X

دانشگاه ها در ایتالیا - رتبه بندی و نظرات

ایتالیا
university icon
85
دانشگاه ها در ایتالیا
student population icon
1,088,933
دانشجویان
population icon
60,341,000
جمعیت
  • 85 دانشگاه ه واقع در ایتالیا به نسبت رتبه بندی دانشگاه 23 و همچنین رتبه بندی دوره آموزشی 9 در این لیست ذکر شده اند
  • 77 از این دانشگاه ها حداقل در یک موسسه یا رتبه بندی خاص قرار دارند.
  • جامع ترین لیست رتبه بندی دانشگاهها در سراسر جهان. ما رتبه بندی دانشگاهها و دوره های درسی متفاوت را به طور مداوم نظارت می کنیم. به طور مداوم نظارت می کنیم 102 تا شما می توانید به راحتی تمام رتبه بندی ها را در یک مکان مقایسه کنید. '

'بالاترین رتبه بندی دوره های آموزشی دانشگاه ها در ایتالیا ':

#1

مهندسی — مهندسی عمران #9  #1  Politecnico di Milano

#2

مطالعات اجتماعی و علوم انسانی — باستان شناسی #9  #1  Università degli Studi di Roma La Sapienza

#3

معماری، ساختن و برنامه ریزی — معماری (عمومی) #9  #1  Politecnico di Milano

#4

کسب و کار — تجارت (عمومی) #10  #1  Università Commerciale Luigi Bocconi

#5

علوم طبیعی — دیگر #18  #1  Università degli Studi di Trento

#6

کشاورزی — دیگر #25  #1  Università degli Studi di Padova

#7

دارو و بهداشت — دیگر #27  #1  Università degli Studi di Padova

#8

علوم کامپیوتر — علوم کامپیوتر (عمومی) #44  #1  Politecnico di Milano

#9

ریاضیات — ریاضیات (عمومی) #51  #3  Università degli Studi di Bologna

#10

زبان ها و ادبیات — دیگر #51  #2  Università degli Studi di Milano

برای مشاهده رتبه های خاص درس مورد نظر را انتخاب کنید

رضایت دانشجو   4.2 / 5.0 (571 بررسی)
#325  #7  QS World University Rankings
#301  #9  THE World University Rankings
#151  #1  ARWU Academic Ranking of World Universities
#152  #2  Webometrics
#177  #2  Scimago Institutions Ranking
#452  #6  Nature Index
#148  #3  CWUR Center for World University Rankings
#77  #2  Reuters Most Innovative Universities Europe
#199  #3  RUR Reputation Ranking
#173  #2  RUR Research Performance Ranking
#109  #3  URAP World Ranking
#101  #2  NTU Performance Ranking of Scientific Papers
#39  #3  NTU Europe

رضایت دانشجو   4.3 / 5.0 (41 بررسی)
#217  #5  QS World University Rankings
#251  #6  THE World University Rankings
#201  #8  ARWU Academic Ranking of World Universities
#143  #1  Webometrics
#138  #1  Scimago Institutions Ranking
#363  #2  Nature Index
#251  #2  The World’s Most International Universities
#67  #1  CWUR Center for World University Rankings
#98  #4  Reuters Most Innovative Universities Europe
#101  #1  RUR Reputation Ranking
#256  #4  RUR Research Performance Ranking
#275  #7  RUR World University Rankings
#74  #1  CWTS Leiden Ranking
#67  #1  URAP World Ranking
#106  #3  NTU Performance Ranking of Scientific Papers
#38  #2  NTU Europe

رضایت دانشجو   4.3 / 5.0 (81 بررسی)
#249  #6  QS World University Rankings
#201  #5  THE World University Rankings
#201  #4  ARWU Academic Ranking of World Universities
#177  #3  Webometrics
#191  #3  Scimago Institutions Ranking
#150  #6  CWUR Center for World University Rankings
#94  #3  Reuters Most Innovative Universities Europe
#303  #5  RUR Reputation Ranking
#276  #5  RUR Research Performance Ranking
#212  #3  RUR World University Rankings
#88  #2  URAP World Ranking
#96  #1  NTU Performance Ranking of Scientific Papers
#35  #1  NTU Europe

