X

دانشگاه ها در اسپانیا - رتبه بندی و نظرات

اسپانیا
university icon
79
دانشگاه ها در اسپانیا
student population icon
1,083,937
دانشجویان
population icon
46,506,000
جمعیت
  • 79 دانشگاه ه واقع در اسپانیا به نسبت رتبه بندی دانشگاه 23 و همچنین رتبه بندی دوره آموزشی 11 در این لیست ذکر شده اند
  • 73 از این دانشگاه ها حداقل در یک موسسه یا رتبه بندی خاص قرار دارند.
  • جامع ترین لیست رتبه بندی دانشگاهها در سراسر جهان. ما رتبه بندی دانشگاهها و دوره های درسی متفاوت را به طور مداوم نظارت می کنیم. به طور مداوم نظارت می کنیم 102 تا شما می توانید به راحتی تمام رتبه بندی ها را در یک مکان مقایسه کنید. '

'بالاترین رتبه بندی دوره های آموزشی دانشگاه ها در اسپانیا ':

#1

کسب و کار — تجارت (عمومی) #1  #1  IE Business School

#2

مهندسی — مهندسی عمران #6  #1  Universidad Politécnica de Madrid

#3

علوم طبیعی — دیگر #9  #1  Universitat de València

#4

دارو و بهداشت — دامپزشکی #13  #1  Universidad Complutense de Madrid

#5

علوم کامپیوتر — علوم کامپیوتر (عمومی) #20  #1  Universidad de Granada

#6

معماری، ساختن و برنامه ریزی — معماری (عمومی) #22  #1  Universitat Politècnica de Catalunya

#7

مطالعات اجتماعی و علوم انسانی — باستان شناسی #33  #1  Universitat de Barcelona

#8

تحصیلات — تحصیلات (عمومی) #49  #1  Universitat de Barcelona

#9

علوم ورزشی — علوم ورزشی (عمومی) #49  #1  Universidad Autónoma de Madrid

#10

کشاورزی — کشاورزی (عمومی) #51  #5  Universitat de València

برای مشاهده رتبه های خاص درس مورد نظر را انتخاب کنید

رضایت دانشجو   4.2 / 5.0 (1079 بررسی)
#166  #5  QS World University Rankings
#201  #5  THE World University Rankings
#151  #1  ARWU Academic Ranking of World Universities
#140  #1  Webometrics
#182  #1  Scimago Institutions Ranking
#250  #4  Nature Index
#87  #1  CWUR Center for World University Rankings
#75  #1  Reuters Most Innovative Universities Europe
#158  #1  RUR Reputation Ranking
#212  #1  RUR Research Performance Ranking
#163  #1  RUR World University Rankings
#58  #1  URAP World Ranking
#61  #1  NTU Performance Ranking of Scientific Papers
#13  #1  NTU Europe
#5  #10  U-Ranking of Spanish Universities

رضایت دانشجو   4.4 / 5.0 (1507 بررسی)
#159  #4  QS World University Rankings
#351  #6  THE World University Rankings
#301  #5  ARWU Academic Ranking of World Universities
#268  #6  Webometrics
#328  #4  Scimago Institutions Ranking
#255  #5  Nature Index
#280  #8  CWUR Center for World University Rankings
#216  #3  RUR Reputation Ranking
#295  #3  RUR Research Performance Ranking
#282  #4  RUR World University Rankings
#232  #4  URAP World Ranking
#233  #3  NTU Performance Ranking of Scientific Papers
#90  #3  NTU Europe
#4  #4  U-Ranking of Spanish Universities

رضایت دانشجو   3.7 / 5.0 (176 بررسی)
#206  #7  QS World University Rankings
#401  #9  THE World University Rankings
#201  #3  ARWU Academic Ranking of World Universities
#621  #14  Webometrics
#306  #3  Scimago Institutions Ranking
#355  #7  Nature Index
#264  #3  CWUR Center for World University Rankings
#159  #2  RUR Reputation Ranking
#349  #4  RUR Research Performance Ranking
#286  #5  RUR World University Rankings
#228  #3  URAP World Ranking
#284  #4  NTU Performance Ranking of Scientific Papers
#115  #4  NTU Europe

