X

Đại học ở Ai Cập - Xếp hạng & Đánh giá

Ai Cập
university icon
41
Đại học ở Ai Cập
student population icon
339,234
sinh viên
population icon
80,472,000
Dân số
  • 41 trường đại học ở Ai Cập đã được liệt kê trong 15 bảng xếp hạng trường đại học (theo trường) cũng như 4 bảng xếp hạng theo ngành học khác nhau.
  • 27 trong các trường đại học này được liệt kê trong ít nhất một bảng xếp hạng theo trường hoặc ngành học.
  • Tổng hợp các bảng điểm xếp hạng trường đại học đầy đủ nhất trên thế giới. Chúng tôi liên tục theo dõi 102 bảng xếp hạng trường đại học và chuyên ngành khác để bạn dễ dàng so sánh tất cả các xếp hạng cùng nhau.

Các hạng mục được xếp hạng cao nhất ở Ai Cập:

#1

Nghiên cứu Xã hội và Nhân loại — Thần học và Nghiên cứu Tôn giáo #51  #1  The American University in Cairo

#2

Y học & Sức khỏe — Thú y #101  #2  Zagazig University

#3

Kiến trúc, Xây dựng và Quy hoạch — Kiến trúc (nói chung) #101  #1  Cairo University

#4

Kỹ Thuật — Công trình dân dụng #151  #1  Cairo University

#5

Khoa học tự nhiên — Khác #201  #1  Cairo University

#6

Toán — Toán học (nói chung) #201  #1  Beni-Suef University

#7

Nông nghiệp — Nông nghiệp (nói chung) #201  #1  Cairo University

#8

thương mại — Kinh doanh (nói chung) #201  #1  The American University in Cairo

#9

Ngôn ngữ & Văn học — Khác #201  #1  The American University in Cairo

#10

Luật — Luật (nói chung) #201  #1  Cairo University

Chọn chủ đề để xem bảng xếp hạng theo chủ đề

Mức độ hài lòng của học viên   4.4 / 5.0 (488 đánh giá)
#420  #1  QS World University Rankings
#601  #5  THE World University Rankings
#1282  #2  Webometrics
#737  #15  Scimago Institutions Ranking
#8  #1  QS RANKINGS BY REGION 2018 - ARAB REGION
#122  #2  BRICS & Emerging Economies University Ranking
#475  #2  RUR Reputation Ranking
#347  #1  RUR Research Performance Ranking
#552  #1  RUR World University Rankings

#801  #9  THE World University Rankings
#2543  #10  Webometrics
#687  #7  Scimago Institutions Ranking
#81  #10  QS RANKINGS BY REGION 2018 - ARAB REGION
#301  #10  BRICS & Emerging Economies University Ranking

Mức độ hài lòng của học viên   4.2 / 5.0 (74 đánh giá)
#601  #2  THE World University Rankings
#2338  #8  Webometrics
#699  #9  Scimago Institutions Ranking
#71  #8  QS RANKINGS BY REGION 2018 - ARAB REGION
#114  #1  BRICS & Emerging Economies University Ranking
#991  #5  URAP World Ranking

Mức độ hài lòng của học viên   4.4 / 5.0 (5 đánh giá)
#521  #2  QS World University Rankings
#801  #7  THE World University Rankings
#401  #1  ARWU Academic Ranking of World Universities
#691  #1  Webometrics
#507  #1  Scimago Institutions Ranking
#11  #2  QS RANKINGS BY REGION 2018 - ARAB REGION
#201  #7  BRICS & Emerging Economies University Ranking
#452  #1  CWUR Center for World University Rankings
#287  #1  RUR Reputation Ranking
#516  #2  RUR Research Performance Ranking
#634  #2  RUR World University Rankings
#341  #1  CWTS Leiden Ranking
#394  #1  URAP World Ranking
#501  #1  NTU Performance Ranking of Scientific Papers
#5  #1  NTU Africa

Mức độ hài lòng của học viên   3.8 / 5.0 (32 đánh giá)
#3292  #16  Webometrics
#737  #16  Scimago Institutions Ranking

Mức độ hài lòng của học viên   4.4 / 5.0 (265 đánh giá)
#2896  #15  Webometrics
#728  #14  Scimago Institutions Ranking
#111  #15  QS RANKINGS BY REGION 2018 - ARAB REGION

Mức độ hài lòng của học viên   4.5 / 5.0 (271 đánh giá)
#3685  #18  Webometrics
#773  #23  Scimago Institutions Ranking