رضایت دانشجو   4.3 / 5.0 (115 بررسی)
#472  #11  QS World University Rankings
#301  #10  THE World University Rankings
#201  #3  ARWU Academic Ranking of World Universities
#235  #5  Webometrics
#222  #5  Scimago Institutions Ranking
#247  #14  CWUR Center for World University Rankings
#157  #5  URAP World Ranking
#158  #5  NTU Performance Ranking of Scientific Papers
#56  #5  NTU Europe

رضایت دانشجو   4.6 / 5.0 (5 بررسی)
#180  #4  QS World University Rankings
#180  #3  THE World University Rankings
#201  #2  ARWU Academic Ranking of World Universities
#210  #4  Scimago Institutions Ranking
#415  #4  Nature Index
#180  #1  The World’s Most International Universities
#201  #9  CWUR Center for World University Rankings
#83  #2  Tilburg University Economics Ranking
#110  #4  URAP World Ranking
#125  #4  NTU Performance Ranking of Scientific Papers
#45  #4  NTU Europe

رضایت دانشجو   4.7 / 5.0 (149 بررسی)
#175  #3  QS World University Rankings
#161  #2  THE World University Rankings
#501  #15  ARWU Academic Ranking of World Universities
#730  #27  Webometrics
#609  #41  Scimago Institutions Ranking
#422  #34  CWUR Center for World University Rankings
#231  #4  RUR Reputation Ranking
#59  #1  RUR Research Performance Ranking
#22  #1  RUR World University Rankings
#704  #37  URAP World Ranking
#551  #29  NTU Performance Ranking of Scientific Papers

رضایت دانشجو   4.3 / 5.0 (258 بررسی)
#31  #1  Financial Times - Global MBA
#712  #62  Scimago Institutions Ranking
#66  #1  THE Global University Employability Ranking
#74  #1  Financial Times - Executive MBA
#4  #1  Executive Education - Customised
#21  #1  Tilburg University Economics Ranking
#1270  #46  URAP World Ranking

رضایت دانشجو   4.5 / 5.0 (50 بررسی)
#501  #13  QS World University Rankings
#401  #31  THE World University Rankings
#301  #10  ARWU Academic Ranking of World Universities
#269  #7  Webometrics
#315  #7  Scimago Institutions Ranking
#398  #3  Nature Index
#185  #8  CWUR Center for World University Rankings
#389  #7  RUR Reputation Ranking
#356  #11  RUR Research Performance Ranking
#239  #6  RUR World University Rankings
#192  #7  URAP World Ranking
#225  #8  NTU Performance Ranking of Scientific Papers
#88  #8  NTU Europe

رضایت دانشجو   4.4 / 5.0 (1076 بررسی)
#156  #2  QS World University Rankings
#301  #8  THE World University Rankings
#201  #7  ARWU Academic Ranking of World Universities
#261  #6  Webometrics
#375  #9  Scimago Institutions Ranking
#104  #2  THE Global University Employability Ranking
#301  #3  The World’s Most International Universities
#364  #24  CWUR Center for World University Rankings
#68  #1  Reuters Most Innovative Universities Europe
#80  #2  Executive Education - Customised
#161  #2  RUR Reputation Ranking
#436  #15  RUR Research Performance Ranking
#423  #11  RUR World University Rankings
#293  #11  URAP World Ranking
#416  #18  NTU Performance Ranking of Scientific Papers
#165  #17  NTU Europe

رضایت دانشجو   4.2 / 5.0 (5 بررسی)
#571  #15  QS World University Rankings
#401  #26  THE World University Rankings
#201  #6  ARWU Academic Ranking of World Universities
#213  #4  Webometrics
#275  #6  Scimago Institutions Ranking
#426  #5  Nature Index
#208  #11  CWUR Center for World University Rankings
#426  #10  RUR Reputation Ranking
#368  #12  RUR Research Performance Ranking
#448  #12  RUR World University Rankings
#189  #6  URAP World Ranking
#171  #6  NTU Performance Ranking of Scientific Papers
#68  #6  NTU Europe

رضایت دانشجو   4.7 / 5.0 (50 بررسی)
#751  #24  QS World University Rankings
#351  #16  THE World University Rankings
#501  #19  ARWU Academic Ranking of World Universities
#498  #13  Webometrics
#469  #14  Scimago Institutions Ranking
#314  #20  CWUR Center for World University Rankings
#340  #13  URAP World Ranking
#309  #11  NTU Performance Ranking of Scientific Papers
#129  #12  NTU Europe

