X

دانشگاه ها در ایران - رتبه بندی و نظرات

university icon
233
دانشگاه ها در ایران
student population icon
891,912
دانشجویان
population icon
76,924,000
جمعیت
  • 233 دانشگاه ه واقع در ایران به نسبت رتبه بندی دانشگاه 14 و همچنین رتبه بندی دوره آموزشی 5 در این لیست ذکر شده اند
  • 86 از این دانشگاه ها حداقل در یک موسسه یا رتبه بندی خاص قرار دارند.
  • جامع ترین لیست رتبه بندی دانشگاهها در سراسر جهان. ما رتبه بندی دانشگاهها و دوره های درسی متفاوت را به طور مداوم نظارت می کنیم. به طور مداوم نظارت می کنیم 102 تا شما می توانید به راحتی تمام رتبه بندی ها را در یک مکان مقایسه کنید. '

'بالاترین رتبه بندی دوره های آموزشی دانشگاه ها در ایران ':

#1

مهندسی — مهندسی مکانیک #14  #1  University of Tehran

#2

علوم طبیعی — دیگر #36  #1  Isfahan University of Technology

#3

کشاورزی — دیگر #49  #1  University of Tehran

#4

دارو و بهداشت — داروخانه #60  #1  Tehran University of Medical Sciences

#5

ریاضیات — ریاضیات (عمومی) #102  #1  Amirkabir University of Technology

#6

علوم کامپیوتر — علوم کامپیوتر (عمومی) #123  #1  Amirkabir University of Technology

#7

مطالعات اجتماعی و علوم انسانی — جغرافیا #151  #1  University of Tehran

#8

معماری، ساختن و برنامه ریزی — معماری (عمومی) #151  #1  University of Tehran

#9

کسب و کار — دیگر #201  #1  University of Tehran

#10

تحصیلات — تحصیلات (عمومی) #301  #1  University of Tehran

برای مشاهده رتبه های خاص درس مورد نظر را انتخاب کنید

رضایت دانشجو   4.2 / 5.0 (101 بررسی)
#498  #2  QS World University Rankings
#501  #2  THE World University Rankings
#401  #2  ARWU Academic Ranking of World Universities
#815  #3  Webometrics
#612  #6  Scimago Institutions Ranking
#80  #2  THE Asia University Ranking
#689  #9  CWUR Center for World University Rankings
#487  #3  URAP World Ranking
#601  #3  NTU Performance Ranking of Scientific Papers

رضایت دانشجو   4.1 / 5.0 (24 بررسی)
#501  #3  THE World University Rankings
#1846  #16  Webometrics
#724  #37  Scimago Institutions Ranking
#99  #4  THE Asia University Ranking

رضایت دانشجو   4.2 / 5.0 (5 بررسی)
#701  #4  QS World University Rankings
#601  #4  THE World University Rankings
#301  #1  ARWU Academic Ranking of World Universities
#419  #1  Webometrics
#476  #2  Scimago Institutions Ranking
#134  #8  THE Asia University Ranking
#461  #1  CWUR Center for World University Rankings
#172  #1  RUR Reputation Ranking
#519  #5  RUR Research Performance Ranking
#257  #2  RUR World University Rankings
#299  #1  URAP World Ranking
#367  #1  NTU Performance Ranking of Scientific Papers
#69  #1  NTU Asia

#601  #5  THE World University Rankings
#1281  #10  Webometrics
#594  #4  Scimago Institutions Ranking
#150  #10  THE Asia University Ranking

رضایت دانشجو   4.4 / 5.0 (5 بررسی)
#601  #6  THE World University Rankings
#2851  #36  Webometrics
#771  #69  Scimago Institutions Ranking
#138  #9  THE Asia University Ranking

رضایت دانشجو   4.3 / 5.0 (65 بررسی)
#601  #8  THE World University Rankings
#801  #12  ARWU Academic Ranking of World Universities
#1373  #11  Webometrics
#675  #17  Scimago Institutions Ranking
#155  #11  THE Asia University Ranking
#724  #8  URAP World Ranking

رضایت دانشجو   4.5 / 5.0 (46 بررسی)
#801  #18  THE World University Rankings
#1849  #17  Webometrics
#726  #38  Scimago Institutions Ranking
#251  #18  THE Asia University Ranking

رضایت دانشجو   4.4 / 5.0 (21 بررسی)
#1385  #12  Webometrics
#628  #9  Scimago Institutions Ranking

