X

Đại học ở Pháp - Xếp hạng & Đánh giá

Pháp
university icon
257
Đại học ở Pháp
student population icon
1,282,610
sinh viên
population icon
64,769,000
Dân số
  • 257 trường đại học ở Pháp đã được liệt kê trong 27 bảng xếp hạng trường đại học (theo trường) cũng như 15 bảng xếp hạng theo ngành học khác nhau.
  • 144 trong các trường đại học này được liệt kê trong ít nhất một bảng xếp hạng theo trường hoặc ngành học.
  • Tổng hợp các bảng điểm xếp hạng trường đại học đầy đủ nhất trên thế giới. Chúng tôi liên tục theo dõi 102 bảng xếp hạng trường đại học và chuyên ngành khác để bạn dễ dàng so sánh tất cả các xếp hạng cùng nhau.

Các hạng mục được xếp hạng cao nhất ở Pháp:

#1

Khoa học tự nhiên — Khác #1  #1  Université de Montpellier

#2

Kỹ Thuật — Kỹ thuật (chung) #1  #1  École Polytechnique

#3

thương mại — Kinh doanh (nói chung) #1  #1  Université de Cergy-Pontoise

#4

Toán — Toán học (nói chung) #2  #1  Université Paris-Sorbonne

#5

Nghiên cứu Xã hội và Nhân loại — Nhà phê bình #4  #1  Institut d'Etudes Politiques de Paris

#6

Nông nghiệp — Nông nghiệp (nói chung) #17  #1  AgroParisTech

#7

Nghệ thuật thị giác & trình diễn — Khác #17  #1  PSL Research University Paris

#8

Y học & Sức khỏe — Khác #26  #1  Université Paris-Sorbonne

#9

Luật — Luật (nói chung) #30  #1  Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

#10

Ngôn ngữ & Văn học — Khác #42  #1  Université Paris-Sorbonne

Chọn chủ đề để xem bảng xếp hạng theo chủ đề

Mức độ hài lòng của học viên   4.7 / 5.0 (866 đánh giá)
#98  #5  Financial Times - Global MBA
#2528  #17  Webometrics
#776  #93  Scimago Institutions Ranking
#67  #5  Financial Times - Executive MBA
#59  #8  Executive Education - Customised

Mức độ hài lòng của học viên   4.2 / 5.0 (183 đánh giá)
#348  #15  QS World University Rankings
#401  #19  THE World University Rankings
#101  #5  ARWU Academic Ranking of World Universities
#392  #1  Webometrics
#298  #6  Scimago Institutions Ranking
#285  #6  Nature Index
#135  #11  CWUR Center for World University Rankings
#60  #11  Reuters Most Innovative Universities Europe
#221  #10  URAP World Ranking
#218  #6  NTU Performance Ranking of Scientific Papers
#100  #6  NTU Europe

Mức độ hài lòng của học viên   4.4 / 5.0 (142 đánh giá)
#239  #10  QS World University Rankings
#201  #11  THE World University Rankings
#97  #3  Reuters Most Innovative Universities
#42  #2  ARWU Academic Ranking of World Universities
#184  #2  Scimago Institutions Ranking
#110  #7  THE Global University Employability Ranking
#201  #5  The World’s Most International Universities
#15  #1  Reuters Most Innovative Universities Europe
#249  #3  CWTS Leiden Ranking
#91  #3  URAP World Ranking

Mức độ hài lòng của học viên   4.3 / 5.0 (309 đánh giá)
#75  #2  QS World University Rankings
#73  #2  THE World University Rankings
#36  #1  ARWU Academic Ranking of World Universities
#51  #1  World Reputation Rankings
#73  #2  The World’s Most International Universities
#29  #1  CWUR Center for World University Rankings
#22  #4  Reuters Most Innovative Universities Europe
#82  #1  CWTS Leiden Ranking
#25  #1  NTU Performance Ranking of Scientific Papers
#6  #1  NTU Europe