رضایت دانشجو   3.9 / 5.0 (67 بررسی)
#511  #14  QS World University Rankings
#401  #30  THE World University Rankings
#393  #10  Webometrics
#401  #10  Scimago Institutions Ranking
#71  #1  QS 50 under 50
#283  #16  CWUR Center for World University Rankings
#231  #9  URAP World Ranking
#237  #9  NTU Performance Ranking of Scientific Papers
#109  #9  NTU Europe

رضایت دانشجو   4.3 / 5.0 (254 بررسی)
#426  #10  QS World University Rankings
#251  #7  THE World University Rankings
#501  #18  ARWU Academic Ranking of World Universities
#387  #9  Webometrics
#517  #23  Scimago Institutions Ranking
#479  #49  CWUR Center for World University Rankings
#436  #11  RUR Reputation Ranking
#371  #13  RUR Research Performance Ranking
#318  #8  RUR World University Rankings
#446  #22  URAP World Ranking
#440  #21  NTU Performance Ranking of Scientific Papers
#165  #18  NTU Europe

رضایت دانشجو   4.4 / 5.0 (162 بررسی)
#581  #16  QS World University Rankings
#401  #28  THE World University Rankings
#301  #9  ARWU Academic Ranking of World Universities
#1444  #43  Webometrics
#447  #12  Scimago Institutions Ranking
#366  #25  CWUR Center for World University Rankings
#483  #13  RUR Reputation Ranking
#277  #6  RUR Research Performance Ranking
#235  #4  RUR World University Rankings
#344  #14  URAP World Ranking
#311  #12  NTU Performance Ranking of Scientific Papers
#129  #11  NTU Europe

رضایت دانشجو   4.6 / 5.0 (56 بررسی)
#422  #9  QS World University Rankings
#301  #11  THE World University Rankings
#201  #5  ARWU Academic Ranking of World Universities
#336  #8  Scimago Institutions Ranking
#492  #9  Nature Index
#285  #18  CWUR Center for World University Rankings
#395  #8  RUR Reputation Ranking
#326  #9  RUR Research Performance Ranking
#209  #2  RUR World University Rankings
#201  #8  URAP World Ranking
#201  #7  NTU Performance Ranking of Scientific Papers
#86  #7  NTU Europe

رضایت دانشجو   4.4 / 5.0 (195 بررسی)
#701  #20  QS World University Rankings
#351  #14  THE World University Rankings
#701  #28  ARWU Academic Ranking of World Universities
#553  #17  Webometrics
#526  #25  Scimago Institutions Ranking
#445  #40  CWUR Center for World University Rankings
#466  #26  URAP World Ranking
#403  #16  NTU Performance Ranking of Scientific Papers
#159  #16  NTU Europe

#601  #17  QS World University Rankings
#401  #32  THE World University Rankings
#401  #12  ARWU Academic Ranking of World Universities
#457  #13  Scimago Institutions Ranking
#485  #8  Nature Index
#101  #2  QS 50 under 50
#404  #30  CWUR Center for World University Rankings
#333  #12  URAP World Ranking

رضایت دانشجو   3.9 / 5.0 (443 بررسی)
#801  #26  QS World University Rankings
#401  #25  THE World University Rankings
#601  #27  ARWU Academic Ranking of World Universities
#605  #20  Webometrics
#536  #27  Scimago Institutions Ranking
#470  #45  CWUR Center for World University Rankings
#494  #28  URAP World Ranking
#445  #22  NTU Performance Ranking of Scientific Papers
#189  #23  NTU Europe

رضایت دانشجو   4.4 / 5.0 (573 بررسی)
#387  #8  QS World University Rankings
#401  #24  THE World University Rankings
#601  #24  ARWU Academic Ranking of World Universities
#417  #11  Webometrics
#495  #19  Scimago Institutions Ranking
#614  #55  CWUR Center for World University Rankings
#330  #6  RUR Reputation Ranking
#486  #18  RUR Research Performance Ranking
#489  #14  RUR World University Rankings
#449  #24  URAP World Ranking
#551  #31  NTU Performance Ranking of Scientific Papers