Mức độ hài lòng của học viên   4.5 / 5.0 (5 đánh giá)
#1001  #39  THE World University Rankings
#2833  #14  Webometrics
#766  #21  Scimago Institutions Ranking
#111  #16  QS RANKINGS BY REGION 2018 - ARAB REGION
#301  #12  BRICS & Emerging Economies University Ranking

Mức độ hài lòng của học viên   4.2 / 5.0 (412 đánh giá)
#801  #4  QS World University Rankings
#1001  #36  THE World University Rankings
#1867  #4  Webometrics
#682  #6  Scimago Institutions Ranking
#32  #4  QS RANKINGS BY REGION 2018 - ARAB REGION
#301  #9  BRICS & Emerging Economies University Ranking
#893  #3  URAP World Ranking

Mức độ hài lòng của học viên   4.3 / 5.0 (298 đánh giá)
#601  #4  THE World University Rankings
#801  #2  ARWU Academic Ranking of World Universities
#1350  #3  Webometrics
#631  #2  Scimago Institutions Ranking
#29  #3  QS RANKINGS BY REGION 2018 - ARAB REGION
#137  #3  BRICS & Emerging Economies University Ranking
#884  #3  CWUR Center for World University Rankings
#681  #2  CWTS Leiden Ranking
#682  #2  URAP World Ranking

Mức độ hài lòng của học viên   4.2 / 5.0 (5 đánh giá)
#601  #3  THE World University Rankings
#901  #3  ARWU Academic Ranking of World Universities
#2720  #12  Webometrics
#680  #5  Scimago Institutions Ranking
#101  #13  QS RANKINGS BY REGION 2018 - ARAB REGION
#148  #4  BRICS & Emerging Economies University Ranking
#730  #3  RUR World University Rankings
#1216  #8  URAP World Ranking

Mức độ hài lòng của học viên   4.5 / 5.0 (381 đánh giá)
#801  #3  QS World University Rankings
#1001  #37  THE World University Rankings
#2199  #6  Webometrics
#674  #3  Scimago Institutions Ranking
#41  #5  QS RANKINGS BY REGION 2018 - ARAB REGION
#351  #13  BRICS & Emerging Economies University Ranking
#1105  #6  URAP World Ranking

Mức độ hài lòng của học viên   4.0 / 5.0 (110 đánh giá)
#801  #8  THE World University Rankings
#3685  #17  Webometrics
#725  #13  Scimago Institutions Ranking
#201  #8  BRICS & Emerging Economies University Ranking
#1354  #10  URAP World Ranking

Mức độ hài lòng của học viên   4.5 / 5.0 (50 đánh giá)
#1001  #41  THE World University Rankings
#2300  #7  Webometrics
#721  #12  Scimago Institutions Ranking
#51  #6  QS RANKINGS BY REGION 2018 - ARAB REGION
#301  #11  BRICS & Emerging Economies University Ranking
#1240  #9  URAP World Ranking

#1001  #38  THE World University Rankings
#2419  #9  Webometrics
#694  #8  Scimago Institutions Ranking
#81  #11  QS RANKINGS BY REGION 2018 - ARAB REGION
#351  #14  BRICS & Emerging Economies University Ranking
#1444  #11  URAP World Ranking

Mức độ hài lòng của học viên   4.5 / 5.0 (186 đánh giá)
#2760  #13  Webometrics
#743  #17  Scimago Institutions Ranking
#91  #12  QS RANKINGS BY REGION 2018 - ARAB REGION
#1861  #13  URAP World Ranking

Mức độ hài lòng của học viên   4.0 / 5.0 (5 đánh giá)
#1001  #40  THE World University Rankings
#1996  #5  Webometrics
#676  #4  Scimago Institutions Ranking
#71  #9  QS RANKINGS BY REGION 2018 - ARAB REGION
#351  #15  BRICS & Emerging Economies University Ranking
#834  #3  CWTS Leiden Ranking
#971  #4  URAP World Ranking

Mức độ hài lòng của học viên   4.0 / 5.0 (280 đánh giá)
#9839  #24  Webometrics

Mức độ hài lòng của học viên   4.5 / 5.0 (42 đánh giá)
#3911  #20  Webometrics
#753  #20  Scimago Institutions Ranking
#2187  #14  URAP World Ranking

Mức độ hài lòng của học viên   4.3 / 5.0 (175 đánh giá)
#3768  #19  Webometrics
#768  #22  Scimago Institutions Ranking
#2211  #15  URAP World Ranking