رضایت دانشجو   4.3 / 5.0 (756 بررسی)
#495  #14  QS World University Rankings
#601  #15  THE World University Rankings
#201  #2  ARWU Academic Ranking of World Universities
#241  #4  Webometrics
#388  #6  Scimago Institutions Ranking
#455  #9  Nature Index
#318  #9  CWUR Center for World University Rankings
#242  #5  URAP World Ranking
#292  #5  NTU Performance Ranking of Scientific Papers
#125  #5  NTU Europe
#7  #23  U-Ranking of Spanish Universities

رضایت دانشجو   4.8 / 5.0 (34 بررسی)
#12  #1  Financial Times - Global MBA
#11  #2  Financial Times - Executive MBA
#1  #1  Executive Education - Customised

رضایت دانشجو   4.8 / 5.0 (1079 بررسی)
#31  #3  Financial Times - Global MBA
#10  #1  Financial Times - Executive MBA

رضایت دانشجو   4.3 / 5.0 (281 بررسی)
#298  #9  QS World University Rankings
#135  #4  THE World University Rankings
#201  #4  ARWU Academic Ranking of World Universities
#356  #10  Webometrics
#439  #11  Scimago Institutions Ranking
#29  #2  QS 50 under 50
#356  #11  CWUR Center for World University Rankings
#234  #4  RUR Reputation Ranking
#217  #2  RUR Research Performance Ranking
#208  #2  RUR World University Rankings
#56  #2  Tilburg University Economics Ranking
#805  #1  CWTS Leiden Ranking
#378  #7  URAP World Ranking
#367  #6  NTU Performance Ranking of Scientific Papers
#150  #6  NTU Europe
#1  #1  U-Ranking of Spanish Universities

رضایت دانشجو   4.1 / 5.0 (533 بررسی)
#561  #16  QS World University Rankings
#401  #8  THE World University Rankings
#401  #8  ARWU Academic Ranking of World Universities
#205  #2  Webometrics
#359  #5  Scimago Institutions Ranking
#309  #6  Nature Index
#271  #6  CWUR Center for World University Rankings
#92  #3  Reuters Most Innovative Universities Europe
#437  #9  RUR Reputation Ranking
#490  #8  RUR Research Performance Ranking
#342  #7  RUR World University Rankings
#210  #2  URAP World Ranking
#215  #2  NTU Performance Ranking of Scientific Papers
#83  #2  NTU Europe
#5  #9  U-Ranking of Spanish Universities

رضایت دانشجو   4.4 / 5.0 (141 بررسی)
#193  #6  QS World University Rankings
#225  #3  Webometrics
#232  #2  Scimago Institutions Ranking
#4  #6  U-Ranking of Spanish Universities

رضایت دانشجو   4.1 / 5.0 (364 بررسی)
#470  #12  QS World University Rankings
#601  #18  THE World University Rankings
#501  #14  ARWU Academic Ranking of World Universities
#249  #5  Webometrics
#464  #14  Scimago Institutions Ranking
#61  #3  QS 50 under 50
#573  #30  CWUR Center for World University Rankings
#441  #14  URAP World Ranking
#601  #16  NTU Performance Ranking of Scientific Papers
#5  #8  U-Ranking of Spanish Universities

رضایت دانشجو   4.5 / 5.0 (526 بررسی)
#310  #10  QS World University Rankings
#601  #21  THE World University Rankings
#401  #6  ARWU Academic Ranking of World Universities
#326  #8  Webometrics
#409  #7  Scimago Institutions Ranking
#472  #25  CWUR Center for World University Rankings
#95  #4  Reuters Most Innovative Universities Europe
#445  #10  RUR Reputation Ranking
#512  #10  RUR Research Performance Ranking
#276  #3  RUR World University Rankings
#401  #11  URAP World Ranking
#468  #12  NTU Performance Ranking of Scientific Papers
#199  #11  NTU Europe
#3  #3  U-Ranking of Spanish Universities

رضایت دانشجو   4.0 / 5.0 (29 بررسی)
#21  #2  Financial Times - Global MBA
#130  #2  THE Global University Employability Ranking
#14  #2  Executive Education - Customised
#2300  #49  URAP World Ranking

رضایت دانشجو   4.2 / 5.0 (43 بررسی)
#581  #17  QS World University Rankings
#601  #20  THE World University Rankings
#401  #7  ARWU Academic Ranking of World Universities
#932  #26  Webometrics
#511  #15  Scimago Institutions Ranking
#406  #8  Nature Index
#426  #18  CWUR Center for World University Rankings
#408  #8  RUR Reputation Ranking
#505  #9  RUR Research Performance Ranking
#401  #11  RUR World University Rankings
#396  #10  URAP World Ranking
#440  #10  NTU Performance Ranking of Scientific Papers
#197  #10  NTU Europe
#5  #11  U-Ranking of Spanish Universities