رضایت دانشجو   4.5 / 5.0 (44 بررسی)
#701  #19  QS World University Rankings
#401  #17  THE World University Rankings
#501  #20  ARWU Academic Ranking of World Universities
#344  #8  Webometrics
#437  #11  Scimago Institutions Ranking
#349  #22  CWUR Center for World University Rankings
#677  #18  RUR Reputation Ranking
#352  #10  RUR Research Performance Ranking
#352  #9  RUR World University Rankings
#275  #10  URAP World Ranking
#284  #10  NTU Performance Ranking of Scientific Papers
#110  #10  NTU Europe

#801  #25  QS World University Rankings
#501  #37  THE World University Rankings
#601  #25  ARWU Academic Ranking of World Universities
#496  #12  Webometrics
#485  #17  Scimago Institutions Ranking
#511  #51  CWUR Center for World University Rankings
#403  #17  URAP World Ranking
#468  #25  NTU Performance Ranking of Scientific Papers
#173  #20  NTU Europe

رضایت دانشجو   4.1 / 5.0 (264 بررسی)
#701  #21  QS World University Rankings
#401  #21  THE World University Rankings
#501  #17  ARWU Academic Ranking of World Universities
#588  #19  Webometrics
#544  #28  Scimago Institutions Ranking
#392  #27  CWUR Center for World University Rankings
#516  #14  RUR Reputation Ranking
#300  #7  RUR Research Performance Ranking
#237  #5  RUR World University Rankings
#400  #16  URAP World Ranking
#361  #13  NTU Performance Ranking of Scientific Papers
#157  #15  NTU Europe

رضایت دانشجو   4.4 / 5.0 (444 بررسی)
#491  #12  QS World University Rankings
#401  #27  THE World University Rankings
#501  #16  ARWU Academic Ranking of World Universities
#509  #14  Webometrics
#482  #15  Scimago Institutions Ranking
#416  #32  CWUR Center for World University Rankings
#622  #17  RUR Reputation Ranking
#456  #17  RUR Research Performance Ranking
#545  #17  RUR World University Rankings
#409  #19  URAP World Ranking
#434  #20  NTU Performance Ranking of Scientific Papers
#167  #19  NTU Europe

رضایت دانشجو   4.2 / 5.0 (31 بررسی)
#701  #18  QS World University Rankings
#401  #23  THE World University Rankings
#401  #11  ARWU Academic Ranking of World Universities
#615  #23  Webometrics
#525  #24  Scimago Institutions Ranking
#456  #42  CWUR Center for World University Rankings
#424  #9  RUR Reputation Ranking
#303  #8  RUR Research Performance Ranking
#394  #10  RUR World University Rankings
#419  #20  URAP World Ranking
#406  #17  NTU Performance Ranking of Scientific Papers
#181  #22  NTU Europe

#501  #33  THE World University Rankings
#401  #13  ARWU Academic Ranking of World Universities
#538  #15  Webometrics
#497  #20  Scimago Institutions Ranking
#475  #47  CWUR Center for World University Rankings
#480  #27  URAP World Ranking
#498  #26  NTU Performance Ranking of Scientific Papers
#193  #24  NTU Europe

رضایت دانشجو   4.5 / 5.0 (449 بررسی)
#351  #15  THE World University Rankings
#701  #32  ARWU Academic Ranking of World Universities
#606  #21  Webometrics
#509  #21  Scimago Institutions Ranking
#611  #53  CWUR Center for World University Rankings
#448  #23  URAP World Ranking
#468  #24  NTU Performance Ranking of Scientific Papers
#197  #25  NTU Europe

رضایت دانشجو   4.6 / 5.0 (28 بررسی)
#401  #29  THE World University Rankings
#501  #22  ARWU Academic Ranking of World Universities
#740  #28  Webometrics
#563  #29  Scimago Institutions Ranking
#795  #73  CWUR Center for World University Rankings
#683  #36  URAP World Ranking
#601  #32  NTU Performance Ranking of Scientific Papers

رضایت دانشجو   4.2 / 5.0 (24 بررسی)
#401  #20  THE World University Rankings
#701  #31  ARWU Academic Ranking of World Universities
#1059  #35  Webometrics
#661  #51  Scimago Institutions Ranking
#972  #42  URAP World Ranking
#651  #37  NTU Performance Ranking of Scientific Papers