رضایت دانشجو   4.5 / 5.0 (52 بررسی)
#1408  #13  Webometrics
#620  #8  Scimago Institutions Ranking

#801  #17  THE World University Rankings
#701  #9  ARWU Academic Ranking of World Universities
#932  #5  Webometrics
#569  #3  Scimago Institutions Ranking
#201  #15  THE Asia University Ranking
#966  #18  CWUR Center for World University Rankings

رضایت دانشجو   4.8 / 5.0 (4 بررسی)
#2346  #23  Webometrics
#675  #18  Scimago Institutions Ranking

رضایت دانشجو   4.2 / 5.0 (9 بررسی)
#2518  #25  Webometrics
#682  #22  Scimago Institutions Ranking

رضایت دانشجو   4.6 / 5.0 (110 بررسی)
#601  #9  THE World University Rankings
#501  #4  ARWU Academic Ranking of World Universities
#560  #2  Webometrics
#387  #1  Scimago Institutions Ranking
#129  #7  THE Asia University Ranking
#547  #3  CWUR Center for World University Rankings
#383  #4  RUR Reputation Ranking
#301  #1  RUR Research Performance Ranking
#213  #1  RUR World University Rankings
#417  #2  URAP World Ranking
#434  #2  NTU Performance Ranking of Scientific Papers
#85  #2  NTU Asia

#2688  #30  Webometrics
#724  #36  Scimago Institutions Ranking

رضایت دانشجو   4.3 / 5.0 (32 بررسی)
#801  #6  QS World University Rankings
#801  #14  THE World University Rankings
#801  #11  ARWU Academic Ranking of World Universities
#1248  #9  Webometrics
#678  #21  Scimago Institutions Ranking
#195  #13  THE Asia University Ranking
#857  #14  CWUR Center for World University Rankings
#508  #3  CWTS Leiden Ranking

رضایت دانشجو   3.4 / 5.0 (5 بررسی)
#2791  #35  Webometrics
#716  #29  Scimago Institutions Ranking

رضایت دانشجو   4.0 / 5.0 (19 بررسی)
#2635  #26  Webometrics
#789  #74  Scimago Institutions Ranking

#2735  #33  Webometrics
#795  #78  Scimago Institutions Ranking

رضایت دانشجو   3.3 / 5.0 (9 بررسی)
#2996  #38  Webometrics
#719  #32  Scimago Institutions Ranking

رضایت دانشجو   4.0 / 5.0 (11 بررسی)
#3157  #41  Webometrics
#745  #58  Scimago Institutions Ranking

#3075  #40  Webometrics
#777  #71  Scimago Institutions Ranking

رضایت دانشجو   4.4 / 5.0 (17 بررسی)
#3525  #47  Webometrics
#740  #50  Scimago Institutions Ranking

رضایت دانشجو   4.3 / 5.0 (7 بررسی)
#3700  #48  Webometrics
#723  #35  Scimago Institutions Ranking

رضایت دانشجو   3.8 / 5.0 (13 بررسی)
#3720  #49  Webometrics
#792  #77  Scimago Institutions Ranking

رضایت دانشجو   3.6 / 5.0 (5 بررسی)
#3938  #50  Webometrics
#791  #76  Scimago Institutions Ranking

رضایت دانشجو   4.3 / 5.0 (16 بررسی)
#4191  #51  Webometrics
#790  #75  Scimago Institutions Ranking

رضایت دانشجو   4.5 / 5.0 (11 بررسی)
#1001  #229  THE World University Rankings
#2283  #21  Webometrics
#737  #46  Scimago Institutions Ranking
#301  #21  THE Asia University Ranking

#1001  #227  THE World University Rankings
#1943  #19  Webometrics
#751  #62  Scimago Institutions Ranking
#351  #24  THE Asia University Ranking

#1001  #232  THE World University Rankings
#2399  #24  Webometrics
#730  #39  Scimago Institutions Ranking
#301  #22  THE Asia University Ranking

رضایت دانشجو   3.7 / 5.0 (11 بررسی)
#1001  #228  THE World University Rankings
#2306  #22  Webometrics
#764  #67  Scimago Institutions Ranking
#351  #26  THE Asia University Ranking

#1001  #226  THE World University Rankings
#2674  #29  Webometrics
#779  #72  Scimago Institutions Ranking
#351  #25  THE Asia University Ranking

رضایت دانشجو   4.5 / 5.0 (51 بررسی)
#801  #15  THE World University Rankings
#901  #13  ARWU Academic Ranking of World Universities
#1729  #15  Webometrics
#668  #16  Scimago Institutions Ranking
#201  #17  THE Asia University Ranking
#1125  #11  URAP World Ranking

