X

The 100 Most Celebrated Chinese Women

Compare Chinese courses at language schools in China (Beijing, Hangzhou, Qingdao, Shanghai, Shenzhen and Yangshuo).Thousands of Student Reviews of the leading language schools.

3. Sunü

5. Momu

7. The Princess of Xiang

9. Yaoji

12. Fuhao

15. Consort Fan

19. The Lady of Xi (Word Document)

20. Consort Xia

21. Nüxu

22. Nie Ying

24. Xishi

26. Wuyan

28. Mengmu (Mother Meng)

32. Meng Guang

33. Empress Lü

34. Zhuo Wenjun

36. Zhao Feiyan

38. Ban Zhao

40. Princess Wusun

41. Cai Wenji

45. Diaochan

47. Baogu

53. Lady Huarui

55. Hua Mulan

56. Princess Wencheng

59. Yang Guifei

60. Meifei

61. Madam Willow

72. Tan Wenwan

73. Han Cuipin

74. She Saihua

75. Mu Guiying

77. Liang Hongyu

82. Chen Ruolan

84. Huang Daopo

85. Empress Qi

86. Empress Ma

87. Du Shiniang

88. Li Xiangjun

90. Eighth Madam

92. Xiangfei

93. Wu Zao

94. Wang Cong'er

96. Lin Hei'er

98. Zhenfei

99. Sai Jinhua

100. Qiujin

In the press:
Press mentions
Press mentions
Trusted by:
trusted by
trusted by