X

Đại học ở Indonesia - Xếp hạng & Đánh giá

university icon
317
Đại học ở Indonesia
student population icon
2,252,210
sinh viên
population icon
242,969,000
Dân số
  • 317 trường đại học ở Indonesia đã được liệt kê trong 8 bảng xếp hạng trường đại học (theo trường) cũng như 3 bảng xếp hạng theo ngành học khác nhau.
  • 131 trong các trường đại học này được liệt kê trong ít nhất một bảng xếp hạng theo trường hoặc ngành học.
  • Tổng hợp các bảng điểm xếp hạng trường đại học đầy đủ nhất trên thế giới. Chúng tôi liên tục theo dõi 102 bảng xếp hạng trường đại học và chuyên ngành khác để bạn dễ dàng so sánh tất cả các xếp hạng cùng nhau.

Các hạng mục được xếp hạng cao nhất ở Indonesia:

#1

Nông nghiệp — Nông nghiệp (nói chung) #51  #1  Institut Pertanian Bogor

#2

Nghệ thuật thị giác & trình diễn — Khác #51  #1  Institut Teknologi Bandung

#3

thương mại — Kế toán #151  #1  Universitas Indonesia

#4

Kỹ Thuật — Kỹ thuật (chung) #169  #1  Institut Teknologi Bandung

#5

Nghiên cứu Xã hội và Nhân loại — Xã hội học #218  #1  Universitas Indonesia

#6

Khoa học máy tính — Khoa học Máy tính (chung) #251  #1  Institut Teknologi Bandung

#7

Ngôn ngữ & Văn học — Khác #251  #2  Universitas Gadjah Mada

#8

Y học & Sức khỏe — Y học #301  #1  Universitas Indonesia

#9

Toán — Toán học (nói chung) #351  #1  Institut Teknologi Bandung

Chọn chủ đề để xem bảng xếp hạng theo chủ đề

#359  #2  QS World University Rankings
#801  #2  THE World University Rankings
#1132  #3  Webometrics
#701  #5  Scimago Institutions Ranking
#201  #1  THE Asia University Ranking
#164  #2  BRICS & Emerging Economies University Ranking
#191  #2  Best universities in the Asia-Pacific region

#292  #1  QS World University Rankings
#601  #1  THE World University Rankings
#856  #2  Webometrics
#670  #2  Scimago Institutions Ranking
#82  #1  BRICS & Emerging Economies University Ranking
#131  #1  Best universities in the Asia-Pacific region
#1441  #1  URAP World Ranking

Mức độ hài lòng của học viên   4.4 / 5.0 (733 đánh giá)
#751  #6  QS World University Rankings
#1917  #10  Webometrics
#724  #9  Scimago Institutions Ranking

Mức độ hài lòng của học viên   4.5 / 5.0 (942 đánh giá)
#801  #9  QS World University Rankings
#1524  #6  Webometrics
#715  #8  Scimago Institutions Ranking

Mức độ hài lòng của học viên   4.5 / 5.0 (148 đánh giá)
#1704  #8  Webometrics
#712  #7  Scimago Institutions Ranking

Mức độ hài lòng của học viên   4.4 / 5.0 (39 đánh giá)
#2718  #16  Webometrics
#536  #1  Scimago Institutions Ranking

Mức độ hài lòng của học viên   4.6 / 5.0 (89 đánh giá)
#1910  #9  Webometrics
#781  #24  Scimago Institutions Ranking

#2106  #11  Webometrics
#749  #17  Scimago Institutions Ranking

Mức độ hài lòng của học viên   4.4 / 5.0 (401 đánh giá)
#2189  #12  Webometrics
#753  #18  Scimago Institutions Ranking

Mức độ hài lòng của học viên   4.3 / 5.0 (319 đánh giá)
#2406  #13  Webometrics
#756  #19  Scimago Institutions Ranking

Mức độ hài lòng của học viên   4.5 / 5.0 (242 đánh giá)
#2449  #14  Webometrics
#744  #15  Scimago Institutions Ranking

Mức độ hài lòng của học viên   4.3 / 5.0 (5 đánh giá)
#2908  #18  Webometrics
#703  #6  Scimago Institutions Ranking