رضایت دانشجو   4.1 / 5.0 (77 بررسی)
#801  #28  QS World University Rankings
#351  #13  THE World University Rankings
#601  #26  ARWU Academic Ranking of World Universities
#624  #24  Webometrics
#527  #26  Scimago Institutions Ranking
#462  #44  CWUR Center for World University Rankings
#720  #21  RUR Reputation Ranking
#494  #19  RUR Research Performance Ranking
#465  #25  URAP World Ranking
#451  #23  NTU Performance Ranking of Scientific Papers
#181  #21  NTU Europe

رضایت دانشجو   4.3 / 5.0 (41 بررسی)
#501  #36  THE World University Rankings
#701  #35  ARWU Academic Ranking of World Universities
#614  #22  Webometrics
#608  #40  Scimago Institutions Ranking
#630  #59  CWUR Center for World University Rankings
#641  #34  URAP World Ranking
#501  #28  NTU Performance Ranking of Scientific Papers

رضایت دانشجو   4.3 / 5.0 (263 بررسی)
#751  #23  QS World University Rankings
#601  #41  THE World University Rankings
#802  #31  Webometrics
#677  #54  Scimago Institutions Ranking
#445  #12  RUR Reputation Ranking
#526  #20  RUR Research Performance Ranking
#564  #18  RUR World University Rankings

رضایت دانشجو   3.6 / 5.0 (70 بررسی)
#544  #16  Webometrics
#492  #18  Scimago Institutions Ranking

رضایت دانشجو   3.9 / 5.0 (24 بررسی)
#601  #39  THE World University Rankings
#701  #29  ARWU Academic Ranking of World Universities
#656  #25  Webometrics
#583  #37  Scimago Institutions Ranking
#622  #58  CWUR Center for World University Rankings
#505  #29  URAP World Ranking
#551  #30  NTU Performance Ranking of Scientific Papers

رضایت دانشجو   5.0 / 5.0 (12 بررسی)
#601  #23  ARWU Academic Ranking of World Universities
#725  #26  Webometrics
#589  #39  Scimago Institutions Ranking
#471  #7  Nature Index
#650  #61  CWUR Center for World University Rankings
#427  #19  NTU Performance Ranking of Scientific Papers
#203  #26  NTU Europe

رضایت دانشجو   3.4 / 5.0 (5 بررسی)
#1230  #39  Webometrics
#577  #36  Scimago Institutions Ranking

رضایت دانشجو   4.3 / 5.0 (75 بررسی)
#1143  #36  Webometrics
#684  #56  Scimago Institutions Ranking

رضایت دانشجو   4.5 / 5.0 (34 بررسی)
#1600  #47  Webometrics
#565  #30  Scimago Institutions Ranking

رضایت دانشجو   4.3 / 5.0 (35 بررسی)
#1311  #40  Webometrics
#657  #50  Scimago Institutions Ranking

رضایت دانشجو   4.3 / 5.0 (15 بررسی)
#601  #40  THE World University Rankings
#801  #38  ARWU Academic Ranking of World Universities
#1037  #34  Webometrics
#632  #47  Scimago Institutions Ranking
#812  #75  CWUR Center for World University Rankings
#784  #40  URAP World Ranking

#501  #38  THE World University Rankings
#1211  #38  Webometrics
#692  #58  Scimago Institutions Ranking
#1587  #50  URAP World Ranking

#1206  #37  Webometrics
#633  #48  Scimago Institutions Ranking
#406  #18  URAP World Ranking

رضایت دانشجو   3.7 / 5.0 (180 بررسی)
#879  #33  Webometrics
#588  #38  Scimago Institutions Ranking
#729  #39  URAP World Ranking

رضایت دانشجو   4.1 / 5.0 (24 بررسی)
#201  #4  THE World University Rankings
#401  #14  ARWU Academic Ranking of World Universities
#515  #22  Scimago Institutions Ranking
#443  #38  CWUR Center for World University Rankings
#954  #3  CWTS Leiden Ranking
#422  #21  URAP World Ranking
#399  #15  NTU Performance Ranking of Scientific Papers
#138  #13  NTU Europe

رضایت دانشجو   4.8 / 5.0 (188 بررسی)
#1327  #41  Webometrics
#626  #45  Scimago Institutions Ranking
#977  #43  URAP World Ranking

رضایت دانشجو   4.7 / 5.0 (109 بررسی)
#351  #12  THE World University Rankings
#701  #30  ARWU Academic Ranking of World Universities
#693  #59  Scimago Institutions Ranking
#1488  #49  URAP World Ranking