رضایت دانشجو   4.1 / 5.0 (5 بررسی)
#1001  #233  THE World University Rankings
#2955  #37  Webometrics
#772  #70  Scimago Institutions Ranking
#401  #27  THE Asia University Ranking

رضایت دانشجو   3.7 / 5.0 (10 بررسی)
#601  #6  ARWU Academic Ranking of World Universities
#878  #4  Webometrics
#602  #5  Scimago Institutions Ranking
#373  #1  CWTS Leiden Ranking
#554  #5  URAP World Ranking
#756  #11  CWUR Center for World University Rankings

#1874  #18  Webometrics
#750  #61  Scimago Institutions Ranking
#936  #7  CWTS Leiden Ranking

رضایت دانشجو   4.5 / 5.0 (129 بررسی)
#432  #1  QS World University Rankings
#601  #11  THE World University Rankings
#501  #3  ARWU Academic Ranking of World Universities
#620  #7  Scimago Institutions Ranking
#86  #3  THE Asia University Ranking
#592  #5  CWUR Center for World University Rankings
#180  #2  RUR Reputation Ranking
#414  #3  RUR Research Performance Ranking
#291  #3  RUR World University Rankings
#522  #4  URAP World Ranking
#651  #5  NTU Performance Ranking of Scientific Papers

رضایت دانشجو   4.4 / 5.0 (5 بررسی)
#601  #10  THE World University Rankings
#701  #8  ARWU Academic Ranking of World Universities
#955  #6  Webometrics
#634  #10  Scimago Institutions Ranking
#109  #6  THE Asia University Ranking
#642  #8  CWUR Center for World University Rankings
#383  #3  RUR Reputation Ranking
#407  #2  RUR Research Performance Ranking
#353  #4  RUR World University Rankings
#555  #6  URAP World Ranking
#651  #4  NTU Performance Ranking of Scientific Papers

رضایت دانشجو   4.6 / 5.0 (22 بررسی)
#801  #19  THE World University Rankings
#738  #48  Scimago Institutions Ranking
#185  #12  THE Asia University Ranking

رضایت دانشجو   4.3 / 5.0 (141 بررسی)
#801  #12  THE World University Rankings
#801  #10  ARWU Academic Ranking of World Universities
#1014  #7  Webometrics
#677  #20  Scimago Institutions Ranking
#201  #14  THE Asia University Ranking
#872  #16  CWUR Center for World University Rankings
#433  #5  RUR Reputation Ranking
#600  #8  RUR Research Performance Ranking
#483  #6  RUR World University Rankings

رضایت دانشجو   4.1 / 5.0 (5 بررسی)
#639  #11  Scimago Institutions Ranking

رضایت دانشجو   4.7 / 5.0 (10 بررسی)
#738  #47  Scimago Institutions Ranking

رضایت دانشجو   4.4 / 5.0 (5 بررسی)
#708  #25  Scimago Institutions Ranking

#2258  #20  Webometrics
#745  #59  Scimago Institutions Ranking
#2130  #13  URAP World Ranking

رضایت دانشجو   4.2 / 5.0 (45 بررسی)
#351  #1  THE World University Rankings
#701  #7  ARWU Academic Ranking of World Universities
#651  #13  Scimago Institutions Ranking
#43  #1  THE Asia University Ranking
#670  #9  RUR Reputation Ranking
#467  #4  RUR Research Performance Ranking
#615  #7  RUR World University Rankings
#1005  #9  URAP World Ranking

رضایت دانشجو   4.5 / 5.0 (19 بررسی)
#1001  #231  THE World University Rankings
#738  #49  Scimago Institutions Ranking
#301  #20  THE Asia University Ranking

رضایت دانشجو   4.3 / 5.0 (56 بررسی)
#601  #3  QS World University Rankings
#601  #7  THE World University Rankings
#601  #5  ARWU Academic Ranking of World Universities
#667  #15  Scimago Institutions Ranking
#107  #5  THE Asia University Ranking
#760  #12  CWUR Center for World University Rankings
#539  #6  RUR Reputation Ranking
#548  #6  RUR Research Performance Ranking
#435  #5  RUR World University Rankings
#409  #2  CWTS Leiden Ranking
#659  #7  URAP World Ranking