Mức độ hài lòng của học viên   4.3 / 5.0 (191 đánh giá)
#3058  #20  Webometrics
#757  #20  Scimago Institutions Ranking

Mức độ hài lòng của học viên   4.5 / 5.0 (561 đánh giá)
#3116  #21  Webometrics
#765  #22  Scimago Institutions Ranking

#3278  #23  Webometrics
#735  #13  Scimago Institutions Ranking

Mức độ hài lòng của học viên   4.3 / 5.0 (141 đánh giá)
#3683  #26  Webometrics
#732  #12  Scimago Institutions Ranking

Mức độ hài lòng của học viên   4.3 / 5.0 (277 đánh giá)
#4387  #39  Webometrics
#739  #14  Scimago Institutions Ranking

Mức độ hài lòng của học viên   4.3 / 5.0 (1431 đánh giá)
#4682  #44  Webometrics
#760  #21  Scimago Institutions Ranking

Mức độ hài lòng của học viên   4.5 / 5.0 (1451 đánh giá)
#391  #3  QS World University Rankings
#1001  #316  THE World University Rankings
#845  #1  Webometrics
#693  #4  Scimago Institutions Ranking
#301  #3  THE Asia University Ranking
#251  #4  BRICS & Emerging Economies University Ranking
#251  #5  Best universities in the Asia-Pacific region
#1701  #2  URAP World Ranking

Mức độ hài lòng của học viên   4.3 / 5.0 (1460 đánh giá)
#651  #4  QS World University Rankings
#745  #16  Scimago Institutions Ranking

