X

دانشگاه ها در پرتغال - رتبه بندی و نظرات

پرتغال
university icon
97
دانشگاه ها در پرتغال
student population icon
308,957
دانشجویان
population icon
10,676,000
جمعیت
  • 97 دانشگاه ه واقع در پرتغال به نسبت رتبه بندی دانشگاه 15 و همچنین رتبه بندی دوره آموزشی 8 در این لیست ذکر شده اند
  • 41 از این دانشگاه ها حداقل در یک موسسه یا رتبه بندی خاص قرار دارند.
  • جامع ترین لیست رتبه بندی دانشگاهها در سراسر جهان. ما رتبه بندی دانشگاهها و دوره های درسی متفاوت را به طور مداوم نظارت می کنیم. به طور مداوم نظارت می کنیم 102 تا شما می توانید به راحتی تمام رتبه بندی ها را در یک مکان مقایسه کنید. '

'بالاترین رتبه بندی دوره های آموزشی دانشگاه ها در پرتغال ':

#1

مهندسی — دیگر #5  #1  Universidade de Lisboa

#2

علوم طبیعی — دیگر #11  #1  Universidade do Porto

#3

کسب و کار — تجارت (عمومی) #30  #2  Universidade Catolica Portuguesa

#4

مطالعات اجتماعی و علوم انسانی — جغرافیا #51  #1  Universidade de Lisboa

#5

دارو و بهداشت — دامپزشکی #51  #1  Universidade de Lisboa

#6

کشاورزی — دیگر #51  #1  Universidade de Lisboa

#7

معماری، ساختن و برنامه ریزی — معماری (عمومی) #51  #2  Universidade do Porto

#8

علوم ورزشی — علوم ورزشی (عمومی) #51  #1  Universidade de Lisboa

#9

ریاضیات — ریاضیات (عمومی) #74  #1  Universidade de Lisboa

#10

علوم کامپیوتر — علوم کامپیوتر (عمومی) #101  #1  Universidade de Lisboa

برای مشاهده رتبه های خاص درس مورد نظر را انتخاب کنید

رضایت دانشجو   4.5 / 5.0 (59 بررسی)
#355  #2  QS World University Rankings
#501  #4  THE World University Rankings
#151  #1  ARWU Academic Ranking of World Universities
#233  #2  Webometrics
#222  #1  Scimago Institutions Ranking
#293  #1  Nature Index
#220  #1  CWUR Center for World University Rankings
#205  #1  RUR Reputation Ranking
#327  #1  RUR Research Performance Ranking
#370  #4  RUR World University Rankings
#122  #1  URAP World Ranking
#176  #1  NTU Performance Ranking of Scientific Papers
#67  #1  NTU Europe

رضایت دانشجو   4.6 / 5.0 (124 بررسی)
#328  #1  QS World University Rankings
#401  #1  THE World University Rankings
#301  #2  ARWU Academic Ranking of World Universities
#223  #1  Webometrics
#279  #2  Scimago Institutions Ranking
#227  #3  CWUR Center for World University Rankings
#64  #3  Executive Education - Customised
#259  #2  RUR Reputation Ranking
#437  #2  RUR Research Performance Ranking
#308  #2  RUR World University Rankings
#179  #2  URAP World Ranking
#218  #2  NTU Performance Ranking of Scientific Papers
#89  #2  NTU Europe

رضایت دانشجو   4.6 / 5.0 (335 بررسی)
#407  #4  QS World University Rankings
#501  #2  THE World University Rankings
#501  #6  ARWU Academic Ranking of World Universities
#335  #3  Webometrics
#442  #3  Scimago Institutions Ranking
#403  #5  CWUR Center for World University Rankings
#353  #3  RUR Reputation Ranking
#475  #3  RUR Research Performance Ranking
#330  #3  RUR World University Rankings
#320  #3  URAP World Ranking
#399  #3  NTU Performance Ranking of Scientific Papers
#159  #3  NTU Europe

رضایت دانشجو   4.5 / 5.0 (48 بررسی)
#405  #3  QS World University Rankings
#501  #3  THE World University Rankings
#501  #5  ARWU Academic Ranking of World Universities
#444  #5  Webometrics
#782  #23  Scimago Institutions Ranking
#49  #1  QS 50 under 50
#439  #7  CWUR Center for World University Rankings
#52  #1  Executive Education - Customised
#493  #4  RUR Reputation Ranking
#528  #4  RUR Research Performance Ranking
#387  #5  RUR World University Rankings
#432  #5  URAP World Ranking
#498  #5  NTU Performance Ranking of Scientific Papers