#601  #20  QS World University Rankings
#453  #12  Webometrics
#417  #9  Scimago Institutions Ranking
#91  #6  QS 50 under 50
#7  #28  U-Ranking of Spanish Universities

رضایت دانشجو   4.0 / 5.0 (57 بررسی)
#801  #24  QS World University Rankings
#601  #25  THE World University Rankings
#501  #12  ARWU Academic Ranking of World Universities
#1053  #28  Webometrics
#523  #16  Scimago Institutions Ranking
#440  #20  CWUR Center for World University Rankings
#418  #12  URAP World Ranking
#422  #7  NTU Performance Ranking of Scientific Papers
#199  #12  NTU Europe
#8  #37  U-Ranking of Spanish Universities

رضایت دانشجو   4.2 / 5.0 (117 بررسی)
#412  #11  QS World University Rankings
#601  #13  THE World University Rankings
#501  #10  ARWU Academic Ranking of World Universities
#320  #7  Webometrics
#455  #12  Scimago Institutions Ranking
#449  #24  CWUR Center for World University Rankings
#564  #14  RUR Reputation Ranking
#544  #12  RUR Research Performance Ranking
#366  #8  RUR World University Rankings
#395  #9  URAP World Ranking
#434  #9  NTU Performance Ranking of Scientific Papers
#193  #8  NTU Europe
#6  #21  U-Ranking of Spanish Universities

رضایت دانشجو   3.9 / 5.0 (127 بررسی)
#501  #10  THE World University Rankings
#601  #16  ARWU Academic Ranking of World Universities
#704  #17  Webometrics
#622  #31  Scimago Institutions Ranking
#446  #22  CWUR Center for World University Rankings
#433  #13  URAP World Ranking
#477  #13  NTU Performance Ranking of Scientific Papers
#9  #44  U-Ranking of Spanish Universities

رضایت دانشجو   4.3 / 5.0 (5 بررسی)
#601  #12  THE World University Rankings
#501  #13  ARWU Academic Ranking of World Universities
#622  #15  Webometrics
#543  #17  Scimago Institutions Ranking
#772  #29  URAP World Ranking
#7  #24  U-Ranking of Spanish Universities
#940  #59  CWUR Center for World University Rankings

رضایت دانشجو   4.3 / 5.0 (214 بررسی)
#601  #19  QS World University Rankings
#601  #16  THE World University Rankings
#501  #9  ARWU Academic Ranking of World Universities
#339  #9  Webometrics
#412  #8  Scimago Institutions Ranking
#414  #14  CWUR Center for World University Rankings
#517  #12  RUR Reputation Ranking
#630  #15  RUR Research Performance Ranking
#463  #14  RUR World University Rankings
#341  #6  URAP World Ranking
#427  #8  NTU Performance Ranking of Scientific Papers
#181  #7  NTU Europe
#7  #34  U-Ranking of Spanish Universities

#253  #8  QS World University Rankings
#601  #22  THE World University Rankings
#901  #25  ARWU Academic Ranking of World Universities
#1123  #33  Webometrics
#567  #21  Scimago Institutions Ranking
#22  #1  QS 50 under 50
#828  #49  CWUR Center for World University Rankings
#493  #11  RUR Reputation Ranking
#604  #13  RUR Research Performance Ranking
#426  #12  RUR World University Rankings
#59  #3  Tilburg University Economics Ranking
#738  #26  URAP World Ranking

رضایت دانشجو   4.5 / 5.0 (534 بررسی)
#481  #13  QS World University Rankings
#601  #19  THE World University Rankings
#801  #20  ARWU Academic Ranking of World Universities
#749  #19  Webometrics
#635  #34  Scimago Institutions Ranking
#61  #4  QS 50 under 50
#808  #47  CWUR Center for World University Rankings
#280  #5  RUR Reputation Ranking
#521  #11  RUR Research Performance Ranking
#376  #9  RUR World University Rankings
#748  #27  URAP World Ranking

رضایت دانشجو   4.8 / 5.0 (82 بررسی)
#884  #24  Webometrics
#458  #13  Scimago Institutions Ranking
#5  #13  U-Ranking of Spanish Universities

