X

دانشگاه ها در پاکستان - رتبه بندی و نظرات

university icon
134
دانشگاه ها در پاکستان
student population icon
435,931
دانشجویان
population icon
184,405,000
جمعیت
  • 134 دانشگاه ه واقع در پاکستان به نسبت رتبه بندی دانشگاه 13 و همچنین رتبه بندی دوره آموزشی 4 در این لیست ذکر شده اند
  • 71 از این دانشگاه ها حداقل در یک موسسه یا رتبه بندی خاص قرار دارند.
  • جامع ترین لیست رتبه بندی دانشگاهها در سراسر جهان. ما رتبه بندی دانشگاهها و دوره های درسی متفاوت را به طور مداوم نظارت می کنیم. به طور مداوم نظارت می کنیم 102 تا شما می توانید به راحتی تمام رتبه بندی ها را در یک مکان مقایسه کنید. '

'بالاترین رتبه بندی دوره های آموزشی دانشگاه ها در پاکستان ':

#1

مهندسی — مهندسی مکانیک #51  #1  Quaid-i-Azam University

#2

کشاورزی — کشاورزی (عمومی) #51  #1  University of Agriculture, Faisalabad

#3

دارو و بهداشت — دارو #76  #1  Aga Khan University

#4

علوم طبیعی — دیگر #101  #1  COMSATS Institute of Information Technology

#5

ریاضیات — ریاضیات (عمومی) #201  #1  Quaid-i-Azam University

#6

علوم کامپیوتر — علوم کامپیوتر (عمومی) #301  #1  National University of Sciences and Technology

#7

کسب و کار — دیگر #301  #1  COMSATS Institute of Information Technology

#8

مطالعات اجتماعی و علوم انسانی — اقتصاد #301  #1  COMSATS Institute of Information Technology

برای مشاهده رتبه های خاص درس مورد نظر را انتخاب کنید

رضایت دانشجو   4.2 / 5.0 (85 بررسی)
#801  #6  QS World University Rankings
#801  #3  ARWU Academic Ranking of World Universities
#1604  #2  Webometrics
#700  #5  Scimago Institutions Ranking
#2  #2  HEC Pakistan

#3827  #13  Webometrics
#773  #18  Scimago Institutions Ranking

رضایت دانشجو   4.2 / 5.0 (595 بررسی)
#3751  #11  Webometrics
#757  #16  Scimago Institutions Ranking
#23  #15  HEC Pakistan

رضایت دانشجو   4.7 / 5.0 (127 بررسی)
#3975  #14  Webometrics
#787  #22  Scimago Institutions Ranking

رضایت دانشجو   4.7 / 5.0 (59 بررسی)
#901  #4  ARWU Academic Ranking of World Universities
#1477  #1  Webometrics
#706  #7  Scimago Institutions Ranking
#996  #5  CWUR Center for World University Rankings

رضایت دانشجو   4.3 / 5.0 (236 بررسی)
#751  #4  QS World University Rankings
#601  #1  THE World University Rankings
#601  #1  ARWU Academic Ranking of World Universities
#619  #2  Scimago Institutions Ranking
#101  #3  QS 50 under 50
#131  #1  THE Asia University Ranking
#137  #1  BRICS & Emerging Economies University Ranking
#917  #3  CWUR Center for World University Rankings
#3  #3  HEC Pakistan

رضایت دانشجو   4.7 / 5.0 (79 بررسی)
#4015  #15  Webometrics
#12  #8  HEC Pakistan

رضایت دانشجو   4.2 / 5.0 (399 بررسی)
#2536  #4  Webometrics
#685  #3  Scimago Institutions Ranking
#1404  #4  URAP World Ranking
#4  #4  HEC Pakistan

#417  #1  QS World University Rankings
#801  #3  THE World University Rankings
#51  #1  QS 50 under 50
#201  #2  THE Asia University Ranking
#201  #2  BRICS & Emerging Economies University Ranking

رضایت دانشجو   4.3 / 5.0 (1971 بررسی)
#3080  #8  Webometrics
#749  #14  Scimago Institutions Ranking
#1363  #2  URAP World Ranking

رضایت دانشجو   4.3 / 5.0 (231 بررسی)
#4884  #19  Webometrics

رضایت دانشجو   4.2 / 5.0 (89 بررسی)
#4635  #17  Webometrics
#38  #23  HEC Pakistan

رضایت دانشجو   4.0 / 5.0 (127 بررسی)
#5190  #21  Webometrics

رضایت دانشجو   4.5 / 5.0 (147 بررسی)
#5194  #22  Webometrics
#65  #41  HEC Pakistan

رضایت دانشجو   4.2 / 5.0 (208 بررسی)
#3043  #6  Webometrics
#727  #11  Scimago Institutions Ranking
#1718  #5  URAP World Ranking

رضایت دانشجو   4.5 / 5.0 (5 بررسی)
#7284  #24  Webometrics

رضایت دانشجو   4.6 / 5.0 (393 بررسی)
#7482  #25  Webometrics

رضایت دانشجو   4.6 / 5.0 (876 بررسی)
#8213  #26  Webometrics

رضایت دانشجو   3.8 / 5.0 (9 بررسی)
#710  #8  Scimago Institutions Ranking

رضایت دانشجو   4.3 / 5.0 (553 بررسی)
#704  #6  Scimago Institutions Ranking
#13  #9  HEC Pakistan

