X

Đại học ở Chile - Xếp hạng & Đánh giá

Chile
university icon
63
Đại học ở Chile
student population icon
314,478
sinh viên
population icon
16,747,000
Dân số
  • 63 trường đại học ở Chile đã được liệt kê trong 16 bảng xếp hạng trường đại học (theo trường) cũng như 5 bảng xếp hạng theo ngành học khác nhau.
  • 40 trong các trường đại học này được liệt kê trong ít nhất một bảng xếp hạng theo trường hoặc ngành học.
  • Tổng hợp các bảng điểm xếp hạng trường đại học đầy đủ nhất trên thế giới. Chúng tôi liên tục theo dõi 102 bảng xếp hạng trường đại học và chuyên ngành khác để bạn dễ dàng so sánh tất cả các xếp hạng cùng nhau.

Các hạng mục được xếp hạng cao nhất ở Chile:

#1

thương mại — Kinh doanh (nói chung) #1  #1  Pontificia Universidad Católica de Chile

#2

Kỹ Thuật — Khai thác Mỏ, Dầu và Khí #8  #1  University of Chile

#3

Giáo dục — Giáo dục (nói chung) #21  #1  Pontificia Universidad Católica de Chile

#4

Nghiên cứu Xã hội và Nhân loại — Thần học và Nghiên cứu Tôn giáo #33  #1  Pontificia Universidad Católica de Chile

#5

Kiến trúc, Xây dựng và Quy hoạch — Kiến trúc (nói chung) #33  #1  Pontificia Universidad Católica de Chile

#6

Ngôn ngữ & Văn học — Khác #40  #1  Pontificia Universidad Católica de Chile

#7

Luật — Luật (nói chung) #44  #1  Pontificia Universidad Católica de Chile

#8

Báo chi và Nghiên cứu Phương tiện Truyền thông Đại chúng — Nghiên cứu phương tiện #46  #1  Pontificia Universidad Católica de Chile

#9

Khoa học tự nhiên — Vật lý #51  #1  Pontificia Universidad Católica de Chile

#10

Y học & Sức khỏe — Khác #51  #1  University of Chile

Chọn chủ đề để xem bảng xếp hạng theo chủ đề

Mức độ hài lòng của học viên   4.3 / 5.0 (1349 đánh giá)
#208  #2  QS World University Rankings
#601  #5  THE World University Rankings
#301  #1  ARWU Academic Ranking of World Universities
#357  #1  Webometrics
#455  #1  Scimago Institutions Ranking
#7  #2  QS University Rankings: Latin America
#6  #2  THE Latin America Rankings
#134  #4  BRICS & Emerging Economies University Ranking
#384  #3  CWUR Center for World University Rankings
#295  #2  RUR Reputation Ranking
#389  #2  RUR Research Performance Ranking
#361  #1  URAP World Ranking
#1  #1  América Economía Best Chilean Universities
#434  #2  NTU Performance Ranking of Scientific Papers

#132  #1  QS World University Rankings
#601  #3  THE World University Rankings
#401  #2  ARWU Academic Ranking of World Universities
#457  #2  Webometrics
#462  #2  Scimago Institutions Ranking
#1  #1  QS University Rankings: Latin America
#3  #1  THE Latin America Rankings
#84  #2  BRICS & Emerging Economies University Ranking
#325  #1  CWUR Center for World University Rankings
#223  #1  RUR Reputation Ranking
#308  #1  RUR Research Performance Ranking
#360  #1  RUR World University Rankings
#372  #2  URAP World Ranking
#2  #2  América Economía Best Chilean Universities
#416  #1  NTU Performance Ranking of Scientific Papers

Mức độ hài lòng của học viên   4.2 / 5.0 (359 đánh giá)
#801  #7  QS World University Rankings
#401  #1  THE World University Rankings
#1158  #5  Webometrics
#705  #15  Scimago Institutions Ranking
#37  #9  QS University Rankings: Latin America
#51  #8  THE Latin America Rankings
#80  #1  BRICS & Emerging Economies University Ranking
#10  #9  América Economía Best Chilean Universities