Mức độ hài lòng của học viên   4.6 / 5.0 (904 đánh giá)
#3  #1  Financial Times - Global MBA
#436  #36  CWUR Center for World University Rankings
#4  #2  Financial Times - Executive MBA
#13  #4  Executive Education - Customised

Mức độ hài lòng của học viên   4.8 / 5.0 (643 đánh giá)
#80  #3  Financial Times - Global MBA
#34  #3  THE Global University Employability Ranking
#87  #7  Financial Times - Executive MBA
#36  #6  Executive Education - Customised

Mức độ hài lòng của học viên   4.5 / 5.0 (551 đánh giá)
#19  #2  Financial Times - Global MBA
#23  #1  THE Global University Employability Ranking
#589  #55  CWUR Center for World University Rankings
#3  #1  Financial Times - Executive MBA
#6  #2  Executive Education - Customised

#289  #12  QS World University Rankings
#301  #14  THE World University Rankings
#151  #7  ARWU Academic Ranking of World Universities
#214  #4  Scimago Institutions Ranking
#325  #9  Nature Index
#97  #6  CWUR Center for World University Rankings
#33  #6  Reuters Most Innovative Universities Europe
#239  #3  RUR Reputation Ranking
#264  #3  RUR Research Performance Ranking
#226  #5  RUR World University Rankings
#85  #2  URAP World Ranking
#115  #3  NTU Performance Ranking of Scientific Papers
#46  #3  NTU Europe

Mức độ hài lòng của học viên   4.5 / 5.0 (130 đánh giá)
#65  #1  QS World University Rankings
#108  #8  THE World University Rankings
#401  #16  ARWU Academic Ranking of World Universities
#561  #22  Scimago Institutions Ranking
#30  #2  THE Global University Employability Ranking
#91  #2  World Reputation Rankings
#108  #3  The World’s Most International Universities
#116  #8  CWUR Center for World University Rankings
#55  #10  Reuters Most Innovative Universities Europe
#100  #1  RUR Reputation Ranking
#79  #1  RUR Research Performance Ranking
#464  #15  URAP World Ranking
#468  #14  NTU Performance Ranking of Scientific Papers
#185  #13  NTU Europe

Mức độ hài lòng của học viên   3.8 / 5.0 (34 đánh giá)
#453  #17  QS World University Rankings
#301  #16  THE World University Rankings
#101  #4  ARWU Academic Ranking of World Universities
#261  #5  Scimago Institutions Ranking
#318  #8  Nature Index
#138  #14  CWUR Center for World University Rankings
#50  #9  Reuters Most Innovative Universities Europe
#255  #4  RUR Reputation Ranking
#266  #4  RUR Research Performance Ranking
#205  #3  RUR World University Rankings
#95  #2  Tilburg University Economics Ranking
#130  #2  CWTS Leiden Ranking
#76  #1  URAP World Ranking
#108  #2  NTU Performance Ranking of Scientific Papers
#37  #2  NTU Europe

Mức độ hài lòng của học viên   4.6 / 5.0 (276 đánh giá)
#478  #18  QS World University Rankings
#601  #29  THE World University Rankings
#944  #4  Webometrics
#630  #44  Scimago Institutions Ranking

Mức độ hài lòng của học viên   4.7 / 5.0 (887 đánh giá)
#93  #4  Financial Times - Global MBA
#780  #94  Scimago Institutions Ranking
#84  #5  THE Global University Employability Ranking
#5  #1  Executive Education - Customised
#2344  #47  URAP World Ranking

Mức độ hài lòng của học viên   3.6 / 5.0 (20 đánh giá)
#701  #24  QS World University Rankings
#601  #25  THE World University Rankings
#201  #10  ARWU Academic Ranking of World Universities
#568  #2  Webometrics
#481  #13  Scimago Institutions Ranking
#307  #25  CWUR Center for World University Rankings
#79  #16  Reuters Most Innovative Universities Europe
#284  #11  URAP World Ranking
#342  #9  NTU Performance Ranking of Scientific Papers
#139  #9  NTU Europe