رضایت دانشجو   4.2 / 5.0 (325 بررسی)
#8402  #27  Webometrics

#551  #2  QS World University Rankings
#701  #2  ARWU Academic Ranking of World Universities
#603  #1  Scimago Institutions Ranking
#799  #1  CWUR Center for World University Rankings
#547  #1  URAP World Ranking
#501  #1  NTU Performance Ranking of Scientific Papers
#1  #1  HEC Pakistan

رضایت دانشجو   4.1 / 5.0 (47 بررسی)
#8429  #28  Webometrics
#55  #35  HEC Pakistan

رضایت دانشجو   4.2 / 5.0 (5 بررسی)
#1001  #131  THE World University Rankings
#2479  #3  Webometrics
#723  #10  Scimago Institutions Ranking
#351  #5  THE Asia University Ranking
#351  #5  BRICS & Emerging Economies University Ranking
#1384  #3  URAP World Ranking
#9  #6  HEC Pakistan

رضایت دانشجو   4.3 / 5.0 (87 بررسی)
#9733  #30  Webometrics

رضایت دانشجو   4.3 / 5.0 (43 بررسی)
#9584  #29  Webometrics
#48  #30  HEC Pakistan

رضایت دانشجو   4.5 / 5.0 (80 بررسی)
#3046  #7  Webometrics
#781  #20  Scimago Institutions Ranking
#2126  #7  URAP World Ranking
#32  #21  HEC Pakistan

رضایت دانشجو   4.1 / 5.0 (79 بررسی)
#3388  #9  Webometrics
#688  #4  Scimago Institutions Ranking
#2183  #8  URAP World Ranking
#17  #12  HEC Pakistan

رضایت دانشجو   4.3 / 5.0 (64 بررسی)
#10414  #31  Webometrics

رضایت دانشجو   3.3 / 5.0 (5 بررسی)
#10823  #33  Webometrics

رضایت دانشجو   4.7 / 5.0 (2643 بررسی)
#701  #3  QS World University Rankings
#2635  #5  Webometrics
#101  #2  QS 50 under 50
#1910  #6  URAP World Ranking

رضایت دانشجو   4.6 / 5.0 (65 بررسی)
#10748  #32  Webometrics
#30  #19  HEC Pakistan

رضایت دانشجو   4.2 / 5.0 (20 بررسی)
#11257  #34  Webometrics

رضایت دانشجو   4.0 / 5.0 (66 بررسی)
#11460  #35  Webometrics
#59  #38  HEC Pakistan

رضایت دانشجو   4.0 / 5.0 (47 بررسی)
#11604  #36  Webometrics
#47  #29  HEC Pakistan

رضایت دانشجو   4.3 / 5.0 (42 بررسی)
#3771  #12  Webometrics
#720  #9  Scimago Institutions Ranking
#2394  #10  URAP World Ranking
#19  #13  HEC Pakistan

رضایت دانشجو   4.1 / 5.0 (5 بررسی)
#1001  #132  THE World University Rankings
#731  #12  Scimago Institutions Ranking
#351  #7  THE Asia University Ranking
#351  #7  BRICS & Emerging Economies University Ranking

رضایت دانشجو   4.3 / 5.0 (214 بررسی)
#758  #17  Scimago Institutions Ranking
#773  #1  RUR World University Rankings

#786  #21  Scimago Institutions Ranking
#802  #2  RUR World University Rankings

رضایت دانشجو   4.5 / 5.0 (165 بررسی)
#801  #2  THE World University Rankings
#251  #3  THE Asia University Ranking
#251  #3  BRICS & Emerging Economies University Ranking

رضایت دانشجو   4.3 / 5.0 (3949 بررسی)
#1001  #133  THE World University Rankings
#3637  #10  Webometrics
#780  #19  Scimago Institutions Ranking
#301  #4  THE Asia University Ranking
#301  #4  BRICS & Emerging Economies University Ranking
#2253  #9  URAP World Ranking
#29  #18  HEC Pakistan