رضایت دانشجو   4.0 / 5.0 (5 بررسی)
#601  #23  THE World University Rankings
#779  #20  Webometrics
#663  #41  Scimago Institutions Ranking
#1064  #38  URAP World Ranking
#9  #45  U-Ranking of Spanish Universities

رضایت دانشجو   4.4 / 5.0 (22 بررسی)
#541  #15  QS World University Rankings
#1472  #41  Webometrics
#661  #39  Scimago Institutions Ranking
#81  #5  QS 50 under 50
#1120  #40  URAP World Ranking
#6  #15  U-Ranking of Spanish Universities

رضایت دانشجو   4.5 / 5.0 (499 بررسی)
#591  #18  QS World University Rankings
#601  #24  THE World University Rankings
#701  #19  ARWU Academic Ranking of World Universities
#1114  #32  Webometrics
#543  #18  Scimago Institutions Ranking
#553  #27  CWUR Center for World University Rankings
#377  #7  RUR Reputation Ranking
#448  #6  RUR Research Performance Ranking
#439  #13  RUR World University Rankings
#557  #15  URAP World Ranking
#551  #15  NTU Performance Ranking of Scientific Papers
#7  #29  U-Ranking of Spanish Universities

رضایت دانشجو   4.1 / 5.0 (5 بررسی)
#1751  #45  Webometrics
#744  #56  Scimago Institutions Ranking
#9  #46  U-Ranking of Spanish Universities

رضایت دانشجو   4.0 / 5.0 (105 بررسی)
#1975  #46  Webometrics
#719  #51  Scimago Institutions Ranking
#9  #47  U-Ranking of Spanish Universities

رضایت دانشجو   3.9 / 5.0 (88 بررسی)
#2022  #48  Webometrics
#734  #55  Scimago Institutions Ranking

رضایت دانشجو   3.6 / 5.0 (5 بررسی)
#801  #21  QS World University Rankings
#801  #26  THE World University Rankings
#701  #18  ARWU Academic Ranking of World Universities
#450  #11  Webometrics
#550  #19  Scimago Institutions Ranking
#640  #34  CWUR Center for World University Rankings
#628  #19  URAP World Ranking
#701  #19  NTU Performance Ranking of Scientific Papers
#7  #30  U-Ranking of Spanish Universities

رضایت دانشجو   3.8 / 5.0 (33 بررسی)
#3230  #53  Webometrics
#663  #40  Scimago Institutions Ranking

رضایت دانشجو   4.3 / 5.0 (160 بررسی)
#3272  #55  Webometrics
#750  #57  Scimago Institutions Ranking

رضایت دانشجو   3.4 / 5.0 (183 بررسی)
#801  #31  THE World University Rankings
#1046  #27  Webometrics
#624  #32  Scimago Institutions Ranking
#1030  #37  URAP World Ranking
#6  #20  U-Ranking of Spanish Universities

رضایت دانشجو   3.7 / 5.0 (5 بررسی)
#1067  #29  Webometrics
#606  #27  Scimago Institutions Ranking
#676  #24  URAP World Ranking
#6  #17  U-Ranking of Spanish Universities

رضایت دانشجو   4.1 / 5.0 (137 بررسی)
#1382  #40  Webometrics
#598  #26  Scimago Institutions Ranking
#673  #23  URAP World Ranking
#6  #22  U-Ranking of Spanish Universities

رضایت دانشجو   4.2 / 5.0 (142 بررسی)
#801  #29  THE World University Rankings
#2003  #47  Webometrics
#681  #44  Scimago Institutions Ranking
#1128  #41  URAP World Ranking
#7  #32  U-Ranking of Spanish Universities

رضایت دانشجو   4.1 / 5.0 (144 بررسی)
#801  #22  QS World University Rankings
#801  #28  THE World University Rankings
#820  #21  Webometrics
#683  #45  Scimago Institutions Ranking
#989  #62  CWUR Center for World University Rankings
#854  #31  URAP World Ranking
#7  #25  U-Ranking of Spanish Universities

رضایت دانشجو   4.3 / 5.0 (5 بررسی)
#852  #23  Webometrics
#621  #30  Scimago Institutions Ranking
#877  #33  URAP World Ranking
#5  #12  U-Ranking of Spanish Universities

رضایت دانشجو   4.3 / 5.0 (46 بررسی)
#1340  #37  Webometrics
#632  #33  Scimago Institutions Ranking
#973  #36  URAP World Ranking
#6  #16  U-Ranking of Spanish Universities