Mức độ hài lòng của học viên   4.4 / 5.0 (5 đánh giá)
#401  #2  THE World University Rankings
#2100  #16  Webometrics
#699  #14  Scimago Institutions Ranking
#85  #3  BRICS & Emerging Economies University Ranking
#1621  #14  URAP World Ranking
#16  #15  América Economía Best Chilean Universities

Mức độ hài lòng của học viên   4.6 / 5.0 (245 đánh giá)
#511  #3  QS World University Rankings
#1001  #62  THE World University Rankings
#1275  #6  Webometrics
#650  #5  Scimago Institutions Ranking
#13  #3  QS University Rankings: Latin America
#301  #13  BRICS & Emerging Economies University Ranking
#1224  #7  URAP World Ranking
#5  #5  América Economía Best Chilean Universities

Mức độ hài lòng của học viên   4.6 / 5.0 (175 đánh giá)
#651  #4  QS World University Rankings
#1001  #58  THE World University Rankings
#701  #3  ARWU Academic Ranking of World Universities
#809  #3  Webometrics
#634  #4  Scimago Institutions Ranking
#14  #4  QS University Rankings: Latin America
#17  #3  THE Latin America Rankings
#201  #7  BRICS & Emerging Economies University Ranking
#791  #5  CWUR Center for World University Rankings
#690  #3  URAP World Ranking
#3  #3  América Economía Best Chilean Universities

Mức độ hài lòng của học viên   4.4 / 5.0 (147 đánh giá)
#2796  #22  Webometrics
#761  #31  Scimago Institutions Ranking
#27  #26  América Economía Best Chilean Universities

Mức độ hài lòng của học viên   4.6 / 5.0 (65 đánh giá)
#801  #11  QS World University Rankings
#801  #6  THE World University Rankings
#1332  #7  Webometrics
#666  #7  Scimago Institutions Ranking
#35  #7  QS University Rankings: Latin America
#28  #6  THE Latin America Rankings
#201  #6  BRICS & Emerging Economies University Ranking
#1136  #6  URAP World Ranking
#6  #6  América Economía Best Chilean Universities

Mức độ hài lòng của học viên   4.6 / 5.0 (348 đánh giá)
#801  #8  QS World University Rankings
#601  #4  THE World University Rankings
#1153  #4  Webometrics
#678  #10  Scimago Institutions Ranking
#36  #8  QS University Rankings: Latin America
#24  #4  THE Latin America Rankings
#159  #5  BRICS & Emerging Economies University Ranking
#854  #7  CWUR Center for World University Rankings
#975  #4  URAP World Ranking
#8  #8  América Economía Best Chilean Universities

Mức độ hài lòng của học viên   4.2 / 5.0 (5 đánh giá)
#2614  #20  Webometrics
#710  #19  Scimago Institutions Ranking
#201  #21  QS University Rankings: Latin America
#24  #23  América Economía Best Chilean Universities

Mức độ hài lòng của học viên   4.5 / 5.0 (67 đánh giá)
#3337  #25  Webometrics
#714  #20  Scimago Institutions Ranking
#151  #18  QS University Rankings: Latin America
#19  #18  América Economía Best Chilean Universities

Mức độ hài lòng của học viên   3.8 / 5.0 (26 đánh giá)
#2800  #23  Webometrics
#754  #28  Scimago Institutions Ranking
#251  #25  QS University Rankings: Latin America

Mức độ hài lòng của học viên   3.9 / 5.0 (175 đánh giá)
#4575  #31  Webometrics
#708  #16  Scimago Institutions Ranking
#28  #27  América Economía Best Chilean Universities