#1531  #45  Webometrics
#665  #52  Scimago Institutions Ranking
#1173  #44  URAP World Ranking

رضایت دانشجو   4.3 / 5.0 (78 بررسی)
#701  #22  QS World University Rankings
#501  #34  THE World University Rankings
#741  #29  Webometrics
#567  #32  Scimago Institutions Ranking
#101  #3  QS 50 under 50
#703  #67  CWUR Center for World University Rankings
#698  #19  RUR Reputation Ranking
#440  #16  RUR Research Performance Ranking
#515  #15  RUR World University Rankings
#600  #30  URAP World Ranking
#501  #27  NTU Performance Ranking of Scientific Papers

رضایت دانشجو   4.1 / 5.0 (52 بررسی)
#1499  #44  Webometrics
#711  #61  Scimago Institutions Ranking
#1180  #45  URAP World Ranking

رضایت دانشجو   3.8 / 5.0 (139 بررسی)
#701  #33  ARWU Academic Ranking of World Universities
#772  #30  Webometrics
#575  #34  Scimago Institutions Ranking
#749  #71  CWUR Center for World University Rankings
#608  #32  URAP World Ranking
#651  #35  NTU Performance Ranking of Scientific Papers

رضایت دانشجو   4.3 / 5.0 (108 بررسی)
#1660  #48  Webometrics
#681  #55  Scimago Institutions Ranking
#1365  #47  URAP World Ranking

رضایت دانشجو   3.9 / 5.0 (79 بررسی)
#801  #29  QS World University Rankings
#401  #22  THE World University Rankings
#501  #21  ARWU Academic Ranking of World Universities
#483  #16  Scimago Institutions Ranking
#431  #36  CWUR Center for World University Rankings
#587  #16  RUR Reputation Ranking
#243  #3  RUR Research Performance Ranking
#534  #16  RUR World University Rankings
#363  #15  URAP World Ranking
#372  #14  NTU Performance Ranking of Scientific Papers
#148  #14  NTU Europe

رضایت دانشجو   4.0 / 5.0 (16 بررسی)
#1589  #46  Webometrics
#667  #53  Scimago Institutions Ranking
#1465  #48  URAP World Ranking

رضایت دانشجو   4.2 / 5.0 (97 بررسی)
#401  #19  THE World University Rankings
#701  #34  ARWU Academic Ranking of World Universities
#575  #35  Scimago Institutions Ranking
#661  #63  CWUR Center for World University Rankings
#606  #31  URAP World Ranking
#601  #33  NTU Performance Ranking of Scientific Papers

رضایت دانشجو   4.0 / 5.0 (25 بررسی)
#801  #27  QS World University Rankings
#401  #18  THE World University Rankings
#573  #18  Webometrics
#637  #49  Scimago Institutions Ranking
#699  #65  CWUR Center for World University Rankings
#581  #15  RUR Reputation Ranking
#547  #21  RUR Research Performance Ranking
#876  #2  CWTS Leiden Ranking
#646  #35  URAP World Ranking
#701  #38  NTU Performance Ranking of Scientific Papers

رضایت دانشجو   4.0 / 5.0 (86 بررسی)
#852  #32  Webometrics
#618  #33  URAP World Ranking

رضایت دانشجو   4.4 / 5.0 (542 بررسی)
#612  #42  Scimago Institutions Ranking

رضایت دانشجو   4.0 / 5.0 (7 بررسی)
#702  #60  Scimago Institutions Ranking

رضایت دانشجو   4.2 / 5.0 (32 بررسی)
#725  #64  Scimago Institutions Ranking

رضایت دانشجو   4.0 / 5.0 (26 بررسی)
#826  #65  Scimago Institutions Ranking

رضایت دانشجو   4.7 / 5.0 (129 بررسی)
#7647  #58  Webometrics

رضایت دانشجو   4.3 / 5.0 (181 بررسی)
#2112  #49  Webometrics
#720  #63  Scimago Institutions Ranking
#1986  #51  URAP World Ranking

رضایت دانشجو   4.2 / 5.0 (43 بررسی)
رضایت دانشجو   3.3 / 5.0 (33 بررسی)
رضایت دانشجو   4.9 / 5.0 (147 بررسی)
رضایت دانشجو   4.5 / 5.0 (81 بررسی)
رضایت دانشجو   4.4 / 5.0 (70 بررسی)
#44  #1  Business of Fashion