رضایت دانشجو   3.7 / 5.0 (5 بررسی)
#11157  #58  Webometrics

رضایت دانشجو   4.5 / 5.0 (4 بررسی)
#801  #16  THE World University Rankings
#1558  #14  Webometrics
#712  #28  Scimago Institutions Ranking
#251  #19  THE Asia University Ranking
#593  #8  RUR Reputation Ranking
#685  #9  RUR Research Performance Ranking
#620  #8  RUR World University Rankings
#1063  #10  URAP World Ranking

#801  #5  QS World University Rankings
#801  #13  THE World University Rankings
#1124  #8  Webometrics
#706  #24  Scimago Institutions Ranking
#201  #16  THE Asia University Ranking
#992  #20  CWUR Center for World University Rankings
#554  #7  RUR Reputation Ranking
#722  #10  RUR Research Performance Ranking
#693  #9  RUR World University Rankings
#623  #4  CWTS Leiden Ranking

رضایت دانشجو   4.2 / 5.0 (38 بررسی)
#744  #56  Scimago Institutions Ranking
#911  #5  CWTS Leiden Ranking

#722  #34  Scimago Institutions Ranking
#922  #6  CWTS Leiden Ranking

رضایت دانشجو   3.9 / 5.0 (7 بررسی)
رضایت دانشجو   3.0 / 5.0 (5 بررسی)
رضایت دانشجو   4.1 / 5.0 (17 بررسی)
رضایت دانشجو   4.3 / 5.0 (17 بررسی)
رضایت دانشجو   3.8 / 5.0 (22 بررسی)
رضایت دانشجو   4.4 / 5.0 (34 بررسی)
رضایت دانشجو   3.6 / 5.0 (16 بررسی)
رضایت دانشجو   4.3 / 5.0 (15 بررسی)

نقشه با مقصد دانشگاه ها در ایران

بارگیری محتوای نقشه
###

رتبه بندی ناشران

British Quacquarelli Symonds, UK

منتشر شده: مهٔ, ۲۰۱۹

معیارهای استفاده شده در رتبه بندی:
نسبت دانشجویان بین المللی ۱۰٪
نسبت دانشکده بین المللی 10.0%
نسبت دانشکده/دانشجویی 20.0%
اعتبار کارفرما 10.0%
استناد هر دانشکده 20.0%
اعتبار علمی 40.0%

علم اصول را مشاهده نمایید

CWUR Center for World University Rankings

منتشر شده: ژوئیهٔ, ۲۰۱۸علم اصول را مشاهده نمایید

Centre for Science and Technology Studies, Leiden University, Netherlands

منتشر شده: مهٔ, ۲۰۱۹علم اصول را مشاهده نمایید

NTU ranking

منتشر شده: اوت, ۲۰۱۸RUR Ranking Agency (Moscow, Russia)

منتشر شده: سپتامبر, ۲۰۱۸علم اصول را مشاهده نمایید

Scimago Institutions

منتشر شده: مهٔ, ۲۰۱۹

معیارهای استفاده شده در رتبه بندی:
خروجی: 8.0%
تاثیر عادی شده: 13.0%
دانش نوآوری: 25.0%
تعالی با رهبری: 13.0%
لینک های ورودی دامنه: 15.0%

علم اصول را مشاهده نمایید

ShanghaiRanking Consultancy

منتشر شده: اوت, ۲۰۱۸

معیارهای استفاده شده در رتبه بندی:
جوایز پژوهش کارکنان برنده 20.0%
انتشارات مقاله پژوهشی 20.0%
عملکرد تحصیلی هر فرد 10.0%
جوایز پژوهش فارغ التحصیلان برنده 10.0%
استناد 40.0%

علم اصول را مشاهده نمایید

THE Times Higher Education, UK

منتشر شده: مهٔ, ۲۰۱۹

معیارهای استفاده شده در رتبه بندی:
آموزش 30.0%
تحقیق (حجم، درآمد و اعتبار)
چشم انداز بین المللی (کارکنان، دانشجویان و پژوهش): 7.5%
درآمد صنعت (انتقال دانش)
استناد 30.0%

علم اصول را مشاهده نمایید

Urap

منتشر شده: اکتبر, ۲۰۱۸Webometrics

منتشر شده: ژانویهٔ, ۲۰۱۹

معیارهای استفاده شده در رتبه بندی:
قابلیت مشاهده (لینک های خارجی): 50.0%
اندازه (صفحات وب): 20.0%
محقق: 15.0%
فایل های غنی: 15.0%


علم اصول را مشاهده نمایید
onscroll="return false;">
X