رضایت دانشجو   4.1 / 5.0 (47 بررسی)
#1098  #30  Webometrics
#653  #36  Scimago Institutions Ranking
#1066  #39  URAP World Ranking
#6  #19  U-Ranking of Spanish Universities

رضایت دانشجو   3.9 / 5.0 (48 بررسی)
#801  #25  QS World University Rankings
#801  #32  THE World University Rankings
#1221  #35  Webometrics
#596  #24  Scimago Institutions Ranking
#704  #40  CWUR Center for World University Rankings
#637  #20  URAP World Ranking
#751  #22  NTU Performance Ranking of Scientific Papers
#9  #42  U-Ranking of Spanish Universities

رضایت دانشجو   4.5 / 5.0 (6 بررسی)
#801  #30  THE World University Rankings
#1642  #43  Webometrics
#709  #49  Scimago Institutions Ranking
#1533  #45  URAP World Ranking
#8  #41  U-Ranking of Spanish Universities

رضایت دانشجو   4.0 / 5.0 (79 بررسی)
#801  #33  THE World University Rankings
#701  #17  ARWU Academic Ranking of World Universities
#3260  #54  Webometrics
#674  #42  Scimago Institutions Ranking
#900  #55  CWUR Center for World University Rankings
#940  #35  URAP World Ranking
#8  #38  U-Ranking of Spanish Universities

رضایت دانشجو   3.3 / 5.0 (177 بررسی)
#801  #23  QS World University Rankings
#824  #22  Webometrics
#658  #37  Scimago Institutions Ranking
#956  #61  CWUR Center for World University Rankings
#871  #32  URAP World Ranking
#7  #26  U-Ranking of Spanish Universities

رضایت دانشجو   4.2 / 5.0 (48 بررسی)
#801  #24  ARWU Academic Ranking of World Universities
#613  #13  Webometrics
#597  #25  Scimago Institutions Ranking
#621  #32  CWUR Center for World University Rankings
#615  #18  URAP World Ranking
#501  #14  NTU Performance Ranking of Scientific Papers
#4  #5  U-Ranking of Spanish Universities

رضایت دانشجو   4.3 / 5.0 (175 بررسی)
#801  #27  THE World University Rankings
#801  #23  ARWU Academic Ranking of World Universities
#1153  #34  Webometrics
#578  #22  Scimago Institutions Ranking
#767  #45  CWUR Center for World University Rankings
#726  #25  URAP World Ranking
#751  #21  NTU Performance Ranking of Scientific Papers
#7  #33  U-Ranking of Spanish Universities

رضایت دانشجو   3.8 / 5.0 (30 بررسی)
#1261  #36  Webometrics
#693  #46  Scimago Institutions Ranking
#1347  #42  URAP World Ranking
#8  #39  U-Ranking of Spanish Universities

رضایت دانشجو   4.0 / 5.0 (21 بررسی)
#401  #7  THE World University Rankings
#674  #16  Webometrics
#566  #20  Scimago Institutions Ranking
#664  #36  CWUR Center for World University Rankings
#606  #15  RUR Reputation Ranking
#457  #7  RUR Research Performance Ranking
#397  #10  RUR World University Rankings
#567  #16  URAP World Ranking
#601  #17  NTU Performance Ranking of Scientific Papers
#4  #7  U-Ranking of Spanish Universities

رضایت دانشجو   4.1 / 5.0 (34 بررسی)
#906  #25  Webometrics
#699  #47  Scimago Institutions Ranking
#1470  #44  URAP World Ranking
#7  #31  U-Ranking of Spanish Universities

رضایت دانشجو   4.4 / 5.0 (71 بررسی)
#1356  #39  Webometrics
#717  #50  Scimago Institutions Ranking
#1399  #43  URAP World Ranking
#7  #27  U-Ranking of Spanish Universities

رضایت دانشجو   4.7 / 5.0 (10 بررسی)
#3215  #52  Webometrics

#2984  #51  Webometrics
#37  #1  Tilburg University Economics Ranking

رضایت دانشجو   4.3 / 5.0 (74 بررسی)
#4030  #58  Webometrics
#12  #48  U-Ranking of Spanish Universities