رضایت دانشجو   3.7 / 5.0 (32 بررسی)
#501  #35  THE World University Rankings
#801  #37  ARWU Academic Ranking of World Universities
#620  #43  Scimago Institutions Ranking
#734  #69  CWUR Center for World University Rankings
#698  #20  RUR Reputation Ranking
#398  #14  RUR Research Performance Ranking
#472  #13  RUR World University Rankings
#709  #38  URAP World Ranking
#651  #36  NTU Performance Ranking of Scientific Papers

رضایت دانشجو   4.0 / 5.0 (56 بررسی)
#801  #36  ARWU Academic Ranking of World Universities
#623  #44  Scimago Institutions Ranking
#832  #77  CWUR Center for World University Rankings
#793  #41  URAP World Ranking
#601  #34  NTU Performance Ranking of Scientific Papers

رضایت دانشجو   4.8 / 5.0 (5 بررسی)
#627  #46  Scimago Institutions Ranking
#2157  #52  URAP World Ranking

نقشه با مقصد دانشگاه ها در ایتالیا

بارگیری محتوای نقشه
###

رتبه بندی ناشران

British Quacquarelli Symonds, UK

منتشر شده: مهٔ, ۲۰۱۹

معیارهای استفاده شده در رتبه بندی:
نسبت دانشجویان بین المللی ۱۰٪
نسبت دانشکده بین المللی 10.0%
نسبت دانشکده/دانشجویی 20.0%
اعتبار کارفرما 10.0%
استناد هر دانشکده 20.0%
اعتبار علمی 40.0%

علم اصول را مشاهده نمایید

Business of Fashion

منتشر شده: مهٔ, ۲۰۱۷CWUR Center for World University Rankings

منتشر شده: ژوئیهٔ, ۲۰۱۸علم اصول را مشاهده نمایید

Centre for Science and Technology Studies, Leiden University, Netherlands

منتشر شده: مهٔ, ۲۰۱۹علم اصول را مشاهده نمایید

NTU ranking

منتشر شده: اوت, ۲۰۱۸Nature Index

منتشر شده: مهٔ, ۲۰۱۹

معیارهای استفاده شده در رتبه بندی:
وزن شمار کسری (WFC)
شمار کسری (FC)
شمار مقالات (AC)

علم اصول را مشاهده نمایید

RUR Ranking Agency (Moscow, Russia)

منتشر شده: سپتامبر, ۲۰۱۸علم اصول را مشاهده نمایید

Scimago Institutions

منتشر شده: مهٔ, ۲۰۱۹

معیارهای استفاده شده در رتبه بندی:
خروجی: 8.0%
تاثیر عادی شده: 13.0%
دانش نوآوری: 25.0%
تعالی با رهبری: 13.0%
لینک های ورودی دامنه: 15.0%

علم اصول را مشاهده نمایید

ShanghaiRanking Consultancy

منتشر شده: اوت, ۲۰۱۸

معیارهای استفاده شده در رتبه بندی:
جوایز پژوهش کارکنان برنده 20.0%
انتشارات مقاله پژوهشی 20.0%
عملکرد تحصیلی هر فرد 10.0%
جوایز پژوهش فارغ التحصیلان برنده 10.0%
استناد 40.0%

علم اصول را مشاهده نمایید

THE Times Higher Education, UK

منتشر شده: مهٔ, ۲۰۱۹

معیارهای استفاده شده در رتبه بندی:
آموزش 30.0%
تحقیق (حجم، درآمد و اعتبار)
چشم انداز بین المللی (کارکنان، دانشجویان و پژوهش): 7.5%
درآمد صنعت (انتقال دانش)
استناد 30.0%

علم اصول را مشاهده نمایید

The Financial Times Limited, UK

منتشر شده: ژوئن, ۲۰۱۹Thomson Reuters

منتشر شده: آوریل, ۲۰۱۹Tillburg University

منتشر شده: ژانویهٔ, ۲۰۱۸Urap

منتشر شده: اکتبر, ۲۰۱۸Webometrics

منتشر شده: ژانویهٔ, ۲۰۱۹

معیارهای استفاده شده در رتبه بندی:
قابلیت مشاهده (لینک های خارجی): 50.0%
اندازه (صفحات وب): 20.0%
محقق: 15.0%
فایل های غنی: 15.0%


علم اصول را مشاهده نمایید
onscroll="return false;">
X