Mức độ hài lòng của học viên   4.5 / 5.0 (110 đánh giá)
#3489  #26  Webometrics
#709  #17  Scimago Institutions Ranking
#201  #22  QS University Rankings: Latin America
#25  #24  América Economía Best Chilean Universities

Mức độ hài lòng của học viên   4.0 / 5.0 (189 đánh giá)
#4242  #29  Webometrics
#737  #27  Scimago Institutions Ranking
#301  #27  QS University Rankings: Latin America

#1001  #57  THE World University Rankings
#701  #4  ARWU Academic Ranking of World Universities
#1452  #8  Webometrics
#613  #3  Scimago Institutions Ranking
#82  #11  QS University Rankings: Latin America
#71  #12  THE Latin America Rankings
#301  #11  BRICS & Emerging Economies University Ranking
#985  #5  URAP World Ranking
#12  #11  América Economía Best Chilean Universities

Mức độ hài lòng của học viên   4.6 / 5.0 (20 đánh giá)
#801  #10  QS World University Rankings
#801  #7  THE World University Rankings
#1682  #10  Webometrics
#673  #9  Scimago Institutions Ranking
#61  #10  QS University Rankings: Latin America
#51  #9  THE Latin America Rankings
#251  #10  BRICS & Emerging Economies University Ranking
#1608  #13  URAP World Ranking
#7  #7  América Economía Best Chilean Universities

Mức độ hài lòng của học viên   4.3 / 5.0 (91 đánh giá)
#801  #8  THE World University Rankings
#1735  #11  Webometrics
#658  #6  Scimago Institutions Ranking
#61  #11  THE Latin America Rankings
#201  #8  BRICS & Emerging Economies University Ranking
#1355  #10  URAP World Ranking
#11  #10  América Economía Best Chilean Universities

Mức độ hài lòng của học viên   4.3 / 5.0 (23 đánh giá)
#801  #9  QS World University Rankings
#1001  #59  THE World University Rankings
#1830  #13  Webometrics
#681  #12  Scimago Institutions Ranking
#84  #12  QS University Rankings: Latin America
#46  #7  THE Latin America Rankings
#301  #14  BRICS & Emerging Economies University Ranking
#1245  #8  URAP World Ranking
#13  #12  América Economía Best Chilean Universities

Mức độ hài lòng của học viên   4.5 / 5.0 (229 đánh giá)
#701  #5  QS World University Rankings
#1767  #12  Webometrics
#732  #24  Scimago Institutions Ranking
#28  #6  QS University Rankings: Latin America
#51  #10  THE Latin America Rankings
#66  #1  Executive Education - Customised
#1970  #17  URAP World Ranking
#14  #13  América Economía Best Chilean Universities

Mức độ hài lòng của học viên   3.7 / 5.0 (5 đánh giá)
#756  #29  Scimago Institutions Ranking

Mức độ hài lòng của học viên   3.9 / 5.0 (123 đánh giá)
#737  #26  Scimago Institutions Ranking
#21  #20  América Economía Best Chilean Universities

Mức độ hài lòng của học viên   3.7 / 5.0 (23 đánh giá)
#3592  #27  Webometrics
#251  #23  QS University Rankings: Latin America
#30  #29  América Economía Best Chilean Universities

Mức độ hài lòng của học viên   3.9 / 5.0 (32 đánh giá)
#3956  #28  Webometrics
#251  #24  QS University Rankings: Latin America
#29  #28  América Economía Best Chilean Universities

Mức độ hài lòng của học viên   3.6 / 5.0 (5 đánh giá)
#6652  #35  Webometrics

Mức độ hài lòng của học viên   4.1 / 5.0 (14 đánh giá)
#698  #13  Scimago Institutions Ranking
#251  #26  QS University Rankings: Latin America
#26  #25  América Economía Best Chilean Universities