رضایت دانشجو   3.8 / 5.0 (76 بررسی)
#801  #22  ARWU Academic Ranking of World Universities
#1110  #31  Webometrics
#578  #23  Scimago Institutions Ranking
#683  #38  CWUR Center for World University Rankings
#611  #17  URAP World Ranking
#751  #23  NTU Performance Ranking of Scientific Papers
#8  #35  U-Ranking of Spanish Universities

#1662  #44  Webometrics
#659  #38  Scimago Institutions Ranking
#867  #51  CWUR Center for World University Rankings
#771  #28  URAP World Ranking
#9  #43  U-Ranking of Spanish Universities

رضایت دانشجو   4.5 / 5.0 (152 بررسی)
#5034  #60  Webometrics
#32  #1  Business of Fashion

رضایت دانشجو   4.2 / 5.0 (12 بررسی)
#1612  #42  Webometrics
#679  #43  Scimago Institutions Ranking
#925  #58  CWUR Center for World University Rankings
#916  #34  URAP World Ranking
#8  #40  U-Ranking of Spanish Universities

رضایت دانشجو   4.5 / 5.0 (33 بررسی)
#717  #18  Webometrics
#615  #28  Scimago Institutions Ranking
#708  #42  CWUR Center for World University Rankings
#671  #22  URAP World Ranking
#651  #18  NTU Performance Ranking of Scientific Papers
#6  #18  U-Ranking of Spanish Universities

رضایت دانشجو   4.1 / 5.0 (241 بررسی)
#2516  #49  Webometrics
#728  #54  Scimago Institutions Ranking
#2008  #47  URAP World Ranking

رضایت دانشجو   4.0 / 5.0 (129 بررسی)
#728  #53  Scimago Institutions Ranking

رضایت دانشجو   3.9 / 5.0 (213 بررسی)
#2653  #50  Webometrics
#647  #35  Scimago Institutions Ranking
#2200  #48  URAP World Ranking

رضایت دانشجو   4.5 / 5.0 (130 بررسی)
#501  #11  THE World University Rankings
#601  #15  ARWU Academic Ranking of World Universities
#419  #10  Scimago Institutions Ranking
#415  #16  CWUR Center for World University Rankings
#81  #2  Reuters Most Innovative Universities Europe
#302  #6  RUR Reputation Ranking
#412  #5  RUR Research Performance Ranking
#339  #6  RUR World University Rankings
#383  #8  URAP World Ranking
#445  #11  NTU Performance Ranking of Scientific Papers
#193  #9  NTU Europe
#2  #2  U-Ranking of Spanish Universities

رضایت دانشجو   4.2 / 5.0 (54 بررسی)
#601  #14  THE World University Rankings
#719  #52  Scimago Institutions Ranking
#1835  #46  URAP World Ranking
#6  #14  U-Ranking of Spanish Universities

رضایت دانشجو   4.0 / 5.0 (5 بررسی)
#801  #21  ARWU Academic Ranking of World Universities
#1350  #38  Webometrics
#619  #29  Scimago Institutions Ranking
#869  #54  CWUR Center for World University Rankings
#698  #16  RUR Reputation Ranking
#680  #16  RUR Research Performance Ranking
#577  #16  RUR World University Rankings
#778  #30  URAP World Ranking
#8  #36  U-Ranking of Spanish Universities

رضایت دانشجو   4.4 / 5.0 (72 بررسی)
رضایت دانشجو   3.7 / 5.0 (55 بررسی)
رضایت دانشجو   3.7 / 5.0 (99 بررسی)
رضایت دانشجو   4.7 / 5.0 (127 بررسی)
#24  #1  THE Global University Employability Ranking

رضایت دانشجو   3.7 / 5.0 (31 بررسی)
#47  #3  Executive Education - Customised

رضایت دانشجو   4.1 / 5.0 (208 بررسی)
#1001  #79  THE World University Rankings

رضایت دانشجو   4.2 / 5.0 (27 بررسی)
#704  #48  Scimago Institutions Ranking
#2384  #50  URAP World Ranking

رضایت دانشجو   3.5 / 5.0 (84 بررسی)
#601  #17  THE World University Rankings
#501  #11  ARWU Academic Ranking of World Universities
#731  #44  CWUR Center for World University Rankings
#559  #13  RUR Reputation Ranking
#626  #14  RUR Research Performance Ranking
#490  #15  RUR World University Rankings
#638  #21  URAP World Ranking
#701  #20  NTU Performance Ranking of Scientific Papers

