bogor

#2

هنر بصری و نمایشی — دیگر #51  #1  Institut Teknologi Bandung

#3

کسب و کار — حسابداری #151  #1  Universitas Indonesia

#4

مهندسی — مهندسی (عمومی) #169  #1  Institut Teknologi Bandung

#5

مطالعات اجتماعی و علوم انسانی — جامعه شناسی #218  #1  Universitas Indonesia

#6

علوم کامپیوتر — علوم کامپیوتر (عمومی) #251  #1  Institut Teknologi Bandung

#7

زبان ها و ادبیات — دیگر #251  #2  Universitas Gadjah Mada

#8

دارو و بهداشت — دارو #301  #1  Universitas Indonesia

#9

ریاضیات — ریاضیات (عمومی) #351  #1  Institut Teknologi Bandung

برای مشاهده رتبه های خاص درس مورد نظر را انتخاب کنید

#359  #2  QS World University Rankings
#801  #2  THE World University Rankings
#1132  #3  Webometrics
#701  #5  Scimago Institutions Ranking
#201  #1  THE Asia University Ranking
#164  #2  BRICS & Emerging Economies University Ranking
#191  #2  Best universities in the Asia-Pacific region

#292  #1  QS World University Rankings
#601  #1  THE World University Rankings
#856  #2  Webometrics
#670  #2  Scimago Institutions Ranking
#82  #1  BRICS & Emerging Economies University Ranking
#131  #1  Best universities in the Asia-Pacific region
#1441  #1  URAP World Ranking

رضایت دانشجو   4.4 / 5.0 (733 بررسی)
#751  #6  QS World University Rankings
#1917  #10  Webometrics
#724  #9  Scimago Institutions Ranking

رضایت دانشجو   4.5 / 5.0 (942 بررسی)
#801  #9  QS World University Rankings
#1524  #6  Webometrics
#715  #8  Scimago Institutions Ranking

رضایت دانشجو   4.5 / 5.0 (148 بررسی)
#1704  #8  Webometrics
#712  #7  Scimago Institutions Ranking

رضایت دانشجو   4.4 / 5.0 (39 بررسی)
#2718  #16  Webometrics
#536  #1  Scimago Institutions Ranking

رضایت دانشجو   4.6 / 5.0 (89 بررسی)
#1910  #9  Webometrics
#781  #24  Scimago Institutions Ranking

#2106  #11  Webometrics
#749  #17  Scimago Institutions Ranking

رضایت دانشجو   4.4 / 5.0 (401 بررسی)
#2189  #12  Webometrics
#753  #18  Scimago Institutions Ranking

رضایت دانشجو   4.3 / 5.0 (319 بررسی)
#2406  #13  Webometrics
#756  #19  Scimago Institutions Ranking

رضایت دانشجو   4.5 / 5.0 (242 بررسی)
#2449  #14  Webometrics
#744  #15  Scimago Institutions Ranking

رضایت دانشجو   4.3 / 5.0 (5 بررسی)
#2908  #18  Webometrics
#703  #6  Scimago Institutions Ranking

رضایت دانشجو   4.3 / 5.0 (191 بررسی)
#3058  #20  Webometrics
#757  #20  Scimago Institutions Ranking

رضایت دانشجو   4.5 / 5.0 (561 بررسی)
#3116  #21  Webometrics
#765  #22  Scimago Institutions Ranking

#3278  #23  Webometrics
#735  #13  Scimago Institutions Ranking

رضایت دانشجو   4.3 / 5.0 (141 بررسی)
#3683  #26  Webometrics
#732  #12  Scimago Institutions Ranking

رضایت دانشجو   4.3 / 5.0 (277 بررسی)
#4387  #39  Webometrics
#739  #14  Scimago Institutions Ranking

رضایت دانشجو   4.3 / 5.0 (1431 بررسی)
#4682  #44  Webometrics
#760  #21  Scimago Institutions Ranking

رضایت دانشجو   4.5 / 5.0 (1451 بررسی)
#391  #3  QS World University Rankings
#1001  #316  THE World University Rankings
#845  #1  Webometrics
#693  #4  Scimago Institutions Ranking
#301  #3  THE Asia University Ranking
#251  #4  BRICS & Emerging Economies University Ranking
#251  #5  Best universities in the Asia-Pacific region
#1701  #2  URAP World Ranking

رضایت دانشجو   4.3 / 5.0 (1460 بررسی)
#651  #4  QS World University Rankings
#745  #16  Scimago Institutions Ranking