Mức độ hài lòng của học viên   4.4 / 5.0 (135 đánh giá)
#194  #9  THE World University Rankings
#101  #6  ARWU Academic Ranking of World Universities
#198  #3  Scimago Institutions Ranking
#296  #7  Nature Index
#194  #4  The World’s Most International Universities
#84  #3  CWUR Center for World University Rankings
#61  #12  Reuters Most Innovative Universities Europe
#154  #2  RUR World University Rankings
#95  #4  URAP World Ranking

Mức độ hài lòng của học viên   4.8 / 5.0 (183 đánh giá)
#137  #8  QS World University Rankings
#401  #22  THE World University Rankings
#801  #26  ARWU Academic Ranking of World Universities
#611  #36  Scimago Institutions Ranking
#8  #1  QS 50 under 50
#39  #4  THE Global University Employability Ranking
#586  #53  CWUR Center for World University Rankings

Mức độ hài lòng của học viên   4.7 / 5.0 (19 đánh giá)
#263  #11  QS World University Rankings
#201  #10  THE World University Rankings
#665  #64  Scimago Institutions Ranking
#780  #63  CWUR Center for World University Rankings

Mức độ hài lòng của học viên   4.4 / 5.0 (852 đánh giá)
#299  #13  QS World University Rankings
#501  #23  THE World University Rankings
#2728  #18  Webometrics
#501  #7  The World’s Most International Universities

#422  #16  QS World University Rankings
#301  #13  THE World University Rankings
#55  #1  Reuters Most Innovative Universities
#201  #11  ARWU Academic Ranking of World Universities
#339  #11  Nature Index
#141  #16  CWUR Center for World University Rankings
#17  #2  Reuters Most Innovative Universities Europe
#317  #7  RUR Reputation Ranking
#286  #7  RUR Research Performance Ranking
#211  #4  RUR World University Rankings
#143  #6  URAP World Ranking
#208  #5  NTU Performance Ranking of Scientific Papers
#74  #4  NTU Europe

Mức độ hài lòng của học viên   4.1 / 5.0 (11 đánh giá)
#489  #19  QS World University Rankings
#401  #17  THE World University Rankings
#201  #9  ARWU Academic Ranking of World Universities
#351  #8  Scimago Institutions Ranking
#328  #10  Nature Index
#454  #40  CWUR Center for World University Rankings
#24  #5  Reuters Most Innovative Universities Europe
#281  #5  RUR Reputation Ranking
#279  #5  RUR Research Performance Ranking
#325  #7  RUR World University Rankings
#753  #22  URAP World Ranking
#232  #7  NTU Performance Ranking of Scientific Papers
#101  #7  NTU Europe

Mức độ hài lòng của học viên   4.1 / 5.0 (192 đánh giá)
#601  #22  QS World University Rankings
#401  #20  THE World University Rankings
#84  #2  Reuters Most Innovative Universities
#201  #13  ARWU Academic Ranking of World Universities
#311  #7  Scimago Institutions Ranking
#221  #22  CWUR Center for World University Rankings
#41  #8  Reuters Most Innovative Universities Europe
#422  #8  RUR Reputation Ranking
#459  #9  RUR Research Performance Ranking
#306  #6  RUR World University Rankings
#174  #8  URAP World Ranking
#180  #4  NTU Performance Ranking of Scientific Papers
#77  #5  NTU Europe

Mức độ hài lòng của học viên   4.4 / 5.0 (87 đánh giá)
#305  #14  QS World University Rankings
#612  #38  Scimago Institutions Ranking

Mức độ hài lòng của học viên   4.2 / 5.0 (128 đánh giá)
#221  #9  QS World University Rankings
#401  #21  THE World University Rankings
#951  #79  CWUR Center for World University Rankings

Mức độ hài lòng của học viên   4.2 / 5.0 (32 đánh giá)
#1452  #10  Webometrics
#695  #78  Scimago Institutions Ranking

