X

اطلاعات ویزای رایگان برای تحصیل در خارج از کشوردر صورتی که برای شرکت در دوره زبان به ویزا نیاز دارید، آموزشگاه خوشحال خواهد شد هر مدرکی که شما برای روند بررسی درخواست ویزا بعد از ثبت نام نیاز دارید را فراهم کند. برای سوال های بیشتر مربوط به ویزا باید مستقیماً با سفارتخانه کشور مقصد تماس بگیرید. عموماً، سفارتخانه یا کنسولگری راهنمایی های شفافی از چگونگی درخواست ویزا بدون هزینه های اضافی را ارائه می دهد.


در مطبوعات:
اشارات مطبوعات
اشارات مطبوعات
مورد اعتماد:
مورد اعتماد با
مورد اعتماد با