رضایت دانشجو   4.5 / 5.0 (324 بررسی)
#2598  #15  Webometrics

رضایت دانشجو   4.2 / 5.0 (101 بررسی)
#2803  #17  Webometrics

رضایت دانشجو   4.1 / 5.0 (137 بررسی)
#2959  #19  Webometrics

رضایت دانشجو   4.4 / 5.0 (221 بررسی)
#3254  #22  Webometrics

رضایت دانشجو   4.5 / 5.0 (5 بررسی)
#3643  #25  Webometrics

رضایت دانشجو   4.4 / 5.0 (215 بررسی)
#3772  #27  Webometrics

رضایت دانشجو   4.3 / 5.0 (5 بررسی)
#3781  #28  Webometrics

رضایت دانشجو   4.1 / 5.0 (109 بررسی)
#3832  #29  Webometrics

رضایت دانشجو   4.4 / 5.0 (136 بررسی)
#3867  #30  Webometrics

رضایت دانشجو   4.5 / 5.0 (44 بررسی)
#3875  #31  Webometrics

رضایت دانشجو   4.5 / 5.0 (491 بررسی)
#3966  #33  Webometrics

رضایت دانشجو   4.3 / 5.0 (224 بررسی)
#3961  #32  Webometrics

رضایت دانشجو   4.1 / 5.0 (159 بررسی)
#3982  #34  Webometrics

رضایت دانشجو   4.6 / 5.0 (155 بررسی)
#4044  #35  Webometrics

رضایت دانشجو   4.4 / 5.0 (104 بررسی)
#4110  #36  Webometrics

رضایت دانشجو   4.5 / 5.0 (5 بررسی)
#4187  #37  Webometrics

رضایت دانشجو   4.5 / 5.0 (185 بررسی)
#4246  #38  Webometrics

رضایت دانشجو   4.4 / 5.0 (5 بررسی)
#4387  #40  Webometrics

رضایت دانشجو   4.0 / 5.0 (154 بررسی)
#4525  #41  Webometrics

رضایت دانشجو   4.4 / 5.0 (79 بررسی)
#4585  #42  Webometrics

رضایت دانشجو   4.5 / 5.0 (34 بررسی)
#4641  #43  Webometrics

رضایت دانشجو   4.2 / 5.0 (5 بررسی)
#5113  #46  Webometrics

رضایت دانشجو   4.3 / 5.0 (165 بررسی)
#5212  #48  Webometrics

رضایت دانشجو   4.5 / 5.0 (31 بررسی)
#5208  #47  Webometrics

رضایت دانشجو   4.6 / 5.0 (78 بررسی)
#5237  #49  Webometrics

رضایت دانشجو   4.5 / 5.0 (4 بررسی)
#5315  #50  Webometrics

رضایت دانشجو   4.1 / 5.0 (86 بررسی)
#5354  #51  Webometrics

رضایت دانشجو   4.3 / 5.0 (226 بررسی)
#5379  #52  Webometrics

رضایت دانشجو   4.3 / 5.0 (101 بررسی)
#5392  #53  Webometrics

رضایت دانشجو   4.7 / 5.0 (103 بررسی)
#5447  #54  Webometrics

رضایت دانشجو   4.4 / 5.0 (82 بررسی)
#5596  #55  Webometrics

رضایت دانشجو   4.6 / 5.0 (5 بررسی)
#5773  #56  Webometrics

رضایت دانشجو   4.2 / 5.0 (413 بررسی)
#5779  #57  Webometrics

رضایت دانشجو   4.2 / 5.0 (204 بررسی)
#5826  #58  Webometrics

رضایت دانشجو   4.5 / 5.0 (45 بررسی)
#5966  #60  Webometrics

رضایت دانشجو   3.9 / 5.0 (21 بررسی)
#5964  #59  Webometrics

رضایت دانشجو   4.5 / 5.0 (55 بررسی)
#6024  #62  Webometrics

رضایت دانشجو   4.5 / 5.0 (41 بررسی)
#6021  #61  Webometrics

رضایت دانشجو   4.4 / 5.0 (577 بررسی)
#6051  #63  Webometrics

رضایت دانشجو   4.5 / 5.0 (173 بررسی)
#6174  #64  Webometrics

رضایت دانشجو   4.8 / 5.0 (139 بررسی)
#6240  #66  Webometrics

رضایت دانشجو   4.2 / 5.0 (41 بررسی)
#6266  #67  Webometrics

رضایت دانشجو   4.6 / 5.0 (5 بررسی)
#6302  #68  Webometrics

رضایت دانشجو   4.8 / 5.0 (4 بررسی)
#6310  #69  Webometrics

رضایت دانشجو   4.1 / 5.0 (158 بررسی)
#6364  #70  Webometrics

رضایت دانشجو   4.2 / 5.0 (30 بررسی)
#6697  #71  Webometrics

رضایت دانشجو   4.4 / 5.0 (41 بررسی)
#6723  #72  Webometrics

رضایت دانشجو   4.5 / 5.0 (44 بررسی)
#6849  #74  Webometrics

رضایت دانشجو   4.5 / 5.0 (792 بررسی)
#701  #5  QS World University Rankings
#1001  #317  THE World University Rankings
#1288  #4  Webometrics
#683  #3  Scimago Institutions Ranking
#301  #2  THE Asia University Ranking
#251  #3  BRICS & Emerging Economies University Ranking
#251  #4  Best universities in the Asia-Pacific region
#1899  #3  URAP World Ranking

