X
NZQA

NZQA

New Zealand Qualifications Authority 
Thành viên của NZQA (New Zealand Qualifications Authority)
1
Các đánh giá của cựu học sinh: (2 ý kiến đánh giá của trường ngôn ngữ này.)

3
Các đánh giá của cựu học sinh: (3 ý kiến đánh giá của trường ngôn ngữ này.)

5
Các đánh giá của cựu học sinh: (32 ý kiến đánh giá của trường ngôn ngữ này.)

6
Các đánh giá của cựu học sinh: (25 ý kiến đánh giá của trường ngôn ngữ này.)

7
Các đánh giá của cựu học sinh: (41 ý kiến đánh giá của trường ngôn ngữ này.)

10
Các đánh giá của cựu học sinh: (9 ý kiến đánh giá của trường ngôn ngữ này.)


Trên báo chí:
Tin báo chí
Tin báo chí
Được tin cậy bởi:
Được tin tưởng bởi
Được tin tưởng bởi