Mức độ hài lòng của học viên   4.0 / 5.0 (10 đánh giá)
#1929  #12  Webometrics
#664  #61  Scimago Institutions Ranking

Mức độ hài lòng của học viên   4.5 / 5.0 (25 đánh giá)
#1980  #13  Webometrics
#680  #67  Scimago Institutions Ranking

Mức độ hài lòng của học viên   4.6 / 5.0 (54 đánh giá)
#2396  #15  Webometrics
#592  #25  Scimago Institutions Ranking

Mức độ hài lòng của học viên   4.8 / 5.0 (46 đánh giá)
#2260  #14  Webometrics
#634  #47  Scimago Institutions Ranking

Mức độ hài lòng của học viên   4.9 / 5.0 (22 đánh giá)
#41  #1  THE World University Rankings
#41  #1  The World’s Most International Universities

Mức độ hài lòng của học viên   4.5 / 5.0 (33 đánh giá)
#2452  #16  Webometrics
#768  #91  Scimago Institutions Ranking

Mức độ hài lòng của học viên   4.5 / 5.0 (21 đánh giá)
#2971  #21  Webometrics
#681  #70  Scimago Institutions Ranking

Mức độ hài lòng của học viên   3.8 / 5.0 (5 đánh giá)
#521  #20  QS World University Rankings
#201  #14  ARWU Academic Ranking of World Universities
#72  #15  Reuters Most Innovative Universities Europe

Mức độ hài lòng của học viên   4.6 / 5.0 (45 đánh giá)
#201  #12  ARWU Academic Ranking of World Universities
#494  #15  Scimago Institutions Ranking
#123  #5  URAP World Ranking

Mức độ hài lòng của học viên   4.3 / 5.0 (107 đánh giá)
#601  #20  ARWU Academic Ranking of World Universities
#695  #3  Webometrics
#576  #24  Scimago Institutions Ranking
#520  #49  CWUR Center for World University Rankings
#751  #20  NTU Performance Ranking of Scientific Papers

Mức độ hài lòng của học viên   4.8 / 5.0 (133 đánh giá)
#301  #15  ARWU Academic Ranking of World Universities
#516  #18  Scimago Institutions Ranking

Mức độ hài lòng của học viên   4.1 / 5.0 (24 đánh giá)
#701  #25  QS World University Rankings
#601  #26  THE World University Rankings
#601  #21  ARWU Academic Ranking of World Universities
#522  #19  Scimago Institutions Ranking
#409  #34  CWUR Center for World University Rankings
#84  #17  Reuters Most Innovative Universities Europe
#380  #14  URAP World Ranking
#377  #11  NTU Performance Ranking of Scientific Papers
#178  #12  NTU Europe

Mức độ hài lòng của học viên   4.4 / 5.0 (19 đánh giá)
#5219  #28  Webometrics
#765  #90  Scimago Institutions Ranking

Mức độ hài lòng của học viên   4.6 / 5.0 (35 đánh giá)
#601  #24  THE World University Rankings
#681  #72  Scimago Institutions Ranking

Mức độ hài lòng của học viên   4.1 / 5.0 (21 đánh giá)
#801  #28  QS World University Rankings
#601  #27  THE World University Rankings
#701  #22  ARWU Academic Ranking of World Universities
#489  #14  Scimago Institutions Ranking
#513  #46  CWUR Center for World University Rankings
#66  #14  Reuters Most Innovative Universities Europe
#459  #13  NTU Performance Ranking of Scientific Papers
#188  #14  NTU Europe

Mức độ hài lòng của học viên   3.7 / 5.0 (27 đánh giá)
#301  #15  THE World University Rankings
#532  #20  Scimago Institutions Ranking
#310  #27  CWUR Center for World University Rankings
#313  #12  URAP World Ranking
#352  #10  NTU Performance Ranking of Scientific Papers
#148  #10  NTU Europe