Mức độ hài lòng của học viên   4.5 / 5.0 (324 đánh giá)
#2598  #15  Webometrics

Mức độ hài lòng của học viên   4.2 / 5.0 (101 đánh giá)
#2803  #17  Webometrics

Mức độ hài lòng của học viên   4.1 / 5.0 (137 đánh giá)
#2959  #19  Webometrics

Mức độ hài lòng của học viên   4.4 / 5.0 (221 đánh giá)
#3254  #22  Webometrics

Mức độ hài lòng của học viên   4.5 / 5.0 (5 đánh giá)
#3643  #25  Webometrics

Mức độ hài lòng của học viên   4.4 / 5.0 (215 đánh giá)
#3772  #27  Webometrics

Mức độ hài lòng của học viên   4.3 / 5.0 (5 đánh giá)
#3781  #28  Webometrics

Mức độ hài lòng của học viên   4.1 / 5.0 (109 đánh giá)
#3832  #29  Webometrics

Mức độ hài lòng của học viên   4.4 / 5.0 (136 đánh giá)
#3867  #30  Webometrics

Mức độ hài lòng của học viên   4.5 / 5.0 (44 đánh giá)
#3875  #31  Webometrics

Mức độ hài lòng của học viên   4.5 / 5.0 (491 đánh giá)
#3966  #33  Webometrics

Mức độ hài lòng của học viên   4.3 / 5.0 (224 đánh giá)
#3961  #32  Webometrics

Mức độ hài lòng của học viên   4.1 / 5.0 (159 đánh giá)
#3982  #34  Webometrics

Mức độ hài lòng của học viên   4.6 / 5.0 (155 đánh giá)
#4044  #35  Webometrics

Mức độ hài lòng của học viên   4.4 / 5.0 (104 đánh giá)
#4110  #36  Webometrics

Mức độ hài lòng của học viên   4.5 / 5.0 (5 đánh giá)
#4187  #37  Webometrics

Mức độ hài lòng của học viên   4.5 / 5.0 (185 đánh giá)
#4246  #38  Webometrics

Mức độ hài lòng của học viên   4.4 / 5.0 (5 đánh giá)
#4387  #40  Webometrics

Mức độ hài lòng của học viên   4.0 / 5.0 (154 đánh giá)
#4525  #41  Webometrics

Mức độ hài lòng của học viên   4.4 / 5.0 (79 đánh giá)
#4585  #42  Webometrics

Mức độ hài lòng của học viên   4.5 / 5.0 (34 đánh giá)
#4641  #43  Webometrics

Mức độ hài lòng của học viên   4.2 / 5.0 (5 đánh giá)
#5113  #46  Webometrics

Mức độ hài lòng của học viên   4.3 / 5.0 (165 đánh giá)
#5212  #48  Webometrics

Mức độ hài lòng của học viên   4.5 / 5.0 (31 đánh giá)
#5208  #47  Webometrics

Mức độ hài lòng của học viên   4.6 / 5.0 (78 đánh giá)
#5237  #49  Webometrics

Mức độ hài lòng của học viên   4.5 / 5.0 (4 đánh giá)
#5315  #50  Webometrics

Mức độ hài lòng của học viên   4.1 / 5.0 (86 đánh giá)
#5354  #51  Webometrics

Mức độ hài lòng của học viên   4.3 / 5.0 (226 đánh giá)
#5379  #52  Webometrics

Mức độ hài lòng của học viên   4.3 / 5.0 (101 đánh giá)
#5392  #53  Webometrics

Mức độ hài lòng của học viên   4.7 / 5.0 (103 đánh giá)
#5447  #54  Webometrics

Mức độ hài lòng của học viên   4.4 / 5.0 (82 đánh giá)
#5596  #55  Webometrics

Mức độ hài lòng của học viên   4.6 / 5.0 (5 đánh giá)
#5773  #56  Webometrics

Mức độ hài lòng của học viên   4.2 / 5.0 (413 đánh giá)
#5779  #57  Webometrics

Mức độ hài lòng của học viên   4.2 / 5.0 (204 đánh giá)
#5826  #58  Webometrics

Mức độ hài lòng của học viên   4.5 / 5.0 (45 đánh giá)
#5966  #60  Webometrics

Mức độ hài lòng của học viên   3.9 / 5.0 (21 đánh giá)
#5964  #59  Webometrics

Mức độ hài lòng của học viên   4.5 / 5.0 (55 đánh giá)
#6024  #62  Webometrics

Mức độ hài lòng của học viên   4.5 / 5.0 (41 đánh giá)
#6021  #61  Webometrics

Mức độ hài lòng của học viên   4.4 / 5.0 (577 đánh giá)
#6051  #63  Webometrics

Mức độ hài lòng của học viên   4.5 / 5.0 (173 đánh giá)
#6174  #64  Webometrics

Mức độ hài lòng của học viên   4.8 / 5.0 (139 đánh giá)
#6240  #66  Webometrics

Mức độ hài lòng của học viên   4.2 / 5.0 (41 đánh giá)
#6266  #67  Webometrics

Mức độ hài lòng của học viên   4.6 / 5.0 (5 đánh giá)
#6302  #68  Webometrics

Mức độ hài lòng của học viên   4.8 / 5.0 (4 đánh giá)
#6310  #69  Webometrics

Mức độ hài lòng của học viên   4.1 / 5.0 (158 đánh giá)
#6364  #70  Webometrics

Mức độ hài lòng của học viên   4.2 / 5.0 (30 đánh giá)
#6697  #71  Webometrics

Mức độ hài lòng của học viên   4.4 / 5.0 (41 đánh giá)
#6723  #72  Webometrics

Mức độ hài lòng của học viên   4.3 / 5.0 (275 đánh giá)
#6811  #73  Webometrics

Mức độ hài lòng của học viên   4.5 / 5.0 (44 đánh giá)
#6849  #74  Webometrics

Mức độ hài lòng của học viên   4.5 / 5.0 (792 đánh giá)
#701  #5  QS World University Rankings
#1001  #317  THE World University Rankings
#1288  #4  Webometrics
#683  #3  Scimago Institutions Ranking
#301  #2  THE Asia University Ranking
#251  #3  BRICS & Emerging Economies University Ranking
#251  #4  Best universities in the Asia-Pacific region
#1899  #3  URAP World Ranking

Mức độ hài lòng của học viên   4.3 / 5.0 (17 đánh giá)
#6952  #75  Webometrics

Mức độ hài lòng của học viên   4.4 / 5.0 (396 đánh giá)
#7005  #76  Webometrics

Mức độ hài lòng của học viên   4.3 / 5.0 (176 đánh giá)
#7048  #77  Webometrics

Mức độ hài lòng của học viên   4.2 / 5.0 (32 đánh giá)
#801  #7  QS World University Rankings
#1371  #5  Webometrics
#730  #11  Scimago Institutions Ranking
#2455  #5  URAP World Ranking