Mức độ hài lòng của học viên   4.3 / 5.0 (24 đánh giá)
#2525  #18  Webometrics
#720  #21  Scimago Institutions Ranking
#201  #20  QS University Rankings: Latin America
#81  #13  THE Latin America Rankings
#1557  #12  URAP World Ranking
#22  #21  América Economía Best Chilean Universities

Mức độ hài lòng của học viên   4.1 / 5.0 (158 đánh giá)
#7159  #36  Webometrics
#34  #31  América Economía Best Chilean Universities

Mức độ hài lòng của học viên   4.7 / 5.0 (108 đánh giá)
#1001  #61  THE World University Rankings
#1933  #15  Webometrics
#710  #18  Scimago Institutions Ranking
#99  #13  QS University Rankings: Latin America
#81  #14  THE Latin America Rankings
#301  #12  BRICS & Emerging Economies University Ranking
#1412  #11  URAP World Ranking
#15  #14  América Economía Best Chilean Universities

Mức độ hài lòng của học viên   4.2 / 5.0 (260 đánh giá)
#5244  #32  Webometrics
#301  #28  QS University Rankings: Latin America
#31  #30  América Economía Best Chilean Universities

Mức độ hài lòng của học viên   4.7 / 5.0 (283 đánh giá)
#7708  #37  Webometrics

Mức độ hài lòng của học viên   4.4 / 5.0 (5 đánh giá)
#5548  #34  Webometrics
#351  #29  QS University Rankings: Latin America

Mức độ hài lòng của học viên   4.1 / 5.0 (25 đánh giá)
#2607  #19  Webometrics
#731  #23  Scimago Institutions Ranking
#134  #16  QS University Rankings: Latin America
#1949  #16  URAP World Ranking
#23  #22  América Economía Best Chilean Universities

Mức độ hài lòng của học viên   3.6 / 5.0 (11 đánh giá)
#2618  #21  Webometrics
#671  #8  Scimago Institutions Ranking
#146  #17  QS University Rankings: Latin America
#101  #17  THE Latin America Rankings
#1907  #15  URAP World Ranking
#20  #19  América Economía Best Chilean Universities

Mức độ hài lòng của học viên   4.8 / 5.0 (82 đánh giá)
#2185  #17  Webometrics
#726  #22  Scimago Institutions Ranking
#115  #14  QS University Rankings: Latin America
#2106  #19  URAP World Ranking
#18  #17  América Economía Best Chilean Universities

Mức độ hài lòng của học viên   4.0 / 5.0 (43 đánh giá)
#1001  #63  THE World University Rankings
#1897  #14  Webometrics
#733  #25  Scimago Institutions Ranking
#120  #15  QS University Rankings: Latin America
#91  #16  THE Latin America Rankings
#351  #15  BRICS & Emerging Economies University Ranking
#1985  #18  URAP World Ranking
#17  #16  América Economía Best Chilean Universities

Mức độ hài lòng của học viên   2.7 / 5.0 (53 đánh giá)
Mức độ hài lòng của học viên   4.4 / 5.0 (23 đánh giá)
Mức độ hài lòng của học viên   3.4 / 5.0 (5 đánh giá)
Mức độ hài lòng của học viên   4.4 / 5.0 (17 đánh giá)
Mức độ hài lòng của học viên   4.2 / 5.0 (31 đánh giá)
Mức độ hài lòng của học viên   4.4 / 5.0 (8 đánh giá)
Mức độ hài lòng của học viên   3.6 / 5.0 (23 đánh giá)
Mức độ hài lòng của học viên   4.7 / 5.0 (187 đánh giá)
Mức độ hài lòng của học viên   4.6 / 5.0 (47 đánh giá)
Mức độ hài lòng của học viên   4.0 / 5.0 (293 đánh giá)
Mức độ hài lòng của học viên   3.7 / 5.0 (25 đánh giá)
Mức độ hài lòng của học viên   3.9 / 5.0 (28 đánh giá)
Mức độ hài lòng của học viên   4.8 / 5.0 (104 đánh giá)
Mức độ hài lòng của học viên   4.1 / 5.0 (182 đánh giá)
Mức độ hài lòng của học viên   4.4 / 5.0 (5 đánh giá)
Mức độ hài lòng của học viên   3.0 / 5.0 (58 đánh giá)
Mức độ hài lòng của học viên   4.2 / 5.0 (18 đánh giá)
#3322  #24  Webometrics
#757  #30  Scimago Institutions Ranking
#181  #19  QS University Rankings: Latin America
#91  #15  THE Latin America Rankings
#2478  #20  URAP World Ranking