Mức độ hài lòng của học viên   4.5 / 5.0 (92 đánh giá)
#64  #3  ARWU Academic Ranking of World Universities
#449  #10  Scimago Institutions Ranking
#117  #9  CWUR Center for World University Rankings
#130  #2  RUR Reputation Ranking
#111  #2  RUR Research Performance Ranking
#416  #12  NTU Performance Ranking of Scientific Papers
#173  #11  NTU Europe

Mức độ hài lòng của học viên   4.6 / 5.0 (41 đánh giá)
#1365  #9  Webometrics
#613  #40  Scimago Institutions Ranking
#943  #26  URAP World Ranking

Mức độ hài lòng của học viên   3.9 / 5.0 (82 đánh giá)
#571  #21  QS World University Rankings
#151  #8  ARWU Academic Ranking of World Universities
#181  #18  CWUR Center for World University Rankings
#18  #3  Reuters Most Innovative Universities Europe
#352  #4  CWTS Leiden Ranking
#184  #9  URAP World Ranking

Mức độ hài lòng của học viên   4.5 / 5.0 (13 đánh giá)
#301  #12  THE World University Rankings
#301  #6  The World’s Most International Universities

Mức độ hài lòng của học viên   4.7 / 5.0 (139 đánh giá)
#10171  #41  Webometrics
#684  #73  Scimago Institutions Ranking

Mức độ hài lòng của học viên   4.4 / 5.0 (27 đánh giá)
#948  #5  Webometrics
#662  #59  Scimago Institutions Ranking
#728  #59  CWUR Center for World University Rankings
#715  #19  URAP World Ranking

Mức độ hài lòng của học viên   4.1 / 5.0 (561 đánh giá)
#801  #32  QS World University Rankings
#782  #95  Scimago Institutions Ranking

Mức độ hài lòng của học viên   3.7 / 5.0 (83 đánh giá)
#801  #31  QS World University Rankings
#748  #88  Scimago Institutions Ranking

Mức độ hài lòng của học viên   3.4 / 5.0 (126 đánh giá)
#801  #30  QS World University Rankings
#769  #92  Scimago Institutions Ranking

Mức độ hài lòng của học viên   3.8 / 5.0 (144 đánh giá)
#1071  #7  Webometrics
#612  #37  Scimago Institutions Ranking
#861  #74  CWUR Center for World University Rankings
#751  #22  NTU Performance Ranking of Scientific Papers

Mức độ hài lòng của học viên   4.7 / 5.0 (18 đánh giá)
#382  #9  Scimago Institutions Ranking

Mức độ hài lòng của học viên   4.5 / 5.0 (91 đánh giá)
#4949  #24  Webometrics

Mức độ hài lòng của học viên   4.3 / 5.0 (19 đánh giá)
#701  #25  ARWU Academic Ranking of World Universities
#509  #17  Scimago Institutions Ranking
#487  #41  CWUR Center for World University Rankings

Mức độ hài lòng của học viên   4.9 / 5.0 (42 đánh giá)
#5008  #26  Webometrics

Mức độ hài lòng của học viên   4.9 / 5.0 (521 đánh giá)
#4970  #25  Webometrics
#50  #7  Executive Education - Customised

Mức độ hài lòng của học viên   4.2 / 5.0 (76 đánh giá)
#600  #29  Scimago Institutions Ranking

Mức độ hài lòng của học viên   4.7 / 5.0 (43 đánh giá)
#599  #27  Scimago Institutions Ranking

Mức độ hài lòng của học viên   3.2 / 5.0 (53 đánh giá)
#606  #35  Scimago Institutions Ranking

Mức độ hài lòng của học viên   4.3 / 5.0 (20 đánh giá)
#600  #28  Scimago Institutions Ranking

Mức độ hài lòng của học viên   4.3 / 5.0 (13 đánh giá)
#613  #39  Scimago Institutions Ranking