Mức độ hài lòng của học viên   4.4 / 5.0 (142 đánh giá)
#766  #23  Scimago Institutions Ranking

Mức độ hài lòng của học viên   4.5 / 5.0 (251 đánh giá)
#790  #25  Scimago Institutions Ranking

Mức độ hài lòng của học viên   4.2 / 5.0 (296 đánh giá)
#7091  #78  Webometrics

Mức độ hài lòng của học viên   4.4 / 5.0 (179 đánh giá)
#7250  #79  Webometrics

Mức độ hài lòng của học viên   4.7 / 5.0 (20 đánh giá)
#7469  #82  Webometrics

Mức độ hài lòng của học viên   4.3 / 5.0 (56 đánh giá)
#7614  #83  Webometrics

Mức độ hài lòng của học viên   4.0 / 5.0 (11 đánh giá)
#7668  #84  Webometrics

Mức độ hài lòng của học viên   4.2 / 5.0 (60 đánh giá)
#7675  #85  Webometrics

Mức độ hài lòng của học viên   4.4 / 5.0 (169 đánh giá)
#7803  #86  Webometrics

Mức độ hài lòng của học viên   4.6 / 5.0 (136 đánh giá)
#7844  #87  Webometrics

Mức độ hài lòng của học viên   4.1 / 5.0 (29 đánh giá)
#7888  #89  Webometrics

Mức độ hài lòng của học viên   4.2 / 5.0 (5 đánh giá)
#7954  #90  Webometrics

Mức độ hài lòng của học viên   4.2 / 5.0 (66 đánh giá)
#8032  #91  Webometrics

Mức độ hài lòng của học viên   4.3 / 5.0 (49 đánh giá)
#8102  #92  Webometrics

Mức độ hài lòng của học viên   4.4 / 5.0 (166 đánh giá)
#8182  #93  Webometrics

Mức độ hài lòng của học viên   4.4 / 5.0 (139 đánh giá)
#8295  #94  Webometrics

Mức độ hài lòng của học viên   4.4 / 5.0 (5 đánh giá)
#8363  #96  Webometrics

Mức độ hài lòng của học viên   4.2 / 5.0 (5 đánh giá)
#8374  #97  Webometrics

Mức độ hài lòng của học viên   4.3 / 5.0 (142 đánh giá)
#8411  #98  Webometrics

Bản đồ với các điểm đến đại học ở Indonesia

Tải nội dung bản đồ
###

xếp hạng nhà xuất bản

British Quacquarelli Symonds, UK

Đã đăng: tháng năm, 2019

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng:
Tỉ lệ sinh viên quốc tế 10.0%
Tỉ lệ giảng viên quốc tế 10.0%
Tỉ lệ Giảng viên/Sinh viên 20.0%
Danh tiếng người sử dụng lao động 10.0%
Trích dẫn cho mỗi giảng viên 20.0%
Uy tín học thuật 40.0%

xem phương pháp luận

Scimago Institutions

Đã đăng: tháng năm, 2019

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng:
Đầu ra: 8.0 %
Bình thường hóa tác động: 13.0%
Tri thức có tính sáng tạo: 25.0%
Lãnh đạo xuất sắc: 13.0%
Đường dẫn hồi quy của tên miền: 15.0%

xem phương pháp luận

THE Times Higher Education, UK

Đã đăng: tháng năm, 2019

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng:
30.0% Giảng dạy
Nghiên cứu (khối lượng, thu nhập và danh tiếng)
Tầm nhìn quốc tế (nhân viên, sinh viên, nghiến cứu): 7.5%
Thu nhập từ doanh nghiệp (chuyển giao tri thức)
Trích dẫn 30.0%

xem phương pháp luận

Urap

Đã đăng: tháng mười, 2018Webometrics

Đã đăng: tháng một, 2019

Các tiêu chí bảng xếp hạng sử dụng:
Sự hiển thị (các đường dẫn biên ngoài): 50.0%
Kích thước (trang web): 20.0%
Học giả: 15.0 %
Tệp phong phú: 15.0 %
Xếp hạng trước hết dựa trên việc đánh giá các trang web của trường đại học, như số đường dẫn tới trang web hoặc số lượng trang trên trang web.

xem phương pháp luận
onscroll="return false;">
X