رضایت دانشجو   4.0 / 5.0 (26 بررسی)
رضایت دانشجو   4.6 / 5.0 (146 بررسی)
رضایت دانشجو   4.6 / 5.0 (28 بررسی)
رضایت دانشجو   4.0 / 5.0 (43 بررسی)
رضایت دانشجو   4.5 / 5.0 (148 بررسی)
رضایت دانشجو   4.2 / 5.0 (54 بررسی)
رضایت دانشجو   4.4 / 5.0 (14 بررسی)
رضایت دانشجو   4.1 / 5.0 (510 بررسی)
رضایت دانشجو   3.8 / 5.0 (15 بررسی)
رضایت دانشجو   4.5 / 5.0 (81 بررسی)
رضایت دانشجو   4.2 / 5.0 (20 بررسی)
رضایت دانشجو   4.2 / 5.0 (12 بررسی)
رضایت دانشجو   4.2 / 5.0 (5 بررسی)
رضایت دانشجو   4.5 / 5.0 (237 بررسی)
رضایت دانشجو   4.4 / 5.0 (82 بررسی)
رضایت دانشجو   4.3 / 5.0 (5 بررسی)
رضایت دانشجو   4.2 / 5.0 (28 بررسی)
رضایت دانشجو   4.5 / 5.0 (70 بررسی)
رضایت دانشجو   4.6 / 5.0 (5 بررسی)
رضایت دانشجو   4.0 / 5.0 (162 بررسی)
رضایت دانشجو   4.4 / 5.0 (601 بررسی)
رضایت دانشجو   4.6 / 5.0 (190 بررسی)
رضایت دانشجو   4.5 / 5.0 (16 بررسی)
رضایت دانشجو   4.4 / 5.0 (35 بررسی)
رضایت دانشجو   4.4 / 5.0 (100 بررسی)
رضایت دانشجو   3.6 / 5.0 (98 بررسی)
رضایت دانشجو   3.9 / 5.0 (32 بررسی)
رضایت دانشجو   4.3 / 5.0 (425 بررسی)
#7  #5  HEC Pakistan

رضایت دانشجو   4.4 / 5.0 (48 بررسی)
رضایت دانشجو   4.6 / 5.0 (244 بررسی)
رضایت دانشجو   4.2 / 5.0 (59 بررسی)
رضایت دانشجو   4.5 / 5.0 (493 بررسی)
رضایت دانشجو   4.3 / 5.0 (83 بررسی)
رضایت دانشجو   4.4 / 5.0 (62 بررسی)
رضایت دانشجو   4.3 / 5.0 (132 بررسی)
رضایت دانشجو   4.6 / 5.0 (125 بررسی)
رضایت دانشجو   4.6 / 5.0 (20 بررسی)
رضایت دانشجو   3.6 / 5.0 (8 بررسی)
رضایت دانشجو   4.1 / 5.0 (92 بررسی)
رضایت دانشجو   4.4 / 5.0 (1234 بررسی)
رضایت دانشجو   3.8 / 5.0 (33 بررسی)
رضایت دانشجو   4.5 / 5.0 (30 بررسی)
رضایت دانشجو   2.8 / 5.0 (9 بررسی)
رضایت دانشجو   4.5 / 5.0 (63 بررسی)

نقشه با مقصد دانشگاه ها در پاکستان

بارگیری محتوای نقشه
###

رتبه بندی ناشران

British Quacquarelli Symonds, UK

منتشر شده: مهٔ, ۲۰۱۹

معیارهای استفاده شده در رتبه بندی:
نسبت دانشجویان بین المللی ۱۰٪
نسبت دانشکده بین المللی 10.0%
نسبت دانشکده/دانشجویی 20.0%
اعتبار کارفرما 10.0%
استناد هر دانشکده 20.0%
اعتبار علمی 40.0%

علم اصول را مشاهده نمایید

CWUR Center for World University Rankings

منتشر شده: ژوئیهٔ, ۲۰۱۸علم اصول را مشاهده نمایید

Higher Edcuation Commission Pakistan

منتشر شده: ژوئن, ۲۰۱۷NTU ranking

منتشر شده: اوت, ۲۰۱۸RUR Ranking Agency (Moscow, Russia)

منتشر شده: مهٔ, ۲۰۱۹علم اصول را مشاهده نمایید

Scimago Institutions

منتشر شده: مهٔ, ۲۰۱۹

معیارهای استفاده شده در رتبه بندی:
خروجی: 8.0%
تاثیر عادی شده: 13.0%
دانش نوآوری: 25.0%
تعالی با رهبری: 13.0%
لینک های ورودی دامنه: 15.0%

علم اصول را مشاهده نمایید

ShanghaiRanking Consultancy

منتشر شده: اوت, ۲۰۱۸

معیارهای استفاده شده در رتبه بندی:
جوایز پژوهش کارکنان برنده 20.0%
انتشارات مقاله پژوهشی 20.0%
عملکرد تحصیلی هر فرد 10.0%
جوایز پژوهش فارغ التحصیلان برنده 10.0%
استناد 40.0%

علم اصول را مشاهده نمایید

THE Times Higher Education, UK

منتشر شده: مهٔ, ۲۰۱۹

معیارهای استفاده شده در رتبه بندی:
آموزش 30.0%
تحقیق (حجم، درآمد و اعتبار)
چشم انداز بین المللی (کارکنان، دانشجویان و پژوهش): 7.5%
درآمد صنعت (انتقال دانش)
استناد 30.0%

علم اصول را مشاهده نمایید

Urap

منتشر شده: اکتبر, ۲۰۱۸Webometrics

منتشر شده: ژانویهٔ, ۲۰۱۹

معیارهای استفاده شده در رتبه بندی:
قابلیت مشاهده (لینک های خارجی): 50.0%
اندازه (صفحات وب): 20.0%
محقق: 15.0%
فایل های غنی: 15.0%


علم اصول را مشاهده نمایید
onscroll="return false;">
X