رضایت دانشجو   4.3 / 5.0 (17 بررسی)
#6952  #75  Webometrics

رضایت دانشجو   4.4 / 5.0 (396 بررسی)
#7005  #76  Webometrics

رضایت دانشجو   4.3 / 5.0 (176 بررسی)
#7048  #77  Webometrics

رضایت دانشجو   4.2 / 5.0 (32 بررسی)
#801  #7  QS World University Rankings
#1371  #5  Webometrics
#730  #11  Scimago Institutions Ranking
#2455  #5  URAP World Ranking

رضایت دانشجو   4.4 / 5.0 (142 بررسی)
#766  #23  Scimago Institutions Ranking

رضایت دانشجو   4.5 / 5.0 (251 بررسی)
#790  #25  Scimago Institutions Ranking

رضایت دانشجو   4.2 / 5.0 (296 بررسی)
#7091  #78  Webometrics

رضایت دانشجو   4.4 / 5.0 (179 بررسی)
#7250  #79  Webometrics

رضایت دانشجو   4.7 / 5.0 (20 بررسی)
#7469  #82  Webometrics

رضایت دانشجو   4.3 / 5.0 (56 بررسی)
#7614  #83  Webometrics

رضایت دانشجو   4.0 / 5.0 (11 بررسی)
#7668  #84  Webometrics

رضایت دانشجو   4.2 / 5.0 (60 بررسی)
#7675  #85  Webometrics

رضایت دانشجو   4.4 / 5.0 (169 بررسی)
#7803  #86  Webometrics

رضایت دانشجو   4.6 / 5.0 (136 بررسی)
#7844  #87  Webometrics

رضایت دانشجو   4.1 / 5.0 (29 بررسی)
#7888  #89  Webometrics

رضایت دانشجو   4.2 / 5.0 (66 بررسی)
#8032  #91  Webometrics

رضایت دانشجو   4.3 / 5.0 (49 بررسی)
#8102  #92  Webometrics

رضایت دانشجو   4.4 / 5.0 (166 بررسی)
#8182  #93  Webometrics

رضایت دانشجو   4.4 / 5.0 (139 بررسی)
#8295  #94  Webometrics

رضایت دانشجو   4.4 / 5.0 (5 بررسی)
#8363  #96  Webometrics

رضایت دانشجو   4.2 / 5.0 (5 بررسی)
#8374  #97  Webometrics

رضایت دانشجو   4.3 / 5.0 (142 بررسی)
#8411  #98  Webometrics

نقشه با مقصد دانشگاه ها در اندونزی

بارگیری محتوای نقشه
###

رتبه بندی ناشران

British Quacquarelli Symonds, UK

منتشر شده: مهٔ, ۲۰۱۹

معیارهای استفاده شده در رتبه بندی:
نسبت دانشجویان بین المللی ۱۰٪
نسبت دانشکده بین المللی 10.0%
نسبت دانشکده/دانشجویی 20.0%
اعتبار کارفرما 10.0%
استناد هر دانشکده 20.0%
اعتبار علمی 40.0%

علم اصول را مشاهده نمایید

Scimago Institutions

منتشر شده: مهٔ, ۲۰۱۹

معیارهای استفاده شده در رتبه بندی:
خروجی: 8.0%
تاثیر عادی شده: 13.0%
دانش نوآوری: 25.0%
تعالی با رهبری: 13.0%
لینک های ورودی دامنه: 15.0%

علم اصول را مشاهده نمایید

THE Times Higher Education, UK

منتشر شده: مهٔ, ۲۰۱۹

معیارهای استفاده شده در رتبه بندی:
آموزش 30.0%
تحقیق (حجم، درآمد و اعتبار)
چشم انداز بین المللی (کارکنان، دانشجویان و پژوهش): 7.5%
درآمد صنعت (انتقال دانش)
استناد 30.0%

علم اصول را مشاهده نمایید

Urap

منتشر شده: اکتبر, ۲۰۱۸Webometrics

منتشر شده: ژانویهٔ, ۲۰۱۹

معیارهای استفاده شده در رتبه بندی:
قابلیت مشاهده (لینک های خارجی): 50.0%
اندازه (صفحات وب): 20.0%
محقق: 15.0%
فایل های غنی: 15.0%


علم اصول را مشاهده نمایید
onscroll="return false;">
X