Mức độ hài lòng của học viên   4.2 / 5.0 (71 đánh giá)
#751  #6  QS World University Rankings
#1001  #60  THE World University Rankings
#1614  #9  Webometrics
#680  #11  Scimago Institutions Ranking
#25  #5  QS University Rankings: Latin America
#27  #5  THE Latin America Rankings
#251  #9  BRICS & Emerging Economies University Ranking
#653  #3  RUR Reputation Ranking
#698  #3  RUR Research Performance Ranking
#718  #2  RUR World University Rankings
#1256  #9  URAP World Ranking
#4  #4  América Economía Best Chilean Universities

Bản đồ với các điểm đến đại học ở Chile

Tải nội dung bản đồ
###

xếp hạng nhà xuất bản

AméricaEconomía

Đã đăng: tháng chín, 2018British Quacquarelli Symonds, UK

Đã đăng: tháng năm, 2019

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng:
Tỉ lệ sinh viên quốc tế 10.0%
Tỉ lệ giảng viên quốc tế 10.0%
Tỉ lệ Giảng viên/Sinh viên 20.0%
Danh tiếng người sử dụng lao động 10.0%
Trích dẫn cho mỗi giảng viên 20.0%
Uy tín học thuật 40.0%

xem phương pháp luận

CWUR Center for World University Rankings

Đã đăng: tháng bảy, 2018xem phương pháp luận

NTU ranking

Đã đăng: tháng tám, 2018RUR Ranking Agency (Moscow, Russia)

Đã đăng: tháng chín, 2018xem phương pháp luận

Scimago Institutions

Đã đăng: tháng năm, 2019

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng:
Đầu ra: 8.0 %
Bình thường hóa tác động: 13.0%
Tri thức có tính sáng tạo: 25.0%
Lãnh đạo xuất sắc: 13.0%
Đường dẫn hồi quy của tên miền: 15.0%

xem phương pháp luận

ShanghaiRanking Consultancy

Đã đăng: tháng tám, 2018

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng:
Nhân viên thắng giải nghiên cứu 20.0%
Công bố khoa học 20.0%
Thành tích học thuật trên đầu sinh viên 10.0%
Cựu sinh viên thắng giải nghiên cứu 10.0%
Trích dẫn 40.0%

xem phương pháp luận

THE Times Higher Education, UK

Đã đăng: tháng năm, 2019

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng:
30.0% Giảng dạy
Nghiên cứu (khối lượng, thu nhập và danh tiếng)
Tầm nhìn quốc tế (nhân viên, sinh viên, nghiến cứu): 7.5%
Thu nhập từ doanh nghiệp (chuyển giao tri thức)
Trích dẫn 30.0%

xem phương pháp luận

The Financial Times Limited, UK

Đã đăng: tháng sáu, 2019Urap

Đã đăng: tháng mười, 2018Webometrics

Đã đăng: tháng một, 2019

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng:
Sự hiển thị (các đường dẫn biên ngoài): 50.0%
Kích thước (trang web): 20.0%
Học giả: 15.0 %
Tệp phong phú: 15.0 %
Xếp hạng trước hết dựa trên việc đánh giá các trang web của trường đại học, như số đường dẫn tới trang web hoặc số lượng trang trên trang web.

xem phương pháp luận
onscroll="return false;">
X