Mức độ hài lòng của học viên   4.0 / 5.0 (52 đánh giá)
#401  #18  ARWU Academic Ranking of World Universities
#1304  #8  Webometrics
#729  #85  Scimago Institutions Ranking
#158  #1  National Universities
#521  #1  Payscale Bachelor's only
#1466  #37  URAP World Ranking
#751  #21  NTU Performance Ranking of Scientific Papers

Mức độ hài lòng của học viên   3.6 / 5.0 (72 đánh giá)
#605  #34  Scimago Institutions Ranking

Mức độ hài lòng của học viên   3.6 / 5.0 (26 đánh giá)
#603  #32  Scimago Institutions Ranking

Mức độ hài lòng của học viên   5.0 / 5.0 (7 đánh giá)
#614  #41  Scimago Institutions Ranking

Mức độ hài lòng của học viên   4.7 / 5.0 (116 đánh giá)
#644  #51  Scimago Institutions Ranking

Mức độ hài lòng của học viên   4.7 / 5.0 (110 đánh giá)
#635  #48  Scimago Institutions Ranking

Mức độ hài lòng của học viên   4.2 / 5.0 (53 đánh giá)
#645  #52  Scimago Institutions Ranking

Mức độ hài lòng của học viên   4.8 / 5.0 (24 đánh giá)
#665  #62  Scimago Institutions Ranking

Mức độ hài lòng của học viên   4.8 / 5.0 (461 đánh giá)
#5761  #30  Webometrics

Mức độ hài lòng của học viên   3.4 / 5.0 (43 đánh giá)
#694  #77  Scimago Institutions Ranking

Mức độ hài lòng của học viên   4.8 / 5.0 (167 đánh giá)
#675  #66  Scimago Institutions Ranking

Mức độ hài lòng của học viên   4.8 / 5.0 (32 đánh giá)
#681  #71  Scimago Institutions Ranking

Mức độ hài lòng của học viên   3.2 / 5.0 (18 đánh giá)
#690  #76  Scimago Institutions Ranking

Mức độ hài lòng của học viên   5.0 / 5.0 (19 đánh giá)
#721  #83  Scimago Institutions Ranking

Mức độ hài lòng của học viên   4.5 / 5.0 (95 đánh giá)
#714  #81  Scimago Institutions Ranking

Mức độ hài lòng của học viên   4.4 / 5.0 (37 đánh giá)
#708  #80  Scimago Institutions Ranking

Mức độ hài lòng của học viên   4.4 / 5.0 (60 đánh giá)
#5935  #31  Webometrics

Mức độ hài lòng của học viên   3.7 / 5.0 (11 đánh giá)
#651  #23  QS World University Rankings
#701  #23  ARWU Academic Ranking of World Universities
#495  #16  Scimago Institutions Ranking
#447  #38  CWUR Center for World University Rankings
#96  #18  Reuters Most Innovative Universities Europe
#545  #17  URAP World Ranking
#477  #15  NTU Performance Ranking of Scientific Papers

Mức độ hài lòng của học viên   4.5 / 5.0 (65 đánh giá)
#5986  #32  Webometrics
#22  #4  Financial Times - Executive MBA

Mức độ hài lòng của học viên   3.4 / 5.0 (87 đánh giá)
#793  #96  Scimago Institutions Ranking

Mức độ hài lòng của học viên   4.2 / 5.0 (20 đánh giá)
#794  #97  Scimago Institutions Ranking

Mức độ hài lòng của học viên   4.0 / 5.0 (94 đánh giá)
#6496  #33  Webometrics

Mức độ hài lòng của học viên   4.7 / 5.0 (14 đánh giá)
#401  #18  THE World University Rankings
#242  #24  CWUR Center for World University Rankings
#39  #7  Reuters Most Innovative Universities Europe
#296  #8  NTU Performance Ranking of Scientific Papers
#124  #8  NTU Europe