رضایت دانشجو   4.5 / 5.0 (374 بررسی)
#784  #17  RUR Reputation Ranking
#774  #17  RUR Research Performance Ranking
#777  #17  RUR World University Rankings

نقشه با مقصد دانشگاه ها در اسپانیا

بارگیری محتوای نقشه
###

رتبه بندی ناشران

British Quacquarelli Symonds, UK

منتشر شده: مهٔ, ۲۰۱۹

معیارهای استفاده شده در رتبه بندی:
نسبت دانشجویان بین المللی ۱۰٪
نسبت دانشکده بین المللی 10.0%
نسبت دانشکده/دانشجویی 20.0%
اعتبار کارفرما 10.0%
استناد هر دانشکده 20.0%
اعتبار علمی 40.0%

علم اصول را مشاهده نمایید

Business of Fashion

منتشر شده: مهٔ, ۲۰۱۷CWUR Center for World University Rankings

منتشر شده: ژوئیهٔ, ۲۰۱۸علم اصول را مشاهده نمایید

Centre for Science and Technology Studies, Leiden University, Netherlands

منتشر شده: مهٔ, ۲۰۱۹علم اصول را مشاهده نمایید

NTU ranking

منتشر شده: اوت, ۲۰۱۸Nature Index

منتشر شده: مهٔ, ۲۰۱۹

معیارهای استفاده شده در رتبه بندی:
وزن شمار کسری (WFC)
شمار کسری (FC)
شمار مقالات (AC)

علم اصول را مشاهده نمایید

RUR Ranking Agency (Moscow, Russia)

منتشر شده: سپتامبر, ۲۰۱۸علم اصول را مشاهده نمایید

Scimago Institutions

منتشر شده: مهٔ, ۲۰۱۹

معیارهای استفاده شده در رتبه بندی:
خروجی: 8.0%
تاثیر عادی شده: 13.0%
دانش نوآوری: 25.0%
تعالی با رهبری: 13.0%
لینک های ورودی دامنه: 15.0%

علم اصول را مشاهده نمایید

ShanghaiRanking Consultancy

منتشر شده: اوت, ۲۰۱۸

معیارهای استفاده شده در رتبه بندی:
جوایز پژوهش کارکنان برنده 20.0%
انتشارات مقاله پژوهشی 20.0%
عملکرد تحصیلی هر فرد 10.0%
جوایز پژوهش فارغ التحصیلان برنده 10.0%
استناد 40.0%

علم اصول را مشاهده نمایید

THE Times Higher Education, UK

منتشر شده: مهٔ, ۲۰۱۹

معیارهای استفاده شده در رتبه بندی:
آموزش 30.0%
تحقیق (حجم، درآمد و اعتبار)
چشم انداز بین المللی (کارکنان، دانشجویان و پژوهش): 7.5%
درآمد صنعت (انتقال دانش)
استناد 30.0%

علم اصول را مشاهده نمایید

The Financial Times Limited, UK

منتشر شده: ژانویهٔ, ۲۰۱۹

معیارهای استفاده شده در رتبه بندی:
زنان در هیئت مدیره %1.0
دستمزد حساب شده %20.0
ارزش برای پول %3.0
افزایش دستمزد %20.0
فارغ التحصیلان دکترا %5.0
زبان ها %1.0
دانشجویان بین المللی %4.0
تحرک بین المللی %6.0
دانشکده بین المللی %4.0
تجربه دوره آموزشی بین المللی %3.0
هیئت بین المللی %2.0
رتبه تحقیق FT %10.0
دانشجویان زن %2.0
اساتید زن %2.0
دانشکده با دکتران %5.0
اشتغال در سه ماه %2.0
پیشرفت شغلی %3.0
خدمات شغلی %2.0
توصیه فارغ التحصیلان %2.0
اهداف به دست آمده %3.0

Thomson Reuters

منتشر شده: آوریل, ۲۰۱۹Tillburg University

منتشر شده: ژانویهٔ, ۲۰۱۸U-Ranking

منتشر شده: ژوئیهٔ, ۲۰۱۸Urap

منتشر شده: اکتبر, ۲۰۱۸Webometrics

منتشر شده: ژانویهٔ, ۲۰۱۹

معیارهای استفاده شده در رتبه بندی:
قابلیت مشاهده (لینک های خارجی): 50.0%
اندازه (صفحات وب): 20.0%
محقق: 15.0%
فایل های غنی: 15.0%


علم اصول را مشاهده نمایید
onscroll="return false;">
X