X

ข้อมูลเกี่ยวกับวีซ่า
ข้อกำหนดด้านหนังสือเดินทาง


กำหนดให้พลเมืองทุกประเทศต้องถือหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ

ข้อกำหนดด้านวีซ่า
1
ผู้ใดบ้างที่ไม่ต้องมีวีซ่า
พลเมืองของประเทศต่อไปนี้ไม่ต้องมีวีซ่าเมื่อเข้าประเทศในฐานะนักท่องเที่ยว:


.


2
เอกสารที่จำเป็นสำหรับการยื่นคำร้องขอวีซ่า
วีซ่านักท่องเที่ยว:
  6
  ข้อมูลสำหรับติดต่อสถานทูต

   ข้อมูลทั้งหมดในหน้านี้ได้รับการตรวจสอบอย่างระมัดระวัง แต่อย่างไรก็ตามข้อกำหนดด้านวีซ่ามีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้งและข้อมูลที่ได้รับไม่มีการรับรองใดๆ ทั้งสิ้น
    

    
   โรงเรียนสอนภาษาที่ได้รับการรับรองคุณภาพในประเทศ ประเทศฮังการี

   เพิ่มเติม - การเปรียบเทียบคะแนนและราคาของ โรงเรียนสอนภาษาทั้งหมดในประเทศ ประเทศฮังการี

   ประหยัด! โปรโมชั่นพิเศษ!

   ลงทะเบียนรับหลักสูตรส่วนลดสูงสุด
   ปรากฏในสื่อ:
   ปรากฏในสื่อมวลชน
   ปรากฏในสื่อมวลชน
   ได้รับความไว้วางใจจาก:
   ได้รับความไว้วางใจโดย
   ได้รับความไว้วางใจโดย