Mức độ hài lòng của học viên   4.8 / 5.0 (574 đánh giá)
#6898  #36  Webometrics

Mức độ hài lòng của học viên   4.7 / 5.0 (790 đánh giá)
#970  #6  Webometrics
#730  #86  Scimago Institutions Ranking
#506  #43  CWUR Center for World University Rankings
#1524  #39  URAP World Ranking

Bản đồ với các điểm đến đại học ở Pháp

Tải nội dung bản đồ
###

xếp hạng nhà xuất bản

British Quacquarelli Symonds, UK

Đã đăng: tháng năm, 2019

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng:
Tỉ lệ sinh viên quốc tế 10.0%
Tỉ lệ giảng viên quốc tế 10.0%
Tỉ lệ Giảng viên/Sinh viên 20.0%
Danh tiếng người sử dụng lao động 10.0%
Trích dẫn cho mỗi giảng viên 20.0%
Uy tín học thuật 40.0%

xem phương pháp luận

Business of Fashion

Đã đăng: tháng năm, 2017CWUR Center for World University Rankings

Đã đăng: tháng bảy, 2018xem phương pháp luận

Centre for Science and Technology Studies, Leiden University, Netherlands

Đã đăng: tháng năm, 2019xem phương pháp luận

NTU ranking

Đã đăng: tháng tám, 2018Nature Index

Đã đăng: tháng năm, 2019

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng:
Số bài báo tính theo phân cấp đã điều chỉnh mức độ quan trọng
Số bài báo tính theo phân cấp (FC)
Số bài báo (AC)

xem phương pháp luận

Payscale

Đã đăng: tháng tám, 2018RUR Ranking Agency (Moscow, Russia)

Đã đăng: tháng chín, 2018xem phương pháp luận

Scimago Institutions

Đã đăng: tháng năm, 2019

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng:
Đầu ra: 8.0 %
Bình thường hóa tác động: 13.0%
Tri thức có tính sáng tạo: 25.0%
Lãnh đạo xuất sắc: 13.0%
Đường dẫn hồi quy của tên miền: 15.0%

xem phương pháp luận

ShanghaiRanking Consultancy

Đã đăng: tháng tám, 2018

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng:
Nhân viên thắng giải nghiên cứu 20.0%
Công bố khoa học 20.0%
Thành tích học thuật trên đầu sinh viên 10.0%
Cựu sinh viên thắng giải nghiên cứu 10.0%
Trích dẫn 40.0%

xem phương pháp luận

THE Times Higher Education, UK

Đã đăng: tháng năm, 2019

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng:
30.0% Giảng dạy
Nghiên cứu (khối lượng, thu nhập và danh tiếng)
Tầm nhìn quốc tế (nhân viên, sinh viên, nghiến cứu): 7.5%
Thu nhập từ doanh nghiệp (chuyển giao tri thức)
Trích dẫn 30.0%

xem phương pháp luận

The Financial Times Limited, UK

Đã đăng: tháng sáu, 2019Thomson Reuters

Đã đăng: tháng mười, 2018

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng:
Tổng số trang web liên quan đến các Bài thu thập Cốt lõi về Khoa học 11.0%
Tỷ lệ các Bài báo Cộng tác Ngành 11.0%
Số lượng bằng sáng chế 33.0%
Các trích dẫn bằng sáng chế 34.0%
Tác động Trích dẫn Bài Báo Ngành 11.0%

Tillburg University

Đã đăng: tháng một, 2018Urap

Đã đăng: tháng mười, 2018Washington Monthly

Đã đăng: tháng tám, 2017Webometrics

Đã đăng: tháng một, 2019

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng:
Sự hiển thị (các đường dẫn biên ngoài): 50.0%
Kích thước (trang web): 20.0%
Học giả: 15.0 %
Tệp phong phú: 15.0 %
Xếp hạng trước hết dựa trên việc đánh giá các trang web của trường đại học, như số đường dẫn tới trang web hoặc số lượng trang trên trang web.

xem phương pháp luận
onscroll="return false;">
X