Mức độ hài lòng của học viên   4.2 / 5.0 (4 đánh giá)
#801  #6  THE World University Rankings
#707  #11  Scimago Institutions Ranking
#61  #7  QS RANKINGS BY REGION 2018 - ARAB REGION
#198  #6  BRICS & Emerging Economies University Ranking
#1123  #7  URAP World Ranking

Mức độ hài lòng của học viên   4.1 / 5.0 (68 đánh giá)
#4142  #21  Webometrics
#749  #19  Scimago Institutions Ranking
#2277  #16  URAP World Ranking

Mức độ hài lòng của học viên   4.0 / 5.0 (647 đánh giá)
Mức độ hài lòng của học viên   4.3 / 5.0 (321 đánh giá)
Mức độ hài lòng của học viên   4.1 / 5.0 (1647 đánh giá)
Mức độ hài lòng của học viên   4.4 / 5.0 (381 đánh giá)
Mức độ hài lòng của học viên   4.3 / 5.0 (79 đánh giá)
Mức độ hài lòng của học viên   4.1 / 5.0 (94 đánh giá)
Mức độ hài lòng của học viên   4.5 / 5.0 (126 đánh giá)
Mức độ hài lòng của học viên   4.2 / 5.0 (106 đánh giá)
Mức độ hài lòng của học viên   3.7 / 5.0 (174 đánh giá)
Mức độ hài lòng của học viên   4.5 / 5.0 (111 đánh giá)
Mức độ hài lòng của học viên   4.0 / 5.0 (23 đánh giá)
Mức độ hài lòng của học viên   4.3 / 5.0 (262 đánh giá)
#601  #1  THE World University Rankings
#2575  #11  Webometrics
#745  #18  Scimago Institutions Ranking
#101  #14  QS RANKINGS BY REGION 2018 - ARAB REGION
#156  #5  BRICS & Emerging Economies University Ranking
#784  #3  RUR Reputation Ranking
#784  #3  RUR Research Performance Ranking
#794  #4  RUR World University Rankings
#1495  #12  URAP World Ranking

Bản đồ với các điểm đến đại học ở Ai Cập

Tải nội dung bản đồ
###

xếp hạng nhà xuất bản

British Quacquarelli Symonds, UK

Đã đăng: tháng năm, 2019CWUR Center for World University Rankings

Đã đăng: tháng bảy, 2018xem phương pháp luận

Centre for Science and Technology Studies, Leiden University, Netherlands

Đã đăng: tháng năm, 2019xem phương pháp luận

NTU ranking

Đã đăng: tháng tám, 2018RUR Ranking Agency (Moscow, Russia)

Đã đăng: tháng năm, 2019xem phương pháp luận

Scimago Institutions

Đã đăng: tháng năm, 2019

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng:
Đầu ra: 8.0 %
Bình thường hóa tác động: 13.0%
Tri thức có tính sáng tạo: 25.0%
Lãnh đạo xuất sắc: 13.0%
Đường dẫn hồi quy của tên miền: 15.0%

xem phương pháp luận

ShanghaiRanking Consultancy

Đã đăng: tháng tám, 2018

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng:
Nhân viên thắng giải nghiên cứu 20.0%
Công bố khoa học 20.0%
Thành tích học thuật trên đầu sinh viên 10.0%
Cựu sinh viên thắng giải nghiên cứu 10.0%
Trích dẫn 40.0%

xem phương pháp luận

THE Times Higher Education, UK

Đã đăng: tháng năm, 2019

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng:
30.0% Giảng dạy
Nghiên cứu (khối lượng, thu nhập và danh tiếng)
Tầm nhìn quốc tế (nhân viên, sinh viên, nghiến cứu): 7.5%
Thu nhập từ doanh nghiệp (chuyển giao tri thức)
Trích dẫn 30.0%

xem phương pháp luận

Urap

Đã đăng: tháng mười, 2018Webometrics

Đã đăng: tháng một, 2019

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng:
Sự hiển thị (các đường dẫn biên ngoài): 50.0%
Kích thước (trang web): 20.0%
Học giả: 15.0 %
Tệp phong phú: 15.0 %
Xếp hạng trước hết dựa trên việc đánh giá các trang web của trường đại học, như số đường dẫn tới trang web hoặc số lượng trang trên trang web.

xem phương pháp luận
onscroll="return false;">
X