رضایت دانشجو   4.5 / 5.0 (88 بررسی)
#531  #5  QS World University Rankings
#501  #5  THE World University Rankings
#401  #3  ARWU Academic Ranking of World Universities
#508  #6  Webometrics
#518  #5  Scimago Institutions Ranking
#81  #2  QS 50 under 50
#551  #11  CWUR Center for World University Rankings
#550  #6  RUR Reputation Ranking
#532  #5  RUR Research Performance Ranking
#292  #1  RUR World University Rankings
#393  #4  URAP World Ranking
#498  #4  NTU Performance Ranking of Scientific Papers

رضایت دانشجو   4.7 / 5.0 (72 بررسی)
#651  #6  QS World University Rankings
#601  #9  THE World University Rankings
#401  #4  ARWU Academic Ranking of World Universities
#427  #4  Webometrics
#496  #4  Scimago Institutions Ranking
#101  #3  QS 50 under 50
#522  #9  CWUR Center for World University Rankings
#506  #5  RUR Reputation Ranking
#538  #6  RUR Research Performance Ranking
#482  #6  RUR World University Rankings
#456  #6  URAP World Ranking

رضایت دانشجو   4.6 / 5.0 (198 بررسی)
#601  #7  THE World University Rankings
#1011  #7  Webometrics
#673  #8  Scimago Institutions Ranking
#1140  #8  URAP World Ranking

رضایت دانشجو   4.2 / 5.0 (56 بررسی)
#1150  #8  Webometrics
#680  #11  Scimago Institutions Ranking

رضایت دانشجو   4.7 / 5.0 (6 بررسی)
#1996  #15  Webometrics
#737  #20  Scimago Institutions Ranking

رضایت دانشجو   4.6 / 5.0 (25 بررسی)
#2805  #19  Webometrics
#778  #22  Scimago Institutions Ranking

رضایت دانشجو   4.0 / 5.0 (45 بررسی)
#3225  #22  Webometrics
#692  #14  Scimago Institutions Ranking

رضایت دانشجو   5.0 / 5.0 (29 بررسی)
#3320  #24  Webometrics
#729  #18  Scimago Institutions Ranking

رضایت دانشجو   4.2 / 5.0 (37 بررسی)
#801  #11  THE World University Rankings
#1204  #10  Webometrics
#692  #15  Scimago Institutions Ranking
#1252  #9  URAP World Ranking

رضایت دانشجو   4.5 / 5.0 (114 بررسی)
#1192  #9  Webometrics
#681  #12  Scimago Institutions Ranking
#976  #7  URAP World Ranking

رضایت دانشجو   4.3 / 5.0 (48 بررسی)
#601  #6  THE World University Rankings
#675  #9  Scimago Institutions Ranking

#751  #7  QS World University Rankings
#601  #10  THE World University Rankings
#1245  #11  Webometrics
#667  #7  Scimago Institutions Ranking
#101  #4  QS 50 under 50
#54  #2  Executive Education - Customised
#653  #7  RUR Reputation Ranking
#633  #7  RUR Research Performance Ranking
#1816  #15  URAP World Ranking

رضایت دانشجو   5.0 / 5.0 (116 بررسی)
#1859  #13  Webometrics
#610  #6  Scimago Institutions Ranking
#1623  #11  URAP World Ranking

رضایت دانشجو   4.4 / 5.0 (42 بررسی)
#1977  #14  Webometrics
#735  #19  Scimago Institutions Ranking
#1641  #12  URAP World Ranking

رضایت دانشجو   4.3 / 5.0 (47 بررسی)
#5694  #30  Webometrics

رضایت دانشجو   4.7 / 5.0 (41 بررسی)
#5745  #31  Webometrics

رضایت دانشجو   5.0 / 5.0 (11 بررسی)
#2021  #16  Webometrics
#680  #10  Scimago Institutions Ranking
#1798  #13  URAP World Ranking

رضایت دانشجو   4.2 / 5.0 (13 بررسی)
#2025  #17  Webometrics
#726  #17  Scimago Institutions Ranking
#1807  #14  URAP World Ranking

رضایت دانشجو   3.8 / 5.0 (12 بررسی)
#774  #21  Scimago Institutions Ranking

رضایت دانشجو   4.5 / 5.0 (395 بررسی)
#601  #8  THE World University Rankings
#1375  #12  Webometrics
#689  #13  Scimago Institutions Ranking
#677  #8  RUR Reputation Ranking
#740  #8  RUR Research Performance Ranking
#622  #7  RUR World University Rankings
#1476  #10  URAP World Ranking

رضایت دانشجو   4.2 / 5.0 (23 بررسی)
رضایت دانشجو   4.6 / 5.0 (40 بررسی)
رضایت دانشجو   4.2 / 5.0 (5 بررسی)
رضایت دانشجو   4.1 / 5.0 (8 بررسی)
رضایت دانشجو   4.7 / 5.0 (155 بررسی)
رضایت دانشجو   4.5 / 5.0 (27 بررسی)
رضایت دانشجو   4.4 / 5.0 (28 بررسی)
رضایت دانشجو   4.8 / 5.0 (6 بررسی)
رضایت دانشجو   4.4 / 5.0 (272 بررسی)
رضایت دانشجو   4.8 / 5.0 (5 بررسی)
رضایت دانشجو   4.4 / 5.0 (121 بررسی)
رضایت دانشجو   4.5 / 5.0 (168 بررسی)
رضایت دانشجو   5.0 / 5.0 (26 بررسی)
رضایت دانشجو   4.5 / 5.0 (25 بررسی)

نقشه با مقصد دانشگاه ها در پرتغال

بارگیری محتوای نقشه
###

رتبه بندی ناشران

British Quacquarelli Symonds, UK

منتشر شده: مهٔ, ۲۰۱۹

معیارهای استفاده شده در رتبه بندی:
نسبت دانشجویان بین المللی ۱۰٪
نسبت دانشکده بین المللی 10.0%
نسبت دانشکده/دانشجویی 20.0%
اعتبار کارفرما 10.0%
استناد هر دانشکده 20.0%
اعتبار علمی 40.0%

علم اصول را مشاهده نمایید

CWUR Center for World University Rankings

منتشر شده: ژوئیهٔ, ۲۰۱۸علم اصول را مشاهده نمایید

NTU ranking

منتشر شده: اوت, ۲۰۱۸Nature Index

منتشر شده: مهٔ, ۲۰۱۹

معیارهای استفاده شده در رتبه بندی:
وزن شمار کسری (WFC)
شمار کسری (FC)
شمار مقالات (AC)

علم اصول را مشاهده نمایید

RUR Ranking Agency (Moscow, Russia)

منتشر شده: سپتامبر, ۲۰۱۸علم اصول را مشاهده نمایید

Scimago Institutions

منتشر شده: مهٔ, ۲۰۱۹

معیارهای استفاده شده در رتبه بندی:
خروجی: 8.0%
تاثیر عادی شده: 13.0%
دانش نوآوری: 25.0%
تعالی با رهبری: 13.0%
لینک های ورودی دامنه: 15.0%

علم اصول را مشاهده نمایید

ShanghaiRanking Consultancy

منتشر شده: اوت, ۲۰۱۸

معیارهای استفاده شده در رتبه بندی:
جوایز پژوهش کارکنان برنده 20.0%
انتشارات مقاله پژوهشی 20.0%
عملکرد تحصیلی هر فرد 10.0%
جوایز پژوهش فارغ التحصیلان برنده 10.0%
استناد 40.0%

علم اصول را مشاهده نمایید

THE Times Higher Education, UK

منتشر شده: مهٔ, ۲۰۱۹

معیارهای استفاده شده در رتبه بندی:
آموزش 30.0%
تحقیق (حجم، درآمد و اعتبار)
چشم انداز بین المللی (کارکنان، دانشجویان و پژوهش): 7.5%
درآمد صنعت (انتقال دانش)
استناد 30.0%

علم اصول را مشاهده نمایید

The Financial Times Limited, UK

منتشر شده: ژوئن, ۲۰۱۹Urap

منتشر شده: اکتبر, ۲۰۱۸Webometrics

منتشر شده: ژانویهٔ, ۲۰۱۹

معیارهای استفاده شده در رتبه بندی:
قابلیت مشاهده (لینک های خارجی): 50.0%
اندازه (صفحات وب): 20.0%
محقق: 15.0%
فایل های غنی: 15.0%


علم اصول را مشاهده نمایید
onscroll="return false;">
X